106065 Tutkimus

Työssä jaksamiseen ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät

Työssä jaksamiseen ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät

2006-05-15 00:00:00.0

Työssä jaksamisongelmat ja ennenaikainen poistuminen eläkkeelle ovat työelämän keskeisimpiä haasteita. Tutkimuksessa tuotetaan ajantasaista tietoa näistä ongelmista ja niihin vaikuttavista tekijöistä nais- ja miespuolisten kuntatyöntekijöiden keskuudessa.

Ensin selvitetään uupumusasteista väsymystä ja sen taustatekijöitä, erityisesti työhön liittyviä psykososiaalisia tekijöitä sekä työn ja perheen yhteensovittamista. Toiseksi selvitetään ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavia tekijöitä: Miten psykososiaaliset ja muut työolot muovaavat toimintakyvyn vaikutusta ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen? Missä määrin ja miten krooninen kipu vaikuttaa ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen?

Tutkimuksessa hyödynnetään vuosina 2000 - 2002 Helsingin kaupungin 40-60-vuotiaista työntekijöistä koottua peruskyselyaineistoa (n=8960). Siihen liitetään tiedot eläketapahtumista vuosilta 2000 - 2007 niiltä, jotka ovat antaneet siihen luvan.

Eläkeprosessin ja siihen vaikuttavien tekijöiden tuntemus on tarpeen henkilöstöhallinnolle, työterveyshuollolle ja työsuojelulle työssä jaksamisen tukemiseksi ja ennenaikaisen työstä poistumisen ehkäisemiseksi.

Työssä jaksamista koskevan osan tulokset ovat käytettävissä vuonna 2007 ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymistä koskevan osan tulokset osin vuonna 2008 ja kokonaisuudessaan vuoden 2009 loppuun mennessä. Tutkimustuloksista tiedotetaan monipuolisesti tiedeyhteisölle, työelämälle, eläkelaitoksille ja laajalle yleisölle.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eero Lahelma

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Työolot ratkaisevia työssä jaksamisessa

2011-03-10 00:00:00.0

Työuupumusta ja työkyvyn menettämistä voidaan torjua parantamalla työhyvinvointia ja kohentamalla sekä psykososiaalisia että fyysisiä työoloja, käy ilmi Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitoksen tutkimuksesta, jota Työsuojelurahasto tuki.

Työssä jaksaminen, työkyvyn menettäminen ja siirtyminen ennenaikaiselle eläkkeelle työkyvyttömyyden vuoksi ovat ajankohtaisia työelämän kysymyksiä. Työvoima on ikääntynyt, ja suuret ikäluokat lähestyvät eläkeikää.

Fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö sekä krooninen kipu ovat merkittäviä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitekijöitä. Työikäisestä väestöstä 7,5 prosenttia on työkyvyttömyyseläkkeellä. Keskeisiä eläkediagnooseja ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveysongelmat.

Aikaisempi tutkimus osoittaa, että työkyvyn menettäminen ja ennenaikainen eläköityminen ovat monitahoisia prosesseja, joiden taustalla vaikuttavat sekä sairaudet että työn asettamat fyysiset, henkiset ja psykososiaaliset vaatimukset.

Tutkimuksen kohteena oli kolme keskeistä työssä jaksamisen ja eläköitymisen osa-aluetta ikääntyvien kuntatyöntekijöiden keskuudessa. Ensiksi tutkittiin uupumusasteista väsymystä ja siihen liittyviä työolotekijöitä. Toiseksi tutkittiin laaja-alaisesti työoloja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitekijöinä. Kolmanneksi tutkittiin erityyppistä kipua työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitekijänä.

Tutkimuksessa analysoitiin Helsinki Health Studyn peruskyselyaineistoa vuosilta 2000–2002 (n=8960) sekä Eläketurvakeskuksen luovuttamia tietoja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä. Aineistot yhdistettiin niiden osalta, jotka antoivat yhdistämiseen luvan (n=6525). Eläketapahtumia seurattiin vuoden 2008 loppuun asti. Eläkkeelle siirtyneitä oli 525.

Uupumusasteinen väsymys yleistä

Uupumusasteinen väsymys on työuupumuksen keskeisin osa. Yli 20 prosenttia kuntatyöntekijöistä kärsi uupumusasteisesta väsymyksestä.

Tutkitut psykososiaaliset tekijät, työn hallinta, organisaation oikeudenmukaisuus ja työpaikkakiusaaminen, olivat kaikki yhteydessä uupumusasteiseen väsymykseen, ja jokaisen yhteys osoittautui itsenäiseksi. Tulokset olivat miehillä ja naisilla samansuuntaiset. Uupumusasteinen väsymys oli luonteeltaan henkistä, ei niinkään fyysistä.

Tutkimus perustui poikkileikkausasetelmaan, eikä siitä voi päätellä suoria syy-vaikutussuhteita. Tulokset ovat kuitenkin yhdenmukaisia pitkittäistutkimusten kanssa.

Työuupumuksen ehkäisemiseksi tulisi puuttua työorganisaatiotason tekijöihin. Ensisijaisia ovat työn hallinnan tukeminen, johtamisen ja päätöksenteon oikeudenmukaisuus sekä kiusaamisen torjunta työpaikalla.

Enemmän huomiota fyysiseen työympäristöön

Työoloja tutkittiin laaja-alaisessa viitekehyksessä, joka sisälsi työaika- ja työsuhdejärjestelyt sekä psykososiaaliset ja fyysiset työolot. Tämän ansiosta voitiin tutkia eri riskitekijöiden keskinäisiä suhteita ja vertailla niiden suhteellista merkitystä pitkittäisasetelmassa. Aiemmin ei ole sovellettu vastaavaa kattavaa viitekehystä.

Esiin nousi kaksi itsenäistä riskitekijää: vahvin itsenäinen riskitekijä oli työn fyysinen rasitus ja toinen, hieman heikompi, oli työn hallinta. Miesten ja naisten välillä ei todettu eroja.

Tulosten perusteella sekä fyysisellä että psykososiaalisella työympäristöllä oli merkitystä siirryttäessä ennenaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Fyysisen työympäristön merkitys korostui jonkin verran silloin, kun eläkkeelle siirryttiin tuki- ja liikuntaelinsyistä, kun taas psykososiaaliset tekijät korostuivat siirryttäessä eläkkeelle mielenterveyssyistä.

Tärkeä havainto oli fyysisen työympäristön suuri merkitys, sillä tutkimuksissa ei fyysiseen työympäristöön kiinnitetä aina riittävästi huomiota, vaan keskitytään psykososiaaliseen työympäristöön tai työjärjestelyihin.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tulisi huomiota kiinnittää yhtä lailla sekä fyysiseen että psykososiaaliseen työympäristöön. Näin torjuttaisiin työkyvyttömyyttä ja pidennettäisiin työuria. Työolojen kohentaminen auttaa ehkäisemään siirtymistä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kroonisesta kivusta päästävä eroon

Kipua tutkittiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen riskitekijänä pitkittäisasetelmassa samalla tavoin kuin työoloja.

Kipu on merkittävä ongelma ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa, ja tässä tutkimuksessa yli viidennes kärsi kroonisesta kivusta.

Työkyvyttömyyden vuoksi eläkkeelle siirtymistä voitaisiin (teoreettisesti) välttää 24 prosenttia, jos krooninen kipu riskitekijänä voitaisiin eliminoida. Tuki- ja liikuntaelinsyistä johtuvasta eläköitymisestä voitaisiin vähentää jopa 42 prosenttia.

Työkyvyttömyyden ehkäisyssä tulisi kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota krooniseen kipuun lääketieteellisesti todettujen tautien ohella. Torjumalla kroonista kipua aiheuttavia sairauksia voidaan todennäköisesti ehkäistä siirtymistä ennenaikaiselle eläkkeelle ja pidentää työssä selviytymistä omaan eläkeikään asti. Työterveyshuollolla voi olla merkittävä rooli kivun tunnistamisessa, ehkäisyssä ja hoitamisessa.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Työssä jaksamiseen ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät

Eero Lahelma. Työssä jaksamiseen ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät. Loppuraportti. Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos. 24.1.2011
106065Loppuraportti-Lahelma24012011.pdf (76.8 kt)

Tiivistelmä
106065Tiivistelma-Lahelma24012011.pdf (5.4 kt)

Abstract
106065Abstract-Lahelma24012011.pdf (4.6 kt)

K. Harkonmäki, P. Martikainen, E. Lahelma, et al.: Intentions to retire, life dissatisfaction and the subsequent risk of disability retirement. Scand J Public Health: 37:252-259, 2009.
http://sjp.sagepub.com/content/early/2009/01/29/1403494808100273

Minna Helkavaara, Peppiina Saastamoinen, Eero Lahelma. Psychosocial work environment and emotional exhaustion among middle-aged employees. BMC Research Notes 2011 :4:101 doi:10.1186/1756-0500-4-101
http://www.biomedcentral.com/1756-0500/4/101

Eero Lahelma, Mikko Laaksonen, Tea Lallukka, Pekka Martikainen, Olli Pietiläinen, Peppiina Saastamoinen, Raija Gould, Ossi Rahkonen. Working conditions as risk factors for disability
retirement: a register linkage study. BMC Publie Health 2012, 12:309 doi:10.1186/1471-2458-12-309
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/309

Peppiina Saastamoinen, Mikko Laaksonen, Sanna-Mari Kääriä, Tea Lallukka, Päivi LeinoArjas, Ossi Rahkonen, Eero Lahelma. Pain and disability retirement: a follow up study. Pain
2012: 153:526-531 PII: S0304-3959(11)00668-3 doi:10.1016/j.pain.2011.11.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2011.11.005

 

Physical Strenuousness of Work, Poor Job Control and Chronic Pain Predict Premature Retirement

The Department of Public Health of the University of Helsinki studied the predictors of early retirement among staff of the City of Helsinki. The study was based on the questionnaire data of the Helsinki Health Study from 2000, 2001 and 2002 and a follow-up survey in 2007 as well as register data from the City of Helsinki, the Finnish Centre for Pensions and the Local Government Pensions Institution (new name as of 1 January 2011: Keva).

Low job control, organisational injustice and workplace bullying were each independently associated with emotional exhaustion at work.

Physical demands of work and low job control were key independent risk factors for retirement because of disability. The physical work environment was mainly associated with retirement for musculoskeletal disorders, whereas psychosocial workplace factors mainly led to retirement for reasons of mental health.

Chronic pain was also a significant and independent risk factor for transition to disability retirement. The study concluded that 24% of cases of disability retirement in Finland could be avoided if chronic pain as a risk factor could be eliminated.

Project-related materials can be found under the Materials tab.

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos
 • ToteuttajaHelsingin yliopisto, kansanterveystieteen laitos
 • Lisätietoja
 • Eero Lahelma
  (09) 1912 7595
  eero.lahelma@helsinki.fi
  (09) 1912 7570
 • Toteutusaika
 • 2006-06-01 00:00:00.0 - 2009-12-01 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2011-01-01 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2006-05-15 00:00:00.0
  100000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 162000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2011-02-10 00:00:00.0

Aiheluokitus