107026 Stipendi

Esseitä aikuiskoulutuksen tulovaikutuksesta Suomessa -väitöskirja

Esseitä aikuiskoulutuksen tulovaikutuksesta Suomessa -väitöskirja

25.1.2007

Kyseessä on työn taloustieteen alaan kuuluva väitöskirjahanke, jonka keskeisin viite on inhimillisen pääoman teoria. Sen teorian mukaan koulutus on investointi yksilön tuottavuuskapasiteettiin, joka taas määrittää yksilön tulotason yli elinkaaren. Tätä näkökulmaa on hyödynnetty sittemmin varsin runsaasti kiinteämuotoisen koulutuksen tulovaikutuksen tutkimisessa mutta aikuiskoulutuksen tutkimuksessa harvemmin.

Yhtenä syynä aikuiskoulutuksen tulovaikutuksen vähäiseen tutkimiseen on varmasti ollut tehtävään sopivien aineistojen saatavuus. Omassa työssäni olen hyödyntänyt vuosina 1990, 1995 ja 2000 koottujen aikuiskoulutustutkimusten aineistoja, jotka muun koulutuksen ohella sisältävät myös varsin tarkan kuvauksen hankitusta aikuiskoulutuksesta.

Näillä tiedoilla olen laajentanut koulutuksen tulovaikutuksen tutkimuksessa perinteisesti käytettyä mallia ja havainnut, että aikuiskoulutuksella on tulovaikutus, joka jossakin määrin pienentää kiinteämuotoiselle koulutukselle aiemmin estimoitua tuottoa. Tätä kirjoittaessani vaikutuksen laadusta lausuminen on vielä ennenaikaista.

Raakaversio tutkimuksestani on nyt eräiden asiantuntijoiden arvioitavana. Sen ja muun kevään 2007 aikana saamani palautteen perusteella tulen kesän ja alkusyksyn aikana viimeistelemään työni siten, että voin jättää väitöskirjani tarkastettavaksi tämän vuoden lopulla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Erkki Laukkanen

Aikuiskoulutus tuo lisäeuroja palkkapussiin

22.9.2010

Ammatillinen aikuiskoulutus johtaa parhaisiin tuloksiin, kun peruskoulutus on vankalla pohjalla ja koulutusta annetaan riittävän usein ja pitkäkestoisesti, toteaa Erkki Laukkanen väitöstutkimuksessaan. Työsuojelurahasto osallistui tutkimuksen rahoittamiseen.

Koulutus ja osaamisen päivittäminen näkyvät myös työntekijän tilipussissa. Aikuisiän koulutuksen palkkavaikutus oli tutkimuksen perusteella merkittävä.

Eri mallit antoivat hieman toisistaan poikkeavia tuloksia. Esimerkiksi tavanomaista elinkaarimallia soveltaen yksi ammattikurssi kasvatti bruttotuntipalkkaa 1,3–1,8 prosentilla. Tulos on hyvä, kun muistetaan, että yhden vuoden koulutuksen vaikutus on 5–7 prosentin luokkaa.

Työpaikkakoulutuksen osuus koko aikuiskoulutuksesta lisääntyi vuosina 1995–2000. Tutkimuksen tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että ammatilliseen aikuiskoulutukseen investoitiin edelleenkin liian vähän.

Koulutusta nuorille ja varttuneille

Ammatillista aikuiskoulutusta olisikin entisestään lisättävä. Siihen olisi löydettävä myös uusia muotoja, ja painopisteen olisi oltava lähinnä työpaikkakoulutuksessa.

Koulutusta tarvitaan erityisesti työuran alku- ja loppuvuosina. Vuoden 2006 aikuiskoulutustutkimuksen tiedot viittaavat siihen, että suurin koulutusvaje on vanhimpien, 55–64-vuotiaiden työntekijöiden kohdalla.

Varttuneiden työntekijöiden kouluttaminen voisi olla myös myönteinen eläkepoliittinen toimi, jolla myöhennettäisiin eläkkeelle siirtymistä.

Alle 20-vuotiaita uhkaa puolestaan työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen. 20–29-vuotiaiden kohdalla ongelmana on valmistumisen viivästyminen ja sen kautta hidas siirtyminen oppilaitoksista työelämään.

Yksityissektorilla parempi tuotto

Koulutus näytti lisäävän yhtä lailla sekä naisten että miesten palkkatuloja. Naisten kohdalla oli kuitenkin havaittavissa joitakin epävarmuustekijöitä.

Laukkanen uskoo näiden taustalla olevan työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeudet. Naisten työhistoria on usein rikkonainen. Heillä ei ole esimerkiksi hoitovapaiden vuoksi aina samoja mahdollisuuksia ammatilliseen tai työpaikkakoulutukseen kuin miehillä.

Erot julkisen ja yksityisen sektorin välillä olivat sen sijaan selvemmät kuin sukupuolten väliset erot. Tulokset osoittavat, että yksityisellä sektorilla koulutuksesta saatu taloudellinen hyöty oli suurempi kuin julkisella sektorilla.

Tuloksiin vaikuttivat muun muassa erilaiset koulutusvalinnat, mutta muitakin syitä voi olla. Näitä olisi tarpeen selvittää jatkotutkimuksissa. Jos koulutus on palkitsevampaa yksityisellä sektorilla, tulee näiden työpaikoista entistä halutumpia.

Nousukausia, lamavuosia

Tutkimuksen aineisto kerättiin Tilastokeskuksen tiedostoista. Kyseessä ovat Suomen aikuiskoulutustutkimukset vuosilta 1990, 1995 ja 2000. Palkkatiedot saatiin veroviranomaisen rekistereistä.

Tutkimusvuodet olivat hyvinkin erilaisia taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. 1990 kuljettiin kohti pitkään kestäneen kasvukauden loppua. Työttömyysaste oli niinkin alhainen kuin 4,5 prosenttia. Elettiin työvoimapulan aikaa. Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa keskityttiin työvoiman saatavuuden varmistamiseen.

Vuonna 1995 tilanne oli jo aivan toinen; noususta oli pudottu lamaan ja massatyöttömyyteen.
Koulutus oli valtaosin työttömille suunnattua työllisyyskoulutusta.

Vuonna 2000 oli toivuttu varsin hyvin lamasta, mutta työttömyysaste oli vielä lähes 10 prosenttia. Myös EU:n jäsenyys toi uuden näkökulman tutkimukseen.

Laukkasen tutkimus tuo uutta tietoa koulutuksen ja palkkauksen välisestä suhteesta Suomessa. Tulokset eivät ole vertailukelpoisia maiden kanssa, joiden työmarkkinat ja sosiaaliset rakenteet ovat erilaiset kuin Suomessa.

Toimittaja
Hilkka Heikinheimo

Esseitä aikuiskoulutuksen tulovaikutuksesta Suomessa -väitöskirja

Väitöstyö
Laukkanen Erkki. Wage returns to training: evidence from finland. A Research for a Doctoral Thesis in Economics, Åbo Akademi, Åbo, Finland. Studies 110. Helsinki 2010. ISBN 978-952-209-077-5 ISSN 1236-7176
107026Loppuraportti.pdf (1950.2 kt )

Tutkimus tutuksi -tapaaminen (15.4.2011)
Erkki Laukkasen esitys Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 15.4.2011.pdf (125.5 kt )

TSR-kanavalla (15.4.2011)
Työsuojelurahaston TSR-kanavan multimediaohjelmassa Viisastuu, vaurastuu, voimaantuu tutkijat Erkki Laukkanen ja Noora Järnefelt kertovat tutkimuksistaan ja avaavat tutkimustulostensa kautta näkökulmia muun muassa ajankohtaisiin työelämän kehittämisen kysymyksiin työurien pidentämisestä ja työhyvinvoinnista.

Kanavalla voi kuunnella aiheesta myös laajemmat haastattelut radio-ohjelmissa Koulutuksella pidempiä työuria (Noora Järnefelt) sekä Ammatillinen aikuiskoulutus tuntuu kukkarossa (Erkki Laukkanen).

Kaikkien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

Ohjelmat ovat vapaasti hyödynnettävissä ja käytettävissä.

Artikkeli
Laukkanen Erkki. 2011. Aikuiskoulutus lisääntyy ja kannattaa, mutta kuinka kauan? Talous & Yhteiskunta 2/2011, s. 44 - 50. 

Hanketiedot

 • HakijaLaukkanen Erkki
 • Lisätietoja
 • Erkki Laukkanen
  040 532 1777
  erkki.laukkanen@sak.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2007 - 1.10.2007
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.12.2009
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.1.2007
  7 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7 500 euroa
 • Tulokset valmistuneet 3.6.2010

Aiheluokitus