Tiedotus- ja koulutushankkeiden yleisohjeet

Minkälainen on hyvä hakemus?

Hyvä hakemus kohdistuu Työsuojelurahaston toimialalle ja sillä on selkeät tavoitteet. Se on hyvin suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu, tiiviisti esitetty sekä toteutusresursseiltaan tehokas ja uskottava.

Täytä huolellisesti ja selkeällä, ytimekkäällä kielellä hakemuksen kaikki kohdat suomeksi tai ruotsiksi. Tutustu ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä.

Varmista ennen hakemuksen lähettämistä, että

 • aihe kuuluu Työsuojelurahaston toimialueelle
 • hakemuksessa on tarvittavat liitteet
 • hakemus lähetetään määräaikaan mennessä Työsuojelurahastolle.

Kuka voi hakea?

Tiedotus- ja koulutushankkeiden hakijan pitää olla kirjanpitovelvollinen yksityinen yritys, kunta tai muu organisaatio. Hakijana voi olla myös tutkimuslaitos, yliopisto tai korkeakoulu.

Yksityinen henkilö ei voi hakea määrärahaa.

Hakemuksen vastuuhenkilö

Hakemuksen vastuuhenkilö kirjautuu tunnistautuminen-palvelun kautta. Tunnistautumisen jälkeen vastuuhenkilö antaa sähköpostiosoitteen ja luo pysyvän salasanan. Vastuuhenkilö toimii yhteyshenkilönä hakemusta koskevissa asioissa. Rahasto lähettää hakemusta koskevan postin ja viestit vastuuhenkilölle.

Hakijan on hyvä muistaa, että hakemuksen käynnistäjä on automaattisesti vastuuhenkilö. Vain hän voi lähettää hakemuksen.

Hakemuksen allekirjoitus

Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Allekirjoittajan sähköpostiin lähetetään linkki, jonka kautta nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö pääsee tarkastelemaan ja allekirjoittamaan hakemuksen.  Hakemuksen voi jättää vasta kun se on allekirjoitettu. 

Minkälaisiin hankkeisiin?

Aiheina voivat olla esimerkiksi:

 • toiminnan, tuotteiden ja palvelujen suunnitteleminen ja johtaminen
 • työhön liittyvien tapaturma- ja terveysriskien ja kuormitustekijöiden hallinta
 • työkykyä ylläpitävän toiminnan tutkiminen ja kehittäminen
 • työsuojelun ja työterveyshuollon toimintojen kehittäminen
 • työyhteisön psykososiaalinen toimivuus
 • työympäristön taloudelliset vaikutukset
 • työelämän suhteet
 • organisaation toiminnan kehittäminen yhteistoiminnassa.

Keskeisimmät päätöksenteon kriteerit?

Keskeiset päätöksenteon kriteerit ovat:

 • hakijan ja aiheen kuuluminen rahaston toimialalle
 • aiheen tai ongelman laajuus ja merkityksellisyys
 • aiheen uutuus tai innovatiivisuus
 • toteuttajan ja yhteistyötahojen pätevyys ja resurssit
 • tieteellinen ja/tai käytännön merkitys Suomen työelämän kannalta
 • suunnitelman laatu
 • hankkeen realistisuus ja mahdolliset riskit
 • hankkeen eettinen hyväksyttävyys
 • rahastolta anottu rahoitusosuus
 • muu ulkopuolinen tai hakijan oma taloudellinen panostus
 • hankkeeseen osallistuvien työpaikkojen sitoutuminen
 • hankkeen vaikutuspiirissä olevien henkilöstöryhmien osallistuminen
 • hankkeeseen sisältyvä tiedottaminen ja tulosten muu hyödyntäminen.

Mitkä ovat rajoitukset?

Työsuojelurahasto ei myönnä rahoitusta:

 • 100 prosenttisesti kulujen kattamiseen
 • yrityksen/organisaation normaalin toiminnan kuluihin
 • kone-, kalusto- ja laitehankintoihin
 • käynnissä olevalle hankkeelle
 •  kansanterveyteen liittyville hankkeille
 • ennen hakemuksen jättämistä syntyneisiin kustannuksiin
 • hankkeille, joissa toteutetaan työnantajan velvollisuuksia lain, muun säännöksen, sopimuksen tai viranomaisen päätöksen perusteella.
 • käännöstöihin, taitto- ja painokuluihin, internet-sivujen ja oppaiden tekemiseen liittyviin kuluihin

Rahoituksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi:

 • eläkeläiset
 • koululaiset
 • opiskelijat
 • työttömät
 • valtion työ- ja virkasuhteiset
 • vapaa-ajan toiminta
 • yrittäjät, joilla ei ole työsuhteessa olevia työntekijöitä.

Miten hakemus käsitellään?

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisina. Rahaston hallitus tekee rahoituspäätökset.

Rahasto tekee esityksensä hallitukselle hakuajan päättymiseen mennessä saapuneiden hakemusten, sitoumusten ja muiden hakemusliitteiden pohjalta. Rahasto käsittelee vain selaimen kautta lähetetyt hakemukset.

Päätöksenteko kestää 1-2 kuukautta.

Hakija saa kirjallisen ilmoituksen päätöksestä, josta ei voi valittaa.

Rahasto nimeää hakemuksille toimistosta yhteyshenkilön, joka antaa pyydettäessä päätökseen liittyvää lisätietoa hakijalle.

Rahoitussopimus

Hakija ja Työsuojelurahasto tekevät hyväksytyn hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta rahoitussopimuksen. Sopimus pohjautuu näissä ohjeissa ja rahaston yleisissä sopimusehdoissa esitettyihin periaatteisiin.

Mikäli hakija laiminlyö sopimusehtoja, rahasto voi purkaa sopimuksen ja vaatia jo maksettuja rahaeriä palautettaviksi.

Raportointi

Hakija laatii rahoitussopimuksessa sovitun aikataulun mukaan väliraportit ja raportoi toteutuneet kustannukset. Hakija vastaa loppuraportoinnista ja tiliselvityksestä. 

Hakija sitoutuu noudattamaan rahoitussopimuksessa sovittua raportointia ja maksusuunnitelmaa. Hakija raportoi hankkeen sisällön ja talouden etenemisen rahastolle sekä laskuttaa sopimuksen ja ohjeiden mukaisesti. Hakija varmistaa, että hankkeelle on avattu oma kustannuspaikka.

Hankkeen päättymispäivään mennessä hakijan on pitänyt raportoida hankkeen sisältö ja talous. Rahasto maksaa viimeisen maksuerän, 20 % myönnetystä määrärahasta, loppuraportoinnin ja -tilityksen jälkeen.

Päätöksen ja tulosten julkisuus

Päätökset ovat julkisia. Rahasto lähettää päätösilmoituksen hakijalle välittömästi päätöksen jälkeen. Työsuojelurahasto tiedottaa hyväksytyistä rahoituspäätöksistä rahaston www-sivuilla ja muussa rahaston tiedonvälityksessä.

Hakija laatii päättyneestä hankkeesta tiedotteen, joka julkaistaan rahaston kotisivuilla.

Loppuraportti on julkinen, ellei hakija pyydä erikseen sen pitämistä luottamuksellisena esimerkiksi liikesalaisuuden, patenttianomuksen tai muun syyn vuoksi.

Yleisten sopimusehtojen mukaisesti rahasto voi hyödyntää hankkeen tuloksia koulutustoiminnassa, julkaisemalla tutkimustuloksista tutkimusraportteja sekä muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tiedotus- ja hyödyntämisvastuu

Hakijalla on ensisijainen vastuu tutkimustulosten tiedottamisesta ja muusta hyödyntämisestä. Tavoitteena on, että tulokset edistävät myös muiden työyhteisöjen toimintaa.

Hankkeen tulosten välittäminen sopivien kohderyhmien käyttöön on oleellinen osa hanketta. Hakija sisällyttää viestintäsuunnitelman hankesuunnitelmaan.

Hakija sitoutuu tiedottamaan tuloksista omassa organisaatiossaan.

Henkilötietolaki

Hakemuksen tietosisältö muodostaa henkilötietolain mukaisen henkilötietorekisterin, jota Työsuojelurahasto ylläpitää, säilyttää ja arkistoi.

Hakijalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot joko kirjallisella pyynnöllä tai henkilökohtaisella käynnillä sekä korjata virheellinen tieto.

Hakemuksessa olevia tietoja käytetään rahaston käsittelyprosessissa.

Hakuajat

Tiedotus- ja koulutushankkeet


Uudessa hakujärjestelmässä hakemuksia voi alkaa täyttää ja lähettää kuukausi ennen haun päättymistä. 

Hakuaikoja on kaksi kertaa vuodessa:

 • 15.2. klo 16.00 mennessä
 • 15.9. klo 16.00 mennessä

Mikäli hakuajan päättymispäivä osuu viikonlopuksi, päättyy hakuaika seuraavana arkipäivänä klo 16.00.​

HUOM! Hakemuksen tekemiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Hakemusta ei voi täydentää hakemuksen jättämisen jälkeen, koska hakemusten arviointi käynnistyy välittömästi hakuajan päätyttyä.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu järjestelmän oma.tsr.fi kautta, josta hakija valitsee rahoitusmuodon.

Hakemukset kirjoitetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Muunkielisiä hakemuksia ei käsitellä.

Käytettävät selaimet ovat Microsoft Edge, Mozilla Firefox ja Chrome. Suosittelemme näiden selainten uusimpia versioita. Suosittelemme myös internet-selaimen välimuistin tyhjentämistä ennen hakemuksen täytön aloittamista.