108215 Stipendi

Liuotinaineaivosairauden esiintyvyys ja diagnostiset tutkimusmenetelmät -väitöskirja

Liuotinaineaivosairauden esiintyvyys ja diagnostiset tutkimusmenetelmät -väitöskirja

Pitkäaikainen liuotinainealtistuminen voi johtaa toksiseen enkefalopatiaan eli liuotinaineaivosairauteen. Vaikka työperäinen alistuminen on vähentynyt, on diagnosoituja tapauksia ollut edelleen 5-10 vuosittain. Työperäisen liuotinaineaivosairauden diagnostiikka on vaikeaa, koska oireet ovat epäspesifisiä ja kliiniset tutkimuslöydökset vähäisiä. Työperäisen aivosairauden estämiseksi tarvitaan uusia herkempiä ja objektiivisia menetelmiä lievien aivotoiminnan häiriöiden varhaiseksi tunnistamiseksi. Väitöskirjatyön tarkoituksena on selvittää työperäisen liuotinaineaivosairauden esiintyvyyttä Suomessa sekä siihen liittyviä löydöksiä aivojen MRI -tutkimuksessa ja kliinis-neurofysiologisissa tutkimuksissa. Kolmessa jo valmiissa osatyössä on tutkittu aivojen MRI -löydöksiä sekä kvantitatiivisesti analysoidun aivosähkökäyrätutkimuksen (QEEG) ja tapahtumasidonnaisten herätevastepotentiaalitutkimusten (ERP) löydöksiä liuotinaineaivosairaudessa. Neljännen osatyön tarkoituksena on kehittää ja tutkia herkempiä ja luotettavampia ERP -menetelmiä liuotinaineaivosairauden varhaisdiagnostiikan parantamiseksi ja lievien kognitiivisten häiriöiden osoittamiseksi yksilötasolla. Viidennessä osatyössä tutkitaan liuotinaineaivosairauden esiintyvyyttä Suomessa vuosina 1995-2007 ja selvitetään, missä ammattiryhmissä ja työtehtävissä sekä mille altisteille altistuttaessa on edelleen riski sairastua liuotinaineaivosairauteen. Tutkimus valmistuu vuonna 2009.

Hankkeen vastuuhenkilö
Petra Keski-Säntti

Aineistoa Materials-välilehdellä.

LIUOTINAINEISTA TUTKITAAN AIVOSAIRAUKSIEN SYITÄ

2009-06-01 00:00:00.0

Lääketieteen lisensiaatti Petra Keski-Säntti paneutuu tekeillä olevassa väitöskirjassaan työperäiseen liuotinainealtistumiseen. Hän tutkii liuotinaineen aiheuttaman aivosairauden esiintyvyyttä Suomessa sekä siihen liittyviä löydöksiä aivojen MRI- eli magneettitutkimuksessa ja kliinisneurofysiologisissa tutkimuksissa. Työsuojelurahasto tukee tutkimuksen valmistumista stipendillä.

Noin 20 000 suomalaista altistuu päivittäin työssään orgaanisille liuotinaineille.
Pitkäaikainen altistuminen liuotinaineille voi johtaa toksiseen enkefalopatiaan eli liuotinaineaivosairauteen. Työperäinen altistuminen on vähentynyt muun muassa teknisten parannusten sekä työhygieenisten ja työsuojelullisten toimenpiteiden seurauksena. Silti tapauksia diagnosoidaan yhä viidestä kymmeneen joka vuosi.

Sairauden dignostiikka on vaikeaa, koska oireet eivät ole tarkasti määriteltävissä, ja kliinisiä tutkimuslöydöksiä ei juuri löydy. Työperäisen aivosairauden estämiseksi tarvitaan uusia, entistä herkempiä ja objektiivisia menetelmiä, jotta lievät aivotoiminnan häiriöt voi tunnistaa varhain.

Liuotinainealtistuminen kytkeytyy atrofiaan


Kolmessa jo valmiissa osatyössä Petra Keski-Säntti on tutkinut MRI-löydöksiä ja määrällisesti analysoidun aivosähkökäyrätutkimuksen (QEEG) ja tapahtumasidonnaisten herätevastepotentiaalitutkimuksen (ERP) löydöksiä liuotinaineaivosairaudessa.

Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, missä ammattiryhmissä ja mille altisteille altistumisessa on yhä riski sairastua liuotinaineaivosairauteen. Täten ehkäisevät toimet pystytään suuntaamaan oikeisiin ammattiryhmiin.

Tutkimuksella on myös kansainvälistä merkitystä, koska se antaa tietoa liuotinaineaivosairauden esiintyvyydestä länsimaissa ja osoittaa ehkäisevien, altistumista rajoittavien toimien tuloksellisuuden. Tämä kannustaa myös kehitysmaita kiinnittämään huomiota liuotinaineiden hermostollisiin haittoihin.

Keski-Säntti havaitsi, että 38 prosentilla liuotinaineaivosairauspotilaista aivojen MRI-löydös oli poikkeava. Aivoatrofiaa (aivokudoksen määrän kutistumista) todettiin 24 prosentilla. Tulokset vahvistivat aiempaa käsitystä kroonisen työperäisen liuotinainealtistumisen ja atrofian yhteydestä. Löydökset olivat kuitenkin lieviä.

Kohti luotettavampaa diagnostiikkaa


Neljännessä osatyössään Petra Keski-Säntti kehitti ja tutki herkempiä sekä luotettavampia ERP-menetelmiä parantaakseen liuotinainesairauden varhaisdiagnostiikkaa ja osoittaakseen yksilötason lieviä kognitiivisia häiriöitä.

Keski-Säntti on tehnyt ERP-rekisteröinnit ja tietokoneavusteiset neuropsykologiset testit 15 liuotinaineaivosairauspotilaalle ja 15 verrokille. Tutkimustiedon muokkaus ja analysointi alkoi huhtikuussa.

Viidennessä osatyössä Keski-Säntti tutkii liuotinaineaivosairauden esiintyvyyttä Suomessa vuosina 1995–2007 ja selvittää, missä ammattiryhmissä ja työtehtävissä sekä mille altisteille altistumisessa on yhä riski sairastua liuotinaineaivosairauteen.

Keski-Säntti on lähettänyt käsikirjoituksen Chronic Solvent Ebcephalopathy in Finland during 1995–2007 arviotavaksi Occupational and Environmental Medicine -lehteen. ERP-tutkimuksen tuloksista hän aikoo kirjoittaa tieteellisen artikkelin vuonna 2009. Se on määrä julkaista kansainvälisessä alan lehdessä.

Tulokset tutkimushankkeessa täydennettynä tuloksilla esiintyvyyden alueellisesta jakautumisesta Suomessa on tarkoitus raportoida myös kotimaisessa terveydenhuoltoalan lehdessä.

Toimittaja
Petra Keski-Säntti

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Liuotinaineaivosairauden esiintyvyys ja diagnostiset tutkimusmenetelmät -väitöskirja

Keski-Säntti Petra. Occupational chronic solvent encephalopathy in Finland 1995 - 2007 : incidence and diagnostic methods. Finnish Institute of Occupational Health. People and Work Research Reports 94. 2011 Helsinki. ISBN 978-952-261-082-9 (paperback) ISBN 978-952-261-083-6 (PDF) ISSN-L 1237-6183 ISSN 1237-6183
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-083-6

109417Loppuraportti.pdf (1155.7 kt)

Hanketiedot

 • HakijaKeski-Säntti Petra
 • Lisätietoja
 • Petra Keski-Säntti
  050 373 8938
 • Toteutusaika
 • 2008-09-01 00:00:00.0 - 2009-03-01 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2009-03-15 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2008-06-02 00:00:00.0
  16000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 16000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2010-03-15 00:00:00.0

Aiheluokitus