Post doc -stipendi

Työsuojelurahasto voi myöntää stipendirahoitusta tohtorin tutkinnon jälkeiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä tutkijavierailuihin. Oleellista on, että toiminta pohjautuu hakijan väitöstyöhön.

Stipendituen tarkoituksena on edistää tutkijoiden ja työelämän kehittäjien ammattitaidon kasvua, turvata tulevaisuuden resurssit alan laadukkaalle tutkimus- ja kehittämistyölle, rakentaa kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja tuottaa työelämän kehittämistyössä tarvittavaa uutta aineistoa saataville ja hyödynnettäväksi.

Tällä stipendirahoituksella tuetaan enintään 12 kuukauden pituista väitöskirjatutkimuksen jälkeistä itsenäistä tutkimustyötä kotimaassa tai opintoja ja tutkijavierailuja ulkomailla.

Stipendi on henkilökohtainen, ja se myönnetään hakemuksessa mainittuun tutkimustyöhön tai tutkijavierailuun.

Post doc -stipendinä myönnettävä apuraha pohjautuu hakijan laatimaan tutkimussuunnitelmaan ja suunnitelman mukaiseen budjettiin.

Ennen hakemuksen tekemistä voit ladata Post doc -tutkijavierailustipendin hakukysymysten mallikappaleen.

Ennen hakemuksen tekemistä voit ladata Post doc -tutkimuksen hakukysymysten mallikappaleen.

Tutustu lisäksi yleisohjeisiin

Tutustu myös stipendien yleisohjeisiin ennen hakemuksen kirjoittamista ja lähettämistä.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että

 • hankkeen aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle
 • työn tutkimuksellinen laatu on hyvin kuvattu
 • hakemus nostaa esiin hankkeen merkityksen suomalaiselle työelämän tutkimus- ja kehittämistyölle
 • toimintasuunnitelma kuvaa työn määrän ja mahdolliset kulut
 • talousarvio pohjautuu toimintasuunnitelmaan ja perustelee stipendin suuruuden
 • hanke on mahdollista toteuttaa kokopäiväisellä työskentelyllä stipendikauden aikana
 • hakemuksen liitteenä on työn ohjaajan tätä hakemusta varten kirjoittama suositus tai julkaisun kustannussopimus.

Mitä tuetaan ja kuinka paljon?

Tutkijavierailujen osalta hakijalla voi olla stipendikaudelle muuta rahoitusta. Hakemuksessa on kerrottava hakijan aiemmat tätä tutkimustyötä rahoittaneet tahot, myös työskentely Työsuojelurahaston tuella.

1. Itsenäinen post doc -tutkimustyö väitöksen jälkeen

Rahasto voi tukea itsenäistä tutkimustyötä väitöksen jälkeen. Stipendin saaminen edellyttää, että tutkimus on itsenäinen kokonaisuus, mutta perustuu jo tehtyyn tai parhaillaan tekeillä olevaan työhön. Hakijan on osoitettava, että hän kuuluu johonkin tutkimusryhmään tai on tieteellisen ohjauksen piirissä.

Hakemuksessa on oltava tutkimussuunnitelma, aikataulu ja talousarvio sekä kuvaus, miten tutkimuksen tulokset on tarkoitus julkaista.

Stipendirahoituksella voi kattaa työpoissaolosta aiheutuvia ansionmenetyksiä tai se antaa muuten taloudellisen mahdollisuuden tutkimustyöhön. Stipendin määrä riippuu hakijan tarpeesta ja tavoitteesta.

2. Väitöskirjatyön jälkeinen ulkomailla tapahtuva tutkimustyö ja opinnot

Rahasto tukee väitöstyön jälkeistä ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä tai opintoja. Stipendin saaminen edellyttää vastaanottavan yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsua. Hakemuksesta ja sen sisältämästä tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi opintojen tai tutkimuksen tavoitteet, toteutus, aikataulu ja budjetti.

Stipendin suuruus määräytyy hakijan tarpeen mukaan. Tavallisesti ulkomailla tapahtuva tutkimustyö ja opinnot ovat mahdollisia vain usean rahoittajan myöntämin varoin. Työsuojelurahaston stipendillä voi kattaa matka- ja asumiskuluja tai ansionmenetyksiä ulkomailla oleskelun ajalta.

Sosiaaliturva

Stipendiaatti vastaa omasta sosiaaliturvastaan. Mikäli stipendisi on yli 4 kuukaudelle, ota yhteys Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELAan asian järjestämiseksi.

Stipendi on verovapaa, mutta Työsuojelurahasto ilmoittaa myöntämänsä stipendit lakisääteisesti verottajalle.

Hakijan kannattaa selvittää stipendin vaikutukset mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin.

Yksityiskohtaiset vaatimukset

Post doc -stipendien aiheen ja tarkoituksen on kuuluttava Työsuojelurahaston toimialueelle.

Hakijan on perusteltava hankkeen uutuusarvo, innovatiivisuus ja merkitys suomalaiselle työelämälle.

Hakijan on myös ansio- ja julkaisuluettelollaan vakuutettava osaamisensa tutkimustoiminnassa.

Hakemuksessa on kuvattava työ, joka post doc -stipendijakson aikana on tarkoitus toteuttaa. Loppuraportista on käytävä ilmi työn tulokset.

Stipendi on pääsääntöisesti käytettävä yhtäjaksoisesti 12 kuukauden kuluessa.

Keskeisimmät päätöksenteon perusteet

Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien mukaan:

 • työn kuuluminen Työsuojelurahaston toimialueelle
 • tutkimussuunnitelman laatu
 • aihepiirin merkitys suomalaisen työelämän tutkimus- ja kehittämistyön kannalta
 • työn uutuusarvo ja innovatiivisuus
 • tulosten hyödyntämismahdollisuudet
 • tulosten julkistaminen
 • stipendeihin käytettävissä olevat määrärahat.

Suositus

Hakemukseen liitetään vähintään laitoksen professorin lausunto.

Hakuajat

Stipendit

Hakuaikoja on kolme kertaa vuodessa. Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää noin kuukausi ennen haun päättymistä.

Huolehdi, että ajoitat hakemuksesi mahdollisimman lähellä stipendikautesi alkamista.

 • 15.1. klo 16.00 mennessä
 • 15.5. klo 16.00 mennessä
 • 15.10. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.