Grunderna för finansieringen

Forsknings- och utveclingsprojekt

Arbetarskyddsfonden stöder i första hand tillämpad forskning som kan vara till nytta i arbetslivet och när det gäller att utveckla arbetsmiljön och produktionen. Andra grunder är att man tar fram och sprider vidare ny och för allmänheten lämplig information med hjälp av forsknings- och utvecklingsverksamhet som berör arbetslivet, arbetsmiljön och forskningsmetoderna samt av sådan utbildnings- och informationsverksamhet som betjänar fondens syften.

Anslag kan sökas av olycksfallsförsäkringspliktiga företag, kommuner, forskningsinstitut, högskolor och andra samfund.

Utvecklingsanslag

Utvecklingsanslaget är avsett att användas för den praktiska tillämpningen av färdiga forskningsresultat. Målet är att utveckla sökandens arbetskollektiv så att det blir mera funktionellt, produktivt och tryggare.

Anslaget lämpar sig för projekt där man på basen av forskningsresultaten söker alternativa lösningar till bl. a. arbetskollektivets problem, utveckling av arbetsförhållandena, säkerhets- analyser, förbättring av arbets- och tillverkningsmetodernas samt de tillverkade produkternas säkerhet.

Utvecklingsanslag kan sökas av olycksfallsförsäkringspliktiga arbetsgivare, kommuner och små och medelstora företag tillsammans. I projektet bör också representanterna för personalgrupperna medverka. Den som tillämpar forskningen bör vara väl insatt i det berörda forskningsområdet men kan inte stå i fast anställnings- eller uppdragsförhållande till sökanden. Ansökan bör inlämnas till Arbetarskyddsfonden innan projektet inleds. Arbetarskyddsfonden hjälper till i planeringen av projektet och i utarbetandet av ansökningen.

Stipendier

Stipendierna är avsedda för privatpersoner till individuellt forsknings- och utvecklingsarbete, för att slutföra en påbyggnads- eller fortsättningsutbildning eller att delta i internationella seminarier, konferenser och liknande.

Bland deltagare i internationella utbildningsseminarier eller konferenser ges företräde till yngre forskare och sådana personer som har visat ett speciellt intresse för utvecklingen av arbetet, arbetskol- lektivet och arbetsmiljön.