106236 Stipendi

Physical work load and occupational class as determinants of functioning in ageing employees -väitöskirja

Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ammattiasemaluokan, iän ja sukupuolen mukaista vaihtelua ruumiillisessa työkuormituksessa ja työnhallinnassa, näiden yhteyksiä työssäolevien toimintakykyyn huomioiden sosiodemografisten ryhmien väliset erot, sekä tutkia ruumiillisen työkuormituksen merkitystä yleisten terveyserojen selityksenä. Tavoitteet pohjautuvat aikaisempaan tutkimustietoon yhtäältä terveyden eriarvoisuuden tutkimusperinteestä ja toisaalta työaltistusten terveysvaikutusten tutkimusperinteestä. Tausta Ruumiillisten työaltisteiden yhteydestä tuki- ja liikuntaelinsairastavuuteen on paljon aiempia tuloksia. Vaikka ruumiillisen kuormituksen yleisyydestä on jonkin verran tietoa, kuormituksen sekä siihen läheisesti liittyvien tekijöiden vaihtelun merkitys eri väestöryhmien välisiin terveys- ja toimintakykyeroihin tunnetaan puutteellisesti. Terveyserojen tutkimus on toistuvasti osoittanut sosioekonomisia ja ammattiaseman mukaisia terveyseroja väestön terveydentilaa koskevissa tutkimuksissa. Monissa tutkimuksissa on yritetty selvittää terveyserojen syitä, mutta ruumiillisen työkuormituksen osuudesta on vain vähäistä tietoa. Tutkimusaineisto Tutkimus tehdään Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimuksen (HHS) aineistoja käyttäen. Aineistot sisältävät kyselytietoa, terveystarkastustietoa, ja rekisteritietoa 40-60 -vuotiaista kuntatyöntekijöistä. Aikataulu Väitöskirjan osatöitä julkaistaan tieteellisinä artikkeleina. Yhteenveto valmistuu VIII/2007.

Hankkeen vastuuhenkilö
Akseli Aittomäki

FYYSISET TYÖOLOT SELITTÄVÄT TERVEYDENTILAN LUOKKAEROJA

16.10.2008

Fyysiset ja fysikaaliset työolot vaikuttavat merkittävästi yhteiskuntaluokkien välisiin eroihin yleisessä sairastavuudessa, toimintakyvyn heikentymisessä, tuki- ja liikuntaelinsairastavuudessa sekä itsearvioidussa terveydentilassa. Tällaisia tuloksia sai lääketieteen tohtori Akseli Aittomäki väitöstutkimuksessaan, jota Työsuojelurahasto tuki.

Naisilla lähes puolet heikentyneen toimintakyvyn ja koetun terveydentilan luokkaeroista vaikutti olevan selitettävissä fyysisellä työkuormituksella.

Fyysisen kuormittavuuden terveysvaikutus voimistui kasvavan iän mukaan enemmän naisilla kuin miehillä.

Hallintamahdollisuuksien ei havaittu merkittävästi muuttavan fyysisen kuormituksen vaikutusta toimintakykyyn.

Osa fyysisen kuormituksen vaikutuksesta yhteiskuntaluokkien eroihin heikentyneessä terveydessä vaikutti välittyvän tuki- ja liikuntaelinsairastavuuden kautta.

Työn päätavoitteita olivat
1) tutkia fyysisesti kuormittavan työn ja jossain määrin muiden työolojen osuutta yhteiskuntaluokkien välisiin eroihin sairaudessa ja toimintakyvyn alentuneisuudessa
2) tutkia työn fyysisen kuormittavuuden, työhön liittyvien vaikutusmahdollisuuksien ja hallinnan (decision latitude), luokka-aseman, iän ja sukupuolen yhteisvaikutuksia heikentyneeseen terveydentilaan sekä
3) tutkia, missä määrin mekaanisten työaltisteiden ja tuki- ja liikuntaelinsairastavuuden välinen yhteys voi selittää yhteiskuntaluokkien välisiä eroja heikentyneessä yleisessä terveydentilassa.

Tavoitteet pohjautuivat aikaisempaan tutkimustietoon terveyden eriarvoisuuden tutkimusperinteestä ja työaltistusten terveysvaikutusten tutkimusperinteestä.

Tutkittavat olivat keski-ikäisiä Helsingin kaupungin työntekijöitä. Analyysit perustuivat poikittaisasetelmaan, ja käytetty aineisto oli Helsinki Health Studyn vuosina 2000–2002 kerättyä aineistoa. Analyyseihin käytetyssä aineistossa oli 3740–8002 tutkittavaa.

Fyysis-materiaalisten olojen vaikutusta terveyserojen syntyyn nyky-yhteiskunnassa on mahdollisesti aliarvioitu. Yhteiskuntaluokkien väliset erot fyysis-materiaalisissa oloissa eivät ole kadonneet, ja nämä erot todennäköisesti vaikuttavat terveyserojen syntyyn.

Toimittaja
Liisa Strann

Julkaisu

Aittomäki Akseli. (2008). Social-class inequalities in ill health – the contribution of physical workload. Publications of Public Health M 195:2008. 174 pages + 4 appendices 27 s. Department of Public Health, University of Helsinki. ISBN 978-952-10-1381-2. ISBN 978-952-10-1382-9 (pdf). ISSN 0355-7979. Julkaisu pdf-muodossa

Aittomäki A, Lahelma E, Roos E. Work conditions and socioeconomic inequalities in work ability. Skand J Work Environ Health 2003; 29(2): 159–165.

Aittomäki A, Lahelma E, Roos E, Leino-Arjas P, Martikainen P. Gender differences in the association of age with physical workload and functioning. Occup. Environ Med 2005; 62: 95–100.

Aittomäki Akseli, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi, Leino-Arjas Päivi, Martikainen Pekka. The contribution of musculoskeletal disorders and physical workload to socioeconomic inequalities in health. European Journal of Public Health, Vol. 17, No. 2, 145–150.

Aittomäki Akseli, Lahelma Eero, Rahkonen Ossi, Leino-Arjas Päivi, Martikainen Pekka. Job decision latitude as a potential modifier of the contribution of physical workload to poor functioning in middle-aged employees. Int Arch Environ Health (2008) 81: 975–982.

Hanketiedot

 • HakijaAittomäki Akseli
 • Lisätietoja
 • Akseli Aittomäki
  (09) 1912 7548
 • Toteutusaika
 • 1.1.2007 - 1.9.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.9.2007
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.6.2006
  7 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 13 550 euroa
 • Tulokset valmistuneet 27.5.2009

Aiheluokitus