114466 Kehittämisavustus

Yliopistoviestintä 2.0: Sisäilmaongelmaisen kiinteistön viestinnän mallinnus - viestinnän suunnittelu ja toteutus ongelmien havaitsemisesta kiinteistön korjausten jälkeen tapahtuvaan paluumuuttoon

Yliopistoviestintä 2.0: Sisäilmaongelmaisen kiinteistön viestinnän mallinnus - viestinnän suunnittelu ja toteutus ongelmien havaitsemisesta kiinteistön korjausten jälkeen tapahtuvaan paluumuuttoon

2014-11-13 00:00:00.0

Lapin yliopiston Yliopistoviestintä 2.0 -kehittämishankkeessa on tarkoitus kehittää uusi malli rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvään viestintään.

Kehittämishanke liittyy Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan paluumuuttoon korjattuihin tiloihin syksyllä 2015. Taiteiden tiedekunta muutti sisäilmaongelmien vuoksi väistötiloihin vuonna 2011.

Kehittämishankkeessa tehdään loppuvuodesta 2014 nykytila-analyysi, joka koostuu Lapin yliopiston kiinteistöihin liittyvästä media-analyysista ja avainhenkilöhaastatteluista. Analyysissa ja kehittämistarpeiden arvioinnissa lähtökohtana on laadullinen tutkimusote. Analyysin jälkeen tehdään taiteiden tiedekunnan paluumuuttoon liittyvä viestintäsuunnitelma.

Viestintäsuunnitelman laadinta ja uusien innovatiivisten viestintätapojen kehitys alkaa tammikuussa 2015. Viestinnällisiä toimenpiteitä tehdään keväällä ja syksyllä 2015. Arviointi tehdään marras-joulukuussa 2015. Hanke päättyy vuoden 2015 lopussa.

Myös opiskelijat otetaan mukaan viestinnällisten ratkaisujen kehitystyöhön: tavoitteena on tuoda perinteisen organisaatioviestinnän keinovalikoiman rinnalle uusia, taiteellisia ja palvelumuotoilullisia lähestymistapoja ja viestinnän keinoja.

Kehittämishanketta rahoittavat Työsuojelurahasto (TSR), Suomen yliopistokiinteistöt Oy (SYK) ja Lapin yliopisto.

Lapin yliopistossa hankkeen vastuuhenkilö on viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi. Hankkeen toteuttajana on Kevi Consullting Oy:n johtava konsultti, VTT Helena Lemminkäinen.


Hankkeen vastuuhenkilö
Olli Tiuraniemi

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Viestintä vahvisti luottamusta korjattuun rakennukseen

2016-05-19 00:00:00.0

Suunnitelmallinen, säännöllinen, avoin, oikea-aikainen ja ennakoiva viestintä vahvisti luottamusta sisäilmaongelmien takia korjattuun rakennukseen ja auttoi paluumuuton onnistumisessa Lapin yliopistossa.

Uusi malli rakennusten sisäilmaongelmiin liittyvään viestintään luotiin kehittämishankkeessa, jota rahoittivat Lapin yliopisto ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja jota Työsuojelurahasto tuki kehittämisavustuksella.

Lapin yliopistossa hankkeen vastuuhenkilönä toimi viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi, ja ulkopuolisen asiantuntemuksen toi Kevi Consulting Oy:n johtava konsultti, VTT Helena Lemminkäinen.

Hankkeen tuottaman tiedon pohjalta on mallinnettu erityisesti oppilaitoksiin soveltuvaa sisäilmaongelmiin liittyvää viestintää paluumuuttovaiheessa, mutta mallia voi soveltaa muissakin rakennuksissa elinkaaren eri vaiheissa.

Huonoa julkisuuskuvaa taltuttamaan

Lapin yliopiston F-siipi eli taiteiden tiedekunta vihittiin käyttöön syksyllä 2006. Rakennus siirtyi Suomen Yliopistokiinteistöjen hallintaan vuonna 2010. Samana vuonna tulivat tietoon sisäilmaongelmat.

Syksyllä 2011 talo jouduttiin tyhjentämään henkilökunnan ja opiskelijoiden oireiltua. Parin vuoden mittavien tutkimusten ja korjaustöiden jälkeen paluumuutto väistötiloista rakennukseen oli kesällä 2015, ja opetus tiloissa alkoi syksyllä 2015.

Sisäilmaongelmien vuoksi rakennuksen julkisuuskuva oli huono, minkä katsottiin voivan heijastua myös kiinnostukseen tulla opiskelemaan taiteiden tiedekuntaan.

Lisäksi lähtötilanteessa arvioitiin, että henkilökunnan työhyvinvoinnin näkökulmasta paluumuutossa joudutaan ylittämään ihmisten subjektiivinen kokemus tilan turvallisuudesta.

Kehittämishankeen päätavoitteeksi asetettiin, että paluumuuton viestintä onnistuu ja viestintä tukee toimintojen uudelleen käynnistymistä korjatuissa tiloissa.

Luottamuksen lisäämistä

Tavoitteiden asettamisessa todettiin, että hyvin hoidettu viestintä voi vaikuttaa siihen, että sisäilmakorjausten jälkeen henkilöstö, opiskelijat ja muut sidosryhmät luottavat korjatun kiinteistön olevan turvallinen ja terveellinen työ- ja opiskelupaikka.

Viestinnän nähtiin voivan vaikuttaa kiinteistöä käyttävän kohdeorganisaation työhyvinvointiin, työnantajamaineeseen sekä opiskelupaikan maineeseen ja kiinnostavuuteen, samoin kuin kiinteistön omistajan ja kiinteistön maineeseen sekä kiinteistön arvon säilymiseen.

Opiskelijatkin mukaan

Hankkeessa käytiin läpi muiden muassa seuraavia vaiheita: viestinnän nykytila-analyysi (media-analyysi ja avainhenkilöhaastattelu), viestintäsuunnitelman laadinta ja tarvittavat viestintätoimet (painopiste paluumuuttoon liittyvässä viestinnässä) sekä taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden osallistaminen suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia ja taiteen keinoja hyödyntäviä viestintätapoja.

Palautekyselystä kävi ilmi, että hanke saavutti sille asetetut tavoitteet eli paluumuuton viestintä onnistui ja luottamus korjattuun kiinteistöön vahvistui.

Onnistumisen avaintekijöinä pidettiin muiden muassa viestinnän suunnitelmallisuutta, säännöllisyyttä, avoimuutta, oikea-aikaisuutta ja ennakoivuutta.

Hyvänä pidettiin myös sitä, että taiteiden tiedekunnan opiskelijat otettiin mukaan toteuttamaan viestintää. Kiitosta saivat myös paluumuuttoon liittyneet kasvokkaiseen viestintään perustuneet käyttäjäkokoukset ja käyttäjien kuuleminen sekä työmaakierrokset. Erityisen tärkeäksi koettiin kaikkien osapuolten yhteinen tahtotila paluumuuton onnistumiseksi.

Myös hankkeen ohjausryhmä arvioi hankkeen päässeen hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin. Erityisen hyvänä pidettiin sitä, että F-siiven negatiivinen mediajulkisuus onnistuttiin kääntämään syksyllä 2015 myönteiseksi.

Onnistuneina pidettiin myös paluumuuttoon liittyneitä syksyllä 2015 kerran kuukaudessa järjestettyjä käyttäjäkokouksia vuoropuheluineen. Tilaisuudet oli tarkoitettu F-talon kaikille käyttäjille sekä erityisesti taiteiden tiedekunnan henkilökunnalle ja opiskelijoille. Tilaisuuksissa käyttäjien kysymyksiin vastasivat työnantajan, kiinteistön omistajan, ulkopuolisen laadunvarmistajan ja työterveyshuollon asiantuntijat.
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Yliopistoviestintä 2.0: Sisäilmaongelmaisen kiinteistön viestinnän mallinnus - viestinnän suunnittelu ja toteutus ongelmien havaitsemisesta kiinteistön korjausten jälkeen tapahtuvaan paluumuuttoon

Loppuraportti
Yliopistoviestintä 2.0: Sisäilmaongelmaisen kiinteistön viestintä. Hankkeen loppuraportti 31.12.2015. Olli Tiuraniemi, Lapin yliopisto, ja Helena Lemminkäinen, Kevi Consulting Oy.
114466-loppuraportti-Yliopistoviestintä 2 0, lopullinen.pdf (1571.1 kt )

Hanketiedot

 • HakijaLapin yliopisto
 • ToteuttajaKevi Consulting Oy / info@kevicon.fi
 • Lisätietoja
 • Olli Tiuraniemi
  olli.tiuraniemi@ulapland.fi
 • Toteutusaika
 • 2014-11-17 00:00:00.0 - 2015-12-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2015-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2014-10-28 00:00:00.0
  15000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2016-01-22 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.3. työympäristön kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.5. jatkuvan seurannan menetelmien kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
  -4.2. toimintamallien kehittäminen
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit
  -5.3. työperäisten allergioiden syiden ja syntymekanismien tutkimus
  -5.4. fysikaaliset altisteet ja altistuminen
  -5.5. kemialliset altisteet ja altistuminen
  -5.6. biologiset altistseet ja altistuminen (virus, home...)
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen
 • mallintaminen , viestintäkäyttäytyminen , sisäilma , indoor air , viestintä