Takaisin

Työsuojelurahaston syksyn 2008 määrärahojen hakuajat lähestyvät

Työsuojelurahaston syksyn 2008 määrärahojen hakuajat lähestyvät

27.05.2008 Tiedote

Rahaston tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Määrärahoja voi hakea tutkimus-, kehitys-, tiedotus- ja koulutushankkeisiin. Yksittäiset henkilöt voivat hakea stipendejä.

Tutkimus- ja kehitysmäärärahat 1.9.2008 mennessä

Tutkimusmäärärahalla tuetaan rahaston toimialalla tehtävää työtä tavoitteena uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimustyöllä. Hakijalla on vastuu tutkimustuloksien tiedottamisesta ja muusta hyödyntämisestä.

Kehitysmäärärahalla tuetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää organisaation toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia suunnitelmallisella ja korkeatasoisella tietotaidolla. Näin syntyy uutta tietoa, millä on oltava käytännön merkitystä myös muille työyhteisöille.

Tutkimus- ja kehityshankkeiden määrärahoja voivat hakea yritykset, kunnat, muut organisaatiot, tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulu. Hakuajat ovat 1.9. ja 1.2. mennessä.

Tiedotus- ja koulutusmäärärahat 1.9.2008 mennessä

Työsuojelurahasto myöntää tiedotus- ja koulutusmäärärahoja tavoitteena edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille.

Määrärahoja myönnetään myös uusien tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien tai –ohjelmien kehittämiseen tavoitteena työelämän ja työsuojelun asiantuntijoiden pätevöityminen sekä koulutuksen osaamisen lisääminen.

Edellytyksenä on, että tietoa hyödynnetään laajasti suomalaisessa työelämässä.

Tiedotus- ja koulutushankkeiden määrärahoja voivat hakea yritykset, kunnat, muut organisaatiot, tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulu. Hakuajat ovat 1.9. ja 1.2. mennessä.

Henkilökohtaiset stipendit 1.10.2008 mennessä

Hankkeen aiheen on kohdistuttava työelämän tutkimus- ja kehitystyöhön, ja stipendi on tarkoitettu pitkälle tutkijanurallaan edistyneille. Hakijalle tai hänen työnantajalleen jää omavastuu kustannuksista.

Stipendit:
1. tutkijastipendi, 16 000 euroa, on tarkoitettu korkeatasoiseen väitöskirjan valmisteluun työskentelyn toiseksi tai kolmanneksi vuodeksi
2. stipendi väitöskirjan loppuunsaattamiseen eli käytännössä muutaman kuukauden työskentelyyn, jonka lopputuotoksena on esitarkastukseen valmis käsikirjoitus
3. stipendi konferenssimatkoihin ja niiden kulujen kattamiseen
4. stipendi muuhun apurahatoimintaan kuten post doc –opiskeluun ulkomailla tai painotuotteen viimeistelyyn.

Työsuojelurahaston stipendejä voi hakea 2.1., 2.5. ja 1.10. mennessä.

Mahdolliset lisätiedustelut vain puhelimitse rahaston toimistosta, (09) 6803 3311, klo 8.30 – 16.00.