Back

Työsuojelurahasto tukee lähes 10 miljoonalla eurolla työelämän tutkimusta ja kehittämistä

Työsuojelurahasto tukee lähes 10 miljoonalla eurolla työelämän tutkimusta ja kehittämistä

31.12.2007 Tiedote

Työsuojelurahasto myönsi vuonna 2007 työelämän soveltavaan tutkimus-, kehitys-, tiedotustoimintaan 9,9 miljoonaa euroa, mikä on 2,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Saapuneista 392 hakemuksesta määrärahan saivat 228 hanketta, yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tukemiseen rahasto myönsi 2,7 miljoonaa euroa.

Hankkeet tuottavat työpaikoilla hyödynnettävää tietoa, jonka avulla työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä organisaation tuottavuus ja tuloksellisuus paranevat kestävällä tavalla.

”Työhyvinvoinnin keskeinen haaste on, miten saada työyhteisöt hyödyntämään tutkittua tietoa ja saamaan tutkimustieto välitettyä sellaisessa muodossa, että työpaikat kiinnostuvat sen käytäntöön soveltamisesta.” toteaa Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Peter Rehnström.

Suoraan olemassa olevan tutkimustiedon käytäntöön soveltamiseksi rahastolla on työyhteisöjen kehittämisavustukset ja koulutus- ja tiedotushankkeet, joiden osuus oli 10 prosenttia. Henkilökohtaisten stipendien, joiden tavoitteena on kouluttaa uusia työelämätutkijoita, osuus oli viisi prosenttia. Näiden rahoitusmuotojen summa laski edellisvuoteen verrattuna noin 20 prosenttia. Myönnetyistä tutkimus- ja kehitysmäärärahoja oli 57 prosenttia.

Strategiakeskustelu vaikuttaa työhyvinvointiin ja tuottavuuteen

Teknillisen korkeakoulun ja Hankenin tutkijat paneutuvat sekä kehittävät strategiatyöhön liittyviä viestintäkäytäntöjä. Työsuojelurahasto myönsi ”Strategia dialogina. Osallistavien viestintäkäytäntöjen kehittäminen strategiatyössä” -tutkimukseen 225 000 euroa, joka on suurin yksittäinen vuonna 2007 myönnetty määräraha. Projektin toteuttaa Svenska Handelshögskolanin ja Teknillisen korkeakoulun yhteinen tutkijaryhmä, jota johtavat TkT Virpi Hämäläinen ja professorit Saku Mantere ja Eero Vaara.

”Strategiakeskustelulla on keskeinen vaikutus ihmisten arkeen organisaatioissa. Strategiakeskustelu luonnehtii organisaation strategiatyön kätkettyjä puolia. Se antaa avaimet ymmärtää strategiatyön arjessa esiintyviä osallistumisen, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kysymyksiä, ”toteaa Saku Mantere tutkimusprojektin lähtökohdista.

”Projektin tavoitteena on parantaa ja ymmärtää paremmin strategiakeskustelua suomalaisissa organisaatioissa, levittää kehitettäviä viestintäkäytäntöjä laajalti suomalaisiin organisaatioihin.”

Tutkijastipendi 12 työelämätutkijalle

Oppilaiden opettajiin kohdistama loukkaava viestintä ja sukupuolinen häirintä ovat ongelmia, jotka koskettavat suurta osaa peruskoulun opettajista. Tähän aiheeseen Teemu Kauppi sai 15 000 euron tutkijastipendin.

Teemu Kauppi pureutuu oppilaiden opettajiin kohdistamaan loukkaavaan viestintään ja sukupuoliseen häirintään. Tutkimuksessa tarkastellaan myös opettajien selviytymisstrategioita kiusaamiseksi tai häirinnäksi koetuissa vuorovaikutustilanteissa oppilaiden kanssa.

Tutkijastipendi on tarkoitettu pitkäjänteiseen tutkimustyöhön päätavoitteena väitöskirjatyön valmistaminen. Rahaston tavoitteena on tukea uusien työelämätutkijoiden kouluttautumista ja uuden tutkijasukupolven kasvattamista. Tutkijastipendejä rahasto myöntää vuosittain vain muutamia. Vuonna 2007 tutkijastipendin, 15 000 euroa/henkilö, sai 12 tutkijaa. Hakijoita oli 34. Rahasto on myöntänyt 102 henkilölle tutkijastipendejä vuodesta 2001 lähtien.

Myönnetyt ja haetut määrärahat rahoitusmuodoittain

Tutkimus- ja kehityshankkeet
- Haettu 161 kpl, yhteensä 18 848 500  euroa
- Myönnetty 70 kpl, yhteensä 5 761 000 euroa
Tiedotus- ja koulutushankkeet
- Haettu 36 kpl, yhteensä 735 100 euroa
- Myönnetty 23 kpl, yhteensä 359 900 euroa
Kehittämisavustukset
- Haettu 42 kpl, yhteensä 831 100  euroa
- Myönnetty 33 kpl, yhteensä 611 700 euroa
Stipendit
- Haettu 153 kpl, yhteensä 1 010 500 euroa
- Myönnetty 102 kpl, yhteensä 460 100
Työturvallisuuskeskus
- 2,7 miljoonaa euroa


Lisätietoja:
Rahoituspäätökset 2007: luettelo (paikkakunnat mukana)  Uutistorilla.
Meneillään olevien hankkeiden kuvaukset  ovat Tätä tutkitaan –t ietokannassa.
Valmistuneiden hankkeiden tiedotteet ovat Tätä on tutkittu –tietokannassa.

Työsuojelurahaston yhteyshenkilöt:

Toimitusjohtaja Peter Rehnström, (09) 6803 3310
Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314, 040 548 8852

Rahasto tukee määrärahoin soveltavaa tutkimusta ja kehittämishankkeita, jotka parantavat työoloja, työterveyttä ja tuottavuutta. Se rahoittaa myös tutkimustuloksista tiedottamista ja uusien tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien ja –o hjelmien kehittämistä. Lisäksi rahasto myöntää henkilökohtaisia stipendejä.

Rahasto rahoittaa lain mukaan Työturvallisuuskeskusta.

Työsuojelurahasto on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio, joka saa varansa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta.  Työsuojelurahasto on rahoittanut työelämän tutkimusta vuodesta 1979 alkaen. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.