100237 Kehittämisavustus

Anjalankosken kaupungin työyhteisöjen hyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen

Anjalankosken kaupunki on toteuttanut laajaa työyhteisöjen kehittämis- ja esimiesvalmennushanketta vuodesta 1995 lähtien. Vuoden 2001 aikana on käytännössä koko kaupungin henkilöstö koulutettu työyhteisötalkoiden ja esimiesvalmennuksen avulla työssä jaksamisen yhteiseen kehittämiseen ja työkykyä tukevaan esimiestoimintaan. Tavoitteena on selvittää kehittämishankkeen kokemuksia, työyhteisön toiminnan nykytilannetta ja työyhteisöjen kehittämistarpeita tulevaisuudessa. Kehittämishankkeessa tehdään esimiesten ja työyhteisöjen ryhmähaastatteluja, koko henkilöstön kattava kysely ja pilottiyksiköitten työyhteisöjen jatkokehityshanke. Haastattelut on tehty syksyllä 2000. Kolmen ensimmäisen pilottiyksikön kehittämishanke on saatettu päätökseen tammikuussa ja kolme seuraavaa työyksikköä käy läpi kehittämis-hankkeen helmi - toukokuussa. Työyhteisökysely tehdään maaliskuun alussa. Kehityshankkeen tulokset ovat käytettävissä kesäkuussa 2001. Tällöin loppuraportissa selostetaan haastattelututkimuksen, kehityshankkeiden ja kyselyn tulokset. Kysely raportoidaan työyksikköjen käyttöön samanaikaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö
SEIJA KUNINGAS

Anjalankosken kaupungin työyhteisöjen hyvinvoinnin seuranta- ja kehittämishankkeen kohteena olivat kaupungin esimies- ja työyhteisökoulutukseen vuosina 1995–2000 osallistuneet työyhteisöt ja esimiehet. Hankkeessa arvioitiin työyhteisöjen työhyvinvoinnin edistymistä ja kehitettiin työyhteisöjen ja johdon kanssa työkykyä tukevia toimintatapoja sekä seurantamenetelmiä.Anjalankosken kaupungin esimies- ja työyhteisöhaastattelut aloitettiin kesän 2000 aikana. Organisaation tilaa, kehittämistyön tuloksia ja työkykytoiminnan tarvetta kartoittava kysely toteutettiin elo- syyskuussa 2000.

Työyhteisöjen kehittämispalaverit toteutettiin syksyllä 2000 - toukokuussa 2001. Loppuraportti saatiin valmiiksi kesäkuun 2001 loppuun mennessä.

Hankeen asiantuntijoina toimivat erikoislääkäri Juha Liira Työterveyslaitokselta, sekä saman laitoksen kehittämistyön asiantuntija Kari Schrey.Anjalankosken kaupungin henkilöstön määrä on noin tuhat.

Kunnan henkilöstö on vähentynyt 1990-luvun aikana ja vakituisen henkilöstön keski-ikä on kohonnut.Kesään 2000 mennessä esimiesvalmennukseen oli osallistunut sata henkilöä. Valmennus kesti 7-8 päivää, joista 2-3-päivän jaksoa internaattimuotoisena.

2000–2001 toteutetussa hankkeessa arvioitiin vuosina 1995–2000 toteutettujen Kunnon Juttu- kehittämishankkeen tuloksia ja tehtiin työyhteisöjen hyvinvointia kartoittava kysely koko kaupungin henkilöstölle ja järjestettiin kuudelle työyhteisölle kehittämispalavereita.!Oman jaksamisen tukemistaEsimiesvalmennuksessa tuettiin omaa jaksamista. Valmennuskeinoina olivat itsetuntemuksen, oman johtamistavan tunnistamisen, ongelman ratkaisun, suoriutuvuuden ja voimavarojen stressin hallinnan keinojen vahvistaminen.

Esimiesvalmennuksen välittömien palautteiden mukaan valmennus auttoi esimiehiä itsetuntemuksessa ja oman jaksamisen lisäämisessä. Myös valmiudet alaisten kuunteluun ja työprosessien kehittämiseen parantuivat.

Parannusta saatiin myös aikaan kokouskäytäntöihin. Esimies- alais-keskusteluissa on uskallettu tarttua myös hankaliin asioihin.Kehittämisprosessi oli luonteeltaan systemaattinen ja strukturoitu. Samalla kerättiin tietoa prosessin ja kehittämistyön kokemuksista ja onnistumisesta.

Henkilöstön kanssa kehitettiin työkyvyn edistämis- ja seurantamenetelmiä työyhteisöjen omaehtoisen toiminnan tukemiseksi. Tarkoituksena oli tuottaa työkyvyn ylläpitovälineitä normaalin toiminnan osaksi.Kehittämishankkeessa käytetty ryhmämuotoinen muutaman tunnin, säännöllisin väliajoin tapahtuva kehittämisprosessi sopi hyvin kunnan työyhteisöjen toiminnan omalähtöiseen tukemiseen.Aiemmin esimiestyön ja työyhteisöjen kehittämishankkeeseen osallistuneet yksiköt saivat kehittämishankkeesta lisää keinoja ja voimavaroja oman työn ja työyksikön kehittämiseen. Hanke vahvisti myös johtamisroolia ja esimiehet ovat voineet luoda kaupungin esimiesten kesken verkoston, jossa työasioita voidaan hoitaa ja edistää aiempaa paremmin.Anjalankosken kaupunki käyttää jatkossakin eri työyksiköissään vastaavanlaista kehittämistyötä. Kaupungin henkilöstö on kokenut työyhteisön toiminnan kehittyneen hyvin viime vuosina.

Toimittaja
Eeva-Liisa Vallin

Hanketiedot

 • HakijaANJALANKOSKEN KAUPUNKI
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • SEIJA KUNINGAS
  (05) 784 1235
  (05) 784 1206
 • Toteutusaika
 • - 1.6.2001
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 16.6.2000
  8 409.4 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 16 818.8 euroa
 • Tulokset valmistuneet 20.12.2001