110446 Kehittämisavustus

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteistoiminnallinen kehittämishanke

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteistoiminnallinen kehittämishanke

2010-12-14 00:00:00.0

Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat muodostavat Ylä-Savon seurakuntayhtymän 1.1.2011 lukien. Seurakuntien yhteinen jäsenmäärä on noin 36 000. Iisalmen seurakunta on kooltaan noin puolet koko yhtymästä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää seurakuntatyöyhteisön johtamisrakennetta mm. luomalla toimiva työnjohtojärjestelmä seurakunnissa työskenteleville, mutta yhtymän palveluksessa oleville työntekijöille, tarkentaa seurakuntayhtymän ja seurakuntien väliset valta- ja vastuusuhteet, luoda yhtymään syntyville uusille kollegiaalisille työyhteisöille (kiinteistötyöntekijät jne.) yksittäisten työntekijöiden työtä ja osaamista tukevat toimintarakenteet, luoda mallit ristiriitojen ratkaisuun sekä tukea luottamukseen perustuvaa toiminta- ja päätöksentekokulttuuria edunvalvontakulttuurin sijaan.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kehittämishanke toteutetaan 1.1.2011–31.5.2012 yhteistoiminnalli-sella kehittämistavalla. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Sirpa Syväsen väitöstutkimuksen (2003) ja sen jälkeisten jatkotutkimusten (2005-2010) teoreettista viitekehystä ja hyödynnetään niiden tuloksia ja kehittämismetodeja.

Tulokset ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä 31.5.2012.

Hankkeen vastuuhenkilö
Katariina Bergbacka

Uusi seurakuntayhtymä rakensi yhteistoiminnalle vahvan perustan

2012-08-22 00:00:00.0

Ylä-Savon seurakuntayhtymä kehitti johtamista, uuden toimintamallin ja yhteisiä toimintatapoja. Uusia välineitä saatiin myös ristiriitojen hallintaan ja varhaiseen puuttumiseen ongelmatilanteisiin. Lähtölaukauksena kehittämistyölle oli uuden seurakuntayhtymän muodostaminen. Työsuojelurahasto osallistui kehittämisprojektin rahoittamiseen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä koostuu useista sisäkkäisistä työyhteisöistä ja tämä asettaa erityisiä haasteita työyhteisöjen ja yhteistyön kehittämiselle. Vaikka kehittämistyön kohteena oli koko henkilöstö, painopiste oli uusissa työntekijöissä ja esimiestyötä tekevissä.

Yksilöllisiin työorientaatioihin, valintoihin ja arvoihin perustuva työkulttuuri asettaa monenlaisia haasteita yhteisöllisyydelle, yhteistoiminnalle ja yhteiselle vastuulle. Näin rakentuvassa työyhteisössä on tarpeen sopia yhteisistä arvoista, toimintaperiaatteista ja pelisäännöistä. Myös voimavarojen tasapuolisesta jaosta on tärkeä luoda yhteinen käsitys.

Seurakuntayhteisöiden johtamisrakenne ja -kulttuuri kaipasi kehittämistä. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien väliset valta- ja vastuusuhteet haluttiin selkiyttää ja luoda toimiva työnjohtojärjestelmä. Esimiesasemassa olevat henkilöt kehittivät johtamistaitojaan. Uusille syntyville työyhteisöille luotiin toimintarakenteet, jotka tukevat yksittäisten työntekijöiden työtä ja osaamista.

Vapaaehtoinen yhdistyminen helpotti kehitystyötä

Vapaaehtoiselta pohjalta syntyneen seurakuntayhtymän henkilöstö halusi ottaa mahdollisimman suuren hyödyn irti yhteistyöstä. Toiminta- ja päätöksentekokulttuurin perustaksi haluttiin luottamus edunvalvontakulttuurin sijasta, ja tarpeellisiksi koetuista yhteisistä pelisäännöistä sovittiin. Ristiriitojen ratkaisuun luotiin malli ja kehitettiin varhaisen puuttumisen menetelmää. Samalla panostettiin luottamuksen ilmapiirin rakentumiseen niin, että ilmapiiri sallii myös vaikeiden asioiden käsittelyn. Kehityskeskustelujärjestelmä kehitettiin koko seurakuntayhtymän kattavaksi ja henkilöstön näkökulman huomioonottavaksi työkaluksi.

Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat yhdistyivät Ylä-Savon seurakuntayhtymäksi vuoden 2011 alusta. Kehittämistoimintaa helpotti se, että seurakuntayhtymä perustettiin vapaaehtoisesti ilman kuntaliitosten tuomaa pakkoa.

Kehittämishanke toteutettiin puolentoista vuoden aikana. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin Sirpa Syväsen väitöskirjan ja sen jälkeisten jatkotutkimusten tuloksia ja keittämismetodeja. Kehittämisfoorumeina olivat kehittämisryhmä, seurakuntayhtymän työyhteisöistä koostuvat pienryhmät, kaikkien seurakuntayhtymän työntekijöiden yhteinen työkonferenssi, seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien koko henkilöstön yhteiset kehittämispäivät sekä seurakuntien työntekijätiimien pienryhmäpalaverit.

 

Toimittaja
Camilla Reinboth

Hanketiedot

 • HakijaYlä-Savon seurakuntayhtymä
 • ToteuttajaOnnenpari Oy
 • Lisätietoja
 • Katariina Bergbacka
  (017) 83351
  katariina.bergbacka@evl.fi
  (017) 833 5240
 • Toteutusaika
 • 2010-12-01 00:00:00.0 - 2012-06-01 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2012-06-01 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2010-11-29 00:00:00.0
  14900.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 29800.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2012-06-26 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • luottamus , trust , yhteistoiminnallinen kehittäminen , johtamisen ja organisaation kehittäminen , pelisäännöt , työhyvinvointi , well-being at work