106084 Tutkimus

Ammatillinen säteilyaltistus ja linssin samenemat

Ammatillinen säteilyaltistus ja linssin samenemat

15.5.2006

Röntgensäteilyn tiedetään suurina annoksina aiheuttavan silmän linssin samentumia. Viime aikoina on saatu viitteitä siitä, että pienetkin säteilyannokset saattavat johtaa linssin samentumiin. Radiologit ja eräät muut lääkärit altistuvat työssään säteilylle. Tutkimuksessa selvitetään linssin samentumien esiintymistä työssään säteilylle altistuneilla lääkäreillä. Tutkimukseen kutsutaan 100 lääkäriä. Samentumat arvioidaan silmälääkärin tutkimuksella. Lisäksi selvitetään kaihileikkausten yleisyyttä säteilylle altistuneilla lääkäreillä käyttäen STAKES:in ylläpitämän Hoitoilmoitusrekisterin tietoja.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anssi Auvinen

Säteilyrajat mahdollisesti liian korkeita

29.3.2011

Säteilyturvakeskuksen tekemä pilottitutkimus osoitti, että työssään säteilylle altistuvien lääkäreiden silmän linssin samentuvat voivat mahdollisesti olla muuta väestöä yleisemmät. Näin voi käydä, vaikka säteilyrajat eivät yleensä ylity. Työsuojelurahasto osallistui tutkimuksen rahoitukseen.
 
Säteilyturvakeskuksen toteuttaman tutkimuksen tavoitteena oli arvioida annosrekisterin ja kliinisen oftalmologisen tutkimuksen yhdistävän lähestymistavan toteutettavuutta ja selvittää linssin muutosten yleisyyttä altistuneessa väestössä. Oftalmologia on silmätautioppi, joka on silmää ja sen sairauksia käsittelevä lääketieteen osa.
 
Tutkimukseen osallistui noin 60 henkilöä, joista hiukan yli kymmenelle suositeltiin jatkoseurantaa löydösten vuoksi. Linssin samentumia todettiin yleisimmin vanhemmilla, pitkään alalla työskennelleillä ja suuremman säteilyannoksen saaneilla.
 
Tupakalla näyttää olevan yhteys samentumien riskin kasvuun, kun taas esimerkiksi sukutekijöillä, silmävammoilla tai diabeteksella ei ollut merkitsevää yhteyttä samentumiin.
 
Sädeannos oli yhteydessä kaikkien linssin samentumien esiintyvyyteen. Yhteys oli samanlainen eri ikäryhmissä. Vain hiukan yli kymmenen prosenttia kertoi käyttävänsä säännöllisesti silmäsuojaimia työssään.
 
Suojainten käyttö ja säteilysuojelukulttuuri vähentävät altistusta säteilylle
 
Tutkimus tehtiin yhteistyössä HUS Silmätautien klinikan kanssa. Tutkimukseen osallistuivat lääkärit altistuvat silmätauteja tutkiessaan säteilylle. Mukaan rekrytoidut lääkärit ovat olleet annosseurannassa vähintään 15 vuoden ajan ja ovat iältään 45-70-vuotiaita.
 
Lääkärit ovat saaneet vähintään 15 mSv annoskertymän. Osallistujia oli lopulta noin 60, joista kaksi kolmannesta radiologeja ja yksi kolmannes kardiologeja. Mukana oli myös yksi kirurgi.

Ionisoivan säteilyn aiheuttama syöpävaara on tunnettu pitkään ja asiasta on runsaasti tutkimustietoa. Silmän linssiin kohdistuva ionisoiva säteily aiheuttaa mykiön samentumia. Tämä on osoitettu sekä Hiroshiman ja Nagasakin atomipommien eloonjääneillä että säteilyn lääketieteellisen käytön yhteydessä altistuneilla potilailla.

Esimerkiksi kaihin riski suurenee jo varsin matalien säteilyannosten vaikutuksesta. Linssin muutosten esiintymisestä radiologisella henkilökunnalla on tähän asti ollut lähinnä yksittäisiä kuvailevia raportteja.

Radiologien säteilyaltistusta seurataan Suomessa filmidosimetreillä, jotka luetaan kolmen kuukauden jaksoissa. Yli kolmanneksella annosseurannassa olevista lääkäreistä ei tavata lainkaan kirjauskynnyksen ylittäviä arvoja.

Suurimmat annokset ovat toimenpideradiologeilla ja kardiologeilla. Ammatillista säteilyaltistusta voidaan pienentää asianmukaisten suojaimien käytöllä. Käytettävien laitteiden hyvä kunto, asianmukaiset työtavat ja säteilysuojelukulttuuri täydentävät käyttäjän suojaa.  

Lisätutkimusta monella rintamalla

Nyt tehdyn tutkimuksen havainnot ovat yhtäpitäviä aiempien tulosten kanssa. Tutkimuksessa ei käytetty altistumatonta vertailuryhmää, joten säteilyaltistuksen vaikutusta ei voi arvioida. Altistumattomassa väestössä vastaavassa ikäryhmässä on raportoitu hyvin laajalti vaihtelevia valitsevuuslukuja. Syynä tähän ovat erilaiset arviointikriteerit.

Tulokset osoittivat kuitenkin lisätutkimuksen tarpeen ja käynnissä on jatkohanke (108096). Jatkotutkimuksessa  tehdään vastaava tutkimus Tampereen alueen radiologeille ja muille työssään säteilylle altistuneille lääkäreille.

Lisäksi altistumattomista lääkäreistä muodostetaan vertailuryhmä. Suunnitteilla on myös jatkotutkimusta eurooppalaisena yhteistyönä.

Jos jatkotutkimukset osoittavat matalille annoksille altistuneiden työntekijöiden joukossa muuta väestöä suurempaa linssin samentumien esiintyvyyttä, on annosrajaa aiheellista tarkistaa alaspäin.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Ammatillinen säteilyaltistus ja linssin samenemat

Auvinen A, Mrena S, Kivelä T, Kurttio P. Lenticular opacities in the eyes of radiologists. In: Abstracts – Third European IRPA Congress, 14–18 June 2010, Helsinki, Finland. Helsinki: Nordic Society for Radiation Protection; 2010. p. 18.

http://www.irpa2010europe.com/pdfs/Abstracts_-_Third_European_IRPA_Congress_2010.pdf  

http://www.irpa2010europe.com/proceedings/S01/S01-10.pdf

Katso myös tutkimus- ja kehityshanke 108096: Linssin samentumat ammatillisesti säteilylle altistuneilla lääkäreillä

Hanketiedot

 • HakijaSäteilyturvakeskus
 • ToteuttajaSäteilyturvakeskus
 • Lisätietoja
 • Anssi Auvinen
  (09) 759 881
  anssi.auvinen@uta.fi
  (09) 7598 8498
 • Toteutusaika
 • 1.10.2006 - 30.9.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.9.2007
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.5.2006
  40 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 93 700 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.1.2011

Aiheluokitus