Takaisin

Tasavertaisesta paikallisesta sopimisesta myönteisimmät kokemukset

Tasavertaisesta paikallisesta sopimisesta myönteisimmät kokemukset

27.02.2008 Tiedote

Paikallinen sopiminen antaa mahdollisuuden kehittää työehtoja ja -oloja työpaikoilla osana lakien ja työ- ja virkaehtosopimusten muovaamaa kokonaisuutta, osoittaa 27.2.2008 julkistettu tutkimus.

Paikallisen sopimisen tutkimushankkeesta sovittiin vuosien 2005–2 007 tulopoliittisen sopimuksen yhteydessä. Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopisto. Perustavoitteena on ollut tuottaa ajanmukaista tietoa paikallisen neuvottelu- ja sopimustoiminnan tilanteesta, oikeudellisista perusteista, sovittavista asioista, menettelyistä, kokemuksista ja suhtautumisesta paikallisen sopimustoiminnan kehitykseen. Tutkimushanke kattoi yksityisen sektorin lisäksi myös kunta-alan ja valtion. 

Tasavertaiseen sopimiseen perustuva toimintatapa on omiaan tuottamaan hyötyä sekä työnantajille että työntekijöille. Paikallisella sopimisella ja yritys- ja organisaatiokohtaisilla ratkaisuilla voidaan esimerkiksi kehittää palkkausjärjestelmiä ja edistää yrityksen tai organisaation toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia, kuten työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

Kokemukset ja paikallisesta sopimisesta saatava hyöty vaihtelivat jonkin verran. Tasavertaiseksi koettu neuvotteluasetelma toi myönteisimmät kokemukset. Myönteisimmät kokemukset koskevat nyt, kuten aikaisemminkin, työaikasopimuksia. Paikallisesti sovittiin kuitenkin myös yhä enemmän erilaisista palkka-asioista ja henkilöstön asemaan vaikuttavista muutoksista.

Paikallisen sopimisen tarve ja mahdollisuudet ovat erilaiset eri aloilla ja toimipaikoilla. Paikallinen sopiminen on suurelta osin sidoksissa työpaikan tai yrityksen neuvottelusuhteisiin, osaamiseen ja sopimisen kulttuuriin. Olennaista ovat liittojen ja paikallistason osapuolten asenteet ja rooli paikallisen sopimisen valmiuksien kehittämisessä.

Tutkimustulosten perusteella paikallisen sopimisen ennakoidaan yleistyvän ja kehittyvän. Tämän vuoksi tarvitaan tietoa ja kokemuksia, jotta paikallista sopimista voidaan kehittää eri osapuolten tarpeita palvelevaksi työkaluksi.

Ohjausryhmän työmarkkinajäsenet:
Ulla Aitta, Akava
Rauno Lindahl ja Anu Sajavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kari Ala-Kokkila, Kirkon työmarkkinalaitos
Margareta Heiskanen, Kunnallinen työmarkkinalaitos
Jyrki Helin, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Erkki Auvinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Mika Saarinen, Valtion työmarkkinalaitos

Tutkimustiedote 27.2.2008 sekä tiedotustilaisuuden esityskalvot

Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta: Tutkimus paikallisesta sopimisesta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 105055.