Back

UutisViesti 2/2007

UutisViesti 2/2007

28.02.2007 Tiedote

SUOMESTA PUUTTUVAT SELKEÄT STANDARDIT TYÖSUOJELUOSAAMISEN ARVIOINTIIN JA KEHITTÄMISEEN

Uusi työturvallisuuslaki siirsi työsuojelun painopistettä viranomaisvalvonnasta työpaikan oman vastuun ja hallinnan suuntaan. Oulun yliopistossa selvitettiin tutkija Janne Sinisammaleen johtamassa hankkeessa työyhteisöjen työsuojelun kehittämistarpeita. Hankkeen päätavoitteena oli luoda työpaikoille soveltuva työsuojeluosaamisen arviointia ja kehittämistä tukeva toimintamalli. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 103385.

KUNTIEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT SAATAVA ESIIN

Aurora-hanke suosittaa kunnille uusia menetelmiä, jotta kuntien hyviä käytäntöjä saisi levitettyä. Levitystyötä edistäisivät parhaimmin nykyistä monipuolisemmat tutkimuksen ja käytännön yhteydet. Tiedonhankinnan rinnalle tarvitaan lisää kontekstilähtöisiä sovelluksia ja toimintatutkimusta. Hyviä käytäntöjä ja niitä tukeva tutkimus edellyttävät investointeja hyvien käytäntöjen raportointiin. Työsuojelurahasto rahoitti arviointihanketta.

Arviointiraportin, jota voi tilata Kuntaliiton julkaisumyynnistä, ovat kirjoittaneet Robert Arnkil, Sari Pitkänen ja Pekka Rissanen.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 103375.

KEHITTÄMISTYÖSTÄ VÄLILLISTÄ TUOTTAVUUSTIETOA

Tampereen teknillisessä yliopistossa on kehitetty uusi mittausmenetelmä asiantuntijatyön välilliseen tuottavuuteen. Vaikka menetelmällä ei pystytä arvioimaan suhteellista tuottavuutta, sillä voi arvioida tuottavuustekijöiden tilaa organisaatiossa. Menetelmällä saa näkyviin sen, millaisena työntekijät kokevat kontrolloitavat tekijät. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 103338.

TURVALLISUUTTA ALUERAKENTAMISEEN

VTT erikoistutkija Hannu Kosken johtamassa hankkeessa on kehittänyt pientalojen aluerakentamiseen turvalliset tuotanto- ja toimintatavat. Tutkijat selvittivät pientalorakentamisen erityispiirteet ja riskit sekä kehittivät aluesuunnittelua ja yritysverkostojen yhteistoimintaa. Myös tiedonkulkua yritettiin parantaa. Työsuojelurahasto osallistui hankkeeseen rahoittajana.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 104141.

JULKISIVUT TURVALLISEMMIN KUNTOON

Tampereen teknillisessä yliopistossa on laadittu ohjeet julkisivukorjausten hyvistä toimintatavoista. Turvallisuutta parantavat ohjeet on kerätty seitsemään ohjevihkoseen, jotka kaikki ovat saatavissa netistä.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 103387.

ASBESTIKONEOHJE AJAN TASALLE

Rakennusteollisuus RT:n teknologia-asiamies Reijo S. Lehtisen johtamassa hankkeessa selvitettiin asbestityössä käytettävien koneiden vaatimuksia. Tulokseksi syntyi Asbestityökoneet-ohjeisto. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 104080.

TYÖKEMIKAALIT LISÄÄVÄT HAIMASYÖVÄN RISKIÄ

Anneli Ojajärvi teki väitöskirjatutkimuksensa haimasyövän syntyyn vaikuttavista työaltisteista. Hän havaitsi, että työperäinen altistuminen klooratuille hiilivetyliuottimille ja niiden kaltaisille yhdisteille sekä tuhohyönteisten torjunta-aineille lisää haimasyövän riskiä. Työsuojelurahasto oli myöntänyt Ojajärvelle stipendin väitöskirjan loppuunsaattamista varten.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston stipendi nro 102192.

KOMPOSTIA KÄSITELTÄVÄ KUIN PILAANTUNUTTA AINESTA

Kompostointitutkimuksessa löydettiin ihmiselle haitallisia mikrobeja kompostoinnin kaikista vaiheista. Määrät ylittävät eläinperäisen ruokajätteen kompostoinnin mikrobirajat, jotka on määritelty EU:n sivutuoteasetuksessa. Tutkimus tehtiin Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksella Lahdessa. Työsuojelurahasto rahoitti hanketta.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke nro 103137.

VAMMAISTEN TYÖLLISTYMINEN YHÄ VAIKEAA

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistyminen on vielä nousukaudellakin vaikeaa. Muuhun väestöön verrattuna heidän asemansa jopa heikentyi vuosina 1995–2002, vaikka heidän työllisyytensä ja toimeentulonsa kohentui. Stakesin ja Lapin yliopiston tutkimuksen mukaan vammautuminen tai sairastuminen johtaa monessa tapauksessa työelämästä syrjäytymiseen. Vuonna 2002 työvoimaan kuului vain noin joka viides niistä, jotka saivat invalidivähennyksen.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 104347.

TIETOTYÖN YLEISTYMINEN OHITTI LAKIPISTEENSÄ

Vastoin optimistisimpia odotuksia tietotyön yleistyminen näyttää ohittaneen lakipisteensä. Tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja välittämiseen liittyvät ammatit ovat nousseet hallitsevaan asemaan, mutta niiden yleistyminen taittui jo 1990-luvun puolivälissä. Nykyisin informaatiotyötä tekevien osuus kaikista työllisistä on vakiintunut 46 prosenttiin.

Toisaalta rakennemuutos on kasvattanut korkeasti koulutettua asiantuntijatyövoimaa tulevaisuuden työvoimatarpeeseen nähden jo liikaakin.

Tiedot sisältyvät YTT Pasi Pyöriän Tampereen yliopistolle tekemään sosiologian väitöskirjaan.

Lue lisää Tätä on tutkittu –tietokannasta 
Työsuojelurahaston stipendi nro 105409.

 

Lisätietoja:
Tätä on tutkittu –tietokanta: valmistuneiden hankkeiden yhteenvedot
Tätä tutkitaan –tietokanta: meneillään olevien hankkeiden kuvaukset

Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, puh. (09) 6803 3314, 040 548 8852