106026 Stipendi

Strategiset aktiviteetit - strategisten aikomusten toteutuminen organisatoristen aktiviteettien kautta -väitöskirja

Organisaatiot pörssiyhtiöistä järjestöihin laativat strategioita ja määrittelevät menestystekijöitä. Strateginen suunnittelu onkin yksi keskeisimpiä johtamisen teemoja. Hyvät suunnitelmat eivät kuitenkaan riitä, vaan ne on pystyttävä myös toteuttamaan ja siinäkin vaiheessa vielä muokkaamaan. Strategioiden toimeenpanojen mallit eivät juuri kerro, miten strategia ruohonjuuritason toiminnassa toteutuu jättäen huomiotta strategioiden erot ikään kuin kaikki strategiat toteutettaisiin samalla lailla. Samoin ne saattavat sulkea ulkopuolelleen muut strategiset toimijat lukuun ottamatta ylintä johtoa. Toimeenpano nähdään ehkä yksinomaan kontrollina ja kannusteiden ja rakenteiden säätämisenä henkilöstön jäädessä mekaanisen koneen osan roolin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten organisaatiot käytännössä toteuttavat strategiaansa. Strategian ja käytännön työn väliseen yhteyteen pureudutaan neljän casen avulla. Teoreettiseksi apuvälineeksi luodaan strategisten aktiviteettien typologia, joka kattaa strategisen toiminnan organisaation eri tasoilla. Toinen keskeinen käsite on strateginen tavoite, jonka avulla päästään kiinni strategioiden erilaisuuteen. Tutkimuksen tuloksena syntyy uutta tietoa siitä, miten eri strategiset aikomukset toteutuvat erilaisten organisatoristen aktiviteettien kautta. Tämä sekä lisää aihepiirin teoreettista ymmärrystä että tuo apuvälineitä työpaikkojen strategiatyön kehittämiseen kohti parempaa strategian toteuttamista sekä uudistamista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Petri Aaltonen

STRATEGIA KYTKEYTYY MONIMUTKAISESTI TULOKSIIN

31.8.2007

Petri Aaltonen tutkii väitöskirjassaan strategian toimeenpanon onnistumista. Hän osoittaa, että strategian toimeenpano on paljon monimutkaisempi, luovempi, viestinnällisempi ja ulkoisesti suuntautuneempi ilmiö kuin strategiakirjallisuudesta voisi päätellä.
Työsuojelurahasto tuki väitöskirjan kirjoittamista.

Aaltonen pureutui strategian ja käytännön työn yhteyteen tutkimalla laadullisesti neljää tapausta. Teoreettiseksi apuvälineeksi hän kehitti strategisten aktiviteettien typologian. Se kattaa organisatorisen strategisen toiminnan organisaation eri tasoilla.

Toinen keskeinen käsite on strateginen aikomus, jolla pääsee kiinni strategioiden erilaisuuteen.

Aaltonen saavutti uutta tietoa siitä, kuinka erilaiset strategiset aikomukset toteutuvat erilaisten organisatoristen aktiviteettien avulla. Tämä lisää sekä aihepiirin teoreettista ymmärrystä että tuo apuvälineitä työpaikkojen strategiatyön kehittämiseen, kun tavoitteena toteuttaa parempaa strategiaa ja uudistaa sitä.

Hyvä suunnitelma ei riitä


Organisaatiot järjestöistä pörssiyhtiöihin laativat strategioita, kun ne hahmottelevat tulevaisuutta. Strateginen suunnittelu on yksi keskeisimmistä johtamisen teemoista. Hyvät suunnitelmat eivät kuitenkaan riitä, vaan ne on pystyttävä toteuttamaan tehokkaasti. Tarpeen tullen niitä on myös pystyttävä muokkaamaan kesken toteutuksen.

Perinteiset strategian toimeenpanon mallit eivät kuitenkaan juuri kerro, miten strategia toteutuu organisaatioiden ruohonjuuritasolla. Mallit myös usein jättävät huomiotta strategioiden erot – ikään kuin kaikki strategiat toteutettaisiin samoin.

Lisäksi perinteiset mallit usein sulkevat pois muut strategiset toimijat kuin ylimmän johdon. Toimeenpano nähdäänkin yksinomaan kontrollina sekä kannusteiden ja rakenteiden säätämisenä. Henkilöstölle jää vain mekanistisen koneen osa.

Haastava ja vähän tutkittu toimeenpano


Toimeenpanoa, strategian laadinnan käsitteellistä vastinparia, pidetään haastavana johtamisen alueena. Silti strategian toimeenpanoa on tutkittu suhteellisen vähän. Petri Aaltosen mielestä olemassa olevat toimeenpanomallit ovat useimmiten kaavamaisia ja kapea-alaisia.

Strategiaa on vastikään ryhdytty tutkimaan mikrotasolla, sosiaalisena ilmiönä, niin sanotussa strategia käytäntönä -tutkimussuuntauksessa. Käytäntötutkijat korostavat aktiviteettinäkökulmaa. Siinä keskitytään niihin organisaatioiden päivittäisiin toimintoihin, jotka johtavat strategisiin lopputuloksiin. Näitä aktiviteetteja ei kuitenkaan vielä tunneta hyvin. Siksi Aaltonen tutki aktiviteetteja ja niiden kytkeytymistä strategisiin tuloksiin.

Neljästä tapaustutkimuksesta 25 aktiviteettityppiä


Petri Aaltonen selittää strategian toimeenpanon onnistumista organisatorisilla aktiviteeteilla. Hän vastaa kahteen tutkimuskysymykseen: Miten strategiset tavoitteet toteutuvat organisatorisissa aktiviteeteissa? Miten nämä aktiviteetit selittävät strategisen tavoitteen onnistunutta omaksumista?

Aaltonen hakee vastauksia neljää tapausta tutkimalla. Hän tuottaa ja analysoi laadullista aineistoa 101 haastattelusta ja niitä täydentävistä dokumenteista grounded theory -otteella.

Aineiston analyysista Aaltonen tuotti yleisen strategisten aktiviteettien kategorisoinnin, joka kattaa 25 aktiviteettityyppiä viidessä pääryhmässä: määrittely, viestiminen, kontrollointi, organisointi ja vuorovaikutus ympäristön kanssa.

Aktiviteeteissa kaksi pääryhmää, kummallakin kaksi alaryhmää


Petri Aaltonen havaitsi aktiviteettien jakautuvan olemassa oleviin ja toivottuihin. Nämä jakautuvat edelleen olemassa olevia vahvistaviin ja uudenlaisiin aktiviteetteihin.

Hän päättelee, että onnistunut strategisen tavoitteen omaksuminen liittyy niin kutsuttujen välttämättömien aktiviteettien olemassaoloon ja kohtalaiseen määrään olemassa olevia aktiviteetteja vahvistavia toivottuja aktiviteetteja.

Omaksumiseen liittyy lisäksi kattavasti uudenlaisia toivottuja aktiviteetteja. Myös strategisen tavoitteen alkuperän laajuus ja sen yhtenäisyys muiden strategisten osien kanssa edistävät tavoitteen omaksumista.

Strategiakeskustelu lähenee käytäntöä


Petri Aaltonen arvioi edistäneensä käytäntöläheistä strategiakeskustelua näyttämällä yksityiskohtaisesti, millaisia strategiset aktiviteetit ovat ja miten ne kytkeytyvät strategian toimeenpanon onnistumiseen.

Väitöstutkimus täydentää toistaiseksi harvalukuista empiiristä tutkimusta strategiasta. Tutkimuksessa strategiaa tarkastellaan kaikilla organisaatiotasoilla tapahtuvana toimintana.

Aaltosen työ voi auttaa olemassa olevien ja toivottujen aktiviteettirakenteiden kriittistä tarkastelua. Se voi niin ikään edistää strategisen tavoitteen alkuperän ja koko strategian yhdenmukaisuuden merkityksen ymmärtämistä.

Väitöskirjaa tehdessään Aaltonen toimi Teknillisen korkeakoulun työpsykologian ja johtamisen laboratorion tutkijana. Hän osallistui vuosina 2004–2006 Työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen Strategia käytännössä. Strategiakäytännöt mielekkään työn ja strategian toteuttamisen mahdollistajina (hanke 103363). Samoina vuosina Aaltonen osallistui TYKES-ohjelman rahoittamaan Strategiakäytännöt-oppimisverkostoon.

Aaltosen väitöskirja tarkastettiin Teknillisessä korkeakoulussa 16. heinäkuuta 2007.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Julkaisu

Petri Aaltonen. Adoption of Strategic Goals. Exploring the Success of Strategy Implementation through Organizational Activities. Teknillinen korkeakoulu, Espoo 2007, ISBN 978-951-22-8841-0, ISBN 978-951-22-8842-7, ISSN 1459-8027, ISSN 1795-1550, 210 sivua + 14 liitesivua.
Julkaisu pdf-muodossa

Hanketiedot

 • HakijaAaltonen Petri
 • Lisätietoja
 • Petri Aaltonen
  040 550 6880
 • Toteutusaika
 • 1.2.2006 - 1.6.2006
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 23.1.2006
  7 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 13.8.2007

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • strateginen , strategia , strategy , tavoitteet , aktiviteetti , toimeenpano