111227 Tutkimus

Työkaluja ja toimintatapoja yhteisen tietämyksen luomiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen työyhteisössä (LYHTY)

Työkaluja ja toimintatapoja yhteisen tietämyksen luomiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen työyhteisössä (LYHTY)

2012-01-11 00:00:00.0

Asiantuntijuus tarkoittaa jatkuvaa oppimista, itsensä kehittämistä ja uusien asioiden seuraamista.Työyhteisöstä löytyy myös hiljaista tietoa, joka ei itsestään muutu yhteiseksi tiedolliseksi pääomaksi. Tätä tietoa häviää organisaatiossa työntekijöiden siirtyessä toisiin tehtäviin yrityksen sisällä tai sen ulkopuolelle. Sosiaalinen media tarjoaa välineitä ja toimintatapoja, joilla hiljaista tietoa voidaan nostaa esiin ja levittää organisaatiossa.

Hankkeessa etsitään yrityspartnereiden kanssa ratkaisuja informaalin oppimisen ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen problematiikkaan työelämän asiantuntijayhteisöissä.

Tavoitteina on 1) hajautetun työn tukeminen sosiaalisen median avulla sekä työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunteen, työssä viihtymisen ja sisäisen motivaation lisääminen ja 2) asiantuntijoiden ajan tasalla pysymisen helpottaminen ja työstressin vähentäminen yhteisöllisten ja työn tekemiseen vaivattomasti ”uppoutuvien” välineiden avulla. Hankkeessa kehitetään sekä käytännön toimintaa että konseptia hiljaisen tiedon ja asiantuntijuuden jakamiseksi.

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksina, joissa käyttäjäkokemukseen ja aikaisempaan tutkimustietoon perustuen toteutetaan yhteisöllisen tiedonhankinnan, -oppimisen ja hiljaisen tiedon jakamisen pilotteja. Aineistoa kerätään haastatteluin, kyselyin, fokusryhmin sekä toimintaa havainnoimalla. Käytännön kokeiluja seurataan ja arvioidaan yhdessä käyttäjien kanssa ja tulosten perusteella prosesseja viedään osallistujayrityksissä eteenpäin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jarmo Viteli

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Some-työkalut kokeiluun tiedon jakamisen tukena

2014-02-25 00:00:00.0

Yritysten kannattaisi lähteä rohkeasti kokeilemaan sosiaalisen median työkaluja tiedon jakamisen tukena. Näin kehottaa Tampereen yliopiston Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median TRIM-tutkimuskeskuksen tutkimus.

Tutkimus selvitti tiedon tunnistamisen ja jakamisen haasteita asiantuntijatyössä sekä pyrki löytämään työntekoon helposti kytkeytyviä ratkaisuja organisaatiossa piilevän tiedon ja ympäristön heikkojen signaalien löytämiseen, muokkaamiseen sekä jakamiseen.

Tutkimuksen päärahoittajana toimi Työsuojelurahasto.

Tieto ei jalostu itsestään yhteiseksi osaamispääomaksi

Työelämä vaatii työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä. Asiantuntijana kehittyminen edellyttää koulutuksen lisäksi informaalia työssä oppimista ja osaamisen jakamista työyhteisössä.

Yritysten henkilöstöllä on runsaasti kokemuksen mukanaan tuomaa tietoa, joka ei itsestään muutu yhteisön yhteiseksi osaamispääomaksi. Myös toimintaympäristöissä liikkuu valtavasti tietoa, joka auttaisi suunnittelemaan tulevaisuuden toimenpiteitä, kunhan tieto tunnistettaisiin ja löydettäisiin.

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen media voi tarjota erilaisia toimintatapoja ja työkaluja tiedon yhteisölliseen tuottamiseen, tallentamiseen ja jakamiseen.

Pilotit kahdessa organisaatiossa

Tutkimuksessa selvitettiin kahden some-ratkaisun soveltuvuutta asiantuntijaorganisaatioiden arkeen.

Finanssi- ja vakuutusalan koulutusorganisaatiossa kokeiltiin erityisen wikityökalun, TrendWikin, käyttöä toimintaympäristön heikkojen signaalien löytämisessä ja jakamisessa.

Vakuutusalan organisaatiossa taas pyrittiin tukemaan hajautettua asiantuntijatyötä uuden verkkotyötilan ja sen tarjoaman keskustelutyökalun avulla.

Alkukyselyiden ja haastattelujen perusteella organisaatioiden nykyiset tietokäytännöt olivat puutteellisia ja aiheuttivat sekä turhaa työtä asiantuntijoille että tiedon hallintaan liittyvää stressiä.

Suurimmiksi haasteiksi nousivat tarjolla olevan tiedon suuri määrä, olennaisen ja tarpeellisen tiedon löydettävyys ja toisaalta tiedon oikea kohdentaminen. Myös tiedonhakua yleisesti haittaavat ajanpuute ja kiire nousivat esille vastauksissa.

TrendWikissä mahdollisuuksia

TrendWiki toimi hyvin tiedon kokoamispaikkana. Ohjelmaa pidettiin helposti opittavana ja selkeänä, ja työntekijät kokivat löytävänsä wikin kautta lähteitä ja asioita, joita he eivät välttämättä itse olisi tulleet etsineeksi.

Neljän kuukauden pilotointiaika oli kuitenkin melko lyhyt, joten wikiin kertyneen sisällön perusteella oli vielä hankalaa tehdä johtopäätöksiä tulevaisuuden trendeistä. Organisaatiossa kuitenkin tunnistettiin työvälineen mahdollisuudet pitkällä aikavälillä.

Keskustelutyökalu jäi liki käyttämättä

Toisen pilotin aloitus viivästyi organisaatiomuutoksen takia, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa pilotin tuloksiin.

Verkkotyötilaan integroitu keskustelualue jäi pilotin aikana miltei käyttämättömäksi. Etätyöntekijät tuntuivat suosivan tiedon jakamisessa reaaliaikaisia kommunikaatiovälineitä. Keskustelutyökalun käyttöä vaikeutti osin myös se, että se oli integroitu epäselväksi ja sekavaksi koettuun verkkotyötilaan.

Etätyöntekijät suhtautuivat teknologisiin ratkaisuihin kuitenkin myönteisesti, kunhan tarjotut välineet vain olivat toimivia. Keskustelualueen sijasta videoneuvottelut saivat pilotin aikana paljon suosiota kommunikaatiovälineenä.

Kaikkiaan piloteista saatujen kokemusten perusteella asiantuntijatyössä työntekijät näyttäisivät suhtautuvan työn kehittämiseen myönteisesti, vaikka valmista työkalua ei heti saataisikaan käyttöön. Kokeiluun valittua työkalua voidaan edelleen kehittää organisaation tarpeisiin sopivaksi.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Työkaluja ja toimintatapoja yhteisen tietämyksen luomiseen ja työtyytyväisyyden parantamiseen työyhteisössä (LYHTY)

Ojanen Riina, Sommers-Piiroinen Johanna, Tanhua-Piiroinen Erika. 2014. Tiedonjakamisen haasteet asiantuntijatyössä - uusien toimintatapojen pilotointi finanssi- ja vakuutusalalla. LYHTY-hankkeen loppuraportti. Tampereen yliopisto, TRIM Research Reports 10. ISBN 978-951-44-9351-5 ISSN 1799-2141 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9351-5

111227-loppuraportti_LYHTY_1.3.pdf (290.2 kt) 

Tiivistelmä

Julkaisuluettelo 

Hanketiedot

 • HakijaTampere research center for information and media (TRIM)
 • ToteuttajaTampere research center for information and media (TRIM)
 • Lisätietoja
 • Jarmo Viteli
  050 073 1237
  jarmo.viteli@uta.fi
  03 3551 7503
 • Toteutusaika
 • 2012-01-01 00:00:00.0 - 2013-08-15 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2013-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2011-12-02 00:00:00.0
  110000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 137462.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2014-02-14 00:00:00.0

Aiheluokitus