Muu stipendi

Työsuojelurahasto voi myöntää harkintansa mukaan stipendirahoitusta myös muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen. Oleellista on, että toiminta pohjautuu aiempaan tutkimustyöhön tai syvälliseen kokemukseen työelämän kehittäjänä.

Stipendituen tarkoituksena on edistää pätevien tutkijoiden ja työelämän kehittäjien ammattitaidon kasvua, turvata tulevaisuuden resurssit alan laadukkaalle tutkimus- ja kehittämistyölle ja tuottaa työelämän kehittämistyössä tarvittavaa uutta aineistoa saataville ja hyödynnettäväksi.

Tyypillisiä tällä stipendirahoituksella tuettuja hankkeita on käytännönläheinen kirjoitustyö olemassa olevan aineiston saattamiseksi julkaistavaan muotoon ja hyödynnettäväksi edelleen työelämän kehittämistyössä tai muu itsenäinen tutkimustyö.

Stipendien suuruus vaihtelee hakijan tarpeen ja työskentelyn laadun mukaan.

Stipendi on henkilökohtainen, ja se myönnetään hakemuksessa mainittuun tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Ennen hakemuksen tekemistä voit ladata Muu stipendin hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös stipendien yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että

 • hankkeen aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle
 • työn tutkimuksellinen laatu on hyvin kuvattu
 • hakemus nostaa esiin työn merkityksen suomalaiselle työelämän tutkimus- ja kehittämistyölle
 • toimintasuunnitelma kuvaa työn määrän ja mahdolliset kulut
 • talousarvio pohjautuu toimintasuunnitelmaan ja perustelee stipendin suuruuden
 • hanke on mahdollista saattaa loppuun viimeistään 12 kuukauden kuluttua stipendin alkamispäivästä

Mitä tuetaan?

1. Kirjoitustyö julkaisua varten

Rahasto tukee työskentelyä, jonka tarkoituksena on muokata jo olemassa oleva tutkimuksellinen aineisto tai pitkään kokemukseen pohjautuva materiaali valmiiksi käsikirjoitukseksi tai muuten julkaistavaan kuntoon.

Mielipidekirjallisuutta tai pamfletteja rahasto ei rahoita. Stipendituki ei kata painatusta tai muuta julkaisun teknistä valmistelua. Rahasto ei myöskään rahoita mahdollisia myynti- ja markkinointikuluja. Siksi hakemuksessa on oltava suunnitelma, joka sisältää tiedot käsikirjoituksen saattamisesta paino- tai julkaisukuntoon ja kuvaus tuotteen tarjoamisesta työelämän tutkimus- ja kehittämistyöstä kiinnostuneiden käytettäväksi. Hakemukseen on liitettävä kustantajan/julkaisijan sitoutumisilmoitus. Tavoitteena voi siis olla myös maksullisen tuotteen saattaminen markkinoille.

Stipendin määrä vaihtelee hakijan tarpeen mukaan. Tuki mahdollistaa taloudellisesti paneutumisen kirjoitustyöhön, joka kestää alle neljä kuukautta.

2. Muu stipenditarve

Rahasto voi tukea stipendillä myös muuta tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hakemuksessa on oltava hankkeen toimintasuunnitelma ja suunnitelma lopputuloksen saattamisesta laajemmin työelämän ilmiöistä kiinnostuneiden saataville.

Toiminta ei voi kohdistua oman ammattitaidon ylläpitämiseen tai kehittämiseen eikä muihin koulutuksellisiin tarpeisiin. Suoraan omasta työstä tai työpaikasta nouseva toiminnan esittely ei riitä stipendirahoituksen perusteeksi. Näkökulman on oltava laajemmin suomalaista työelämää koskettava. Hyödyntäjien joukon on oltava suurempi kuin hakijan oma lähipiiri.

Stipendin määrä riippuu hakijan tarpeesta ja työn laadusta.

Paljonko voi hakea?

Stipendin määrä riippuu toimintasuunnitelmasta, jonka pohjalta hakija laatii työlle talousarvion. Käsikirjoituksen tuottamiseen myönnetään alle neljän kuukauden ansiomenetyksen kattava tuki.

Hakijalla ei voi olla stipendikaudelle tai stipendikohteeseen muuta taloudellista tukea lukuun ottamatta post doc -opintoja ulkomailla. Hakemuksessa on kerrottava hakijan aiemmat tätä työtä rahoittaneet tahot, myös työskentely Työsuojelurahaston tuella.

Sosiaaliturva

Stipendiaatti vastaa omasta sosiaaliturvastaan. Mikäli stipendisi on yli 4 kuukaudelle, ota yhteys Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAan asian järjestämiseksi.

Hakijan on itse syytä selvittää stipendin vaikutukset mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Verovapaus

Stipendi on verovapaa. Työsuojelurahasto ilmoittaa stipendipäätökset lakisääteisesti verottajalle.

Yksityiskohtaiset vaatimukset

Stipendityön aiheen ja tarkoituksen on kuuluttava selvästi Työsuojelurahaston toimialueelle. Hankkeen on perustuttava tutkimukselliseen toimintaan tai sen on hyödynnettävä näin saatuja aineistoja. Hakijan on ansioluettelollaan vakuutettava osaamisensa tällaisessa toiminnassa.

Hakemuksessa on kuvattava työ, joka stipendijakson aikana on tarkoitus toteuttaa. Hankkeen päättyessä loppuraportoinnilla varmennetaan työn tulokset. Julkaisuhankkeissa tuloksena on markkinoille saatettu tuote.

Koko stipendikautta ei tarvitse käyttää yhtäjaksoisesti, mutta työ on saatettava loppuun pääsääntöisesti 12 kuukauden kuluessa stipendin alkamispäivästä.

Keskeisimmät päätöksenteon perusteet

Muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan tarkoitettuja stipendejä myönnetään vuosittain vain muutamia.

Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan:

 • työn kuuluminen Työsuojelurahaston toimialueelle
 • tutkimus- tai toimintasuunnitelman tutkimuksellinen laatu
 • aihepiirin merkitys suomalaisen työelämän tutkimus- ja kehittämistyön kannalta, työn uutuusarvo
 • tulosten hyödyntämismahdollisuudet
 • hankkeen viestintäsuunnitelma
 • hakemuksen on täytettävä Yksityiskohtaiset vaatimukset -kohdassa kuvatut ehdot
 • stipendeihin käytettävissä olevat määrärahat.

Suositus

Tutkimukselliseen hakemukseen on liitettävä ohjaajan suositus tai kuvaus hakijan kuulumisesta laajempaan tutkijaryhmään. Julkaisuihin tähtäävissä hankkeissa liittenä on oltava kopio kustantajan tai julkaisijan kanssa tehdystä aiesopimuksesta.

Viestintäsuunnitelma

Muu stipendi -hankkeissa hakijan on syytä kirjoittaa myös viestintäsuunnitelma tulosten tai kokemusten saattamisesta laajemman yleisön saataville.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.

Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

 • 15.1. klo 16.00 mennessä
 • 15.5. klo 16.00 mennessä
 • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.