Takaisin

Tukea haastaviin tilanteisiin

Tukea haastaviin tilanteisiin

15.11.2013 TSR-video

Arvioiden mukaan noin viidesosa terveydenhuollon hoitohenkilökunnasta kokee vuoden aikana työssään väkivaltatilanteita. Erityisesti psykiatrisessa hoitotyössä tästä aiheutuu turvattomuutta, pelkoa, sairauspoissaoloja ja työpaikan vaihdoksia.

Turun yliopistossa toteutettu tutkimus- ja kehittämishanke osoitti, että väkivaltatilanteiden ennakointia on mahdollista parantaa toimintaa kehittämällä. Tarvitaan erityisesti nykyistä selkeämpiä johtamiskäytäntöjä, joilla voidaan vaikuttaa hoitohenkilöstön työhyvinvointiin ja hoidon laatuun. Kehittämistä tukee osaltaan yhteistyö, johon osallistuvat niin hoitajat, potilaat, omaiset kuin hoitoyhteisön johtokin.

Hoitotyössä väkivaltatilanteet vaikuttavat työilmapiiriin, hoidon laatuun sekä henkilökunnan työssä jaksamiseen. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen toteuttamassa Hoitajien työnhallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteessa -hankkeessa painopiste olikin ennalta ehkäisyssä, jotta väkivallan uhkaan voitaisiin puuttua mahdollisimman varhain ja haastavilta tilanteilta vältyttäisiin.

Käytännön työmenetelmiä kehitettiin yhteistyössä kolmen HUSin sairaalan kanssa. Kontrolliryhmässä oli osastoja kahdesta muusta sairaanhoitopiiristä.

Hanke osoitti, että väkivaltatilanteiden syntymiseen ovat yhteydessä monet hoito-osaston toimintoihin liittyvät tekijät, eivät yksinomaan potilaan psyykkinen kunto tai sairauden taso. Psykiatrisessa hoitotyössä on kuitenkin moniin muihin terveydenhuollon aloihin verrattuna hyvät mahdollisuudet kehittää omaa työtään, sanoo Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen professori Maritta Välimäki. Tilaisuuteen olisikin tartuttava ja kehitettävä erityisesti hoitotyön johtamiskäytäntöjä entistä selkeämmiksi.

- Johtamisen ja esimiestyön tulisi tukea voimavarojen oikeaa käyttöä ja henkilökunnan työhyvinvointia. Tähän suuntaan voidaan edetä, kun asenteetkin psykiatrisen hoitotyön kehittämiselle tuntuvat olevan kohdallaan, professori Välimäki suosittelee.

Hankkeessa kehiteltiin myös uutta työmenetelmää, mallia henkilökunnan, potilaiden ja omaisten yhteistyön kehittämiseksi. Siinä keskeinen ajatus on, että sopimalla yhdessä tavoitteista ja keinoista sekä niiden toteuttamisesta väkivaltatilanteita voidaan ehkäistä. Tällainen yhteistyö tarjoaa myös tukea osallistavalle johtamiselle.

Mallia ja hankkeen tuloksia voidaan soveltaa laajemminkin hoitotyössä ja alan koulutuksessa.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Tukea haastaviin tilanteisiin professori Maritta Välimäki kertoo tutkimus- ja kehittämishankkeesta ja siihen liittyneestä tiiviistä yhteistyöstä hoitohenkilöstön, potilaiden ja omaisten kesken. Hän pohtii myös psykiatrisen hoitotyön viime vuosikymmenten suurta muutosta ja sen seurauksia, hoitohenkilökunnan työn vaativuutta ja työhyvinvointia sekä käytännön väkivaltatilanteita ja niiden ennalta ehkäisemistä.

Voit kuunnella myös laajemman radio-ohjelman Väkivalta hallintaan yhteistyöllä.

Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.


Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Tukea haastaviin tilanteisiin.
Kesto: 14.56


Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Väkivalta hallintaan yhteistyöllä.
Kesto: 26.40

Lisätietoja
Professori Maritta Välimäki, mava@utu.fi, 02 333 8495

Tutkimus
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 111298