TSR-ontologia

TSR-ontologia koostuu Työsuojelurahaston asiasanastosta ja Työsuojelusanastosta (TSK 35), joiden käsitteet on sijoitettu Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) mukaiseen hierarkiaan.

TSR-ontologiaan sisältyy noin 5 100 käsitettä. Ontologiassa on esitetty käsitteiden väliset hierarkkiset suhteet sekä assosiatiivisia ja koostumussuhteita. Käsitteille on annettu suomenkielinen ensisijainen termi sekä mahdollisesti hyväksyttäviä tai hylättäviä synonyymejä. Osalla käsitteistä on englanninkieliset vastineet. Työsuojelusanastosta lähtöisin olevilla käsitteillä on terminologiset määritelmät, ja työryhmä laati määritelmät myös joillekin uusille käsitteille.

TSR-ontologia on laadittu Työsuojelurahaston rahoittamana hankkeena, joka toteutettiin alan asiantuntijoista ja Sanastokeskus TSK:n terminologeista koostuvassa työryhmässä vuosina 2011-2013. Työhön osallistuivat edustajat Sanastokeskus TSK:sta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Työsuojelurahastosta, Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta, Työterveyslaitoksesta ja Työturvallisuuskeskuksesta. TSR-ontologiaan pyydettiin ja saatiin palautetta myös useilta työryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

TSR-ontologia on osa suomalaista sanasto- ja ontologiapalvelua Fintoa, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun.