115215 Tuotteistus

Montaasi-ohjauksen konseptointi

Montaasi-ohjauksen konseptointi

8.6.2015

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Montaasi-ohjauksen palvelukonsepti. Montaasi-ohjaus on poikkitieteellinen ja -taiteellinen ohjauksen tapa, joka koostuu kolmesta eri ympäristöstä: 1) Poeettinen työnkuva, 2) Montaasi ja 3) Eläväkuvakäsikirjoitus.

Konseptoinnin sidosryhmiä ovat 1) konseptin omistajat (palvelun tarjoajat), 2) tilaajat/asiakkaat, sekä 3) konseptoinnin osien asiantuntijat, joiden näkökulmat kohdistuvat ohjausosaamiseen, taiteen ja ohjauksen muotojen yhdistämiseen, palvelumuotoiluun, liiketoiminnallistamiseen, kansainvälistymiseen ja verkossa tapahtuvaan markkinointiin.

Montaasi-ohjauksesta rakennetaan konseptoinnissa asiakkaalle hyvin paketoitu, liiketaloudellisesti kannattava tuote. Konseptin asiakkaalle tuottama arvo todennetaan kolmella toiminnan tasolla: koulutuksessa, työnohjauksessa ja aluekehittämisessä.

Hankkeen lopputuloksena tuotetaan palvelukonsepti, joka sisältää:
a) Verkkosivut Montaasi-ohjauksen suoramyyntiä ja asiakasyhteydenottoja varten. Verkkosivut suunnataan sekä kansallisille että kansainvälisille markkinoille,
b) Montaasi-ohjauksen käsikirjoitus ja koulutusohjelma työyhteisöille ja ohjauksen ammattilaisille sekä
c) Välineitä Montaasi-ohjauksen tueksi. Hankkeen aikana kehitetään ja tuotteistetaan välineitä kolmeen ohjauksen ympäristöön, johtka tukevat ja yhdenmukaistavat Montaasi-ohjaajien työtä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Ville Pietiläinen

Montaasi – työnohjauksen uusi muoto

4.2.2016

Lapin yliopisto yhteistyökumppaneineen on tuotteistanut Montaasiohjauksen palvelukonseptin. Montaasiohjauksen uutuusarvo perustuu (työn)ohjauksen perinteen uudelleen suuntaamiseen ja laajentamiseen.

Työelämän toiminta- ja johtamisympäristön kompleksisuus on 2000-luvulla haastanut ohjauksen käytännöt uudella tavalla. Valmiit viitekehykset ja ohjaajan roolit ovat menettäneet merkitystään samalla, kun työyhteisöjen ja työelämän toimijoiden koetut haasteet ovat kasvaneet.

Montaasiohjaus vastaa tähän työelämän kompleksisuuden ja ohjaustyön murroksen väliseen haasteeseen. Se perustuu taiteen muotoon, ymmärtävään tieteenfilosofiaan ja kokemuksen hyödyntämiseen.

Montaasiohjaus hyödyttää yksittäisiä ohjaajia, työyhteisöjä ja alueita. Se uudistaa työnohjauksen, koulutuksen ja aluekehittämisen käytäntöjä tarjoten siihen selkeän, kolmessa erilaisessa ympäristössä toteutettavan ohjauksen konseptin.

Montaasiohjauksen mallia ja siihen tuotteistettuja välineitä voidaan viedä sekä kansallisille että kansainvälisille markkinoille.

Työsuojelurahasto tuki tuotteistusmäärärahalla uuden ja innovatiivisen palvelukonseptin kehittelyä.

Mikä montaasi?

Montaasi on elokuvamaailman termi. Se viittaa sarjaan nopeita otoksia, jotka muodostavat yhtenäisen tapahtumaketjun.

Otokset ovat niiden nopeuden vuoksi pikemminkin luonnosmaisia hahmotelmia kuin loppuun saakka hiottuja ja analysoituja suoritteita.

Montaasiohjaus hyödyntää tätä luonnosmaisuutta. Työelämän otokset, kuten työntekijöiden havainnot, kokemukset ja näkemykset työelämän ilmiöistä, edustavat pikemminkin tietyllä hetkellä ja tietystä näkökulmasta tehtyä tulkintaa kuin objektiivista totuutta.

Kun näitä tulkintoja kootaan riittävästi yhteen, ilmiöiden kokonaisuus tulee konkreettisemmaksi ja näkyvämmäksi. Kokonaisuudesta voidaan hahmottaa jotain sellaista, joka auttaa suuntaamaan toimintaa uudella tavalla.

Oletuksena on, että työelämän kompleksista kokonaisuutta ei voida koskaan analysoiden ymmärtää, eikä se ole tarpeenkaan. Tavoitteena on samankaltainen vaikutelma kuin taideteos saa parhaimmillaan aikaan katsojassa.

Taideteosta ei tarvitse kokonaisuutena ymmärtää, mutta kuitenkin se voi saada aikaan uusia oivalluksia ja uutta toimintaa katsojassa. Vaikuttavimmillaan tapa katsoa ja olla osa kokonaisuutta muuttuvat.

Poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti

Montaasiohjaus on poikkitieteellinen ja -taiteellinen ohjauksen tapa, jota voidaan hyödyntää kolmeen käyttötarkoitukseen: työnohjaukseen, koulutukseen ja aluekehittämiseen.

Montaasi-ohjaus koostuu kolmesta ympäristöstä: 1) Poeettinen työnkuva, 2) Miniatyyritutkimukset ja 3) Eläväkuvakäsikirjoitus.

Poeettinen työnkuva perustuu kuvalliseen ja kokemukselliseen työskentelyotteeseen, joka ohjaa osallistujat tunnistamaan työelämän keskeisiä ilmiöitä ja kehittämiskysymyksiä sekä ymmärtämään ilmiöiden väliset suhteet. Keskeisenä työvälineenä toimivat Elävä kuva -kortit.

Miniatyyritutkimukset ovat tunnistetuista ilmiöistä johdettuja kehittämiskysymyksiä, jotka toteutetaan ja joita testataan osallistujien autenttisissa työolosuhteissa.

Miniatyyritutkimukset kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, joka yksinkertaistaa työelämän olennaisten ilmiöiden kompleksisia suhteita ja auttaa hahmottamaan uusia olemisen ja tekemisen tapoja suhteessa tähän kokonaisuuteen.

Eläväkuvakäsikirjoitus on tutkimustulosten – eli osallistujien tunnistamien kehittämiskysymysten ja niihin liittyvien oivallusten – havainnollistamista osallistujien kannalta keskeisille sidosryhmille, kuten organisaation johdolle tai asiakkaille.

Tutustu Montaasiohjauksen nettisivuihin!

Hankkeen aikana on toteutettu Montaasiohjauksen nettisivujen perusrunko – www.montaasiohjaus.fi, jota tullaan täydentämään ohjauksen pilottien ja tutkimuksen jatkuessa ja laajentuessa.

Sivustoa voivat hyödyntää kaikki työelämän ohjauksesta kiinnostuneet. Nettisivut koostuvat kaikille avoimista sivuista ja salasanalla suojatuista sivuista.

Keskeisiä kohderyhmiä avoimille sivuille ovat Montaasiohjauksen mahdolliset tilaajatahot, kuten organisaatioiden ja alueiden johto sekä henkilöstökehityksestä vastaavat henkilöt. Yleisiä sivuja voivat hyödyntää myös työnohjaajakoulutuksesta kiinnostuneet yksittäiset henkilöt tai yhteisöt.

Salasanalla suojattuja sivuja voivat hyödyntää kaikki, jotka tekevät ohjaustyötä työelämässä ja jotka ovat kiinnostuneet liittämään työskentelyynsä Montaasiohjauksen elementtejä.

Ensimmäiset työnohjaajat vuonna 2016

Montaasiohjausta pilotoitiin Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) opinto-ohjaajien työnohjauksessa.

Montaasiohjaajakoulutusta on pilotoitu Mikkelin kesäyliopistossa. Koulutus tuottaa ensimmäiset Montaasiohjausta hyödyntävät työnohjaajat vuonna 2016.

Montaasiohjauksen aluekehittämisen pilottiryhmänä toimii Puumalan kunta. Myös Sodankylän kunnan kanssa on neuvoteltu ja päätetty pilotista.
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Montaasi-ohjauksen konseptointi

Tuoteportfolio
sivulla www.montaasiohjaus.fi

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisen video 22.4.2016
Tutkimuksesta palvelutuotteeksi - kolme esimerkkiä

  Ville Pietiläisen esitys Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 22.4.2016.pdf (217.9 kt )

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 39
Juttu: Montaasi leffasta työelämään

 

Hanketiedot

 • HakijaLapin yliopisto
 • ToteuttajaLapin yliopisto / kirjaamo@ulapland.fi
 • Lisätietoja
 • Ville Pietiläinen
  040 4844326
  ville.pietilainen@ulapland.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2015 - 30.11.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.5.2015
  27 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 36 163 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.1.2016

Aiheluokitus