Loppuunsaattamisstipendi

Työsuojelurahasto myöntää harkintansa mukaan stipendejä työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiireistä nousevien opinnäytetöiden loppuunsaattamiseen.

Loppuunsaattamisstipendi tarjoaa taloudellisen mahdollisuuden paneutua opinnäytetyön viimeistelyyn.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että

 • työn aihe käsittelee Työsuojelurahaston toimialueelle kuluvaa aihepiiriä 
 • työ on mahdollista saattaa viralliseen esitarkastukseen neljän kuukauden kuluessa stipendikauden alkamisesta
 • toiminta-aikataulu kattaa alle neljän kuukauden työskentelyn
 • taloudellisen tuen tarve on selkeästi perusteltu
 • hakemuksen liitteenä on vähintään yksi suositus ja sen on allekirjoittanut virallisesti nimetty opinnäytetyön ohjaaja
 • hakemus on toimitettu määräaikaan mennessä Työsuojelurahastoon.

Mitä tuetaan?

Stipendituki kohdennetaan opinnäytetöiden (lisensiaatti- ja väitöskirjatyöt) viimeisten vaiheiden toteuttamiseen.

Lähtökohta on, että tutkija/kehittäjä on poissa päätyöstään tai muuten jättäytyy ilman tuloja valmistelemaan opinnäytettä yliopiston virallisen esitarkastuksen edellyttämään vaiheeseen.

Stipendituki on tarkoitettu alle neljän kuukauden kokopäivätoimiseen paneutumiseen työhön.

Paljonko voi hakea?

Haettava summa perustuu aina hakijan taloudellisen tuen tarpeeseen.

Stipendillä katettava aika on alle neljä kuukautta. Siihen ei sisälly apurahansaajan sosiaaliturvaa.

Väitöskirjatyön loppuunsaattamista tuetaan suuremmalla stipendillä kuin lisensiaattityön viimeistelyä.

Stipendi on verovapaa, mutta rahasto ilmoittaa sen lakisääteisesti verottajalle.

Yksityiskohtaiset vaatimukset

Opinnäytetyön on kuuluttava Työsuojelurahaston toimialueelle suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämisen aihepiiriin.

Opinnäytetyöt koskevat vain lisensiaatin ja tohtorin tutkintoihin vaadittavia töitä.

Stipendin on kohdistuttava opinnäytteen valmistumisen viimeisiin kuukausiin.

Hankkeen päättyessä hakijan on pystyttävä esittämään yliopiston viralliseen esitarkastukseen jätetty käsikirjoitus opinnäytteestä.

Hakemuksesta on käytävä selvästi ilmi, mitkä osat työstä ovat jo valmiina. Lisäksi on kuvattava ne osat, jotka vielä puuttuvat ja arvioitava näiden vaatima työmäärä kuukausina. Hakijan on laadittava työskentelylle toiminta-aikataulu, jonka on oltava alle neljä kuukautta.

Loppuunsaattamisstipendi edellyttää, että monografiamuotoisesta opinnäytteestä on jo suurin osa ohjaajan kommentoimana lopullisena tekstinä.

Artikkeliväitöskirjan artikkeleista pääosa on jo julkaistu ja puuttuvat artikkelit valmiina käsikirjoituksina.

Tutkinnon vaatimat muut opinnot on saatettu loppuun. Hakijan tämän hakemuksen kannalta keskeinen ansioluettelo varmentaa loppuunsaattamisvaiheen.

Suositus

Hakemuksen liitteenä on esitettävä ainakin yhden väitöskirjan ohjaajaksi nimetyn henkilön tätä hakemusta varten kirjoittama suositus, josta on käytävä ilmi työn olevan viimeistelyvaiheessa.

Stipendivapaan käyttö

Loppuunsaattamisstipendi voidaan myöntää samalle hakijalle sekä lisensiaatti- että väitöskirjatyön tueksi, mutta kumpaankin vain kerran.

Stipendihakemus on jätettävä Työsuojelurahastolle ennen kuin stipendikausi alkaa.

Jos hakija opiskelee valtion opintotuella tai hän saa koulutus- tai erorahaa tai on työttömyysturvan piirissä, stipendirahoitusta ei voi saada samanaikaisesti.

Keskeisimmät päätöksenteon perusteet

Stipendihakemukset arvioidaan seuraavien kriteereiden mukaan:

 • tutkimusaiheen kuuluminen Työsuojelurahaston toimialueelle
 • opinnäytetyön tutkimuksellinen laatu
 • tutkimusaiheen uutuusarvo ja merkitys suomalaisen työelämän kannalta
 • hakijan tarve stipendimuotoiselle taloudelliselle tuelle
 • suunnitelman laatu loppuunsaattamista koskevan toiminta-aikataulun osalta
 • tiedotussuunnitelma tulosten julkaisemiseksi ja kokemusten hyödyntämiseksi
 • lisäksi hakemuksen on täytettävä Yksityiskohtaiset vaatimukset -kohdassa kuvatut ehdot
 • stipendeihin käytettävissä olevat määrärahat.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.

Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

 • 15.1. klo 16.00 mennessä
 • 15.5. klo 16.00 mennessä
 • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.