Back

Työturvallisuus tulee taata vuokratyöntekijöillekin

Työturvallisuus tulee taata vuokratyöntekijöillekin

07.09.2011 Tiedote

Henkilöstönvuokraus toimii pääosin hyvin, mutta parempi työhön perehdytys ja opastus auttaisi ehkäisemään työntekijöiden työtapaturmia. Tampereen teknillisessä yliopistossa on laadittu yritysten avuksi malli, jonka avulla vuokratyön työturvallisuutta ja -hyvinvointia voidaan parantaa.

Vuokrahenkilöstön käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Siksi myös työtapaturmat vaanivat vuokratyöntekijää entistä useammin.

-Tapaturmataajuuden kasvua vuokratyössä selittänee vuokratyöntekijöiden käytön lisääntyminen perinteisesti tapaturmavaarallisemmilla aloilla, kuten rakennusalalla ja teollisuudessa, joihin vuokratyön tapaturmariski painottuu, sanoo Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) tutkija Noora Nenonen.

Vuokratyössä sattuneiden tapaturmien seuraukset eivät kuitenkaan ole muun tyyppisissä työsuhteissa tapahtuneita vakavampia. Ne sattuvat muita toimialoja useammin käsin tehtävässä manuaalisessa työssä, mutta harvemmin erityistä ammattitaitoa vaativissa tehtävissä.

Ongelmina työntekijän kokemattomuus ja tiedonkulku

Nenosen mukaan vuokratyöhön liittyy useita erityispiirteitä, jotka voivat vaikuttaa olennaisesti työn turvallisuuteen.
-Vuokratyöntekijät ovat usein nuoria, vailla kokemuksia työelämästä. Nopeasti vaihtuvat työpaikat ja tehtävät voivat johtaa siihen, että työntekijöillä ei ole riittäviä tietoja työn turvalliseen suorittamiseen. Vuokratyössä yhteistyön ja perehdytyksen sekä työn ja tekijän yhteensovittamisen merkitys korostuu.

Vuokratyö sitoo kolmea eri osapuolta, mikä monimutkaistaa työturvallisuuteen liittyvien vastuiden jakautumista ja vaikeuttaa tiedonvälitystä. Eri osapuolet ovat riippuvaisia toisiltaan saamistaan tiedoista, mutta erityisesti vuokratyöntekijät kokevat jäävänsä joskus pimentoon. Myös vuokratyössä solmittavat sopimukset ovat ratkaisevia selkiytettäessä eri osapuolten velvollisuuksia. Sopimuksentekovaiheessa tulisi käydä asioita läpi mahdollisimman laajasti. Selkeintä olisi aina tehdä kirjallinen sopimus sekä liittää sopimukseen tarvittavaa materiaalia selventämään velvoitteiden jakautumista - ja varmistaa tiedon perillemeno kaikille osapuolille.

-Vuokratyön erityispiirteitä työturvallisuuden kannalta ei myöskään ole juuri otettu erikseen huomioon lainsäädännössä, joten sen tulkinta ja soveltaminen voi olla haastavaa. Tästä huolimatta myös vuokratyöntekijöille tulee varmistaa yhdenvertainen kohtelu työelämässä.

Työkalu työturvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen

Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitoksella toimiva Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö on kahden vuoden ajan selvittänyt vuokratyön turvallisuutta ja yhteistyökäytäntöjä. Samalla valmistui yritysten käytännön avuksi malli, jonka avulla vuokratyön työturvallisuutta ja työhyvinvointia voidaan parantaa. Huomiota on kiinnitetty tutkimuksessa ilmenneisiin vuokratyön turvallisuuden varmistamiseen liittyviin haasteisiin, kuten tiedonkulkuun ja perehdytykseen. Malli sisältää muun muassa tarkistuslistoja ja ohjeistusta, joita voi hyödyntää esimerkiksi työntekijän perehdytyksessä. Työvälineiden avulla henkilöstövuokraus- ja käyttäjäyritykset voivat omaehtoisesti kehittää työturvallisuutta ja siihen liittyviä yhteistyökäytäntöjään. Mallia testattiin kahdessa tutkimushankkeeseen osallistuneessa henkilöstövuokrausyrityksessä.

-Kyseessä on tutkimuksen tulosten perusteella koottu suositus, joka ohjaa tekemään työturvallisuuden eteen enemmän kuin lainsäädäntö velvoittaa. Näin yritys voi paitsi taata hyvän työturvallisuuden myös sujuvoittaa toimintaansa ja parantaa laatua, Nenonen sanoo.

Työturvallisuuden edistäminen vuokratyössä ja yhteistyökäytännöt -tutkimushanke päättyi elokuun lopussa. Sitä rahoittivat Työsuojelurahasto, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Sosiaali- ja terveysministeriö, VMP Group sekä TTY:n turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö.

Malli on saatavissa Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta: http://www.ttk.fi/palvelualat

Lisätietoja

Tampereen teknillinen yliopisto, teollisuustalouden laitos
tutkija Noora Nenonen, puh. 040 849 0352, etunimi.sukunimi@tut.fi
tutkija Toni Hyytinen puh. 040 849 0353, etunimi.sukunimi@tut.fi
professori Kaija Leena Saarela, puh. 040 545 3822, etunimi.sukunimi@tut.fi

Tutkimus
Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu:
Työturvallisuuden edistäminen vuokratyössä ja yhteistyökäytännöt.
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 109085.

Lähde
Tampereen teknillisen yliopiston www-sivut (5.9.2011) www.tut.fi > Ajankohtaista > Medialle> Mediatiedotteet.