114299 Kehittämisavustus

SATAPLUS - Ergonomisia kriteerejä ja hyviä käytäntöjä ylipainoisen potilaan liikkumisen ja avustamisen tukemiseksi

SATAPLUS - Ergonomisia kriteerejä ja hyviä käytäntöjä ylipainoisen potilaan liikkumisen ja avustamisen tukemiseksi

1.7.2014

Satakunnan sairaanhoitopiirin SATAPLUS -hankkeen päämääränä on edistää työergonomiaa sekä ylipainoisten potilaiden liikkumista ja avustamista sairaalassa. Tarkoituksena on luoda toimivat käytännöt ylipainoisten potilaiden siirtoihin ja avustamiseen.

Tavoitteena on
1. kehittää SATSHP:lle työergonomian toimintamalli erityisesti ylipainoisten potilaiden avustamiseen,
2. edistää toimintamallin juurtumista hoitotyöhön ja ehkäistä TULE-oireita,
3. laatia suositus tarvittavista apuvälineistä ja laitteista,
4. määrittää kaluste-, apuväline- ja laitekohtaiset ergonomiset vaatimukset, sekä
5. laatia ohje apuvälineiden ja kalusteiden hankintaan ja huoltoon.

Hanke etenee seuraavien toimenpiteiden kautta:

1. Alkukartoitus ja aineiston kokoaminen
2. Toimintamallin suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen
3. 0ppaiden ja toimintamallien julkaisu
4. Hankkeen tulosten jalkauttaminen ja raportointi

Hankkeen asiantuntijoina toimivat Leena Tamminen-Peter (Ergosolutions BC Oy) ja Aija Moilanen (ARvire Ky).

Hanke päättyy 31.10.2015.

Hankkeen vastuuhenkilö
Katri Mannermaa

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Oikea ergonomia keventää ylipainoisen potilaan hoitoa

15.12.2015

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on kehitetty ylipainoisten eli yli 150-kiloisten potilaiden hoidon ergonomiaa. Kun kehitettiin työntekijöiden työergonomiaa, samalla paneuduttiin ylipainoisten potilaiden sairaalassa liikkumiseen ja avustamiseen. Hankkeessa laadittiin internetissä julkaistut ohjeet apuvälineiden ja kalusteiden hankintaan sekä huoltoon. Kehittämisasiantuntijoina toimivat Leena Tamminen-Peter Ergosolutions BC Oy:stä ja Aija Moilanen ARvire Ky:stä.
 
Suomalaisia huolettaa terveydenhuollon laatu sekä hoitohenkilöstön riittävyys ja jaksaminen. Kolmasosa sairaaloiden henkilökunnasta ja kaksi kolmasosaa terveyskeskusten vuodeosastojen henkilökunnasta pitävät työtään usein tai jatkuvasti fyysisesti kuormittavana. Hoitotyötä tekevillä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisimpiä sairauspoissaolojen aiheuttajia.

Työsuojelurahaston tukemalle hankkeelle oli siis vahva yhteiskunnallinen tilaus.

Apuvälineistä tehot irti
 
Aiemmat kehittämishankkeet ovat osoittaneet, että kalusteiden, laitteiden ja apuvälineiden tehokas käyttö sekä oikea ergonomia vähentävät fyysistä kuormitusta.

Satakuntalaisessa hankkeessa paneuduttiinkin tietoon, jonka turvin ylipainoisten hoitoon saataisiin hankittua sopivat apuvälineet. Tietoa haettiin myös apuvälineiden käytöstä ja huoltamisesta.
 
Samoja tarpeita on nähtävissä yleisesti terveydenhuollossa, sillä ylipainoisten potilaiden määrä on suuresti lisääntynyt. Suomessa ei ole luotu ylipainoisten potilaiden hoidon ergonomisia kriteerejä.
 
Toimintamalli ja välinekartoitus
 
Hankkeessa kehitettiin toimintamalli suurikokoisten potilaan liikkumiseen ja avustamiseen. Mallissa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin ergonomiset suositukset, apuvälineet, ihmisten johtaminen ja käytännön toimet.
 
Työyksiköissä kartoitettiin apuvälineet ja laitteet sekä tehtiin suositukset tarvittavista apuvälineistä ja laitteista. Aluksi selvitettiin, mistä on saatavilla ylipainoisten potilaiden kalusteita ja apuvälineitä.
 
Hyvien hankinta- ja huoltokäytäntöjen toivotaan edistävän myös yritysten tuotekehitystä, sillä esimerkiksi ylipainoisten potilaiden parhaille apuvälineille asetettiin selvät vaatimukset.
 
Ergonomiaoppia verkkoon
 
Sosiaali- ja terveysalan hankinnoille luotiin ajanmukainen ergonomiaohje verkkojulkaisuna. Oppaassa kerrotaan ergonomian näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon kaluste-, apuväline- ja laitehankintojen hyvistä käytännöistä sekä kalusteiden ja laitteiden kunnossapidosta.

Hankkeeseen osallistui sairaanhoitopiirin viisi vastuuyksikköä, joissa hoidetaan paljon ylipainoisia potilaita. Hankkeen tuloksia jalkautetaan Satakunnan sairaanhoitopiirin muihin yksiköihin ja muualle erikoissairaanhoitoon. Tulosten toivotaan leviävän valtakunnallisesti terveydenhuoltoon. Näin voitaneen vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä tuetaan potilaan toimintakykyä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

SATAPLUS - Ergonomisia kriteerejä ja hyviä käytäntöjä ylipainoisen potilaan liikkumisen ja avustamisen tukemiseksi

Julkaisu
Aija Moilanen, Kimmo Nygren, Leena Tamminen-Peter. SATAPLUS-opas. Ergonomisia kriteerejä ja hyviä käytäntöjä ylipainoisen potilaan liikkumisen ja avustamisen tukemiseksi. 59 sivua.
114299_SATAPLUS_OPAS.pdf (2578.6 kt )

Loppuraportti
114299-loppuraportti-SATAPLUS LOPPURAPORTTI 2015.pdf (433 kt )

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiverkosto
http://www.sotergo.fi/

 

Hanketiedot

 • HakijaSatakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • ToteuttajaErgo-Solutions BC Oy
 • Lisätietoja
 • Katri Mannermaa
  katri.mannermaa@satshp.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2014 - 31.10.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.10.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.6.2014
  10 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 22 611 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.12.2015

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.3. työympäristön kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
  -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.1. tuki- ja liikuntaelinsairauksien syyt ja syntymekanismit
 • apuvälineet , ylipaino , overweight , avustaminen , työergonomia , tuki- ja liikuntaelinkuormitus , musculoskeletal strain