110327 Tutkimus

Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt

Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt

4.1.2011

Työelämän käytännöissä on yhä tärkeämpää ottaa huomioon eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa olevia työntekijöitä. Tasapaino työn ja perhe-elämän välillä palvelee myönteisellä tavalla eri osapuolia: perhettä, työnantajaa ja yhteiskuntaa. Työhyvinvoinnilla on merkitystä työurien keston ja henkilöstön pysyvyyden kannalta. Pienten lasten vanhemmuuden lisäksi henkilöstöä koskevat monet erilaiset elämänvaiheet, joissa riski työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmiin kasvaa.

Kehittämishankkeessa painotetaan käytännön tiedon levittämistä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä, ajankäytöstä ja niistä konkreettisista keinoista, joita saadaan aikaan sekä esimiestyötä kehittämällä että työterveyshuollon ja työnantajan välistä yhteistyötä lisäämällä. Hankkeen tavoitteena on tukea työpaikoilla työn ja perheen yhteensovittamisen hyviä käytäntöjä, joilla tiedetään olevan vaikutusta esimerkiksi työntekijöiden sairauspoissaolojen vähentymiselle.

Hankkeessa mukana olevissa yrityksissä järjestetään workshopeja ja tietoiskuja, joissa käsitellään työ ja perhe -kysymyksiä eri näkökulmista ja tuetaan sellaisten yrityskohtaisten reilujen pelisääntöjen toteuttamista, joilla voidaan tukea henkilöstön hyvinvointia ja luoda perhe-elämän kannalta sosiaalisesti kestävää työkulttuuria.

Hankkeen tuloksista kerrotaan loppuraportin lisäksi mm. Väestöliiton ja hankkeessa mukana olevien yritysten nettisivuilla viimeistään hankkeen päätyttyä vuonna 2013.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anna Kokko

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Perheystävällinen työpaikka hyödyttää kaikkia

4.12.2013

Perheystävälliset käytännöt työpaikoilla kuuluvat osana hyvin toimivaan työyhteisöön. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta hyötyvät niin työnantaja, työntekijä ja hänen perheensä kuin koko yhteiskunta. Työuria halutaan pidentää, mutta se vaatii, että ihmisistä ei puristeta kerralla kaikkea irti.

Perheen ja työn yhteensovittamisen haasteet eivät rajoitu vain pienten lasten hoitoon. Myös muut läheiset saattavat tarvita huolenpitoa. Työelämän joustot voivat olla tarpeen esimerkiksi perheenjäsenen sairastuttua vakavasti tai ikääntyvän omaisen tarvitessa hoitoa.

Jokaisella työpaikalla voidaan lisätä perheystävällisyyttä. Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa kehitettiin uusia välineitä tukemaan työpaikkojen perheystävällisyyttä ja esimiestyötä.

Hanke rakentui Väestöliiton, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja Soneran väliselle aktiiviselle kumppanuudelle. Soneran kanssa kehitettiin erityisesti Perheen ja työn tasapaino -henkilöstökyselyä ja Varman kanssa Perheystävällinen työpaikka -sivustoa. Työsuojelurahasto tuki kehitystyötä.

Uusia välineitä kehitettiin ja testattiin vuosien 2011-2013 aikana. Perheen ja työn tasapaino -henkilöstökysely, esimiesten valmennukset ja työpajat sekä Perheystävällinen työpaikka -sivusto otettiin käyttöön.

Väestöliiton projektipäällikkö Anna Kokko pitää hankkeen tuloksia kannustavina.

- Jopa pienillä työajan ja työjärjestelyjen muutoksilla voi vaikuttaa sekä työntekijöiden että perheiden hyvinvointiin. Perheystävällisyys on sekä asenteita että tekoja. Niitä voidaan kehittää myönteiseen suuntaan työpaikalla. Vaikutukset näkyvät työnteossa ja tyytyväisyydessä yksittäisten työntekijöiden, esimiesten ja sitä kautta koko työpaikan tasolla

Yhteiset pelisäännöt tarpeen

Lait ja ohjeistukset eivät yksin riitä takaamaan työpaikan perheystävällisyyttä. Pitää sopia yhteisistä pelisäännöistä ja joustojen mahdollisuudesta ja tiedottaa niistä aktiivisesti. Vastuu hyvien käytäntöjen toteutumisesta on sekä työnantajilla että työntekijöillä.

Yksilöllisten ratkaisujen ja joustojen rinnalla on huolehdittava tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta työntekijöiden kesken. Aina ei ole kysymys lyhennetystä työajasta vaan myös työhön liittyvistä muista järjestelyistä, esimerkiksi työvuorojen sopimisesta, perhevapaista tai etätyöjärjestelyistä.

Sonerassa edistyttiin hyvin

Vuoden 2011 aikana hankkeessa kehitettiin Perheen ja työn tasapaino -henkilöstökysely. Kysely tehtiin kahden Soneran yksikön henkilöstölle ja esimiehille. Kysely avattiin ensimmäisen kerran Soneran Lahden yksikössä ja kyselyä kehitettiin ja testattiin myöhemmin toisessa Soneran yksikössä.

Näissä yksiköissä edistettiin muutoksia, jotka pohjautuivat kyselyn tuloksiin ja aiemmin esille tulleisiin muutostarpeisiin: Osa-aikaisen työnteon ja lyhennetyn työajan käyttöä lisättiin. Työaikaliukuma otettiin käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Kesälomakäytäntöjä muutettiin niin, että perheenjäsenillä on entistä paremmat mahdollisuudet viettää yhteistä loma-aikaa.

Kehittämistyön etenemistä seurattiin kevääseen 2013 asti. Kehittämistyöstä saatuja kokemuksia ja uusia käytäntöjä on alettu levittää myös Soneran muihin yksiköihin.

Kehittämisjakson aikana valmennettiin esimiehiä ja selvennettiin heidän vastuitaan työn ja perheen yhteensovittamisessa.

Olennaista uudistustarpeiden täsmentämisessä yksiköiden ja koko yrityksen tasolla oli työpajatyöskentely: ensimmäinen Perheen ja työn tasapaino -työpaja pidettiin Soneran Lahden yksikön esimiehille syyskuussa 2011, muutama kuukausi henkilöstökyselyn tulosten jälkeen.

Perheystävällinen työpaikka -verkkosivusto

Perheystävällinen työpaikka -verkkosivusto avattiin keväällä 2013. Se on kattava tietopaketti työn ja perheen yhteensovittamisesta ja hyvästä henkilöstöpolitiikasta eri perhetilanteissa ja elämänkaaren vaiheissa.

Sivustolle on koottu perhettä ja työntekoa koskevaa lainsäädäntöä, henkilöstöpolitiikkaa ja hyviä käytäntöjä. Sivustolla voi perehtyä perheystävällisen työpaikan periaatteisiin ja esimiehen muistilistaan sekä testata oman työpaikan perheystävällisyyttä.

Sivusto tukee esimiestyötä ja henkilöstöhallintoa, erityisesti suurissa ja keskisuurissa yrityksissä ja yhteisöissä. Yhteistyö yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa oli hankkeen aikana erittäin onnistunutta, ja vastaavaa yhteistyötä on mahdollista jatkaa tulevaisuudessakin.

Perheystävällisyys on osa yritysten sosiaalista vastuuta

Perheen ja työn yhteensovittamisen huomioon ottaminen työpaikoilla on osa työnantajien yhteiskuntavastuullista toimintaa: yritysten on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota paitsi ympäristövastuun myös sosiaalisen vastuun toteuttamiseen.

Käytännössä työurien tukeminen edellyttää työnantajilta esimerkiksi toimivia perhevapaajärjestelyjä, nuorten naisten määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä, työelämän joustomahdollisuuksia ja eri-ikäisten työntekijöiden tarpeita ja yksityiselämän vastuita huomioon ottavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Jatkohankkeita sekä kehittämistyön että uusien tutkimusten osalta tarvitaan, jotta työn ja perheen yhteensovituksesta saadaan ajanmukaista tietoa ja kehittämistyötä voidaan tehokkaasti viedä eteenpäin yrityksissä ja organisaatioissa.

Tulevaisuudessa on tärkeä edistää erityisesti yhteiskunnan asenneympäristön ja työkulttuurin muutosta perheystävällisempään suuntaan huolimatta taloudellisista ja muista toimintaympäristön muutoksista.

Lisäksi tulee tukea työmarkkinajärjestöjen ja ammattiliittojen toimintaa perheystävällisten käytäntöjen luomisessa sekä asiantuntijajärjestöjen ja yritysten välistä konkreettista yhteistyötä.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Henkilöstön hyvinvointi, työajat ja työpaikan perheystävälliset käytännöt

Anna Kokko. 2013. Perheystävällinen työpaikka. Hankkeen loppuraportti 2013. Väestöliitto, Helsinki.  

110327-loppuraportti-Perheystävällinen työpaikka loppuraportti 2013.pdf (3378.6 kt)

Perheystävällinen työpaikka -sivusto www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo

Telma 2/2011 -lehti s. 10-16 Perheestä voimaa työhön

Hanketiedot

 • HakijaVäestöliitto ry
 • ToteuttajaVäestöliitto ry
 • Lisätietoja
 • Anna Kokko
  anna.kokko@vaestoliitto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2011 - 31.8.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 20.12.2010
  120 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 220 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 26.9.2013

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.4. työ, perhe, vapaa-aika, työaika -suhteet
 • perheen ja työn yhteensovittaminen , työkulttuuri , work culture , esimiesvalmiudet , pelisäännöt , henkilöstön hyvinvointi , henkilöstökysely , työjärjestely , perheystävällisyys