Takaisin

Työsuojelurahasto tuki lähes 10 miljoonalla eurolla työelämän tutkimusta ja kehittämistä

Työsuojelurahasto tuki lähes 10 miljoonalla eurolla työelämän tutkimusta ja kehittämistä

03.01.2010 Tiedote

Työsuojelurahasto myönsi vuonna 2009 työelämän soveltavaan tutkimus-, kehitys-, tiedotustoimintaan sekä henkilökohtaisiin stipendeihin 9,7 miljoonaa euroa, joka on kaksi prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mukana on Työturvallisuuskeskuksen 2,75 miljoonan euron toimintatuki.

Hankkeet tuottavat työpaikoilla hyödynnettävää tietoa, jonka avulla työntekijöiden työhyvinvointi, terveys, turvallisuus, organisaation tuottavuus ja tuloksellisuus paranevat kestävällä tavalla. Hankkeissa on mukana satoja työpaikkoja.

Hakemuksia saapui yhteensä 467 kappaletta, joka oli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Kasvu kohdistui ensisijaisesti tutkimus- ja kehityshankehakemuksiin. Lukumäärää nosti myös uutena rahoitusmuotona 1.1.2009 käyttöön otettu esitutkimusmääräraha. Rahoitusmuoto on koekäytössä kaksi vuotta, jonka jälkeen tehdään päätös sen tulevaisuudesta. Stipendihakemusten määrä väheni edellisestä vuodesta.

Hankkeita hyväksyttiin 228 kappaletta, joka on 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Hakemusten yhteissumma oli 24,5 miljoonaa euroa, joka on 28 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Hyväksyttyjen hankkeiden yhteissumma oli 7,0 miljoonaa euroa, joka on 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2008. Työturvallisuuskeskukselle maksettu tuki oli 2,75 miljoonaa euroa.

Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 9,7 miljoonaa euroa eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008.

LUETTELO:

Myönnetyt tutkimus- ja kehityshankkeet vuonna 2009

Helsingin kauppakorkeakoulu, tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus
HELSINKI
Todellisen ja arvioidun tunneosaamisen yhteys menestykselliseen johtamiseen - seurantatutkimus
89200 euroa

Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta
HELSINKI
Suomalaisten eläinlääkäreiden zoonoottisten infektioiden kartoitus
13700 euroa

Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos, Elektroniikan tutkimuslab.
HELSINKI
Työterveyttä edistävän väsymystesterin kehittäminen transienttianalyysin avulla
36550 euroa

Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
HELSINGIN YLIOPISTO
OSVI - Osallistava sisäinen viestintä muutoksen tukena
90000 euroa

Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
HELSINGIN YLIOPISTO
Mikrobitoksiineille työtiloissa altistumisen laadullinen ja määrällinen mittaus
110000 euroa

Innotiimi Oy
VANTAA
Esitutkimus: Finndiversity
15000 euroa

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen yksikkö
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ryhmätoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sairaalan päivystysalueella
150000 euroa

Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta
JYVÄSKYLÄ
Yritysvastuutiedon integrointi yrityksen sisäiseen päätöksentekoon
140000 euroa

Kunnallinen työmarkkinalaitos
HELSINKI
Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje -tutkimus-ja kehittämisohjelman valmistelu ja koordinointi
74000 euroa

Kuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos
KUOPIO
Vaipat työterveydellinen riski päiväkodissa? Kestovaippojen ja kertakäyttövaippojen eroja selvittävä tutkimus
57500 euroa

Lapin yliopisto
LOIMAA
Hyvinvointipalvelujen arvoverkon johtaminen
90000 euroa

Lapin yliopisto
ROVANIEMI
Inhimillisesti tehokas sairaala - haasteena tieto, monialaisuuden kompetenssi ja työn mielekkyys
140000 euroa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LAPPEENRANTA
Innovaatiokyvykkyyden tila pk-yrityksissä
80000 euroa

Metallityöväen Liitto ry
HELSINKI
Näyttö ratkaisee? - Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista kone- ja metallialalla
85000 euroa

Mittaviiva Oy
ESPOO
Mistä on hyvät rakennushankkeet tehty? -kilpailu Miten se oltais voitu estää? Tapaturmaan joutuneiden haastattelututkimus
22500 euroa

Navaro 245 Oy
TAMPERE
Työpaikkailman pien- ja nanohiukkasten reaaliaikainen hälytin
80000 euroa

Oulun yliopisto, Terveystieteiden laitos
OULUN YLIOPISTO
Työikäisten verenpainetautia sairastavien kylmäoireet
15500 euroa

Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto, työtieteen yksikkö
OULUN YLIOPISTO
Tuottava, laadukas ja turvallinen tuotantoa tukeva alihankinta: HSEQ-arvioinnin käytön laajentaminen ja vaikutusten seuranta (TUOLATU II)
64550 euroa

POHTO Oy
OULU
HSEQ arviointimenettelyn laajentaminen
80000 euroa

Svenska social- och kommunalhögskolan
HELSINGIN YLIOPISTO
Hoito- ja hoivatyön eettinen kuorimitus - "tulikohan nyt kaikki tehtyä oikein?"
150000 euroa

Tampereen teknillinen yliopisto, teollisuustalouden laitos
TAMPERE
Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille
85000 euroa

Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnitt
TAMPERE
Työturvallisuuden edistäminen vuokratyössä ja yhteistyökäytännöt
65000 euroa

Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
Palvelujärjestelmä murroksessa: lääkintätasoisen ensihoidon työkäytänteet ja toimintakonseptit
150000 euroa

Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
Esitutkimus:Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rakenteellisen kehittämisen innovaatiot ja haasteet henkilöstön näkökulmasta - vertaileva tapaustutkimus
15000 euroa

Tampereen yliopisto, Yhdyskuntatieteiden laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
Carrier waves of open innovation - avoimet innovaatioympäristöt kehittämistyön uusina palveluelementteinä
98400 euroa

Tampereen yliopisto, psykologian laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
RE-SU-LEAD, Rewarding and sustainable health-promoting leadership
190000 euroa

Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
Hoitotyön kirjaamismallin ja luokituksen sekä kirjaustoiminnan potilastietojärjestelmätoteutuksen käytettävyystutkimus
34500 euroa

Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus
TAMPEREEN YLIOPISTO
Esitutkimus: Yhteistoiminnallisen kehittämisen voimistaminen
15000 euroa

Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus
TAMPEREEN YLIOPISTO
Esitutkimus: Tuottavat vertaiset - kestävästi tuottava vertaisoppiminen kunnissa
14850 euroa

Teknillinen korkeakoulu
TKK
ELSA - Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt
150000 euroa

Teknillinen korkeakoulu
TKK
Esitutkimus: Strategian toteuttamista tukeva palkitsemisen kokonaisuus
14875 euroa

Teknillinen korkeakoulu, tuotantotalouden laitos
TKK
Asiantuntijaorganisaation johtaminen - dialogia tietojärjestelmien kehittämiseen, tulkintaan ja käyttöön
38900 euroa

Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
TURKU
Työterveyshuollon ja työlääketieteen professuuri
400000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Esitutkimus: Liukastumis- ja kaatumistapaturmien ehkäisy ulko- ja sisätiloissa: liukastumisriskin arviointimittarin ja älykenkäprojektin valmistelun k
10300 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työaltistematriisi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa - kuormimitustekijöiden määrittäminen väestötutkimuksissa ja työkyvyn arvioinnissa
120000 euroa

Työterveyslaitos
TAMPERE
Työinto, organisaatiomuutokset ja sukupolvet teatterityössä
100000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Raskaan ajoneuvon turvallisen ja taloudellisen ajamisen edistäminen koulutuksellisen intervention avulla
180000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työn elektroninen valvonta - hyödyt ja haitat
65000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) terveyshuollossa - vertailututkimus TANO-toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi
160000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työn sisältö ja työolosuhteiden sopeuttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla
50000 euroa

Työterveyslaitos
OULU
Mastotyöntekijöiden fyysinen kuormittuneisuus, toimintakykyvaatimukset ja terveystarkastusten toimintakykymittareiden kehittäminen
110000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Maahanmuuttajan onnistuminen työssä
150000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Hiilinanoputkien terveysvaikutusten arviointi
100000 euroa

Työterveyslaitos
OULU
Tuhkan sisältämät haitalliset kemialliset aineet ja mineraalit  - altistuminen ja torjunta
60000 euroa

Työterveyslaitos
KUOPIO
Control Banding -riskinhallintatyökalu pk-yritysten tueksi kemikaaliriskien hallintaan
60000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Psychosocial health and well-being in restructuring: key effects and mechanisms
90000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Psykososiaaliset tekijät työssä ja terveys eri alaryhmissä: Meta-analyysi yksilötasolla yhdistetyissä kohorttitutkimuksissa
210000 euroa

Työterveyslaitos, Inhimillinen työ -osaamiskeskus
HELSINKI
Sujuvan yhteistyön, työhyvinvoinnin ja yksilön valintojen tukeminen muuttuvassa toimintaverkostossa (SUJUT)
65000 euroa

Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus
HELSINKI
Proteiinien, kemikaalien ja homeiden inhalaatioaltistuksen aiheuttama tulehdusvaste hengitysteissä
75000 euroa

Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus
HELSINKI
Yksilöllisten alttiustekijöiden merkitys rakennustyöntekijöiden vaikean asbestoosin ja emfyseeman synnyssä
60000 euroa

Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus
TURKU
Fyysisten riskien hallintamallin juurtuminen osaksi vanhustenhuollon turvallisuusjohtamista
40000 euroa

Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus
HELSINKI
Naisten ja miesten osaamisen ja uran tukeminen työorganisaatioissa
150000 euroa

Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus
HELSINKI
Tietotekniikan mahdollisuudet käytännön sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis- ja esimiestyössä
120000 euroa

VTT
TAMPERE
Improvisoi!
100000 euroa

VTT
TAMPERE
Openrisk - Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena
190000 euroa

VTT
TAMPERE
Esitutkimus: OPENRISK - Avoimen innovaation ja sosiaalisen median hyödyntäminen riskienhallinnassa
15000 euroa

VTT
Tekniset torjuntatoimenpiteet biomassojen käsittelyn terveysvaarojen vähentämiseksi
90000 euroa

VTT
Tietomalliin perustuva turvallisuuden hallinta ja viestintä
40000 euroa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
TURKU
Opetustilojen akustiikka ja ääniergonomia - tutkimuksesta toteutukseen
85000 euroa

Myönnetyt kehittämisavustukset vuonna 2009

ABB Oy
HELSINKI
Turvakulttuuri (TurKu)
35000 euroa

Altia Oyj
HELSINKI
Johtaminen elintarviketeollisuusdessa JOEL 2
21750 euroa

Crimppi Oy
VAASA
Voimavarat vahvuuksiksi (kolmen hakijan yhteishanke)
33000 euroa

Forssan kaupunki
FORSSA
HESTRANET Henkilöstötalouden, henkilöstövoimavarojen ja strategisen suunnittelun yhdistäminen kunnassa
1850 euroa

HUS Servis
HUS
HUS Servisin tiimien palveluinnovaatioiden kehittäminen
25000 euroa

Haminan kaupunki
HAMINA
HESTRANET Henkilöstötalouden, henkilöstövoimavarojen ja strategisen suunnittelun yhdistäminen kunnassa
1850 euroa

Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto, Vanhusten palvelujen vastuualue
HELSINKI
Yhteistoiminnallinen kehittäminen ja työhyvinvointi
50000 euroa

Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus
HELSINGIN KAUPUNKI
Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan tila, toimivuus ja uudistaminen Helsingin kaupunkiorganisaatiossa
35000 euroa

Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus
HELSINGIN KAUPUNKI
Työn imu -polku
27000 euroa

Hollming Works Oy, Porin konepaja
PORI
Työhyvinvointi- ja tuottavuustalkoot
24800 euroa

Itella Oyj
ITELLA
Vertailu kolmen ajotapakoulutuksen hyödyistä ja vaikuttavuudesta työaikaiseen liikenneturvallisuuteen
4200 euroa

Itella Oyj
HELSINKI
Tapaturmista ja vahingoista oppiminen Itella Oyj:ssä (TOPI)
30000 euroa

Kajaanin Mamselli -liikelaitos
KAJAANI
Kajaanin Mamsellin henkilöstön työkyvyn parantaminen ergonomian keinoin
14350 euroa

Kajaanin kaupunki, keskushallinto
KAJAANI
KEHAKE - hallinnon kehittämisohjelma
32700 euroa

Kalliolan Kannatusyhdistys ry
HELSINKI
Dialogista virtaa - Kalliolan setlementin ja sen työyhteisöjen kehittäminen vuorovaikutusta parantamalla
42000 euroa

Kastelli-talot Oy
OULU
HR-kumppanuudella tulosta ja hyvinvointia
12300 euroa

Kemiönsaaren kunta, Peruspalveluosasto
KEMIÖ
Tuottavuuden ja innovatiivisuuden kehittäminen sosiaali- ja terveystoimen organisaatiossa
23000 euroa

Keravan kaupunki
KERAVA
HESTRANET Henkilöstötalouden, henkilöstövoimavarojen ja strategisen suunnittelun yhdistäminen kunnassa
1800 euroa

Kuusamon kaupunki
KUUSAMO
Työyhteisösovittelun kehittäminen ratkaisukeskeisenä prosessina Kuusamon kaupungin organisaatioissa
17000 euroa

Kårkulla samkommun
KIRJALA
Utvecklande av arbetsskyddsrelaterad riskhanteringsmodell vid Kårkulla samkommun
19300 euroa

Lapin sairaanhoitopiiri
ROVANIEMI
Kaikkien käyttäjien sairaala - Välineitä monimuotoisen sairaalaympäristön käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun
36200 euroa

Lappeenrannan kaupunki
LAPPEENRANTA
Henkilöstön uudelleensijoitustoiminnan tila, toimivuus ja uudistaminen Lappeenrannan kaupunkiorganisaatiossa
10000 euroa

Metso Paper Inc.
JÄRVENPÄÄ
Työn kautta rakennettava psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointityökalu esimiehelle ja työntekijälle
15000 euroa

Mäntsälän kunta
MÄNTSÄLÄ
HESTRANET Henkilöstötalouden, henkilöstövoimavarojen ja strategisen suunnittelun yhdistäminen kunnassa
1800 euroa

Nixu Oy
ESPOO
CORE 2 - Liiketoiminnan kehittämishanke
16000 euroa

Nokia Oyj
ESPOO
Oman työhyvinvoinnin johtamisen tukeminen
11500 euroa

Osuuskunta Maitomaa
SUONENJOKI
Johtaminen elintarviketeollisuusdessa JOEL 2
25000 euroa

Oy Sinebrychoff Ab
KERAVA
Johtaminen elintarviketeollisuudessa JOEL 2
34500 euroa

PCP Partner Oy
ESPOO
Yhteinen vastuu kokonaisuudesta - dialoginen kehittämishanke
25500 euroa

Pernod Ricard Finland Oy
TURKU
Johtaminen elintarviketeollisuusdessa JOEL 2
33500 euroa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
YLIVIESKA
Työhyvinvointia kallioperustalle
19500 euroa

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
TAMPERE
Lean-mallin mukainen toimintasuunnitelma Tampereen yliopistollisen sairaalan TULE-sairaalalle
12000 euroa

Porvoon kaupunki
PORVOO
HESTRANET Henkilöstötalouden, henkilöstövoimavarojen ja strategisen suunnittelun yhdistäminen kunnassa
1800 euroa

Pyrotekniset ry
TAMPERE
Paukkupatruunoiden melutasot, STM:n musiikki ja viihdealan käytännesäännöt
27500 euroa

Rovaniemen kaupunki, Tekninen tuotanto
ROVANIEMI
Tavoitteiden saavuttaminen työhyvinvointia kehittämällä
8150 euroa

Snellmans Köttförädling Ab
PIETARSAARI
Arbetshälsa inom charkproduktion
35000 euroa

Suomen Optisen Alan Tiedotuskeskus Oy
HELSINKI
Erityistyölasien vaikutus näkösuoriutumiskykyyn ikääntyvillä näyttöpäätetyöntekijöillä
17000 euroa

Suomen Salaojakeskus Oy
OULU
Tuotto
4000 euroa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
SALO
Systeeminen  dialogiprosessi - usean organisaation yhteinen kehittämishanke
17700 euroa

Tampereen Hiippakunnan Tuomiokapituli
TAMPERE
Työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämishanke kirkossa
35000 euroa

VR-Yhtymä Oy
HELSKINKI
Työhyvinvointi, tapaturmat ja vaaratilanteet - Työolojen kehittäminen VR-konsernissa
57700 euroa

VSSHP ky, Loimaan aluesairaala
LOIMAA
Yhteisölliset oppimisrakenteet muutostukena Loimaan aluesairaalassa
12300 euroa

Vantaan kaupunki, Henkilöstökeskus
VANTAA
Perhepalveluiden sosiaalisen pääoman kehittäminen johtamisessa
6800 euroa

Vapo Oy
JYVÄSKYLÄ
Strateginen henkilöstötuottavuuden laskenta ja ohjaus, Hiljaiset signaalit
34400 euroa

Virtain kaupunki
VIRRAT
HESTRANET Henkilöstötalouden, henkilöstövoimavarojen ja strategisen suunnittelun yhdistäminen kunnassa
1900 euroa

YIT Teollisuus- ja Verkkopalvelut Oy
TAMPERE
Konepajan työskentelyolojen kehittäminen
13100 euroa

Myönnetyt tiedotus- ja koulutushankkeet vuonna 2009

Helsingin kauppakorkeakoulu, tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus
HELSINKI
Todellisen ja arvioidun tunneosaamisen yhteys menestykselliseen johtamiseen - seurantatutkimus
89200 euroa

Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta
HELSINGIN YLIOPISTO
Suomalaisten eläinlääkäreiden zoonoottisten infektioiden kartoitus
13700 euroa

Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos, Elektroniikan tutkimuslab.
HELSINKI
Työterveyttä edistävän väsymystesterin kehittäminen transienttianalyysin avulla
36550 euroa

Helsingin yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
HELSINGIN YLIOPISTO
OSVI - Osallistava sisäinen viestintä muutoksen tukena
90000 euroa

Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos
HELSINGIN YLIOPISTO
Mikrobitoksiineille työtiloissa altistumisen laadullinen ja määrällinen mittaus
110000 euroa

Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen yksikkö
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Ryhmätoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sairaalan päivystysalueella
150000 euroa

Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta
JYVÄSKYLÄ
Yritysvastuutiedon integrointi yrityksen sisäiseen päätöksentekoon
140000 euroa

Kunnallinen työmarkkinalaitos
HELSINKI
Tuottavuuden pyöreän pöydän Palje -tutkimus-ja kehittämisohjelman valmistelu ja koordinointi
74000 euroa

Kuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos
KUOPIO
Vaipat työterveydellinen riski päiväkodissa? Kestovaippojen ja kertakäyttövaippojen eroja selvittävä tutkimus
57500 euroa

Lapin yliopisto
LOIMAA
Hyvinvointipalvelujen arvoverkon johtaminen
90000 euroa

Lapin yliopisto
ROVANIEMI
Inhimillisesti tehokas sairaala - haasteena tieto, monialaisuuden kompetenssi ja työn mielekkyys
140000 euroa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LAPPEENRANTA
Innovaatiokyvykkyyden tila pk-yrityksissä
80000 euroa

Metallityöväen Liitto ry
HELSINKI
Näyttö ratkaisee? - Tutkimus näyttötutkintojen työelämävaikutuksista kone- ja metallialalla
85000 euroa

Mittaviiva Oy
ESPOO
Mistä on hyvät rakennushankkeet tehty? -kilpailu Miten se oltais voitu estää? Tapaturmaan joutuneiden haastattelututkimus
22500 euroa

Navaro 245 Oy
TAMPERE
Työpaikkailman pien- ja nanohiukkasten reaaliaikainen hälytin
80000 euroa

Oulun yliopisto, Terveystieteiden laitos
OULUN YLIOPISTO
Työikäisten verenpainetautia sairastavien kylmäoireet
15500 euroa

Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto, työtieteen yksikkö
OULUN YLIOPISTO
Tuottava, laadukas ja turvallinen tuotantoa tukeva alihankinta: HSEQ-arvioinnin käytön laajentaminen ja vaikutusten seuranta (TUOLATU II)
64550 euroa

POHTO Oy
OULU
HSEQ arviointimenettelyn laajentaminen
80000 euroa

Svenska social- och kommunalhögskolan
HELSINGIN YLIOPISTO
Hoito- ja hoivatyön eettinen kuorimitus - "tulikohan nyt kaikki tehtyä oikein?"
150000 euroa

Tampereen teknillinen yliopisto, teollisuustalouden laitos
TAMPERE
Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille
85000 euroa

Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnitt
TAMPERE
Työturvallisuuden edistäminen vuokratyössä ja yhteistyökäytännöt
65000 euroa

Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
Palvelujärjestelmä murroksessa: lääkintätasoisen ensihoidon työkäytänteet ja toimintakonseptit
150000 euroa

Tampereen yliopisto, Yhdyskuntatieteiden laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
Carrier waves of open innovation - avoimet innovaatioympäristöt kehittämistyön uusina palveluelementteinä
98400 euroa

Tampereen yliopisto, psykologian laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
RE-SU-LEAD, Rewarding and sustainable health-promoting leadership
190000 euroa

Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos
TAMPEREEN YLIOPISTO
Hoitotyön kirjaamismallin ja luokituksen sekä kirjaustoiminnan potilastietojärjestelmätoteutuksen käytettävyystutkimus
34500 euroa

Teknillinen korkeakoulu
TKK
ELSA - Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt
150000 euroa

Teknillinen korkeakoulu, tuotantotalouden laitos
TKK
Asiantuntijaorganisaation johtaminen - dialogia tietojärjestelmien kehittämiseen, tulkintaan ja käyttöön
38900 euroa

Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
TURKU
Työterveyshuollon ja työlääketieteen professuuri
400000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työaltistematriisi tuki- ja liikuntaelinsairauksissa - kuormimitustekijöiden määrittäminen väestötutkimuksissa ja työkyvyn arvioinnissa
120000 euroa

Työterveyslaitos
TAMPERE
Työinto, organisaatiomuutokset ja sukupolvet teatterityössä
100000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Raskaan ajoneuvon turvallisen ja taloudellisen ajamisen edistäminen koulutuksellisen intervention avulla
180000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työn elektroninen valvonta - hyödyt ja haitat
65000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) terveyshuollossa - vertailututkimus TANO-toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi
160000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työn sisältö ja työolosuhteiden sopeuttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla
50000 euroa

Työterveyslaitos
OULU
Mastotyöntekijöiden fyysinen kuormittuneisuus, toimintakykyvaatimukset ja terveystarkastusten toimintakykymittareiden kehittäminen
110000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Maahanmuuttajan onnistuminen työssä
150000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Hiilinanoputkien terveysvaikutusten arviointi
100000 euroa

Työterveyslaitos
OULU
Tuhkan sisältämät haitalliset kemialliset aineet ja mineraalit  - altistuminen ja torjunta
60000 euroa

Työterveyslaitos
KUOPIO
Control Banding -riskinhallintatyökalu pk-yritysten tueksi kemikaaliriskien hallintaan
60000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Psychosocial health and well-being in restructuring: key effects and mechanisms
90000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Psykososiaaliset tekijät työssä ja terveys eri alaryhmissä: Meta-analyysi yksilötasolla yhdistetyissä kohorttitutkimuksissa
210000 euroa

Työterveyslaitos, Inhimillinen työ -osaamiskeskus
HELSINKI
Sujuvan yhteistyön, työhyvinvoinnin ja yksilön valintojen tukeminen muuttuvassa toimintaverkostossa (SUJUT)
65000 euroa

Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus
HELSINKI
Proteiinien, kemikaalien ja homeiden inhalaatioaltistuksen aiheuttama tulehdusvaste hengitysteissä
75000 euroa

Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus
HELSINKI
Yksilöllisten alttiustekijöiden merkitys rakennustyöntekijöiden vaikean asbestoosin ja emfyseeman synnyssä
60000 euroa

Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus
TURKU
Fyysisten riskien hallintamallin juurtuminen osaksi vanhustenhuollon turvallisuusjohtamista
40000 euroa

Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus
HELSINKI
Naisten ja miesten osaamisen ja uran tukeminen työorganisaatioissa
150000 euroa

Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus
HELSINKI
Tietotekniikan mahdollisuudet käytännön sosiaali- ja terveydenhuollon johtamis- ja esimiestyössä
120000 euroa

VTT
TAMPERE
Improvisoi!
100000 euroa

VTT
TAMPERE
Openrisk - Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena
190000 euroa

VTT
Tekniset torjuntatoimenpiteet biomassojen käsittelyn terveysvaarojen vähentämiseksi
90000 euroa

VTT
Tietomalliin perustuva turvallisuuden hallinta ja viestintä
40000 euroa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
TURKU
Opetustilojen akustiikka ja ääniergonomia - tutkimuksesta toteutukseen
85000 euroa

Myönnetyt stipendit vuonna 2009

Alasoini Tuomo
HELSINKI
Tunnustusstipendi, TSR 30 vuotta
6000 euroa

Anthoni Minna
ESPOO
NK-solujen merkitys työperäisessä astmassa
11000 euroa

Anttila Sisko
HUS
Mesotelioomadiagnostiikan osuvuus ja ammattisyövän toteamisen käytännöt Suomessa
8000 euroa

Aschan Carita
HELSINKI
BioEM2009, 14.-19.6.2009, Sveitsi
900 euroa

Bluemink Johanna
OULU
Mechanisms and elements of collaborative interaction in technology-supported learning contexts -väitöskirjatyö
6000 euroa

von Bonsdorff Monika
JYVÄSKYLÄ
SIOP 2010 Annual Conference, 8. -10.4.2010, USA
1000 euroa

Buhanist Paul
HELSINKI
25th EGOS Colloquium, 2. - 4.7.2009, Espanja
700 euroa

Cheng Ting
MIDDLETOWN, RHODE ISLAND, USA
Revisiting the buffers of job insecurity: Investigating new buffering factors between perceived job insecurity and employee outcomes -väitöskirjatyö
18300 euroa

Colliander Annaliisa
JYVÄSKYLÄ
Vanhuspalveluorganisaatioiden haasteet -kirjan kirjoittaminen
9000 euroa

Eloranta Tuula
ESPOO
EPC 2009 European Productivity Conference, 28. - 30.10.2009, Iso-Britannia
600 euroa

Forsman Pia
HELSINKI
Ammattikuljettajien väsymyksen määritys reaaliajassa, tutkijavierailu Washington State yliopistoon
16600 euroa

Haapakorpi Arja
KERAVA
The 15th IIRA World Congress 2009, 24.-27.8.2009, Australia
1300 euroa

Hakonen Anu
HELSINKI
Tulospalkkauksen merkitys ja vaikuttavuus. Tutkimus palkitsemisen reflektioteoriasta -väitöskirjatyö
8000 euroa

Hakonen Anu
HELSINKI
2nd European Reward Management Conference (RMC 2009), 26. - 27.11.2009, Belgia
700 euroa

Hannukainen Kati-Susanna
ESPOO
10th International Conference on Environmental Mutagens, 20. - 25.8.2009, Italia
600 euroa

Heikkinen Hannu L.T.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tutkijavierailu Australiaan: Charles Sturt University, New South Wales
1400 euroa

Heinonen-Guzejev Marja
HELSINGIN YLIOPISTO
Meluherkkyys, kuulo ja työpaikkamelualtistus - meluherkkyys ja kemikaaliherkkyys
6000 euroa

Hellgren Ulla-Maija
ESPOO
Hyvät käytännöt työterveyshuolloille sairaaloiden sisäilmaongelmien hallintaan -väitöskirja
8000 euroa

Hintsanen Mirka
VANTAA
14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13. - 16.5.2009, Espanja
700 euroa

Hirvonen Kati
HELSINKI
HCI International 2009, 19. - 24.7.2009, USA
1100 euroa

Huokuna Tiina
HELSINKI
Kolme tapaa lähestyä digitaalista toimittajan työtä
18300 euroa

Hyytinen Toni
TAMPERE
IEA 2009 17th World Gongress on Ergonomics, 9. - 14.8.2009, Kiina
1200 euroa

Innanen Hely
MUURAME
The role of achievement and social strategies and work-life areas in burnout -väitöskirja
18300 euroa

Irni Sari
TURKU
Points of exit: (Un)conventional Representations of Age, Parenting, and Sexuality, 19.-20.3.2009, Hollanti
700 euroa

Jalonen Meri
ESPOO
The 6th International Conference on Researching Work and Learning, 28.6. - 1.7.2009, Tanska
600 euroa

Jämsén Sini
LONDON SW19 8PE UNITED KINGDOM
Perustelut uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotolle evankelis-luterilaisessa kirkossa -lisensiaattityö
5000 euroa

Järnefelt Noora
HELSINKI
Tutkimus koulutuksen ja elämänkulun yhteyksistä työuran päättymiseen ja työssä jatkamiseen -väitöskirjatyö
6400 euroa

Järvelin Juha
ALAVUS
Kriittisen työtilanteen käsittely 23.9.2008 Kauhajoki -lisensiaattityö
4000 euroa

Järvensivu Anu
TAMPERE
Työelämän pelisäännöt -kirja
7600 euroa

Järvensivu Anu
TAMPEREEN YLIOPISTO
Tunnustusstipendi, TSR 30 vuotta
6000 euroa

Jääskeläinen Aki
TAMPERE
Tuottavuusmittarit johtamisen tukena julkisissa palveluorganisaatioissa -väitöskirja
18300 euroa

Jääskeläinen Aki
TAMPERE
5th Conference on Performance Measurement and Management Control, 23. - 25.9.2009, Ranska
900 euroa

Kankaanpää Eila
KUOPIO
Terveydenhuollon taloudellinen organisointi ja insentiivit -väitöskirja
18300 euroa

Kantola Tarja
ESPOO
Mahdottomien tehtävien ratkaiseminen yhteisöllisenä oppimisprosessina -väitöskirja
7500 euroa

Keski-Säntti Petra
ESPOO
Liuotinaineaivosairauden esiintyvyys ja diagnostiset tutkimusmenetelmät -väitöskirjatyö
8000 euroa

Kesti Marko
OULU
Hiljaiset signaalit menetelmä organisaatioiden henkilöstötuottavuuden kehittämiseen -väitöskirjatyö
18300 euroa

Koivisto Joonas
HELSINKI
EAC2009, 6.-11.9.2009, Saksa
750 euroa

Kukkonen Tuula
JOENSUU
Vajaakuntoisten työttömien työkyky ja työllisyys työnantajan sosiaalisen vastuun näkökulmasta -väitöskirja
7000 euroa

Kupi Eija
TAMPERE
ESREL 2009 Annual Conference, 7. - 10.9.2009, Tsekin tasavalta
1000 euroa

Kyllönen Marjo
HELSINKI
Rehtorin työ ja sen ehdot sekä työn muutos Suomessa - tulevaisuuden koulun skenaarioissa -väitöskirjatyö
9000 euroa

Kähönen Kari
IITTALA
Syrjäytymisvaarassa olevien työuupuneiden ja masentuneiden työntekijöiden ryhmäterapeuttisen kuntoutusohjelman tutkimus- ja kehittämishanke -väitöskir
18300 euroa

Lahtinen Taija
ROVANIEMI
The 80th Annual Scientific Meeting of the Aerospace Medical Association, 3.-7.5.2009, Yhdysvallat
1200 euroa

Lambert Pirjo
ESPOO
ECER 2009 The European Conference on Educational Reseach, 28. - 30.9.2009, Itävalta
700 euroa

Lehkonen Helena
HÄMEENLINNA
Mikä tekee rehtorista selviytyjän? Perusopetuksen rehtoreiden käsityksiä työssään selviytymisestä - väitöskirja
2000 euroa

Lindström Irmeli
Nivan kurssi 27.9. - 1.10.2009: Obstructive Airway Disceases in the Workplace: Asthma an COPD, Ruotsi
1000 euroa

Lipponen Krisse
ESPOO
2nd Applied Positive Psychology Conference, 1.-3.4.2009, Iso-Britannia
700 euroa

Liukkonen Virpi
PIRKKALA
Epätyypillisten työsuhteiden ja epävakaan työuran terveysriskit
9000 euroa

Louhevaara Veikko
KUOPIO
IEA 2009 17th World Gongress on Ergonomics, 9. - 14.8.2009, Kiina
1200 euroa

Manninen Olavi
TAMPERE
The 12th ICCEF 2009 Conference Health and Structural Ubiquity, 10. - 11.9.2009, Japani
1100 euroa

Mannonen Petri
TKK
HCI International, the 13th International Conference on Human-Computer Interaction, 19.-24.7.2009, Yhdysvallat
1200 euroa

Marjamäki Heikki
VIIALA
Joustavien mekanismien mallintaminen elementtimenetelmällä -väitöskirja
6000 euroa

Marjanen Ykä
OULU
Practical multi-input model for predicting health and comfort of whole-body vibration -väitöskirja
7000 euroa

Markkanen Ari
SIILINJÄRVI
MF ja RF-kenttien yhteisvaikutukset oksidatiivista stressiä aiheuttavien ympäristötekijöiden kanssa -väitöskirja
4000 euroa

Miranda Helena
HELSINKI
Sixth International Conference on Innovations in Exposure Assessment (X2009) - kongressi, 16. - 20.8.2009, USA
1200 euroa

Mäkikangas Anne
JYVÄSKYLÄ
The 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13.-16.5.2009, Espanja
800 euroa

Mäkirintala Eija
HELSINKI
Kirja ammatillisen huippusuorituksen ja hyvinvoinnin luovasta integraatiosta
6000 euroa

Niemelä Jukka
NAANTALI
15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 24. - 27.8.2009, Australia
1500 euroa

Niemelä Maarit
OULUN YLIOPISTO
The 41st Nordec Ergonomic Society Conference NES 2009, 22. - 24.6.2009, Tanska
800 euroa

Nordin Patrik
WIEN, AUSTRIA
IIRHRC 30th Annual International Industrial Relations and Human Resources Conference, 6. -7.11.2009, USA
850 euroa

Paavilainen Ulla-Maija
HELSINKI
Johtajan voimavarat - miten minä jaksan?
3000 euroa

Palmroos Lars
SUNDOM
Prosessisuuntautuneen toiminnan ohjausjärjestelmän kehittäminen ja sen käyttöönotto kunnassa -väitöskirja
6000 euroa

Parry Sirkka
HELSINKI
The 29 th ICOH International Congress on Occupational Health, 22.-27.3.2009, Etelä-Afrikka
1200 euroa

Pekkola Juhani
KOTKA
15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 24. - 27.8.2009, Australia
1500 euroa

Peltonen Eija
SUONENJOKI
Lääkärien ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottotoiminnan malleina -väitöskirja
3000 euroa

Piispanen Päivi
TAMPERE
IEA 2009 17th World Gongress on Ergonomics, 9. - 14.8.2009, Kiina
1200 euroa

Pitkänen Marja
KUOPIO
Kestävä kehitys ja Ergonetti-opinnot työhyvinvointia edistävässä toiminnassa -väitöskirja
18300 euroa

Ponteva Katariina
HELSINKI
Työntekijän samaistuminen organisaatioon ja vieraantuminen työstä organisaatiomuutoksessa -väitöskirja
6000 euroa

Puisto Jonna
HELSINKI
IEA 2009 17th World Gongress on Ergonomics, 9. - 14.8.2009, Kiina
1200 euroa

Punakallio Anne
VANTAA
ISPGR 2009, International Society fo Posture & Gait Research Conference, 21. - 25.6.2009, Italia
800 euroa

Puutio Risto
JYVÄSKYLÄ
14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13. - 16.5.2009, Espanja
700 euroa

Pyöriä Pasi
TAMPEREEN YLIOPISTO
Tunnustusstipendi, TSR 30 vuotta
6000 euroa

Pärnänen Anna
ESPOO
Ikä, työ ja organisaatio -väitöskirjan loppuunsaattaminen
6000 euroa

Pääkkönen Hannu
HELSINKI
Yksilöiden ja perheiden ajankäytön muutos -väitöskirja
6600 euroa

Rainisalo Aija
LAHTI
Työntekijöille haitallisten riskiluokkien 2 ja 3 bakteerien kartoitus kompostointiprosessissa
4000 euroa

Rasanen Marja-Leena
HELSINGIN YLIOPISTO
The 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13.-16.5.2009, Espanja
800 euroa

Riipinen Anita
HELSINKI
Parvovirusinfektioiden ilmaantuvuus ja sikiövaikutukset erityisesti päiväkotityöntekijöillä -väitöskirjatyö
8000 euroa

Saari Milja
ESPOO
Samapalkkaisuusnäkökulman valtavirtaistamisen käytännöt palkkojen paikallisessa sopimisessa
10000 euroa

Saario Sirpa
TAMPERE
Mielenterveystyön ammattilaiset ja teknologiat -väitöskirja
18300 euroa

Salmi Minna
HELSINKI
International Community, Work & Family  Conference, 16.-18.4.2009, Hollanti
800 euroa

Salonen Heidi
KLAUKKALA
ISIAQ: Healthy Buildings 2009, 13.-17.9.2009, Yhdysvallat
1200 euroa

Selin Piritta
JYVÄSKYLÄ
Aikapulan ja kiireen hallinta palkansaajilla -väitöskirja
18300 euroa

Seppänen Laura
HELSINKI
IEA 2009 17th World Congress on Ergonomics, 9. - 14.8.2009, Kiina
1200 euroa

Siew Sie Sie
HELSINKI
Use of job exposure matrices in census.based occupational cancer reseach in Finland -väitöskirja
18300 euroa

Siltaloppi Marjo
TAMPERE
The 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13.-16.5.2009, Espanja
800 euroa

Siltaloppi Marjo
TAMPERE
Työkuormituksesta palautuminen psykologisesta näkökulmasta -väitöskirja
18300 euroa

Silvennoinen-Nuora Leena
YLINEN
Vaikuttavuuden arviointi hoitoketjussa -väitöskirja
6000 euroa

Siukola Anna
YLÖJÄRVI
Elintarviketyöntekijöiden työhyvinvointi ja sairauspoissaolot ikääntymisen näkökulmasta -väitöskirjatyö
18300 euroa

Sivunen Anu
TKK
Hajautettujen työryhmien viestintä virtuaaliympäristöissä, tutkijavierailu Stanfordin yliopistoon
16000 euroa

Syvänen Sirpa
ORIVESI
Tunnustusstipendi, TSR 30 vuotta
6000 euroa

Turpeinen Merja
JÄRVENPÄÄ
Muutoksen ja arvioinnin paikka - julkisen erikoissairaanhoidon henkilöstö arvioi sairaalaorganisaatioiden yhdistämistä -väitöskirja
7000 euroa

Turunen Teemu
HELSINKI
30th Annual Conference of the International Working Party of the Labour Segmentation theorists (IWPLMS), 3. - 5.9.2009, Suomi
380 euroa

Vaitoja Jari
HELSINKI
Pakottavaan sääntelyyn perustuvien vaatimusten tutkiminen siviiliprosessissa -väitöskirja
6000 euroa

Valkama Mari
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, 29. - 31.3.2010, Italia
800 euroa

Valkeakari Susanne
HELSINKI
Terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöönottoon liittyvä muutosjohtaminen - case Oulu
9000 euroa

Vanhala Sinikka
HELSINKI
Tunnustusstipendi, TSR 30 vuotta
6000 euroa

Vartiainen Matti
TKK
Tunnustusstipendi, TSR 30 vuotta
6000 euroa

Vasara Juha
TAMPERE
IEA 2009 17th World Gongress on Ergonomics, 9. - 14.8.2009, Kiina
1200 euroa

Viljanen Maarit
NAANTALI
15th World Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 24. - 27.8.2009, Australia
1500 euroa

Virkkala Jussi
LAUNONEN
The 6th International Workshop on Wearable Micro and Nanosystems for Personalized Health, 24. - 26.6.2009, Norja
600 euroa

Virkkula Tiina
HELSINKI
The 2nd International Conference of English as a Lingua Franca, 6.-8.4.2009, Iso-Britannia
400 euroa

Virta Maarit
HELSINKI
Asiantuntijatyöhön liittyvän tiedon siirtäminen sukupolvien välillä suomalaisessa pk-yrityksessä -väitöskirja
6000 euroa

Virtanen Anne
JYVÄSKYLÄ
ECER 2009 The European Conference on Educational Reseach, 28. - 30.9.2009, Itävalta
800 euroa

Walta Leena
TURKU
Röntgenhoitajan työssä kuormittuminen -väitöskirjatyö
6000 euroa

Wärnå-Furu Carola
HELSINGFORS
The 29 th ICOH International Congress on Occupational Health, 22.-27.3.2009, Etelä-Afrikka
1200 euroa