Back

Rahoituspäätökset vuonna 2008 -luettelo

Rahoituspäätökset vuonna 2008 -luettelo

31.12.2008 Tiedote

Työsuojelurahasto rahoitti 268 tutkimus- ja kehitys-, tiedotus- ja koulutus- ja työyhteisöjen kehittämisavustushankketta ja henkilökohtaisia stipendejä 6,9 miljoonalla eurolla vuonna 2008.

Tutkijoiden kirjoittamat kuvaukset meneillään olevista hankkeista ovat rahaston  Tätä tutkitaan -tietokannassa. Valmistuneiden hankkeiden tiedotteet ovat  Tätä on tutkittu -tietokannassa.

Luettelo rahoitusmuodoittain (paikkakunnat mainittu):


Tutkimus- ja kehityshankkeet:

Clients´ Finland Oy
JYVÄSKYLÄ
Kehityshankkeiden elvyttäminen ja juurruttaminen julkisissa organisaatioissa
30000 euroa


Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
HELSINKI
Palkkausjärjestelmät, tehtävät ja urat suomalaisen palkkarakenteen muutostekijöinä
150000 euroa


Finnair Oyj Terveyspalvelut
VANTAA
Tyypin 2 diabeteksen seulonta ja ehkäisy ilmailualan työterveyshuollossa - tutkimus- ja kehityshankkeen seurantavaihe
100000 euroa


Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
HELSINKI
Pedagoginen johtaminen ammattikorkeakouluissa johtajien ja opettajien työn näkökulmasta (JOPE)
30000 euroa


Helsingin kauppakorkeakoulu
HELSINKI
Luova tuho, työtyytyväisyys ja tuottavuus
180000 euroa


Helsingin kauppakorkeakoulu
HELSINKI
Henkilöstöjohtamisen käytännöt, organisaatiomuutokset ja niiden vaikutukset yrityksiin ja työntekijöihin
90000 euroa


Helsingin kauppakorkeakoulu, tiedon ja innovaatioiden tutkimuskeskus
HELSINKI
Todellisen ja arvioidun tunneosaamisen yhteys menestykselliseen johtamiseen
94000 euroa


Helsingin yliopisto, Fysiikan laitos, Elektroniikan tutkimuslaboratorio
HELSINKI
Työterveyttä edistävän väsymystesterin kehittäminen transienttianalyysin avulla
14400 euroa


Helsingin yliopisto, biolääketieteen laitos
HELSINKI
Kasautuvan univajeen aiheuttamat immunologiset vaikutukset
79000 euroa


Hydrocell Oy
JÄRVENPÄÄ
Protosta massatuotantomallien suunnitteluun - tapausesimerkki hiilidioksidia poistavan ilmanpuhdistimen tuotantoon
14400 euroa


IV-Pelti Luuri Oy
LOIMAA
Metallityöntekijöiden hengitysteiden terveys - työolojen parantaminen ilmanvaihdon avulla
38000 euroa


JTO-Palvelut Oy
OITMÄKI
Kestävään tuottavuuteen liittyvät tarinat
100000 euroa


Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
JYVÄSKYLÄ
Vertaisryhmämentorointi opettajan tukena
160000 euroa


Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos
JYVÄSKYLÄ
Työn ja perheen yhteensovittamisen hallintastrategiat ja -keinot työhyvinvoinnin tukipilareina
90000 euroa


Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos
JYVÄSKYLÄ
Eettinen kuormittavuus johtajien työssä
137000 euroa


Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
JYVÄSKYLÄ
Työelämän laatu ja laadun arviointi
110000 euroa


Kansanterveyslaitos
HELSINKI
Stopflunssa: Voidaanko käsihygieniaa tehostamalla vähentää työstä poissaolojaksoja?
100000 euroa


Kansanterveyslaitos, terveyden ja toimintakyvyn osasto
HELSINKI
Työkyvyn ja työhön osallistumisen määrittäjät: seurantatutkimus
220000 euroa


Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
HELSINKI
3T Työterveystutkimus. Terveys, työkyky ja työolot rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-aloilla. 10-vuotisseuranta
75000 euroa


Kuntoutussäätiö
HELSINKI
Ammattiryhmittäisen tykyvyttömyyden ja kuolleisuuden tutkimus Suomessa 1997 - 2006
67000 euroa


Kuopion seudun mielenterveysseura, Hyvä mieli ry, Kuopion kriisikeskus
KUOPIO
Henkisen työsuojelun toimintaohjelman kehittäminen
15000 euroa


Kuopion yliopisto, biolääketieteen laitos
HELSINKI
Tutkimus geneettisistä ja ympäristötekijöistä selästä johtuvissa työkyvyttömyyseläkkeissä - Ketkä ovat riskihenkilöitä?
64200 euroa


Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja -talouden laitos
KUOPIO
Kuntien keskijohdon johtamisosaaminen, työhyvinvointi ja johtamisen välineet (JOHTAVAT), esitutkimushakemus
14400 euroa


Kuopion yliopisto, ympäristötieteiden laitos
KUOPIO
Uimahallien veden laatuun kohdistettujen toimenpiteiden vaikutus henkilökunnan työolosuhteisiin
77000 euroa


MTT Taloustutkimus
HELSINKI
Vierastyövoima puutarha- ja maataloustuotannossa - perehdytyskäytännön kehittäminen
50000 euroa


Mittaviiva Oy
HELSINKI
Mistä on hyvät rakennushankkeet tehty?
15000 euroa


NordWell Oy
OULU
Työikäisten diabeetikkojen kylmäoireet
8000 euroa


Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto, työtieteen yksikkö
OULU
ProTouch - Toimitusjohtajan työkalu työturvallisuuden, tuottavuuden ja työn sujuvuuden strategialähtöiseen kehittämiseen
60000 euroa


Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto, työtieteen yksikkö
OULU
Kuntapalvelujen työympäristöpassi - KUNPASSI: tutkimusavusteinen mallinnus ja kenttäkokeilu
69900 euroa


Outokumpu Stainless Oy
TORNIO
Työilman kromiyhdisteet, pienhiukkaset ja muut epäpuhtaudet työhön liittyvien hengityselinoireiden aiheuttajina ruostumattoman teräksen tuotantoketjus
77000 euroa


Promethor Oy
TURKU
Käsitärinän hallinta, havainnollistaminen ja torjunta metalliteollisuuden työpaikoilla
60000 euroa


Stakes
HELSINKI
Maahanmuuttajataustaisen terveydenhuoltohenkilöstön liikkuvuus, integroituminen ja työhyvinvointi Suomessa
150000 euroa


Säteilyturvakeskus, TKO/EPI
HELSINKI
Linssin samentumat ammatillisesti säteilylle altistuneilla lääkäreillä
37000 euroa


Tampereen teknillinen yliopisto, teollisuustalouden laitos
TAMPERE
Julkisten hyvinvointipalvelujen tuottavuus: johtamista tukevien mittausjärjestelmien suunnittelu
60000 euroa


Tampereen teknillinen yliopisto, teollisuustalouden laitos
TAMPERE
Huvipuistojen turvallisuusjohtaminen
35000 euroa


Tampereen yliopisto, historiatieteen ja filosofian laitos
TAMPERE
Työn uusi ruumiillisuus: Kontrolli ja pääoma
80000 euroa


Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos
TAMPERE
Johtajuus ja pelko suomalaisessa työorganisaatiossa
50000 euroa


Tampereen yliopisto, opettajankoulutuslaitos, varhaiskasvatusyksikkö
TAMPERE
Varhaiskasvatuksen ammatillisten identiteettien muotoutuminen työntekijäsukupolvien kohtaamisessa
35000 euroa


Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
TAMPERE
Sosiaalityöntekijän sisäinen ura: jaksamista ja jatkamista lastensuojelussa
85000 euroa


Teatterikorkeakoulu, tutkimuksen kehittämisyksikkö
HELSINKI
Liikkuvaksi mosaiiksiksi: Tanssinopettajien kollegaalisuus ammatillisen opetuskulttuurin tunnistamisen ja uudistamisen välineenä
60000 euroa


Teknillinen korkeakoulu
ESPOO
Mobiilin ja monipaikkaisen työn työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmän kehittäminen (MoMoStressi)
100000 euroa


Teknillinen korkeakoulu, Koneenrakennustekniikan laitos, Valutuotetekn
ESPOO
Keraamisen hiekan käyttökelpoisuus valimoiden kvartsipölyhaitan poistamiseksi
53000 euroa


Teknillinen korkeakoulu, signaalikäsittelyn ja akustiikan laitos
ESPOO
Musiikkimelun vähentäminen vaimennettujen rumpujen avulla, jatkokehitysprojekti (DEMPPI)
20000 euroa


Teknillinen korkeakoulu, tuotantotalouden laitos
ESPOO
Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008
57500 euroa


Teknillinen korkeakoulu, tuotantotalouden osasto
ESPOO
Johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa - keskijohto tulkkina ylimmän johdon ja asiantuntijaryhmien dialogissa
80000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Ergonomia ja liikuntaelinten oireet toimistotyössä - Seurantatutkimus Espoo 2008
44000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa
100000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Työympäristön monimutkaisten kemiallisten seosten riskinarviointi ja tavoitetasot
46500 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Assesment of Cognitive Load in Workers using Multiple Physiological Variables
21500 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Kuulonsuojainten käytettävyys vajaakuuloisilla
40000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Kosteusvauriomikrobien terveyshaittojen toteaminen
150000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Nuoresta työntekijästä työpaikan osaajaksi - työorganisaatioihin kiinnittymistä edistävien keinojen tunnistaminen
140000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Varhainen puuttuminen ja tarpeen mukainen tuki - työntekijän työkyvyn yksilöllinen tukeminen työpaikalla
85000 euroa


Työterveyslaitos, Helsingin aluetoimipiste
HELSINKI
Sairaaloiden ilmanvaihtokanaviston puhtaus ja puhdistuksessa leviävien epäpuhtauksien hallinta
82000 euroa


Työterveyslaitos, Terveys- ja työkyky -osaamiskeskus
HELSINKI
Nuoruusiällä ilmenneen astman 20-vuotisennuste ja vaikutus työ- ja toimintakykyyn aikuisiässä
93700 euroa


Työterveyslaitos, aivot ja työ -tutkimuskeskus
HELSINKI
Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa
100000 euroa


Työterveysverkko Oy
TAMPERE
Pienen yrityksen omien työterveyspalvelujen tarpeen arviointi ja hankinta
35000 euroa


Työterveysverkko Oy
PIRKKALA
Asiakaslähtöisen työhyvinvoinnin verkkopalvelun tuotteistaminen työterveyshuoltoon
26500 euroa


UKK-instituutti
TAMPERE
STEP-STUDY: Promoting walking in worksite setting - evaluation of a pedometer-based randomized intervention supported with e-mail
17000 euroa


VTT
TAMPERE
Automaatiouusintojen turvallisuus konejärjestelmissä
80000 euroa


VTT
TAMPERE
Työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden vaaratapahtumien käsittelyn integrointi ja ennakoiva riskien hallinta terveydenhuollossa
70000 euroa


VTT
ESPOO
Koeaineiston kerääminen ja analysointi poistumistilanteista - EVACDATA
25000 euroa


VTT
TAMPERE
Toiminnan ohjaus ja riskienhallinta pk-yrityksissä
75000 euroa


VTT
TAMPERE
TUKU - Turvallisuuskulttuurin arviointi- ja kehittämismenettely terveydenhuollossa
37000 euroa


VTT
ESPOO
Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen, osa 2
50000 euroa


VTT
TAMPERE
Best available technology (BAT) nanomateriaalien valmistuksessa ja käsittelyssä - NanoBAT
93000 euroa


Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
HELSINKI
Työsuhteiden keston muutos vuosina 1962 - 2004
70000 euroa


Muut myönnetyt hankkeet vuonna 2008:

VTT
TAMPERE
Työelämän käsittely raportoiduissa ennakointihankkeissa
49500 euroa


Tiedotus- ja koulutushankkeet:

3T Ratkaisut Oy
KERAVA
Sisälogistiikan turvallisuus- ja tuottavuuskilpailu (konsortiohanke)
60000 euroa


Depp Työpsykologiset palvelut
HANKO
Coping-kirja työuran psyykkisiin selviytymishaasteisiin
7500 euroa


Elinkeinoelämän keskusliitto ry
HELSINKI
Paikallinen sopiminen - tutkittuja käytäntöjä - työmarkkinajärjestöjen yhteisaineisto
9000 euroa


Helsingin yliopisto
HELSINKI
Hiukkasten FAQ
40000 euroa


Helsingin yliopisto
HELSINKI
Joy of Learning -konferenssi/-juhlapäivä 15.12.2008
15000 euroa


Insinööritoimisto AX-LVI Oy
TAMPERE
Työ- ja teollisuushygienian sarjaseminaari
30000 euroa


Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos
JYVÄSKYLÄ
The 4th EARLI SIG 14 Learning and Professional Development Conference 27.-29.8.2008
6000 euroa


Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto
OULU
ICPQR 2008 - the 13th International Conference on Productivity and Quality Research
30000 euroa


Sundcon Oy
HELSINKI
Teollisuusautomaation turvallisuuteen liittyvä tietoliikenne - turvaväylät
15700 euroa


Sundcon Oy
HELSINKI
Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien tietokoneavusteinen suunnittelutyökalu - Sistema
5000 euroa


Suomen Automaatioseura ry
HELSINKI
Teollisuuden valvomoiden suunnittelu
12000 euroa


Suomen Betonitieto Oy
HELSINKI
Betonimuottityön työturvallisuus -ohje
6750 euroa


Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus
TAMPERE
Henkilöstökysely tasa-arvosuunnittelun välineenä
9900 euroa


Tarinatalo Oy
HELSINKI
Elämä pelissä tv-sarja YLE TV1:llä syksyllä 2009
40000 euroa


Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos, Työpsykologia ja joh
ESPOO
Uutta palkitsemisesta: palkitsemisen tila- ja suoritusperusteinen palkanosa -tutkimustuloksia
10000 euroa


Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
TAMPERE
Työyhteisötarinoita - ongelmista ratkaisukeskeiseen kehittämiseen
8000 euroa


Työtehoseura ry
RAJAMÄKI
Uusinta tutkimustietoa suoraan ammattikotisiivoojille
9000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
NAM 2009, 53:e Nordiska arbetsmiljömötet
20000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
IPCS Meeting to Peer Review International Chemical Safety Cards (ICSCs)
20000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
NanOEH2009 - The 4 th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health
20000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
International Conference: Towards Better Work and Well-Being
20000 euroa


VTT
ESPOO
Talotekniikan käytettävyysopas
19000 euroa

 

Kehittämisavustukset:

Detrexim Oy
HELSINKI
Ergonomia, työympäristö ja työmenetelmät: Ergonomian kehittäminen kätilön työssä
50000 euroa


Documentus Oy
ESPOO
Oikeudenmukainen Dokumentus - eettisyydestä kilpailuetu
32500 euroa


Finn Nickel Oy Hitura Mine
AINASTALO
Työturvallisuuden kehittäminen Hituran kaivoksella riskien kartoituksen ja turvallisuuden mittaamisen avulla
5200 euroa


Finnair Catering Oy
VANTAA
Finnair Catering Oy:n työhyvinvoinnin kehittämishanke "Opit arjen teoiksi"
70000 euroa


Finncatering Oy
VANTAA
Työympäristön kehittäminen ja altistumisen hallinta leipomossa
27200 euroa


HUS, Peijaksen sairaala, nuorisopsykiatria, Myyrmäen poliklinikka
ESPOO
Välimaaston nuorisopsykiatriset palvelut - Länsi-Vantaan kehittämishanke
30000 euroa


Helsingin terveyskeskus, Kotihoito-osasto
HELSINKI
Sairauspoissalojen hallinta -hanke
48400 euroa


Iittala Group Oy Ab
HELSINKI
Noviisista mestariksi: lasinpuhaltajien ammattikunnan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittäminen
8 100 euroa


Janakkalan kunta, päivähoito
TURENKI
Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa
25400 euroa


John Deere Forestry Oy
TAMPERE
John Deere metsäkoneisiin kehitteillä oleva kahdennettu sähköinen ohjausjärjestelmä, Drive-By-Wire
30300 euroa


Jämsän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
JÄMSÄNKOSKI
Jämsän ammattiopiston muutoksen hallinta muutostarinoiden ja muutostapojen avulla
18100 euroa


KOy Teräsmies
TAMMELA
Halli 2008
20800 euroa


Kekkilä Oy
TUUSULA
Todellisen ja arvioidun tunneosaamisen yhteys menestykselliseen johtamiseen
18800 euroa


Kirkkonummen kunnan kotihoito
KIRKKONUMMI
Kotoisasti yhdessä: Kirkkonummen kunnan kotihoidon henkilöstön kehittämistarpeiden arviointi IIP-mallilla
7340 euroa


Kotka-Kymin seurakuntayhtymä, hallinto ja taloustoimisto
KOTKA
Palveleva seurakuntayhtymä, vastuullinen työnantaja
14700 euroa


Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
KUOPIO
Osallistava työn kehittämisprosessi Kuopin ev. lut. seurakuntayhtymän työyhteisöille
8000 euroa


Lempäälän kunta, Lomituspalvelut
LEMPÄÄLÄ
Maatalouslomittajan työturvallisuus ja voimavarat (mukana myös Sastamalan kaupunki)
11 500 euroa


Life Works Consulting - LW Oy
TAMPERE
Kestävän kasvun edellytysten rakentaminen asiantuntijapalveluyrityksessä, 2. vaihe
4900 euroa


Liperin kunta, Päivähoito
LIPERI
Johtajuus ja varhaiskasvatuksen laatu  (12 kunnan verkostohanke)
23560 euroa


Logistiikkayritysten liitto ry
HELSINKI
PAKU Parasta kuljetusalan työntekijöille (3 jäsenyrityksen puolesta)
52500 euroa


Lujatalo Oy
KUOPIO
Pölynhallintakeinojen kehitystyö
2850 euroa


Metsäkonepalvelu Oy
HÄMEENLINNA
Tuunataan yhdessä työterveyttä - koneyritysten ja työterveyshuollon yhteistyöhanke
12000 euroa


Mikkelin kaupunki
MIKKELI
Kuntaorganisaation muutosjohtajuusmallin ja pilotoitavien palvelukeskusmallien luominen
34800 euroa


OFA Oy Ab
LOIMAA
OFA:n ilmanvaihdon kehittäminen
6300 euroa


Osuusruokala Tohloppi
TAMPERE
Kuuden koplan keittiökäytännöt
3150 euroa


Pirkanmaan metsäkeskus
TAMPERE
Uuden maastotallentimen käyttöergonomian kehittäminen
13000 euroa


Plastilon Oy
IMATRA
Työskentelyolojen parantaminen kohdeilmanvaihtoa tehostamalla ja työtapoja kehittämällä
11000 euroa


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS
KUOPIO
Palveleva - hanke
18800 euroa


Raision sosiaali- ja terveyskeskus
RAISIO
Potilaspesumenetelmien vaikutus hoitajien fyysiseen kuormitukseen - kahden  potilaspesumenetelmän vertailu
6700 euroa


Rakennushitsaus Kettunen Ky
RAUMA
Uudentyyppisen hitsauskahvan ergonomian ja käytettävyyden testaaminen
4400 euroa


Rakennusteollisuus RT ry
HELSINKI
Rakennusalan joustavat työajat - tarpeet ja mahdollisuudet
21000 euroa

 

Rauman kaupunki, sosiaalikeskus
RAUMA
Rauman, Lapin ja Harjavallan kaupunkien vanhusten laitoshoito
40000 euroa


Skanska Talonrakennus Oy
HELSINKI
Skanska jaksava - fyysisen työkyvyn kehittäminen
10100 euroa


Sulzer Pumps Finland Oy, Karhulan valimo
KOTKA
Tärinäaltistusarviointi ja tärinäntorjuntaohjelma (5 valimoalan yritystä)
20000 euroa


Suomen Ykkösturva Oy
HELSINKI
Ihmisten johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke, kehittämisvälineenä Investors in People
50500 euroa


Suomen kuntaliitto
HELSINKI
Kuntien toimintamallit sisäympäristöongelmissa ja rakennusten korjausten priorisointi (mukana Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kuopio)
20000 euroa


Tahkokankaan palvelukeskus
OULU
Erityisosaaminen lähipalveluksi
5960 euroa


Tallink Silja Oy
ESPOO
Ms Silja Serenaden keittiötyön kehittämishanke
19450 euroa


Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön kehittäminen
TAMPERE
Rakennuttajan työturvallisuustehtävät kunta-alan infrakohteissa, Case: Tampereen kaupunki
10000 euroa


Turun kaupungin kulttuuritoimi
TURKU
Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kulttuuritoimessa - Nyt!
45000 euroa


Turun kaupunki, Kiinamyllyn koulu
TURKU
Sairaalakoulu mahdollistajana
10000 euroa


VR Osakeyhtiö
HELSINKI
Konduktöörin uuden junamyyntilaitteen (JML) ergonomisen käytettävyyden kehittäminen
9000 euroa


YIT Teollisuus- ja Verkkopalvelut Oy
TAMPERE
Käsi- ja kehotärinän terveysvaikutukset teollisuus- ja verkkopuolen työtehtävissä
8500 euroa


Yleisradio Oy, työterveyshuolto
YLEISRADIO
Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa
59700 euroa


Stipendit: Matka-, tutkija-, opinnäytetyö- ja muut stipendit

Matkastipendit

Aavikko Mervi
HELSINKI
AACR, Translation of the Cancer Genome, 7. - 10.2.2009, USA
1300 euroa


Ahola Kirsi
HELSINKI
Work, Stress, and Health 2008, 6. - 8.3.2008, USA
900 euroa


Bergholm Tapio
JÄRVENPÄÄ
The 5th IMEHA International Congress of Maritime History, 23. - 27.6.2008, Iso-Britannia
900 euroa


Fagerström Virpi
TURKU
Improving Patient Safety 2008: From Safe Design to Safe Practice, IPS2008, 16. - 18.7.2008, Iso-Britannia
900 euroa


Falck Ghita
HELSINKI
EMS 39th Annual Meeting, 18. - 22.10.2008, USA
1100 euroa


Franssila Heljä
TAMPERE
40th Nordic Ergonomics Society Conference NES 2008, 11. - 13.8.2008, Islanti
900 euroa


Grönroos Eija
HELSINKI
The 10th International Congress of Behavioral Medicine, ICBM2008, 27. - 30.8.2008, Japani
1200 euroa


Hasu Mervi
HELSINKI
ISCAR 2008: The developmental and historical interarticulation of human mediational forms, 8. - 13.9.2008, USA
1100 euroa


Hautala Tiina
VAASA
Psychological Type and Culture - East and West, 4. - 6.1.2008, Havaiji
1400 euroa


Heikkinen Anne
KUUSISTO
The Third ICOH International Conference on Psychosocial Factors at Work, From Knowledge to action, 1. - 4.9.2008, Kanada
1100 euroa


Hilska Katja
HELSINKI
The Eighth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations, 5. - 8.8.2008, Iso-Britannia
744 euroa


Högbacka Riitta
HELSINKI
29th ICOH International Congress on Occupational Health, 22. - 27.3.2009, Etelä-Afrikka
1200 euroa


Jalonen Harri
LOIMAA
9th European Conference on Knowledge Management, 4. - 5.9.2008, Iso-Britannia
600 euroa

Järlström Maria
VAASA
The 8th EURAM conference, 14. - 17.5.2008, Slovenia
800 euroa


Kajamaa Anu
HELSINKI
The 24th EGOS Colloquium, 10. - 12.7.2008, Hollanti
700 euroa


Kaleva Simo
HELSINKI
International Congress on Occupational Health, 22. - 27.3.2009, Etelä-Afrikka
1200 euroa


Kalliokoski Pentti
KUOPIO
AIHce'08, The premier conference and exposition for occupational and environmental health and safety professionals, 31.5 - 5.6.2008, USA
1000 euroa


Kallioniemi Marja
VIHTI
Nivan kurssi 30.3 - 4.4.2008: Sixth international course on Safety Research, Second week - Safety Promotion, Liettua
600 euroa


Kangasoja Jonna
HELSINKI
ISCAR 2008, Ecologies of Diversities: The developmental and historical of human mediational forms 8. - 13.10.2008, USA
1200 euroa


Kauppi Teemu
JYVÄSKYLÄ
ECREA 2nd European Communication Conference, 25. - 28.11.2008, Espanja
800 euroa


Kauppinen Timo
HELSINKI
15th World Congress of the International Industrial Relations Association IIRA, 24. - 27.8.2009, Australia
1500 euroa

Kerkkänen Paavo
SALOKYLÄ
The 20th International ISHS Humor Conference, 7. - 11.7.2008, Espanja
800 euroa


Kerosuo Hannele
ESPOO
ISCAR 2008, The developmental and historical interarticulation of human mediational forms -konferenssi, 8. - 13.9.2008, USA
1100 euroa


Kevätsalo Kimmo
HELSINKI
Fragmentation? The future of work in Europe in a global economy -  WORKS final ineternational conference, 8. - 9.10.2008, Italia
500 euroa

Korpela-Penttinen Katja
VAASA
Psychological Type and Culture - East and West, 4. - 6.1.2008, Havaiji
1400 euroa


Korpi Anne
KUOPIO
The 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 17.-22.8.2008, Tanska
1100 euroa


Koskela Marileena
TAMPERE
The 9th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, 15. - 18.3.2008, Meksiko
1300 euroa


Kuittinen Esko
VANTAA
The First International Conference on E-Learning in the Workplace, 12. - 13.6.2008, USA
1100 euroa


Kujansivu Paula
TAMPERE
5th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning, 9. - 10.10.2008, USA
1100 euroa


Laajalahti Anne
JYVÄSKYLÄ
ECREA 2nd European Communication Conference, 25. - 28.11.2008, Espanja
900 euroa


Lallukka Tea
HELSINKI
The 10th International Congress of Behavioral Medicine, 27. - 30.8.2008, Japani
1200 euroa


Lehtimäki Hanna
TAMPERE
2008 Academy of Management Annual Meeting, 8. - 13.8.2008, USA
1100 euroa


Lehto Maili
HELSINKI
The XXVII Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, 7. - 11.6.2008, Espanja
800 euroa


Lehto Ritva
TAMPERE
The 6th International Conference on Occupational Risk Prevention, 14. - 16.5.2008, Espanja
700 euroa


Lindberg Hanna
HELSINKI
Nanotoxicology - 2nd International conference, nanotoksikologia, 7. - 10.9.2008, Sveitsi
700 euroa

Mäkinen Maija
KUOPIO
The 11th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, 17. - 22.8.2008, Tanska
700 euroa


Mäkirintala Eija
HELSINKI
2nd International Reflective Conservatoire Conference 2009, 28.2. - 3.3.2009, Iso-Britannia
1000 euroa


Mäntymäki Matti
TURKU
HICSS-42 2009 Conference, 5. - 8.1.2009, Hawaii
1500 euroa


Nygård Clas-Håkan
TAMPERE
29th ICOH International Congress on Occupational Health, 22. - 27.3.2009, Etelä-Afrikka
1200 euroa


Pihlaaniemi Maria
HELSINKI
BioEM 2009, 14. - 19.6.2009, Sveitsi
900 euroa


Pyöriä Pasi
TAMPERE
The 9th Conference of The European Sociological Association, 2. - 5.9.2009, Portugali
900 euroa


Raitoharju Reetta
TURKU
14th Americas Conference on Information Systems AMCIS 2008, 14. - 17.8.2008, Kanada
1100 euroa


Rantanen Johanna
JYVÄSKYLÄ
The 4th European Conference on Positive Psychology, 1. - 4.7.2008, Kroatia
700 euroa


Raulio Susanna
HELSINKI
EuroPRevent 2008, 1. - 3.5.2008, Ranska
900 euroa


Reiman Arto
OULU
40th Nordic Ergonomics Society Conference NES 2008, 11. - 13.8.2008, Islanti
900 euroa


Räsänen Teijo
KUOPIO
The 5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1200 euroa


Sainio Markku
HELSINKI
20th International Conference on Epidemiology in Occupational Health, 9. - 11.6.2008, Costa Rica
1100 euroa


Salimäki Aino
HELSINKI
2008 Academy of Management Annual Meeting, 8. - 13.8.2008, USA
1100 euroa


Salmela-Aro Katariina
HELSINKI
International Society for Behavioral Devlopment, 13. - 17.7.2008 ja International Conference for Psychology ICP, 19. - 25.7.2008, Saksa
800 euroa


Salo Paula
TURKU
19th congress of the European Sleep Research Society, 9. - 13.9.2008, Iso-Britannia
800 euroa


Salovaara Perttu
BUDAPEST, HUNGARY
The 4th Art of Management and Organization Conference, 9. - 12.9.2008, Kanada
1100 euroa


Schaupp Marika
HELSINKI
ISCAR 2008: The developmental and historical interarticulation of human mediational forms, 8. - 13.9.2008, USA
1100 euroa


Siew Sie Sie
HELSINKI
29th ICOH International Congress on Occupational Health 22.-27.3.2009, Etelä-Afrikka
1500 euroa


Sinisammal Janne
OULU
40th Nordic Ergonomics Society Conference NES 2008, 11. - 13.8.2008, Islanti
900 euroa


Sinokki Marjo
YLISKULMA
29th ICOH International Congress on Occupational Health, 22. - 27.3.2009, Etelä-Afrikka
1200 euroa


Sweins Christina
ESBO
IAFEP Conference 2008 - International Association for the Economics of Participation, 15. - 17.7.2008, USA
1100 euroa


Teräs Marianne
HELSINKI
ISCAR 2008, The developmental and historical interarticulation of human mediational forms -konferenssi, 8. - 13.9.2008, USA
1100 euroa


Utriainen Kati
OULU
14th European Congress of Work and Organizational Psychology, 13. - 16.5.2009, Espanja
1100 euroa


Vanhala Sinikka
HELSINKI
2008 Academy of Management Annual Meeting, 8. - 13.8.2008, USA
1100 euroa


Vataja Katri
HELSINKI
EES Biennual Conference, Building for the future: Evaluation in governance, development and progress, 1. - 3.10.2008
1000 euroa


Viitanen Johanna
ESPOO
13 th International Symposium for Health Information Management Research, 20. - 22.10.2008, Uusi Seelanti
1500 euroa


Virolainen Ilkka
KOTKA
Global Conference On Business And Finance (Gcbf), 28. - 31.5.2008, Costa Rica
1100 euroa


Vuori Timo
ESPOO
2008 Academy of Management Annual Meeting, 8. - 13.8.2008, USA
1100 euroa


Väänänen Ari
HELSINKI
The 10th International Congress of Behavioral Medicine, ICBM2008, 27. - 30.8.2008, Japani
1200 euroa


Tutkijastipendit

Ahtilinna Carita
VAAJAKOSKI
Johtajien työn imu: yhteydet persoonallisuuteen, työhön ja työuupumukseen pitkittäistutkimusten ja kulttuurien välisen vertailun valossa -väitöskirja
16000 euroa


Halonen Kristiina
KAUNIAINEN
Suomalaisten organisaatioiden kokonaisvaltainen henkilöstöriskienhallinta johtamisen työkaluna -väitöskirja
16000 euroa


Haukka Eija
HELSINKI
Keittiötyöntekijöiden liikuntaelinoireet ja niiden yhteys psykososiaalisiin tekijöihin sekä osallistavaan ergonomiaan perustuvan intervention vaikutus
16000 euroa

 

Janhonen Minna
LOHJA
Tiimien verkostot: tarinoita vallasta, tehokkuudesta ja kulttuurista työorganisaatioissa -väitöskirja
16000 euroa


Kallio Pauli
KUOPIO
Ohjaus johtamisen kehittymisen tukena - johtamisidentiteetin kehittyminen coaching-keskusteluissa -väitöskirja
16000 euroa


Keski-Säntti Petra
ESPOO
Liuotinaineaivosairauden esiintyvyys ja diagnostiset tutkimusmenetelmät -väitöskirja
16000 euroa


Kilpimaa Aarne
TAMPERE
Johtamisen paikallinen teoria -väitöskirja
16000 euroa


Korpelainen Eija
KAUNIAINEN
End users' problems and support functions in using ICT systems in work organisations -väitöskirja
16000 euroa


Laine Pertti
TURKU
Työhyvinvoinnin kokonaisvaltainen kehittämisprosessi -väitöskirja
16000 euroa


Leikoski Tuomo
KAUNIAINEN
Tärkeiden synteesireaktioiden siirto kiintokantajalle prosessien turvallisuuden edistämiseksi
16000 euroa


Moisio Elina
ESPOO
Miten rahallinen palkitseminen vaikuttaa innovatiivisuuteen -väitöskirja
16000 euroa


Sinokki Marjo
YLISKULMA
Työpaikan sosiaalisten vuorovaikutustekijöiden yhteys työntekijöiden mielenterveyshäiriöihin -väitöskirja
16000 euroa


Tevameri Terhi
KAARINA
Matriisi ja prosessimainen toimintatapa sairaalaorganisaatioiden kehittämisessä -väitöskirja
16000 euroa


Vuolle Maiju
TAMPERE
Yritysten mobiilipalveluiden vaikuttavuuden arviointi -väitöskirja
16000 euroa


Opinnäytetyöstipendit

Airaksinen Liisa
HELSINKI
Tutkimuksia ammattinuhasta -väitöskirja
6000 euroa


Honkanen Suvi
HELSINKI
Kielioppi ja tekstilaji - Ohjailun keinot opetusviraston ryhmäkirjeissä -väitöskirja
6000 euroa


Hätinen Marja
VAAJAKOSKI
Burnout and employee rehabilitation: Changes in symptoms, causes and consequences of burnout -väitöskirja
9000 euroa


Ilomäki Irma
TAMPERE
Opettajien ääneen liittyvä työhyvinvointi ja äänikoulutuksen vaikutukset -väitöskirja
6000 euroa


Kivimäki Riikka
NOKIA
Työ ja vanhemmuus työpaikoilla - vanhemmuutta tukevat työpaikan käytännöt -väitöskirja
9000 euroa

Korhonen Esko
JYVÄSKYLÄ
Työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen puhtaudenhallinnan keinoin -väitöskirja
6000 euroa


Kuukka Katri
HELSINKI
Rehtorin eettinen ajattelu ja johtaminen monikulttuurisessa koulussa -väitöskirja
3600 euroa


Kuusipalo Jaana
OULU
Identities at work - narratives from a post-bureaucratic organization -väitöskirja
6000 euroa


Känsälä Marja
ESPOO
Työuran ja muun elämän yhteensovittaminen kahden uran pariskunnilla -väitöskirja
4800 euroa


Lamponen Helena
HELSINKI
Company Reconstruction in Finland - väitöskirjatyön loppuunsaattaminen
5500 euroa


Lehtonen Päivi
HELSINKI
Program initiation and boundary crossing in organizational change -väitöskirja
6000 euroa


Lehtonen Tuire
VANTAA
Asiantuntijaorganisaation kehittämisprosessi tietämyksen johtamisen avulla: tapaustutkimus -lisensiaattityö
3500 euroa


Leinikki Sikke
TERVALAMPI
Pelon ja toivon välissä - pätkätyöläisten urakerronta -väitöskirja
3200 euroa


van Leeuwen Wessel
HELSINKI
The physiological consequences of cumulative sleep restriction in healthy young men -väitöskirja
6000 euroa


Leskinen Raija
HELSINKI
Mikroyritysten innovatiivinen kehittyminen ja kasvu verkostoina -väitöskirja
6000 euroa


Lind Salla
TAMPERE
Safety risk management in industrial maintenance -väitöskirja
5300 euroa


Lindén Jyri
HÄMEENLINNA
Kutsumuksesta palkkatyöhön - perusasteen opettajan työ kilpailukyky-yhteiskunnassa -väitöskirja
6000 euroa


Maaniemi Johanna
ESPOO
Injustice experiences in the performance appraisal process -väitöskirja
6000 euroa


Mäkelä Liisa
VAASA
Esimies-alaissuhteet avainasemassa - työssäkäyvien naisten raskaus ja työhönpaluu -väitöskirja
6000 euroa


Mäki Kimmo
ESPOO
Työkulttuurit ammattikorkeakouluopettajan toiminnan kontekstina -väitöskirjatutkimus
5300 euroa


Nyman Tarja
VAAJAKOSKI
Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen -väitöskirja
7000 euroa


Pakkala Arja
SAHALAHTI
Osallistava pedagogiikka työyhteisövalmennuksessa -väitöskirja
7000 euroa


Piispa Taina
LOHJA
Aineettoman pääoman arvotekijät ja arvon muodostuminen toiminnallisessa kokonaisuudessa -lisensiaattityö
4000 euroa

Ruoranen Raija
TAMPERE
Miten strategia kiteytetään 90 minuuttiin? -väitöskirjatutkimus
9000 euroa


Rainivaara Sini
JYVÄSKYLÄ
Kiusaamissuhteen kehittyminen työyhteisössä -väitöskirja
6000 euroa


Raukko Mélanie
TURKU
Avainhenkilöiden sitoutuminen yritysorganisaatioon kv-yrityskaupoissa -väitöskirja
6000 euroa


Saarento Arja
KEMI
Tuottavuus työhyvinvoinnin funktiona teollisuuden palveluorganisaatiossa -väitöskirja
6000 euroa


Salonen Heidi
KLAUKKALA
Mikrobit, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja teolliset mineraalikuidut sisäilmaongelmien aiheuttajina -väitöskirja
7000 euroa


Salovaara Perttu
BUDAPEST, HUNGARY
Muutostarinat organisaation kehityshankkeen yhteydessä -väitöskirja
6000 euroa


Saru Essi
TURKU
Henkilöstöstrategian luominen pienessä yrityksessä -väitöskirja
6000 euroa


Saxén Ulla
PORI
Lääkärivajeen ja koulutuksen merkitys terveyskeskusten henkilökunnan työhyvinvoinnille -väitöskirja
5000 euroa


Siira Kalle
HELSINKI
Konfliktinhallinta moderneissa organisaatioissa -väitöskirja
6000 euroa


Sippola Markku
JOENSUU
Työmarkkinasuhteet, työn organisaatio ja kontrolli pohjoismaisissa teollisuusyrityksissa Baltiassa -väitöskirja
9000 euroa


Smedlund Anssi
HELSINKI
Tuotanto-, kehitys- ja innovaatioverkostot asiantuntijapalveluyrityksissä -väitöskirja
6000 euroa


Sormunen Erja
OULU
Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen elintarviketeollisuuden kylmissä työtiloissa
9000 euroa


Utriainen Kati
OULU
Ikääntyvien sairaanhoitajien työhyvinvointi -väitöskirjatutkimus
6000 euroa


Valkokari Katri
TAMPERE
Yhteisten tavoitteiden ja jaetun näkemyksen muodostuminen kolmessa erityyppisessä verkostossa -väitöskirja
7000 euroa


Vataja Katri
HELSINKI
Kehittävä itsearviointi työyhteisössä - tutkimus kehittämisen ehdoista, prosesseista ja vaikutuksista
9000 euroa


Virolainen Ilkka
KOTKA
Käsityksiä ja kokemuksia johdon valmennuksesta Suomessa -väitöskirja
6000 euroa


Varis Kati
LAHTI
Socialization process of experienced newcomers, case expert organization -lisensiaatin työ
4500 euroa


Muut stipendit

Anttila Piia
TURKU
Nivan kurssi 18. - 22.8.2008: First International Course on Chemical Hazards and the Workplace - Occupat exposure limits and implic. of REACH, Ruotsi
1000 euroa


Erkkilä Jouni
ESPOO
5D kuvallinen paikantaminen ja liikkeenohjaus - konenäön uudet sovellusmahdollisuudet tuottavuuden ja turvallisuuden lisäämisessä
16000 euroa


Halko Marja-Liisa
HELSINKI
Naiset, miehet ja talous -tieto- / oppikirjan toimittaminen
1500 euroa


Harjula Minna
TAMPERE
Pyhätyö suomalaisessa yhteiskunnassa
10000 euroa


Irni Sari
TURKU
Ikäistävät käytännöt työorganisaatioissa
16000 euroa


Kauppinen Timo
HELSINKI
Irlanti ja Suomi - kaksi kehityspolitiikan tiikeriä - talous- ja hyvinvointimallien vertailuseminaari
5000 euroa


Kevätsalo Kimmo
HELSINKI
Suomen ja lähialueiden työmarkkinoiden vuorovaikutus
5000 euroa


Kontula Anna
TAMPERE
Rakennusalan harmaa työ
16000 euroa


Moilanen Raili
JYVÄSKYLÄ
Yli 45-vuotiaiden työntekijöiden työuran pidentämisen edistäminen
16000 euroa


Parzefall Marjo-Riitta
DE-65201 WIESBADEN GERMANY
Managing collective layoffs with alternative HRM-solutions - advantages and disadvantages
8000 euroa


Pietikäinen Arto
ORIVESI
Haitallisen työstressin käsittely - kognitiivisen käyttäytymisterapian soveltamisen työkirja
6000 euroa


Seppänen-Järvelä Riitta
HELSINKI
Työyhteisölähtöinen prosessikehittäminen - opas käytäntöihin
6000 euroa


Syvänen Sirpa
ORIVESI
Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset  -kirjan kääntäminen englannin kielelle
16000 euroa


Visti Annaliisa
JYVÄSKYLÄ
Moninaisuusosaaminen ja -johtaminen -kirja
7500 euroa