112364 Kehittämisavustus

Rakennusalan terveys (RATE) -kehittämishanke (14 yritystä)

Rakennusalan terveys (RATE) -kehittämishanke (14 yritystä)

22.5.2013

Rakennusalan terveys (RATE) –kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Kehittämishankkeen tavoitteena on laatia rakennusalalle yksinkertainen sairauspoissaolojen seurantajärjestelmä, jossa hyödynnetään mm. rakennusalan yritysten henkilöstöhallinnon nykyisistä tietojärjestelemistä löytyvää tietoa sekä koota rakennusalalla hyviksi havaituista työhyvinvoinnin edistämiskäytännöistä tarjotin, josta alan yritykset voivat löytää omiin tarpeisiin sopivimman käytännön.

Menetelminä käytetään ryhmähaastatteluja alan yritysten edustajille. Haastattelujen ja yrityksistä saatujen dokumenttien pohjalta luodaan toimintamalli, jota pilotoidaan osallistuvissa yrityksissä yhteiskehittelyn avulla.

Mallia hyödyntävistä yrityksistä kerätään sähköisen kyselyn avulla keskeiset sairauspoissaolojen tunnusluvut. Kirjallisuuskatsaukseen kootaan tieto rakennusalan työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi 2000-luvulla toteutetuista interventioista. Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen perusteella kootaan työhyvinvointitarjotin, joka sisältää yrityksissä käytössä olevia, hyviksi havaittuja tapoja edistää työhyvinvointia.

Yritykset voivat valita itselleen tarjottimesta sopivimmat tavat edistää ja ylläpitää henkilöstönsä työhyvinvointia. Tarjotin lisätään Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton, Ammattiliitto Pron ja Työterveyslaitoksen www-sivuille vapaasti hyödynnettäväksi.

Hanke kestää puolitoista vuotta 1/2013 - 5/2014, jonka jälkeen hankkeen tulokset ovat käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tapio Kari

Työhyvinvointitarjotin tsemppaa rakennusalaa

6.8.2014

Rakennusalan hyviksi havaitut käytännöt työhyvinvoinnin edistämiseksi on koottu Työhyvinvointitarjotin -nettisivustolle. Lisäksi ala on saanut yksinkertaisen ohjeen ja mallipohjan sairauspoissaolojen seurantaan.

Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto ja sairauspoissaolojen seurantaohje luotiin Rakennusalan terveys -kehittämishankkeeessa 2013–2014. Hankkeen käynnistivät rakennusalan työnantaja- ja työntekijäliitot Rakennusteollisuus RT ry ja Rakennusliitto.

Työterveyslaitos toimi ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa, jota Työsuojelurahasto rahoitti kehittämisavustuksella. Hankkeeseen osallistui myös kymmenen yritystä, joissa tehtiin ryhmähaastatteluja työhyvinvoinnin edistämisen hyvistä käytännöistä.

Kannustusta työhyvinvointihankkeisiin

Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto käy läpi lyhyesti ja käytännönläheisesti rakennusalan yritysten työhyvinvointiesimerkkejä ja työhyvinvointia valottavaa tutkimustietoa.

Näkökulmina työhyvinvointiin ovat elintavat, ergonomia, turvallisuus, työkyvyn tuki, työssäjaksaminen ja työterveysyhteistyö.

Työhyvinvointitarjotin myös kannustaa yrityksiä käynnistämään omia hyvinvointihankkeita. Sivut kertovat konkreettisesti, kuinka hankkeessa pitäisi edetä sekä mistä tietoa ja virikkeitä voi saada.

Sivusto kertoo myös, että hyvinvointihankkeen tueksi yritykset voivat hakea kehittämisavustusta Työsuojelurahastolta.

Sairauspoissaolot systemaattiseen seurantaan

Hankkeessa kehitettiin yksinkertainen ohje sairauspoissolojen systemaattista seurantaa varten ja Excel-mallipohja, jonka avulla yritykset voivat niitä seurata. Tavoitteena on myös saada tarkempaa vertailevaa tietoa koko rakennusalan kehityksestä. Sairauspoissaolot kirjataan ammattiaseman ja poissaolosyiden mukaan.

Työkalun avulla voidaan seurata sairauspoissaolojen kehittymistä vuosittain ja tunnistaa tapoja, joilla niitä voidaan vähentää.

Liitot levittävät seurantamallia aktiivisesti. Työterveyslaitos viestii omalta osaltaan mallista muun muassa koulutuksissaan.
 
Huoli sai toimimaan

Rakennusalan työnantaja- ja työntekijäliitoilla oli yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Liitot sopivat hankkeesta työehtosopimisratkaisussa keväällä 2012.

Kehittämishankkeeseen lähtivät mukaan aloitteellisten liittojen lisäksi Ammattiliitto Pro ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN.

Vuonna 2012 rakennusala työllisti 175 000 työntekijää, 6,9 prosenttia työllisestä työvoimasta. Rakennusalalla toimivia on kuitenkin enemmän, koska Tilastokeskuksen virallisissa luvuissa ei näy ulkomainen työvoima.

Rakennustyö on raskasta ja vaativaa työtä vaihtuvissa työpaikoissa ja -olosuhteissa. Rakennusalalla sattuu runsaasti työtapaturmia muihin toimialoihin verrattuna. Myös sairauspoissaoloja ja työkyvttömyyseläkkeitä on enemmän kuin työntekijöillä keskimäärin.

Työhyvinvointitarjotin löytyy osoitteesta http://rakennusliitto.fi/tyohyvinvointitarjotin.

Toimittaja
Leena Huovila

Rakennusalan terveys (RATE) -kehittämishanke (14 yritystä)

Savinainen Minna, Joensuu Matti, Nyberg Mika, Oksa Panu. akennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin. Loppuraportti 31.5.2014. Työterveyslaitos

112364-loppuraportti-Loppuraportti_RATE_final.pdf (1025.4 kt)

 

http://rakennusliitto.fi/tyohyvinvointitarjotin

Tiedote
Rakennusalalle kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, 17.6.2014
 

Hanketiedot

 • HakijaRakennusteollisuus RT ry
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos Työpaikan hyvinvoinnin ratkaisut -teema
 • Lisätietoja
 • Tapio Kari
  09 1299 213
  tapio.kari@rakennusteollisuus.fi
  09 1299 252
 • Toteutusaika
 • 1.1.2013 - 31.5.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.12.2012
  36 900 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 73 860 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.6.2014

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.2. toimintamallien kehittäminen
  -4.3. arviointimallien kehittäminen
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
  -7.2. työterveyshuollon ja sen toimintaedellystysten kehittöminen