Tillbaka

Tutkimusmäärärahahakemusten täyttämistä selkeytetty

Tutkimusmäärärahahakemusten täyttämistä selkeytetty

17.06.2016 Tiedote

Työsuojelurahasto selkeytti tutkimusmäärärahahakemuksen sisältörakennetta siten, että kysymyksiin vastaaminen muodostaa hakemuksen. Erillistä tutkimussuunnitelmaa ei enää tarvita.
Hakemukseen on liitettävä: Lähdeluettelo, Kustannukset, Sitoutumisilmoitukset, Viestintäsuunnitelma, Vastuullisen tutkijan hakemukseen liittyvä ansio- ja julkaisuluettelo, Keskeisten tutkijoiden hakemukseen liittyvät ansio- ja julkaisuluettelot ja Muu täydentävä liite. 

Talousarvio-, resurssit- ja maksusuunnitelmataulukot pysyvät entisellään. 
 

Hakemus liitteineen toimitetaan 15.2. ja 15.9. klo 16.00 mennessä Työsuojelurahaston verkkosivujen kautta www.tsr.fi/rahoitushakemus

Tutkimusmäärärahahakemukset kysymykset

Hankkeen nimi suomeksi tai ruotsiksi, enintään 150 merkkiä 
Anna hankkeelle tiivis ja ytimekäs nimi suomeksi tai ruotsiksi.

Hankkeen vastuullinen johtaja, suorituspaikka ja suunnitelman päiväys 
Kuka on vastuullinen johtaja, missä tutkimus toteutetaan ja mikä on suunnitelman tekopäivä, enintään500 merkkiä.

Onko kyseessä uusintahakemus Työsuojelurahastolle? 
(KYLLÄ/EI)

Keskeiset muutoskohdat. 
Mikäli vastasit edelliseen Kyllä, kuvaa lyhyesti muutokset ja erot edelliseen hakemukseen verrattuna, enintään 2000 merkkiä. 

Hankekuvaus, joka on julkinen, enintään 1500 merkkiä. 
Kirjoita hankkeesta tiivis kuvaus: tavoitteet, menetelmät sekä tulosten hyödynnettävyys, sovellettavuus ja julkistamisajankohta. 
Kuvaus on julkinen ja saa olla enintään 1500 merkkiä välilyönteineen. 


Tutkimuksen taustat, hankkeen merkitys ja uutuusarvo 
Kirjoita lyhyesti, mitkä ovat tutkimuksen taustat, mitä aiheesta tiedetään tällä hetkellä ja mitä lisäarvoa tämä hanke tuottaa?, enintään 2000 merkkiä.

Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Kuvaile hankkeen keskeiset tavoitteet, tarkoitus ja tutkimuskysymykset., enintään 2000 merkkiä.

Arviointi Työsuojelurahaston toimialueen kannalta 
Kerro, millä tavalla hanke edistää työsuojelua, työterveyttä, työelämän suhteita ja tuottavuutta. Perustele, miksi tämä hanke on tarpeellinen suomalaisen työelämän kannalta?, enintään 2000 merkkiä.

Tutkimuskohteet ja -aineistot 
Esittele tutkimuskohteet ja -aineisto, arvioi ja perustele sitä tulosten saavuttamisen kannalta, enintään 1500 merkkiä. 

Tutkimuskohteiden sitoutuneisuus (Esittele organisaatiot, joiden kanssa on sitoumukset ja näiden tahojen tehtävät hankkeessa.)
Liitä yhtenä pdf:nä allekirjoitetut sitoutumisilmoitukset kohdassa Liitteet., enintään 1500 merkkiä 

Tutkimusmenetelmät 
Kuvaa tutkimustehtävät ja -menetelmät perusteluineen, enintään 2000 merkkiä.

Tutkimuksen vaiheet ja aikataulu 
Mitkä ovat hankkeen keskeiset etenemisvaiheet ja niiden vaatima aika?, enintään 2000 merkkiä.

Tutkimusryhmän tehtävänjaot ja kokemus 
Esittele tutkimusryhmän jäsenet, heidän tehtävänsä ja kokemuksensa tämän hankkeen kannalta. Vastuullisen tutkijan ja muiden keskeisten tutkijoiden ansiot, julkaisu- ja muu toiminta liitteinä., enintään 1500 merkkiä.

Tutkimus- ja yhteistyöverkostot 
Kerro, minkä tahojen ja henkilöiden kanssa hankkeella on tutkimus- tai muuta yhteistyötä., enintään 1500 merkkiä

Selvitys muista resurssipanostuksista 
Käytetäänkö hankkeessa kirjanpidon ulkopuolella olevia resursseja, jotka hyödyttävät hankkeen tavoitteiden saavuttamista., enintään 1500 merkkiä. 

Riskinarviointi 
Arvioi hankkeeseen liittyviä riskejä: miten niihin on varauduttu ja mitkä tekijät mahdollistavat onnistumisen. Miten vastuut on määritelty hankkeen onnistumiseksi, enintään 1500 merkkiä

Eettiset kysymykset 
Täsmennä, mitkä ovat hankkeen eettiset näkökohdat ja miten ne huomioidaan. Kerro myös tarvittavat luvat ja niiden tilanne., enintään 1500 merkkiä.

Hankkeen tulokset, innovatiivisuus ja sovellettavuus työelämässä 
Mitä ovat hankkeen keskeiset tulokset, miten innovatiivisia ne ovat ja miten ne ovat sovellettavissa suomalaisessa työelämässä?, enintään 2000 merkkiä.

Loppuraportti ja muu tulosaineisto 
Missä sarjassa tms. loppuraportti julkaistaan? Mitä ovat hankkeen muut julkaisut ja tulosaineistot? enintään 2000 merkkiä

Viestintäsuunnitelma, enintään 1500 merkkiä 
Kerro viestinnän tavoitteet, sisältö, kohderyhmät, aikataulu ja miten viestintä organisoidaan. Tarkempi selvitys pdf-liitteenä. 

Suostumus 
Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeita ja annan suostumukseni luovuttamieni tietojen ja asiakirjojen käyttöön Työsuojelurahastossa.

Rahoitusehtojen hyväksyminen 
Olen tutustunut Työsuojelurahaston yleisiin sopimusehtoihin, jotka ovat osoitteessa http://tsr.fi/yleiset-sopimusehdot. Tähän vastaamalla sitoudun noudattamaan niitä.

Liitteiden liittäminen pdf-tiedostoina 
Liitteet liitetään pdf-tiedostoina. Huomioi, että uuden tiedoston liittäminen samaan kohtaan poistaa edellisen. Yhdistä tarvittaessa eri dokumentit yhdeksi pdf-tiedostoksi.

Lisätietoja 
Työsuojelurahasto, info@tsr.fi, 09 6803 3311, www.tsr.fi/tutkimus 


Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.