110355 Tutkimus

Multisite pain@Work

Multisite pain@Work

2010-12-17 00:00:00.0

Usealla kehon alueella samanaikaisesti esiintyvä kipu on väestöaineistoissa paikallista kipuongelmaa tavallisempi tila. Myös työterveystutkimuksessa tämä on syytä ottaa huomioon. Tässä hankkeessa tutkimme a) monikipuisuuden esiintymistä työssä käyvillä ja sen liittymistä kliinisesti todettaviin liikuntaelinsairauksiin, b) monikipuisuuden kehityspolkuja ennustavia tekijöitä, c) monikipuisuuden seurauksia sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden suhteen sekä d) monikipuisuuden ja työkyvyttömyyden yhteyttä muovaavia tekijöitä. Pyrimme löytämään niitä työoloihin, elintapoihin ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä voimavaratekijöitä, joihin vaikuttamalla voitaisiin parantaa monikipuisten työntekijöiden työkykyä ja edistää työssä jatkamista.

Yksi tutkimusaineistomme edustaa työssäkäyvää suomalaisväestöä (Terveys 2000 -aineisto) ja kaksi kunta-alan työntekijöitä (ergonomiainterventiotutkimus kunnallisissa keittiöissä ja Turun/Raision kuntien työntekijöiden haastattelututkimus). Kaikkiin aineistoihin liittyy prospektiivinen seuranta-asetelma. Työkyvyn aleneman mittareina käytämme pääosin rekisteritietoja sairauslomista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Hanke on 2,5-vuotinen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Päivi Leino-Arjas

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Monikipuisuus viestii työkyvyn tuen tarpeesta

2014-12-23 00:00:00.0

Samanaikainen kipu eri puolilla liikuntaelimistöä ennustaa pitkiä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkettä. Työterveyshuolto voisi käyttää kipualueiden määrän arviointia yksinkertaisena välineenä, jolla löytää varhaista tukea tarvitsevat työntekijät.

Työterveyslaitoksen Multisite pain@Work -tutkimuksessa selvitettiin työssä käyvien suomalaisten kipuja niska-hartiaseudussa, yläraajoissa, alaselässä ja alaraajoissa sekä seurattiin heidän sairauspoissaolojensa kehitystä seitsemän vuoden ajan 2000-luvulla.

Tulosten mukaan monikipuiset työntekijät kuuluvat työkykyennusteen riskiryhmään.

–Heidät pitäisi tavoittaa mahdollisimman varhain hoidon ja kuntoutuksen piiriin. Työterveyshuollon tulisi kiinnittää monikipuisuuden arviointiin nykyistä enemmän huomiota myös silloin, kun työpaikoilla suunnitellaan työssä jaksamisen tukitoimia, sanoo hankkeen vastuuhenkilö dosentti Päivi Leino-Arjas.

Tutkimusaineistoina käytettiin työssäkäyvää suomalaisväestöä koskevaa osaa Terveys 2000 -aineistosta (yli 4 000 henkilöä) ja kahdesta kunta-alan tutkimuksesta.

Kunta-alan aineisto saatiin Työterveyslaitoksen kunnallisissa keittiöissä toteuttamasta ergonomiahankkeesta sekä Turun ja Raision kuntien työntekijöiden haastattelututkimuksesta, joka liittyi Kunta 10 -hankekokonaisuuteen.

Työkyvyn mittareina käytettiin rekisteritietoja sairauslomista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Työsuojelurahasto tuki tutkimusta.

Pitkä seuranta-aika

Koko suomalaista väestöä edustavassa tutkimusaineistossa havaittiin, että monikipuisuus vaikutti hyvin selvästi pitkiin sairauspoissaoloihin seitsemän vuoden aikana.

Kipujen vaikutus säilyi, vaikka huomioon otettiin myös muut sairauspoissaoloja ennustavat tekijät. Näitä olivat lisääntyvä ikä, lääkärin toteamat liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat, fyysinen työkuormitus ja huonot vaikutusmahdollisuudet työhön sekä unihäiriöt ja lihavuus. Monikipuisuus nosti sairauspoissaoloriskiä selvästi eniten.

Monikipuisuus ennusti myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä keskimäärin 9 vuoden seuranta-aikana, vaikka lääkärin toteamat sairaudet, elintavat ja työolosuhteet oli otettu huomioon.

Ero kivuttomiin selkeä

Verrattaessa henkilöihin, joilla ei ollut kipuja, yksi tai kaksi kipualuetta kaksinkertaisti, kolme kipualuetta kolminkertaisti ja neljä kipualuetta nelinkertaisti riskin runsaisiin, vähintään kymmenen arkipäivää kestäneisiin sairauspoissaoloihin seuranta-aikana.

Neljä kipualuetta 2,5-kertaisti riskin siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kipualueitten lukumäärää puolestaan ennustivat työn fyysinen kuormittavuus, vähäinen vapaa-ajan liikunta ja ylipaino sekä psykososiaalinen kuormitus työssä. Nämä tulokset perustuvat keittiötyöntekijöiden seurantaan.

Monikipuisuus yleistä

Tuki- ja liikuntaelimistön kipu on yleisin syy työstä poissaoloihin EU:ssa.

Joka kolmas tutkimukseen osallistunut työssäkäyvä suomalainen raportoi kipua vähintään kahdella alueella edeltävän kuukauden aikana. Myös väestötutkimukset useista Euroopan maista osoittavat, että monikipuisuutta esiintyy enemmän kuin yksittäisiä kipuongelmia.

Leino-Arjas kertoo, että monikipuisuus on kuitenkin tutkimusalueena uusi. Suomalaistutkimus on kansainvälisesti ensimmäinen, jossa selvitettiin rekisteritietoihin perustuen monikipuisuuden vaikutuksia sairauspoissalojen kehitykseen.

–Tutkimuskirjallisuus on aikaisemmin keskittynyt tarkastelemaan tietyn alueen – esimerkiksi alaselän tai niska-hartiaseudun – kipujen vaikutuksia työkykyyn. Kuitenkin kipualueiden määrä on merkittävä tekijä kipupotilaan ennusteen kannalta. Työkyvyn seurannassa on olennaista tarkastella henkilön kipujen kokonaisuutta.

Alueen tutkimus jatkuu

Suomalainen tutkimusryhmä jatkaa työtään aiheen parissa. Leino-Arjaksen mukaan jatkotutkimusta tarvitaan sekä monikipuisuuden riskitekijöiden laajemmaksi selvittämiseksi sekä sen ymmärtämiseksi, miksi jotkut työntekijät pystyvät jatkamaan työssään kivuista huolimatta.

–Myös monikipuisille soveltuvien työkykyä ylläpitävien interventioiden sisällön suunnittelu ja vaikuttavuuden arviointi on tärkeä tulevaisuuden tutkimuskohde, hän sanoo.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Multisite pain@Work

Päivi Leino-Arjas, Eija Haukka, Marie Birk Jørgensen, Markku Heliövaara, Andreas Holtermann, Leena Kaila-Kangas, Jaro Karppinen, Helena Miranda, Anneli Ojajärvi, Jaana Pentti, Esa-Pekka Takala, Jussi Vahtera, Eira Viikari-Juntura. 2014. Multisite pain@Work – liikuntaelimistön monikipuisuuden vaikutukset työkykyyn. Työterveyslaitos, Helsinki. ISBN 978-952-261-484-1 (nid.) ISBN 978-952-261-485-8 (PDF)

110355MSP-Loppuraportti_171014_web_ISBN 978-952-261-485-8.pdf (1949.4 kt)

Haukka, Eija ym. 2012. Physical workload, leisure-time physical activity, obesity and smoking as predictors of multisite musculoskeletal pain. A two-year prospective study of kitchen workers. Occup Environ Med 2012; 69:485-92. http://oem.bmj.com/content/69/7/485.full.pdf+html  

Haukka, Eija ym. 2013. Pain in multiple sites and sickness absence trajectories: a prospective study among Finns. Pain 2013a;154:306-12.

Haukka Eija, Leino-Arjas Päivi 2013. Response to letter by Carcamo. Pain 2013b;154(8):1484-5. http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2013.04.025

Haukka, Eija ym. 2014. Predictors of sickness absence related to musculoskeletal pain: a two-year follow-up study of workers in municipal kitchens
Scand J Work Environ Health 2014;40(3):278-286 doi:10.5271/sjweh.3415 http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3415

 

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Päivi Leino-Arjas
  030 474 2390
  paivi.leino-arjas@ttl.fi
  030 474 2008
 • Toteutusaika
 • 2011-01-01 00:00:00.0 - 2013-07-01 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2013-07-01 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2010-12-07 00:00:00.0
  100000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 250000.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2014-10-29 00:00:00.0

Aiheluokitus