Stipendihakemusten yleisohjeet

Minkälainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus kohdistuu Työsuojelurahaston toimialalle ja sillä on selkeät tavoitteet. Se on hyvin suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu, tiiviisti esitetty sekä toteutusresursseiltaan tehokas ja uskottava.

Täytä huolellisesti ja selkeällä, ytimekkäällä kielellä hakemuksen kaikki kohdat suomeksi tai ruotsiksi. Tutustu ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen toimittamisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että 

  • aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle
  • tutkimuksen tausta on kattavasti kuvattu
  • hakemus saapuu määräaikaan mennessä Työsuojelurahastolle.

Kuka voi hakea?

Stipendiä voi hakea vain yksityishenkilö. Stipendi on henkilökohtainen ja se myönnetään ansiomenetyksen korvaamiseen (post doceissa myös kulukorvauksiin). Tästä johtuen matkastipendiä lukuunottamatta stipendiä ei voida myöntää ansiotyössä olevalle, perustutkintoa suorittavalle, eläkeläiselle, työttömälle tai muuta ansiotulon menetykseen liittyvää tukea saavalle. Tarkemmat hakuehdot stipendiin liittyen löytyvät osiosta Yksityiskohtaiset vaatimukset.

Miten hakemus käsitellään?

Työsuojelurahasto käsittelee hakemukset luottamuksellisina. Hakija saa päätösilmoituksen noin kahden kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä. 

Rahoitussopimus

Jos rahasto hyväksyy hakemuksen, hakija ja Työsuojelurahasto tekevät hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta rahoitussopimuksen. Sopimus pohjautuu näissä ohjeissa ja rahaston yleisissä sopimusehdoissa esitettyihin periaatteisiin.

Raportointi

Hakija laatii rahoitussopimuksessa sovitun aikataulun mukaan väliraportit ja raportoi toteutuneet kustannukset. Hakija vastaa loppuraportoinnista ja tiliselvityksestä. 

Hakija sitoutuu noudattamaan rahoitussopimuksessa sovittua raportointia ja maksusuunnitelmaa. Hakija raportoi hankkeen sisällön ja talouden etenemisen rahastolle sekä laskuttaa sopimuksen ja ohjeiden mukaisesti.

Hankkeen päättymispäivään mennessä hakijan on pitänyt raportoida hankkeen sisältö ja talous. Rahasto maksaa viimeisen maksuerän, 20 % myönnetystä stipendistä, loppuraportoinnin ja -tilityksen jälkeen.

Päätöksen ja tulosten julkisuus

Päätökset ovat julkisia. Rahasto lähettää päätösilmoituksen hakijalle välittömästi päätöksen jälkeen.

Työsuojelurahasto tiedottaa hyväksytyistä rahoituspäätöksistä rahaston www-sivuilla ja muussa rahaston tiedonvälityksessä.

Hakija laatii päättyneestä hankkeesta tiedotteen, joka julkaistaan rahaston kotisivuilla.

Yleisten sopimusehtojen mukaisesti rahasto voi hyödyntää hankkeen tuloksia koulutustoiminnassa, julkaisemalla tutkimustuloksista tutkimusraportteja sekä muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Henkilötietolaki

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilörekisterin, jota Työsuojelurahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi.

Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne joko kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto.

Voitte myös päivittää tietojanne. Tietoja ja asiakirjoja luovutetaan hakemuksia arvioivien asiantuntijoiden käyttöön.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.

Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

  • 15.1. klo 16.00 mennessä
  • 15.5. klo 16.00 mennessä
  • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.