103427 Kehittämisavustus

Uuden tuotantotilan työympäristön suunnittelu, PP-projekti

Vuonna 2004 Tampereelle valmistuvassa konepajassa on tavoitteena tuottaa korkealaatuisia hammaspyöriä tuotantotilassa, jossa tuotannolliset tekijät sekä terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö on yhteensovitettu. Suunnittelussa hyödynnetään yrityksen muissa konepajoissa tehtyjä työympäristöselvityksiä ja -mittauksia, yrityksen työterveyshuollon asiantuntemusta sekä TSR:n rahoittamien tutkimusten tuloksia. Työympäristökonsultointi tavoiteasetteluineen tapahtuu yhteistyössä yrityksen henkilökunnan ja asiantuntijoiden, rakennuttajakonsultin, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Työympäristön suunnittelussa arvioidaan tuotantotilan layoutin ja materiaalivirtojen vaikutuksia työturvallisuuteen, koneiden, työvälineiden ja kalusteiden ergonomiaa, altistumista ja lämpöviihtyvyyttä painottuen melun ja epäpuhtauksien torjuntatekniikkaan, työmenetelmiin ja ilmastointiin. Konepajan yleisvalaistuksen lisäksi painotetaan työpistekohtaista kohdevalaistusta ja sen säädettävyyttä. Todentamismittausten ja -selvitysten jälkeen loppuraportti valmistuu talvella 2005. Työympäristökonsulttina hankkeessa on Tampereen aluetyöterveyslaitos.

Hankkeen vastuuhenkilö
Antti Karling

ATA GEARS OY HYÖDYNSI ONNISTUNEESTI TYÖYMPÄRISTÖKONSULTOINTIA

22.5.2006

Ata Gears Oy kehitti yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa vuosina 1998–2001 tuotantotilojaan Tampereella, Ikaalisissa ja Pälkäneellä. Tavoitteena oli saada työympäristöstä terveellisempi ja turvallisempi.

Hankkeet ajoitettiin tehtaiden layoutin ja konekannan muutoksiin, ja tämä antoi työympäristön kehittämiselle tavallista paremmat mahdollisuudet. Hankkeiden tuloksena saatiin runsaasti tietoa hammaspyörien valmistustilojen fysikaalisista ja kemiallisista työympäristötekijöistä ja erilaisten haittojen torjuntaan soveltuvista tekniikoista.

Yrityksen päätös rakentaa uusi hammaspyörätehdas Tampereen Atalaan synnytti tarpeen tarkastella työympäristöasioita jo suunnittelun ja rakentamisen aikana. Työympäristökonsultointi tapahtui yhteistyössä tilaajan, rakennuttajakonsultin, työterveyshuollon, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta.

Hankkeessa asetettiin työympäristötiimi, jonka toimintaan osallistui työympäristökonsulttien lisäksi henkilöitä yrityksen työsuojeluorganisaatiosta ja tuotannon suunnittelusta sekä tuotannosta, työterveyshuollosta ja satunnaisesti rakennuttajakonsultilta.

Työympäristökonsultin tehtävänä oli tiimityön alkaessa selvittää työympäristötiimin merkitys sekä motivoida tiimin toimintaan osallistuvat. Tiimityön merkitys heikkenee, jos tiimin jäsenet eivät osallistu kokouksiin. Esteet saattavat johtua työstä, mutta myös yrityksen tai henkilön asenteesta.

Työympäristökonsultti osallistui myös yhteistyössä työterveyshoitajan, työsuojelupäällikön ja layout-suunnittelijan kanssa tunnistettuihin vaaroihin perustuvaan riskien arviointiin.

Ata Gears Oy:n uudessa hammaspyörätehtaassa tehtiin todentamisselvityksiä ja -mittauksia. Niiden avulla selvitettiin työympäristötavoitteiden mukaisten olojen saavuttamista.

Tehtaassa mitattiin lämpötiloja, äänitasoja, melua ja jälkikaiunta-aikoja, valaistuksen voimakkuutta, ilman epäpuhtauksia sekä koneiden ja laitteiden kohdepoistoja. Mittaustuloksia verrattiin suunnitteluvaiheessa asetettuihin ja hyväksyttyihin työympäristötavoitteisiin, jotka olivat myös vertailuarvoja.

Työympäristökonsultointi soveltui luontevasti osaksi rakentamishanketta. Konsultin korjausehdotukset otettiin pääsääntöisesti huomioon, mutta kaikkia ehdotusten sisältämiä toimia ei toteutettu rakentamisessa. Syynä oli kustannusten lisäksi tuotannon painottaminen ratkaisuissa.

Työympäristökonsultointia ei hyödynnetä riittävästi


Rakentamishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa ei yleensä oteta riittävästi huomioon työympäristökysymyksiä. Niinpä myöskään työympäristökonsultin asema ja tehtävät rakennushankkeissa eivät ole vakiintuneet.

Yrityksissä on kuitenkin alettu ymmärtää, että hyvin hoidettu työympäristö vaikuttaa positiivisesti henkilöstön terveyteen ja työviihtyvyyteen. Tämä lisää monipuolisen konsulttityön tarvetta. Kapea osaaminen ei riitä.

Työympäristökonsultin on hallittava ainakin jossain määrin rakentamisen eri osa-alueita, erityisesti talotekniikkaa, joka vaikuttaa ratkaisevasti sisäilmastoon, ääniympäristöön ja valaistukseen. Työympäristökonsultointia markkinoivien laitosten ja yritysten tulisi ottaa tämä huomioon asiantuntijoiden koulutuksessa ja rekrytoinnissa.

Työympäristökonsultin asiantuntemusta kannattaa hyödyntää myös riskien arvioinnissa. Etenkin vanhojen koneiden vaarojen tunnistaminen ja turvallisuuden arviointi vie runsaasti aikaa, mikä saattaa rajoittaa menetelmän käyttämistä.

Huolellisuudesta tinkimällä saatetaan luoda perusteetonta turvallisuuden tunnetta vaarojen jäädessä tunnistamatta. Optimitilanteessa vanhojen koneiden turvallisuusriskit on poistettu ennen kuin koneet otetaan uudelleen käyttöön.

Työympäristöä ja sen kehittämistä koskevia tutkimustuloksia on hyödynnetty huonosti. Yhtenä syynä tähän on, että tutkimusten tavoiteasettelu ei useinkaan suosi tutkimustulosten soveltamista käytäntöön.

Toimittaja
Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaATA GEARS OY
 • ToteuttajaTampereen aluetyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Antti Karling
  (03) 287 0111
 • Toteutusaika
 • 1.9.2003 - 1.5.2005
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 1.10.2003
  11 150 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 27 158.5 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.1.2006

Aiheluokitus