105430 Stipendi

Intersubjektiivisuuden murtuminen liikennelentäjien ohjaamovuorovaikutuksessa -väitöskirja

Lentämisen turvallisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta on tärkeää, että kapteeni ja perämies jakavat yhteisen ymmärryksen ohjaamon tapahtumista lennon eri vaiheissa. Englanninkielinen väitöskirjatutkimukseni tarkastelee liikennelentäjien ohjaamovuorovaikutusta ja siinä ilmeneviä yhteisymmärryksen ongelmia, joista käytän nimitystä "intersubjektiivisuuden murtuminen" (engl. breakdown of intersubjectivity). Tutkimusmenetelmänä on etnometodologinen keskustelunanalyysi, joka mahdollistaa ohjaamovuorovaikutuksen ja siinä esiintyvien ongelmien yksityiskohtaisen tarkastelun. Työssäni olen kiinnostunut siitä, 1) millaisissa tilanteissa yhteisen ymmärryksen ongelmia esiintyy ohjaamovuorovaikutuksessa, 2) miten yhteisen ymmärryksen ongelmia käsitellään ohjaamovuorovaikutuksessa ja 3) millainen rooli ei-verbaalilla viestinnällä (katseen kohdistaminen, osoittava ele) on yhteisen ymmärryksen ongelman käsittelyssä ohjaamovuorovaikutuksessa. Tutkimus on läheisessä yhteydessä miehistöyhteistyökoulutuksen (engl. Crew Resource Management, CRM) keskeisimpiin osa-alueisiin - kommunikaatioon, tilannetietoisuuteen, johtajuuteen ja tiimitoimintaan. Ilmaliikennettä palvelevana tavoitteena on tarjota välineitä ohjaamoyhteistyömenetelmien sekä niihin liittyvän koulutuksen kehittämiseen ja siten parantaa operatiivisen lentotoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta ilmailussa. Alustavia tutkimustuloksia on jo syntynyt. Väitöskirjan käsikirjoitus valmistunee vuoden 2006 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Petra Auvinen

LENTOTURVALLISUUS VAATII VUOROVAIKUTUKSEN TOIMIVUUTTA OHJAAMOSSA

19.2.2007

Lentämisen turvallisuuden edellytyksenä on, että kapteenilla ja perämiehellä on yhteinen käsitys ohjaamon tapahtumista. Yhteiskuntatieteiden maisteri, tutkija Petra Auvinen tarkastelee valmisteilla olevassa väitöskirjassaan liikennelentäjien ohjaamovuorovaikutusta ja siinä ilmeneviä yhteisen ymmärryksen ongelmia. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Liikennelentäjät käyttävät ohjaamossa erilaisia kielellisiä ja ei-kielellisiä vuorovaikutustapoja, joiden avulla he luovat yhteistä näkemystä ohjaamon tapahtumista. Petra Auvisen tutkimukseensa valitseman keskustelunanalyysin avulla voidaan paljastaa myös vuorovaikutuksessa esiintyviä ongelmia. Tutkimusaineistonaan hän käytti videoituja koulutuslentoja, jotka toteutettiin lentosimulaattorissa.

Tutkimuksen tavoitteena on tarjota välineitä ohjaamossa tapahtuvien yhteistyömenetelmien ja niihin liittyvän koulutuksen kehittämiseen. Näin voidaan parantaa operatiivisen lentotoiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta. Auvisen tulosten pohjalta on luotu neljän K:n malli. Sen mukaan lentäjien tulee kuunnella toista, kertoa omista aikeistaan, kysyä epäselvät asiat sekä korjata toisen toimintaa silloin, kun huomaa hänen olevan väärässä.


Yhteistä näkemystä luodaan myös ei-kielellisesti


Lentäjien välisessä kielellisessä vuorovaikutuksessa esiintyy ongelmia puheen tuottamisessa, kuulemisessa ja ymmärtämisessä. Ongelmia syntyy myös tilanteissa, joissa lentäjä tekee jotain sellaista, joka ei juuri sillä hetkellä ole tarkoituksenmukaista. Hän saattaa esimerkiksi ryhtyä suorittamaan jotain tehtävää liian aikaisin tai liian myöhään tai jättää tekemättä sellaista, joka pitäisi tehdä.

Ongelmien käsittelyssä lentäjät korjaavat niin omaa kuin toinen toisensa toimintaa. Myös ei-kielellisellä toiminnalla on merkitystä yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa. Esimerkiksi katseen kääntäminen kohti toista ja hänen katsekontaktinsa hakeminen voi osoittaa, että tilanteeseen sisältyy vuorovaikutuksellisia ongelmia.

Auvisen tutkimuksen mukaan on tärkeätä korjata toisen toiminnassa tapahtuvat virheet. Hän pohtii väitöskirjassaan, voiko alaisen asemassa oleva perämies korjata päällikön asemassa olevaa kapteenia. Auvisen mukaan on mahdollista, että tällainen auktoriteetti-ajattelu on jo vanhanaikaista. Toisen toiminnan korjaamista saattavat auktoriteettiaseman sijaan ohjata esimerkiksi lentokokemuksen määrä kyseisessä konetyypissä.

Petra Auvisen väitöskirjatutkimus on osa Tampereen yliopiston toteuttamaa tutkimushanketta ”Tietotyön uudet muodot – työpaikkatutkimukset lennonjohdossa ja matkustajalentokoneen ohjaamossa.” Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Finnair Oyj ja Ilmailulaitos. Väitöskirja valmistuu loppukesästä 2007.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Hanketiedot

 • HakijaAuvinen Petra
 • Lisätietoja
 • Petra Auvinen
  (03) 3551 7833
 • Toteutusaika
 • 1.1.2006 - 1.12.2006
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.12.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.11.2005
  14 400 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 17 760 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.12.2006

Aiheluokitus