Back

Sukupolvien välinen tiedonsiirto voi parantaa yrityksen kilpailukykyä

Sukupolvien välinen tiedonsiirto voi parantaa yrityksen kilpailukykyä

07.03.2011 Tiedote

Eläköityvien työntekijöiden ja heidän seuraajiensa välinen tiedon siirtäminen voi johtaa uuden, yritykselle hyödyllisen tiedon kehittämiseen ja siten kilpailukyvyn paranemiseen, ilmenee Maarit Virran tuoreesta väitöstutkimuksesta. Perinteisesti sukupolvien välisen tiedon siirtämisen pyrkimyksenä on ollut säilyttää eläköityvän työntekijän osaaminen yrityksessä ja näin ylläpitää kilpailukykyä.

Väitöstutkimuksessaan Virta tutki tiedon siirtämistä eläköityvien, toimihenkilöinä työskentelevien asiantuntijoiden ja heidän seuraajiensa välillä. Tulosten mukaan seniori-asiantuntijan ja juniori-asiantuntijan välinen tiedon siirtäminen ei välttämättä pääty siihen, kun juniori on ottanut seniorilta saamansa tiedon käyttöön eli kun tieto on siirretty. Juniori ja seniori voivat ryhtyä kehittämään siirrettyä tietoa edelleen, juniorin idean tai näkemyksen ja seniorin kokemuksen varassa. Tämän yhteisen tiedon rakentamisen seurauksena syntyy uutta, yrityksen kilpailukyvyn kannalta merkityksellistä tietoa.

- Kyse on kaksisyklisestä tiedon jakamisesta seniorin ja juniorin välillä. Ensimmäisessä jakamisen syklissä siirretään tietoa ja toisessa syklissä siirretyn tiedon pohjalta rakennetaan uutta tietoa, Virta kertoo.

Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä yritysten tarve tiedonsiirtoon kokeneiden ja aloittelevien työntekijöiden välillä lisääntyy. Työntekijöiden välistä tiedon siirtämistä ei kuitenkaan ole tieteellisesti tutkittu, vaan tutkimuksissa on keskitytty yritysten omistajien tai johtajien keskuudessa tapahtuvaan tiedon siirtämiseen eli sukupolvenvaihtoon.

- Yrityksen kilpailukyvyn kannalta on olennaista, että uusi rakennettu tieto levitetään kaikkien sitä tarvitsevien käytettäväksi. Vasta levittämisen ja käyttöönoton jälkeen uudesta tiedosta voi syntyä yrityksen kilpailukykyä parantavaa tietoa.

Tutkimuksen mukaan sekä tiedon siirtäminen että tiedon rakentaminen edellyttävät kokeneen ja aloittelevan työntekijän välistä vuorovaikutusta ja yhdessä työskentelyä. Yrityksen johdon tehtäväksi jää varmistaa, että tiedon jakamiselle on riittävästi resursseja. Tiedon jakamisessa resurssit tarkoittavat aikaa ja paikkaa: seniorilla ja juniorilla on oltava työnsä ohessa aikaa tiedon jakamiseen ja heidän on työskenneltävä lähellä toisiaan, muuten tiedon siirtäminen ja rakentaminen vaikeutuvat ja voivat jäädä kokonaan tekemättä.

Tutkimustyötä tukivat Työsuojelurahasto ja Liikesivistysrahasto.

 
Väitös

Valtiotieteiden maisteri Maarit Virran liiketaloustieteen ja erityisesti tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Knowledge Sharing between Generations in an Organisation - Retention of the Old or Building the New? tarkastetaan perjantaina 11.3.2011 LUT:n päärakennuksen salissa 1383. Vastaväittäjänä toimii professori, FT Gunilla Widén Åbo Akademista. Väitöstilaisuuden valvojana toimii professori, KTT Aino Kianto LUT:sta.

Väitöskirja
on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 425. ISBN 978-952-265-059-7, ISBN 978-952-265-060-3 (PDF), ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub- tietokannassa. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. (05) 621 2030 tai kirjakauppa@aalef.fi.

Väittelijän henkilötiedot
Maarit Virta
Syntynyt vuonna 1961 Karkkilassa
Kotikunta: Helsinki
Koulutus: valtiotieteiden maisteri (VTM), Helsingin yliopisto

Lisätietoja
Maarit Virta, puh. 040 777 0636, maaritkvirta@gmail.com

Työsuojelurahaston stipendi 109201

Maarit Virta
Asiantuntijatyöhön liittyvän tiedon siirtäminen sukupolvien välillä suomalaisessa pk-yrityksessä -väitöskirja

Lähde
Lappeenrannan teknillinen yliopisto