103497 Kehittämisavustus

Kunnan päivähoidon työhyvinvointia edistävä hanke

Hankkeen tavoitteena on: - tuloksellisuuden ja työelämän laadun parantaminen - päivähoidon työhyvinvointistrategian laatiminen ja soveltaminen toimintayksikkötasolla - valmentaa toimimaan alueellisen toimintamallin mukaan yhteisöllisesti - aloittaa prosessi, jonka lopputuloksena on yhteisesti luodut toimintayksikkökohtaiset sopimukset, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä alueellisessa toimintamallissa - vahvistaa myönteisten, ratkaisukeskeisten toimintamallien käyttöä. Käytettävät menetelmät: Valmennustilaisuuksissa käytetään toimintayksikön tilan tutkimiseen yhteistoiminnallisia menetelmiä. Yhteisön tilaa tutkitaan kuvaamalla yhteisesti kunkin yksikön toimintajärjestelmä valmennustilanteessa. Valmennusta edeltää ennakkotehtävä, jonka tekeminen ja yhteinen käsittely johdattaa toimintayskikön nykytilan kartoitukseen.Kunkin valmennuspäivän aikana käsiteltyjä asioita työstetään toimintayksiköissä välitehtävien avulla. Valmennuspäivien aikana tuotetut pari- ja ryhmätyöt dokumentoidaan kunkin yksikön käyttöön. Hanke alkaa marraskuussa 2003 ja päättyy 31.5.2006, jonka jälkeen tulokset ovat käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sirkka-Liisa Anttila

YHTEISÖLLISYYS VAHVISTUU PAREMMALLA VUOROVAIKUTUKSELLA

21.8.2006

Päivähoidon henkilökunnan voimia koetellaan, kun päivähoitoa tarvitsevien lasten määrä kasvaa. Nurmijärven kunnan päivähoitohenkilökunnan työhyvinvointihankkeessa vahvistettiin ammatillista vuorovaikutusta, yhdessä oppimista ja yhteisöllisyyttä. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Nurmijärven väkiluku kasvaa noin tuhannella hengellä vuosittain. Kuntaan muuttavat ovat usein lapsiperheitä. Kunnan kannalta on tärkeää, että päivähoitopalvelut ovat kunnossa. Hoitopaikka järjestyy nopeasti ja päivähoito on laadukasta.

Teemojen käsittelystä oppimiseen


Koska lasten määrä päivähoidossa kasvaa koko ajan, kunta päätti käynnistää päivähoidon työhyvinvointihankkeen. Päätöksellä korostettiin myös päivähoidon tärkeyttä kunnan palveluna. Samalla toteutettiin yhtä Nurmijärven kunnan strategiaa: turvata henkilöstön työkyky ja osaaminen.

Päivähoito on henkilömäärältään suurin Nurmijärven kunnan tulosalueista. Noin 600 hengen henkilökunta 50 toimintayksiköstä osallistui kolmen vuoden aikana keskimäärin kolmen päivän ajan päivähoidon kehittämiseen ja oman työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Kehittämistyötä tehtiin kaikissa yksiköissä samanaikaisesti. Jokainen työpiste sai myös ulkopuolista asiantuntija-apua.

Kaikki mukana


Koulutuspäiviä pidettiin kaikkiaan 75. Käsiteltäviä teemoja olivat työhyvinvoinnin osa-alueet, jaksamisen nykytilan tunnistaminen, yhteisöllisen vahvistamisen merkitys, perustehtävän kirkastaminen, työyhteisön toiminnan rakenteet ja toimintatavat, hyvä ammatillinen vuorovaikutus, töiden priorisointi ja ajankäytön hallinta, työprosessin kehittäminen ja yhdessä oppiminen.

Päivähoitohenkilökunnasta muodostettiin 20 valmennusryhmää. Yhtenä koulutuspäivänä päiväkodit suljettiin ja vanhemmat järjestivät hoidon itse tai käyttivät varahoitoa.

Koulutuspäivien aikana käynnistettiin prosessi, jonka lopputuloksena syntyivät työyhteisökohtaiset sopimukset. Niiden tarkoituksena oli vahvistaa yhteisöllisyyttä työyksiköissä.

Erilaisia ihmissuhteita


Alueellinen päivähoitomalli edellyttää kultakin yksiköltä päämäärätietoisuutta, suunnitelmallisuutta ja kykyä itseohjautuvuuteen. Päivähoitotyö on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa työntekijät joutuvat yksin ja yhdessä tekemään nopeita ratkaisuja yllättävissäkin arkipäivän tilanteissa. Ihmissuhteita on paljon: lapsiryhmät, lasten vanhemmat ja oma työyhteisö.

Esimiestyö on toiminnan ohjaamista, suunnittelua ja kehittämistä. Työntekijöiltä vaaditaan aikaisempaa enemmän harkintaa, osallistumista päätöksentekoon ja päätösten tekemistä.

Tulokset rohkaisevat


Hankeen tuloksena päivähoidon yhteisöllisyys lisääntyi 91 prosentissa päivähoitoyksiköistä. Hankkeessa onnistuttiin toteuttamaan yhteisöllinen toimintatapa ja päivähoidon kehittämiseen suhtauduttiin ammatillisen tavoitteellisesti ja innostuneesti.

Henkilökunnan taidot ohjata omaa ammatillista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa vahvistuivat olennaisesti. Esimiesten taidot johtaa yhteisöä ja kehittämistyötä vahvistuivat. Myös esimiesryhmän keskinäinen yhteisöllisyys vahvistui.

Niin työntekijöiden kuin esimiestenkin kyky vastata päivähoidon kasvaviin haasteisiin voimistui. Esimiesten omalla valmennuksella vahvistettiin esimiestyötä ja johtamista.

Kaiken kaikkiaan päivähoidon henkilökunnan työhyvinvointi koheni ammatti-identiteetin vahvistuessa.

Vastaisuudessa uudet työntekijät voivat perehtyä päivähoitoyksikön toimintatapaan ja toimintakulttuuriin sopimuspohjien avulla.

Toimittaja
Sirpa Jyrkänne

Hanketiedot

 • HakijaNurmijärven kunta, sosiaalipalvelualue, päivähoitopalvelut
 • ToteuttajaKiljavan opisto
 • Lisätietoja
 • Sirkka-Liisa Anttila
  (09) 2500 2201
  (09) 2500 2218
 • Toteutusaika
 • 1.11.2003 - 1.6.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.10.2003
  41 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 312 417 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.8.2006

Aiheluokitus