Back

Vuoden 2007 rahoituspäätösluettelo

Vuoden 2007 rahoituspäätösluettelo

31.12.2007 Tiedote

Tutkimus- ja kehityshankkeet 2007

CEREN, Svenska social- och kommunalhögskolan
HELSINKI
Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen globalisaatiostrategiat - osa 2:kansalliset strategiat
130000 euroa


Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
HELSINKI
Suomalaisen palkkarakenteen muutoksen taustat ja seuraukset analysoitavana
200000 euroa


Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
HELSINKI
Tulopolitiikka globalisaation aikakaudella. Suomen työmarkkinoiden sopimustoiminnan tulevat suuntaviivat ja kehittäminen
70000 euroa


Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
HELSINKI
Työyhteisöviestintä 2010 - TYVI 2010
30000 euroa


Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, auto- ja kuljetustekniikka
HELSINKI
Työympäristön, telematiikan ja teknologian merkitys taksinkuljettajan toimenkuvaan, työterveyteen, työn hallintaan ja asiakaspalvelun toteuttamiseen
70000 euroa


Helsingin yliopisto, fysiikaalisten tieteiden laitos
HELSINKI
Työterveyttä edistävän väsymysmonitorin kehittäminen
7000 euroa


Helsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos
HELSINKI
Työolot, uniongelmat ja sairastavuus: kunta-alan työntekijöiden seurantatutkimus 1990 - 2010
150000 euroa


Helsingin yliopisto, yksityisoikeuden laitos
HELSINKI
Työriidat konfliktihallinnan kontekstissa
150000 euroa


JTO-Palvelut Oy
JYVÄSKYLÄ
Johtajan toiminnan ja käyttäytymisen yhteys stressiin, palautumiseen ja hyvinvointiin
50000 euroa


Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos
JOENSUU
Joustavuus ja turvallisuus irtisanomistilanteessa
90000 euroa


Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
KOKKOLA
Naisten työ ja elämänlaatu pienissä kasvukeskuksissa ja syrjäseuduilla
24000 euroa


Kuntoutus Orton, Invalidisäätiö
HELSINKI
Pilottitutkimus: työterveyshuollon aktiiviset interventiot selkäkivun kroonistumisen ehkäisyssä
14000 euroa


Kuopion yliopisto, kliininen laitos
KUOPIO
Kuljetusautomaatti korreloitua valo- ja elektronimikroskopiaa varten tarkoitetuille kudosleikkeille
20000 euroa


Kuopion yliopisto, ympäristötieteen laitos
KUOPIO
Rakennuspölylle altistumisen vähentäminen uudisrakentamisessa
100000 euroa


Kuopion yliopistollinen sairaala
KUOPIO
Selän terveyden, työympäristön ja perimän yhteyksien tutkimus uuden mallin pohjalta
136800 euroa


Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
KOTKA
Stuuva
52000 euroa


Oulun yliopisto, kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos
OULU
Paleltumien esiintyvyys työelämässä väestötasolla
17000 euroa


Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto
OULU
HÄITEK - HÄIRIÖTÖN JAKELUKULJETUS - Liikkuminen ohjaamon ulkopuolella ja manuaalinen materiaalinkäsittely käyttäjäkeskeisen teknologian haasteena
108000 euroa


Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto
OULU
Tuottava, laadukas ja turvallinen tuotantoa tukeva alihankinta: uudenlaisten HSEQ-edellytysten havainnointi yritysverkostossa (TUOLATU)
80000 euroa


Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
HELSINKI
Palvelualojen henkilöstön työolot ja hyvinvointi - haasteena jatkuva muutos
100000 euroa


Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
HELSINKI
Tuottavuus, kustannukset ja työhyvinvointi vanhusten tehostetussa palveluasumisessa - yksityinen vai kunnan oma tuotanto?
200000 euroa


Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
HELSINKI
Työn epävarmuus ja hyvinvointi: Psykososiaalisten ja yksilöllisten resurssien vaikutukset sairaanhoitajien ja lääkäreiden pätkätöissä
200000 euroa


Suomen sovittelufoorumi ry
TURKU
Restoratiivisen sovitteluprosessin oppimisvaikutukset ja soveltuvuus työyhteisön konfliktien hallintaan
90000 euroa


TJS Opintokeskus
HELSINKI
Toimintamalleja työpaikkakiusaamistilanteiden selvittämiseksi työpaikalla
25000 euroa


Tampereen teknillinen yliopisto, tiedonhallinnan laitos
TAMPERE
Yrityksen ohjausjärjestelmät ja aineeton pääoma
30000 euroa


Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuustekniikka
TAMPERE
Vaarallisten työskentelytapojen ennaltaehkäisy sähkötöissä
71000 euroa


Tampereen yliopisto, ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus
HÄMEENLINNA
Toiminnan ja profiilien välisen yhteyden ennustaminen Bayes-menetelmillä:  tapausesimerkkinä yhteistoiminnallinen verkko-opiskelu
80000 euroa


Tampereen yliopisto, opettajankoulutuslaitos
TAMPERE
Jaksamista ja oppimista muuttuvassa peruskoulussa - Opettajat kuormituksen ja uusiutumisen tasapainoilijana
150000 euroa


Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
TAMPERE
Kilpailulliset toimintatavat perusterveydenhuollossa - argumentit ja narratiivit
120000 euroa


Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos
TAMPERE
Henkilöstövoimavarat ja -kustannukset yritysten taloudellisen menestyksen ja vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta tarkasteltuna
120000 euroa


Teknillinen korkeakoulu, akustiikan ja äänenkäsittelytekniikan lab.
ESPOO
Kallioporauksen psykoakustiikka (KaPs)
28000 euroa


Teknillinen korkeakoulu, työpsykologian ja johtamisen laboratorio
ESPOO
Mobiilin työntekijän työolojen ja työkuormituksen arviointimenetelmien kehittäminen
60000 euroa


Teknillinen korkeakoulu, työpsykologian ja johtamisen laboratorio
HELSINKI
Strategia dialogina. Osallistavien viestintäkäytäntöjen kehittäminen strategiatyössä
225000 euroa


Teknillinen korkeakoulu, valaistuslaboratorio
ESPOO
Valon koostumuksen vaikutus vireyteen ja mielialaan
35000 euroa


Tilastokeskus
HElSINKI
Työolotutkimus 2008
60000 euroa


Toimihenkilöliitto ERTO ry
HELSINKI
Kehittäjäsuuntautuneisuuden vahvistaminen henkilöstön edustajan tehtävässä ja sen heijastuminen neuvotteluihin työpaikalla
110000 euroa


Työtehoseura ry
RAJAMÄKI
Kukkakauppojen kehittämishanke - Kukkakauppatyön ergonomia ja tuottavuus
18500 euroa


Työtehoseura ry
RAJAMÄKI
Siivoustyön fyysisen ja psyykkisen kuormituksen vähentäminen ammatillisissa kotisiivouksissa
65500 euroa


Työterveyslaitos
TURKU
Valaistusolosuhteiden parantamisen vaikutus koettuihin työolosuhteisiin ja työtyytyväisyyteen
35000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Sydäntahdistinpotilaan työhön paluun tukeminen: sähkömagneettisten häiriöriskien hallinta
120000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Ammattiallerginen hengitystietulehdus, diagnostiikka ja ennuste
70000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Nanopartikkeleiden terveysvaikutusten tutkiminen proteomiikan avulla
129000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Ikäjohtamisen parhaat käytännöt - case-aineiston muokkaaminen arviontityökaluksi
120000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Kemialliset haittatekijät sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyksessä - altistuminen ja torjunta
200000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Työhyvinvoinnin kehittäminen ja sairauspoissaolojen hallinta paperiteollisuudessa (HYVIS)
150000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Nivelreuma ja työ
100000 euroa


Työterveyslaitos
OULU
Sisäilman PAH-tavoitetasot korjausrakentamisessa ja suojautuminen saneeraustyön aikana
25000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Löytyykö työstä koherenssia? - Argumentoiva Delfoi-tutkimus työelämän muutosvoimista ja kontingensseista
90000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Toiveita ja todellisuutta: tutkimus työnteon mielekkyydestä, työn epävarmuustekijöistä ja työelämän verkostoista
75000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveyshuollon toimintana
130000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Kansainvälisten työmatkojen kuormittavuus sekä terveys- ja hyvinvointivaikutukset
150000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Liukuesteiden ja nastakenkien tehokkuus kaatumisten ehkäisyssä: laboratoriotutkimus jäällä
35000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Kuntaorganisaatiot muutoksessa: tutkimus tilaaja-tuottajamallin käyttöönotosta ja vaikutuksista
110000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) -altistuminen Suomessa ja sen biomonitorointi
55000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Asiakasorganisaatioiden työterveyshuollon toimintasuunnitelmien arviointi ja kehittäminen
50000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Riskienhallinnan malliratkaisut metallituote- ja autoalalle
55000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Työn psykososiaalisen kuormituksen ja työaikajärjestelyjen vaikutukset uneen, kuormittumiseen ja toimintakykyyn sairaanhoitajilla
141000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Ammatti-ihotautipotilaiden pitkäaikaisseurantatutkimus
42000 euroa


Työterveyslaitos
TURKU
Työn turvallisuuden edistäminen sairaaloissa - onnistuneen riskienhallinnan edellytykset ja kriittiset kohdat
47000 euroa


Työterveyslaitos, Työyhteisöt ja -organisaatiot osaamiskeskus
HELSINKI
Miten johtaa työyhteisön hyvinvointia ja toiminnan tuloksellisuutta samanaikaisesti?
72800 euroa


VTT
TAMPERE
Työnjohdon turvallisuustoiminta ja sen motiivit
27300 euroa


VTT
TAMPERE
Ennakoiva turvallisuuden johtaminen
75000 euroa


VTT
TAMPERE
Arviointimenetelmän kehittäminen turvallisuuden ja kunnossapidettävyyden suunnittelunaikaiseen arviointiin
60000 euroa


VTT
TAMPERE
Koneiden ohjausjärjestelmien toiminnallinen turvallisuus
40000 euroa


VTT
ESPOO
Palokohteiden savu-, noki- ja kemikaalijäämät ja niiden vaikutukset työturvallisuuteen
50000 euroa


VTT
TAMPERE
Aineettoman pääoman riskienhallinta, esiselvitys
30000 euroa


VTT
TAMPERE
Tuotemalli työmaaprosessien turvallisuuden edistäjänä
40000 euroa


VTT Teolliset järjestelmät
TAMPERE
Prosessikemikaaleista aiheutuvien vaarojen torjunta seisokkitilanteissa
150000 euroa

 

Muut hankkeet 2007

ETLA
HELSINKI
Ovatko Suomen työolot kiihtyneiden työpaikka- ja työntekijävirtojen ristipaineessa?
20000 euroa

Tampereen teknillinen yliopisto, tiedonhallinnan laitos
TAMPERE
Tuottavuuden kehittäminen Suomessa: haasteet ja tutkimustarpeet
52000 euroa


Koulutus- ja tiedotushankkeet 2007

Ajatuskynä Oy
HELSINKI
Dialogi työelämän tutkimuksessa ...Connecting people by using dialogical methods
30000 euroa


CEREN, Svenska social- och kommunalhögskolan
HELSINKI
Suomalaisen ay-liikkeen globalisaatiostrategiat -tiedotushanke
9000 euroa


D4-verkosto Oy
HELSINKI
Pysytään töissä - tiedottaminen ja www-sivut
15000 euroa


Haaga-Helia, Porvoo
PORVOO
Insightful Encounters - Regional Development and Practice-Based Learning -konferenssi, 5. - 7.3.2008, Suomi
15000 euroa


Helsingin yliopisto
HELSINKI
Lifelong Learning and the Brain -konferenssi, 20. - 21.11.2007, Suomi
20000 euroa


Helsingin yliopisto, verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus
HELSINKI
Toiminta 2007 -tutkimuspäivät, 27. - 28.9.2007, Suomi
14000 euroa


Innofocus, Länsi-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus
NUMMELA
Sukellusalan turvaohjeet
28000 euroa


Jyväskylän yliopisto, Agora Center
JYVÄSKYLÄ
International Congress on Social Capital and Networks of Trust
1500 euroa


Pikenal Oy
VANTAA
Suomalaisen työturvallisuusjärjestelmän kansainvälinen pilotointi
8000 euroa


Suomen kuntaliitto
HELSINKI
Rakennamme yhdessä -opas
9000 euroa


Tampereen aluepelastuslaitos
TAMPERE
Hiljainen tieto nuohoojan ammatissa
11000 euroa


Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuustekniikka
TAMPERE
Pienyritysten turvallisuustoiminnan kehittäminen - Olemassa olevat menetelmät tehokkaampaan käyttöön
40000 euroa


Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos
TAMPERE
Sosiaalipolitiikan päivät 2007, 25-26.10, Tampere: Eriarvoistuvan yhteiskunnan sosiaalipolitiikka
1700 euroa


Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos
TAMPERE
Menestyvä työpaikka ja hyvinvoiva työläinen -kirja
12000 euroa


Tampereen yliopisto, työelämän tutkimuskeskus
TAMPERE
Neljännet työelämän tutkimuspäivät, 8. - 9. 11.2007, Suomi
6200 euroa


Teknillinen korkeakoulu, työpsykologian ja johtamisen laboratorio
ESPOO
European Reward Management Conference (RMC 2007) -kirja
8000 euroa


Tukkukaupan Yrityspalvelu Oy
HELSINKI
Vuokrakoneiden oikea valinta ja käyttö
34500 euroa


Turun kauppakorkeakoulu, johtamisen laitos
TURKU
Sustainable HRM in the Global Economy -konferenssin järjestäminen 27-29.8.2008
13000 euroa


Turun lähiradioyhdistys ry
TURKU
Telakka-radio
20000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
European NanOSH Conference, 3. - 5.12.2007, Suomi
20000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Maaliikenteen ammattikuljettajien työterveyshuollon ohjeistus
9000 euroa


Työterveyslaitos
HELSINKI
Activity 2008 -kansainvälinen symposium, 12. - 14.5.2008, Suomi
15000 euroa


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
TURKU
Ääniergonomian kartoitusopas
20000 euroa


Kehittämisavustukset 2007

Anite Travel Systems Ab Ltd
MARIEHAMN
ATRAKTIVE-projektet för minskande av sjukfrånvaro
5000 euroa


Audel Oy
OULUNSALO
Silkkipainon ilmastoinnin ja ilman laadun kehityshanke
2300 euroa


Dino Lift Oy
LOIMAA
Ääniolosuhteiden parantaminen hitsaus-, kokoonpano ja koneistustiloissa
5500 euroa


EURENCO Vihtavuori Oy
VIHTAVUORI
Sujuvat prosessit - tuottavuuden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin nousua tavoitellen
70000 euroa


Energiateollisuus ry
HELSINKI
Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla (kolmen alan yrityksen yhteishanke)
14900 euroa


Espoon kaupunki, keskushallinto
ESPOON KAUPUNKI
COPE-ohjelma. Selviytymismallinnuksia työuran pulmatilanteisiin
8100 euroa


Espoon musiikkiopisto
ESPOO
Meluton musiikkioppilaitos
8000 euroa


Formica IKI Oy
KOLHO
Sisäisen liikenteen riskien kartoittaminen ja vähentäminen 2007
3700 euroa


Hankasalmen kunta
HANKASALMI
Hankasalmen kunnan terveyskeskussairaalan työyhteisön kehittämishanke
7600 euroa


Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus
HELSINKI
Tuottavuuden mittaaminen ja johtaminen Helsingin kaupungissa
43000 euroa


Hämeenkyrön kunta
HÄMEENKYRÖ
Työhyvinvoinnin johtamisen ja muutoksenhallinnan edistäminen (mukana myös Lempäälä, Pirkkala ja Vesilahti)
33400 euroa


JVN Oy Kehittämistalo
PORI
Asiantuntijaorganisaatio tuotekehittäjänä
18000 euroa


Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
JYVÄSKYLÄ
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen työyhteisön toimivuutta ja muutosvalmiuksia kehittämällä
27500 euroa


Jyväskylän maalaiskunta
JYVÄSKYLÄ
Voimavaraohjelma - työnvoimavarojen kehittäminen
7950 euroa


Kiertokapula Oy
HYVINKÄÄ
Tuhkalisäyksen vaikutus työntekijöille haitallisten riskiluokkien 2 ja 3 bakteerien määrään kompostoinnissa ( 3 alan yritystä mukana)
9000 euroa


Kouvolan Yritysmagneetti Oy
KOUVOLA
Monikulttuurisen työyhteisön työsuojelun kehittäminen
25000 euroa


Kymin seurakunta
KOTKA
Kymin seurakunnan työyhteisön kehittäminen
5800 euroa


Life Works Consulting - LW Oy
TAMPERE
Kestävän kasvun edellytysten rakentaminen asiantuntijapalveluyrityksessä
4500 euroa


Lounais-Suomen metsäkeskus
TURKU
Työn kehittämishanke
9250 euroa


Metos Oy Ab
SORSAKOSKI
Hackman Kalustetehtaan työyhteisön kehittäminen
4700 euroa


Metsäteho Oy
HELSINKI
Rengaspaineiden vaikutus puutavarakuorma-auton tärinään
6900 euroa


Nivalan vanhustenkotiyhdistys ry/ Mattilan palvelutalo
NIVALA
Työyhteisön ja toiminnan laadun kehittämishanke
12200 euroa


Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala KYS
KUOPIO
KYSVÄLKE, Kuopion yliopistollisen sairaalan välinehuollon kehittämishanke
14700 euroa


Rautaruukki Oyj
RAAHE
Turvallisuustietojen välitysverkko
70000 euroa


Rautaruukki Oyj, Pulkkilan tehdas
PULKKILA
Meluntorjunta putkitehtaalla
5000 euroa


Reka Kumi Oy
AURA
Ketterät Agile-tiimityömenetelmät työkulttuurin uudistajana
34500 euroa


Skaala Ikkunat ja Ovet Oy
YLIHÄRMÄ
Prosessijohtamisen tuotteistus monikulttuurisessa työyhteisössä
20000 euroa


Spark Ergonomics Oy Ltd
SEINÄJOKI
Terveydenhuollon mobiilityöpisteen ergonomian ja käytettävyyden testaaminen
5450 euroa


Suomen Logistep Oy
VAASA
Varastotyön turvallisuuden hallinta
16500 euroa


Turun terveystoimi, Vanhusten terveyspalvelut
TURKU
Potilasnostimien toimivuus ja apuvälineiden käytön tukeminen vanhustenhuollossa
8700 euroa


UPM Tutkimuskeskus
LAPPEENRANTA
Vetokaappien toiminnan parantaminen ja kohdeilmanvaihtoratkaisujen kehittäminen laboratoriossa
10500 euroa


UPM-Kymmene Oyj, Kymi, Kymin työterveyskeskus
KUUSANKOSKI
Syty työhyvinvoinnille - työterveyshuollon neuvontaan informaatioteknologian hyödyntämishanke
33000 euroa


Vaasan & Vaasan Oy
ESPOO
Elintarvikealan Tuottavuus Talkoot ( 4 yrityksen  konsortio yhtäaikainen hankekokonaisuus)
61000 euroa


Stipendit 2007

Tutkijastipendit 2007

Cao Guangyu
ESPOO
Ilmastoinnin aiheuttamat huoneilmavirtaukset erityisesti vedon välttämiseksi -väitöskirja
15000 euroa


Järvelä Simo
HELSINKI
Bedaux-työntutkimusmenetelmän käyttö Oy Arabia Ab:lla ja Huhtamäki yhtymässä  -väitöskirja
15000 euroa

Kauppi Teemu
JYVÄSKYLÄ
Oppilaiden opettajiin kohdistama kiusaaminen ja häirintä -väitöskirja
15000 euroa

Kontio Elina
HALIKKO
Toiminnanohjausjärjestelmä moniammatillisen päätöksenteon tukena -väitöskirja
15000 euroa

Korkala Salme
JYVÄSKYLÄ
Valta työyhteisön konfliktien sovittelussa -väitöskirja
15000 euroa

Kukkonen Tuula
JOENSUU
Vajaakuntoisten työllisyys ja työkyky työnantajien sosiaalisen vastuun näkökulmasta -väitöskirja
15000 euroa

Luoma Jenni
HELSINKI
Psykologisen omistajuuden ja sisäisen yrittäjyyden ilmeneminen ja hyödyntäminen organisaation muutosprosessissa -väitöskirja
15000 euroa

Pehkonen Irmeli
HELSINKI
Participatory ergonomic intervention and assessment of musculoskeletal load in kitchen work -väitöskirja
15000 euroa

Ristikari Tiina
OULU
Suomen ammattiyhdistysliikkeen suhtautuminen maahanmuuttoon -väitöskirja
15000 euroa

Salovaara Perttu
UNKARI
Muutostarinat organisaation kehittämisen kontekstissa -väitöskirja
15000 euroa

Seppälä Piia Riitta
JYVÄSKYLÄ
Work engagement: Psychometrical and psychophysiological approach -väitöskirja
15000 euroa

Turunen Teemu
HELSINKI
Nuorten työorientaatiot Suomessa: muutokset ja jatkuvuudet  -väitöskirja
15000 euroa


Opinnäytetyöt 2007

Haaparanta Heikki
PORI
Perusopetuksen opettajien työuupumus ja teknologiankäyttö -väitöskirja
7000 euroa

Hanhinen Taina
VANHA-ULVILA
Ammatillinen osaaminen postmodernissa työelämässä & soveltava kvalifikaatioluokitusjärjestelmä -väitöskirja
7000 euroa

Haybatollahi Mohammad
HELSINKI
Occupational stressors, Personal resources, and Occupational Attributional Style in employees -väitöskirja
7000 euroa

Hellsten Jari
VANTAA
From Internal Market Regulation to Ordre Communautaire Social/ European Labour Law -väitöskirja
9000 euroa

Herranen Mervi
PIISPANRISTI
Yliopistojohtajien käyttämät johtamismenetelmät ja johtajana kehittyminen -lisensiaattityö
4500 euroa

Hänninen Salme
JYVÄSKYLÄ
Väsymyksestä voimaan - Voimaantumisen kehitysohjelma työssä jaksamisen tukena -väitöskirja
6000 euroa

Kalliomäki-Levanto Tiina
VANTAA
Keskeytykset tietotyössä -väitöskirja
3200 euroa

Koivu Aija
KUOPIO
Hoitotyön työnohjauksen vaikuttavuuteen yhteydessä olevat tekijät -väitöskirja
6000 euroa

Koivula Nina
VANTAA
Henkilökohtaisten arvojen yhteys henkilöstön tiedon jakamiseen ja muutosvalmiuteen -väitöskirja
8000 euroa

Korhonen Anu
JOENSUU
Opettajan koettu perustehtävä tuloksellisuusarvioinnin kehittämisen lähtökohdaksi -väitöskirja
7000 euroa

Kujansivu Paula
LAHTI
Management of Intellectual Capital -väitöskirja
6400 euroa

Laukkanen Erkki
MÄNTSÄLÄ
Esseitä aikuiskoulutuksen tulovaikutuksesta Suomessa -väitöskirja
7500 euroa

Lätti Mervi
LEHMO
Ohjaus osana opettajan työtä - perusasteen aineenopettajien käsityksiä ohjauksesta -lisensiaattityö
4500 euroa

Rainisalo Aija
LAHTI
Työntekijöille haitallisten riskiluokkien 2 ja 3 bakteerien kartoitus kompostointiprosessissa -väitöskirja
7000 euroa

Rokkanen Tanja
TUUSULA
Asiakasyrityksen ja työterveyshuollon yhteistyön välineet ja mallit -väitöskirja
7000 euroa

Saastamoinen Peppiina
HELSINKI
Chronic pain among ageing employees: risk factors and consequences -väitöskirja
7000 euroa

Salimäki Aino
USA
Managers´role in implementing and using pay systems -väitöskirja
7500 euroa

Sanerma Päivi
LEMPÄÄLÄ
Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla -väitöskirja
6200 euroa

Suuronen Katri
HELSINKI
Altistuminen ihoa ja hengitysteitä ärsyttäville ja herkistäville aineille metallintyöstössä - aiheuttajat ja haitat -väitöskirja
5800 euroa

Tervo Katja
JOENSUU
Metsäammattilaissukupolvet metsätyön murroksien kokijoina -väitöskirja
6800 euroa

Tervo-Heikkinen Tarja
KUOPIO
Hoitotyön henkilöstömitoitus ja sen vaikuttavuus -väitöskirja
7000 euroa

Turja Johanna
HELSINKI
Ammatillisesti syvennetty varhaiskuntoutus - yhteys työpaikan työkykyä ylläpitävään toimintaan -väitöskirja
6000 euroa

Vaartio Heli
PIISPANRISTI
Edunvalvonta kivun hoitotyössä -väitöskirja
4500 euroa

Vastamäki Jaana
SAKSA
Sense of Coherence and Unemployment -väitöskirja
6000 euroa

Vauhkonen Päivi
LITTOINEN
Liiketoiminnan vastuullisuuden kehittäminen -väitöskirja
7000 euroa

Virkkala Jussi
LAUNONEN
Automaattinen unen ja vireyden arviointi elektro-okulografialla -väitöskirja
6000 euroa

Virtanen Tuija
HELSINKI
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1200 euroa

Yli-Kauhaluoma Sari
HELSINKI
Collaborative R&D Work in Action -väitöskirja
6000 euroa

Yli-Pirilä Terhi
KUOPIO
Amebat kosteusvaurioituneissa rakennuksissa -väitöskirja
6400 euroa

Ylisassi Hilkka
OULU
Kehittävä kuntoutus muutoshankkeena -väitöskirja
7000 euroa


Muu stipendi 2007

Huusko Liisa
VIINIJÄRVI
Sopiva tiimi -väitöskirjaan perustuvan kansanversion tuottaminen
7000 euroa

Kira Mari
GERMANY
Kestävän kehityksen lähestymistapojen vertailututkimus työorganisaatioissa, post-doc -tutkijavierailu University of Colorado, USA
4000 euroa

Lahti Leena
HELSINKI
Monikulttuurinen johtaminen -kirja
7000 euroa

Slåen Torfinn
KIRKKONUMMI
Tuloskunnossa - Suomalaisen tuloksenteon avaimia -kirjahanke
5000 euroa

Taskila Taina
HELSINKI
Työhön paluun mallin kehittäminen syöpään sairastuneille - interventiotutkimus
15 000 euroa

Wärnå-Furu Carola
HELSINKI
Missä selvitetään hyveiden ja terveyden välistä yhteyttä, työkalun muodossa -kirja
5000 euroa

Ylikojola Lea
LAPPEENRANTA
Työelämän kehittämislehden nimikilpailun voitto
500 euroa


Matkastipendit 2007

Ahonen Guy
ESPOO
The13th Annual International Sustainable Development Research Conference, 10. - 12.6.2007, Ruotsi
350 euroa

Ala-Laurinaho Arja
HELSINKI
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1200 euroa

Gerlander Eija-Maria
HELSINKI
EAWOP European Congress of Work and Organizational Psychology, 9. - 12.5.2007, Ruotsi
550 euroa

Hietanen Maila
HELSINKI
PIERS 2008 - Progress in Electromagnetics Research Symposium, 24. - 28.3.2008, Kiina
700 euroa

Huusko Liisa
VIINIJÄRVI
The 10th International Conference Society for Global Business & Economic Development, 8. - 11.8.2007, Japani
1200 euroa

Hyrkkänen Ursula
MERIMASKU
HCI International 2007 - The 12th International Conference on Human-Computer Interaction, 22. - 27.7.2007, Kiina
1300 euroa

Hyvönen Katriina
JYVÄSKYLÄ
4th European Conference On Positive Psychology, 1. - 4.7.2008, Kroatia
800 euroa

Hämäläinen Henna
HELSINKI
The 12th International Conference on Environmental Ergonomics, 19. - 24.8.2007, Slovenia
600 euroa

Hämäläinen Satu
HELSINKI
OARSI World Congress on Osteoarthritis, 6. - 9.12.2007, USA
1100 euroa

Hätinen Marja
VAAJAKOSKI
EAWOP European Congress of Work and Organizational Psychology, 9. - 12.5.2007, Ruotsi
700 euroa

Jalonen Meri
TKK
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1200 euroa

Juvas Kristiina
KIRJALA
Nivan kurssi 29. - 31.8.2007: Safety Climate Concepts and Measurement, Tanska
700 euroa

Järvelin Susanna
TOIVALA
39th Nordic Ergonomic Society Conference NES  2007, 1. - 3.10.2007, Ruotsi
700 euroa

Kaarakainen Pasi
TOIVALA
Nivan kurssi 3. - 6.10.2007: Second international course on Occupational Indoor Air Problems caused by Mould, Tanska
1000 euroa

Kalliola Satu
TAMPERE
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1200 euroa

Korkala Salme
JYVÄSKYLÄ
IACM The International Association for Conflict Management 20th Annual Conference, 1. -4.7.2007, Unkari
1100 euroa

Kallioniemi Marja
VIHTI
Nivan kurssi 10. - 15.6.2007: Sixth international course on Safety Research, Suomi
400 euroa

Karhula Kati
JYVÄSKYLÄ
NES 2007 - The 39th Nordic Ergonomic Society Conference, 1. - 3.10.2007, Ruotsi
500 euroa

Kärkkäinen Päivi
KUOPIO
Nivan kurssi 3. - 6.10.2007: Second international course on Occupational Indoor Air Problems caused by Mould, Tanska
1000 euroa

Lallukka Tea
HELSINKI
The International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity -kongressi, 20. - 24.6.2007, Norja
650 euroa

Lanne Marinka
TAMPERE
Loss Prevention 2007 symposium, 22. - 24.5.2007, Iso-Britannia
1000 euroa

Launis Kirsti
HELSINKI
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1200 euroa

Lehto Laura
ESPOO
IALP 2007 - The 27th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 5. - 9.8.2007, Tanska
550 euroa

Lehtonen Jarmo
HELSINKI
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1200 euroa

Lehtonen Kalle
TURKU
Baltic-Nordic Acoustics Meeting 2006, 8. - 10.11.2006, Ruotsi
500 euroa

Leppänen Marja
VAASA
13th European Congress of Work and Organizational Psychology, 9. - 12.5.2007,  Ruotsi
700 euroa

Maaniemi Johanna
ESPOO
1st European Reward Management Conference (RMC2007), 17. - 18.12.2007, Belgia
650 euroa

Mannonen Petri
ESPOO
HCI International 2007 - The 12th International Conference on Human-Computer Interaction, 22. - 27.7.2007, Kiina
1200 euroa

Markova Maiju
TAMPERE
ICMB 2007 - The Sixth International Conference on Mobile Business, 9. - 11.7.2007, Kanada
900 euroa

Mäkelä Erja
HELSINKI
Occupational and Environmental Exposures of Skin to Chemicals -kongressi, 17. - 20.6.2007, USA
850 euroa

Naumanen Paula
KUOPIO
The 2nd International Conference on Occupational Health Nursing 2007, 23. - 27.8.2007, Thaimaa
1500 euroa

Niemelä Jukka Kalevi
TURKU
The 8th Annual Conference of the European Sociological Association, 3. - 6.9.2007, Iso-Britannia
700 euroa

Nieminen Mika P.
ESPOO
HCI International 2007 - The 12th International Conference on Human-Computer Interaction, 22. - 27.7.2007, Kiina
1200 euroa

Nordin Patrik
HELSINKI
IREC 2007 - Industrial Relations in Europe Conference, 26. - 28.7.2007, Kreikka
900 euroa

Näsman Ove
DALSBRUK
NES 2007 - The 39th Nordic Ergonomic Society Conference, 1. - 3.10.2007, Ruotsi
850 euroa

Näsman Ove
DALSBRUK
3rd International Symposium on Work Ability, 22. - 24.10.2007, Vietnam
1400 euroa

Paloniemi Susanna
LAUKAA
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1200 euroa

Palukka Hannele
TAMPERE
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1000 euroa

Parzefall Marjo-Riitta
HELSINKI
The Academy of Management Annual Meeting, 3 - 9.8.2007, USA
1100 euroa

Seppälä Piia Riitta
JYVÄSKYLÄ
Work, Stress and Health 2008 -konferenssi, 6. - 8.3.2008, Washington
1400 euroa

Seppälä Tuija
HELSINKI
EAWOP European Congress of Work and Organizational Psychology, 9. - 12.5.2007, Ruotsi
850 euroa

Sjögren Tuulikki
PALOKKA
The WCPT International Congress - World Physical Therapy 2007, 2. - 6.6.2007, Kanada
1300 euroa

Rainisalo Aija
LAHTI
Hazardous Waste Management, 1. - 3.10.2008, Kreikka
1000 euroa

Rainivaara Sini
JYVÄSKYLÄ
Central States Communication Association Annual Convention, 28.3. - 1.4.2007, USA
850 euroa

Rajakaltio Helena
TAMPERE
5th International Conference on Researching Work and Learning, 2. - 5.12.2007, Etelä-Afrikka
1500 euroa

Rintala Niina
ESPOO
The International Conference on Knowledge Management in Nuclear Facilities, 18. - 21.6.2007, Itävalta
400 euroa

Rouhiainen Maijastiina
ANTTOLA
International Leadership Association 9th annual conference 1. - 4.11.2007, Kanada
500 euroa

Ruosaari Salla
HELSINKI
American Association for Research (AACR) , 14. - 18.4.2007, USA
1000 euroa

Saaranen Terhi
KUOPIO
FOHNEU 2007 CONGRESS - THE Challenge, 19. - 21.9.2007, Iso-Britannia
450 euroa

Salimäki Aino
USA
Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP) -konferenssi,  26. - 29.4.2007, USA
850 euroa

Viitasalo Katriina
HELSINKI
The 18th Symposium on Shiftwork and Working Time, 28. - 31.8.2007, Australia
1500 euroa

Virkkala Jussi
LAUNONEN
The 29th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 23. - 26.8.2007, Ranska
1200 euroa

Yrjämä Liisa
OULU
Nivan kurssi 10. - 15.6.2007: Sixth international course on Safety Research, Suomi
700 euroa