Ansökningsförfarandet

Ansökningstider

Samfundens forsknings- och utvecklingsansökningar samt utbildnings- och informationsansökningar bör skrivas på ansökningsblanketter och lämnas in senast den 15 februari för behandling på våren och senast den 15 september för behandling på hösten. Behandlingstiden är cirka 2 - 4 månader.

Ansökningar om utvecklingsbidrag kan lämnas in utan ansökningstider.

De personliga stipendeansökningarna bör lämnas in senast den 15 januari, den 15 maj och den 15 oktober. Behandlingstiden är cirka 1 - 2 månader.

Ansökningar och anvisningar

Ansökningarna sänds till Arbetarskyddsfonden och skrivs på blanketter som jämte anvisningar kan rekvireras från

Arbetarskyddsfonden

Telefon: 09 6803 3311
E-post: info@tsr.fi

Address:
Arbetarskyddsfonden
Annagatan 34-36 B, 00100 HELSINGFORS.

Arbetarskyddsfondens byrå assisterar i förberedelsen av projekten och ger närmare uppgifter.

Behanglingen av ansökningarna

Beslut om projekten fattas av Arbetarskyddsfondens styrelse.

Styrelsen bistås av fondens byrå och en vetenskaplig expertgrupp. Om det är nödvändigt begär man ett särskilt utlåtande om ansökningen av någon expert.

Behandlingen av de ansökningar som berör forsknings- och utvecklingsverksamheten tar i snitt 2 - 4 månader, behandlingen av stipendier samt utbildnings- och informationsansökningar ca 1 -2 månader. Utvecklingsbidragen behandlas utan ansökningstider.

Om de projekt som godkänns av fonden träffas ett finansieringsavtal, där man kommer överens om rapporteringen av och tidtabellen för projektet samt hur anslaget utbetalas.

När projektet har slutförts tillställer sökanden Arbetarskyddsfonden slutrapporten i fyra exemplar samt på särskilda blanketter en sammanfattning av projektresultaten samt räkenskaperna.