112114 Tutkimus

Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen uudistumisen ja kilpailukyvyn mahdollistajana

Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen uudistumisen ja kilpailukyvyn mahdollistajana

17.8.2012

Tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä strategian ja palkitsemisen yhteyksistä. Vaikka aikaisemman tiedon perusteella näyttää siltä, että organisaatioiden kannattaa tavoitella tiivistä yhteyttä strategian ja palkitsemisen välillä, ei strategiaprosessin ja palkitsemisjärjestelmän kohtaamisesta käytännössä kuitenkaan ole riittävästi ymmärrystä. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten strategian ja palkitsemisen yhteys näyttäytyy organisaation eri toimijoille.

Laadullisen tutkimusotteen tutkimus toteutetaan haastattelemalla asiantuntijoita, jotka tekevät työtä strategian ja/tai palkitsemisen kanssa organisaatiossa (esim. asiantuntijana tai konsulttina). Kiinnostuksen kohteena on, millaisena strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen näyttäytyy näissä eri rooleissa toimivien näkökulmista ja miten erilaiset organisaation käytännöt edistävät tai ehkäisevät yhteensopivuuden toteutumista.

Käytännön työelämälle hanke tuottaa lisäarvoa tunnistamalla esteitä ja mahdollisuuksia strategian ja palkitsemisen yhteensovittamisessa. Eri toimijoiden aiheeseen liittyvien samankaltaisten ja erilaisten perusteluiden näkyväksitekeminen luo uusia vuoropuhelun mahdollisuuksia strategian ja palkitsemisen tekijöiden välille. Nämä havainnot raportoidaan kotimaisessa ammattilehdessä ja Palkitsemisen tutkimusohjelman www-sivujen kautta. Tieteelliseen keskusteluun osallistutaan konferenssiesitelmän ja lehtiartikkelin kautta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Vartiainen

Uutta tietoa strategian ja palkitsemisen yhteensovittamisesta

17.6.2014

Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen on yrityksen menestyksen kannalta tärkeä perusasia. Strategiaa ja palkitsemista tulkitaan kuitenkin monin tavoin, mikä tekee niiden välisen suhteen varsin moniulotteiseksi. Työsuojelurahaston tukemassa tutkimuksessa tarkasteltiin näiden yhteensovittamistyötä.

Perinteisesti strategian ja palkitsemisen yhteyden ajatellaan rakentuvan järjestelmien yhteensovittamisen kautta. Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun BIT-keskuksen tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että strategiatyötä ja palkitsemistyötä tekevien yhteistyötä hankaloittavat hierarkiaerot ja erilaiset näkökulmat. Tässä hankkeessa etsittiin suomalaista näkökulmaa strategian ja palkitsemisen yhdistämiseen.

Yhteisen kielen kautta voidaan luoda yhteinen ajattelutapa siitä, millaista strategian ja palkitsemisen yhteensovittamistyö juuri meidän organisaatiossa on. Tarvittava dialogi voi syntyä erilaisten työpaikkakohtaisten käytäntöjen kautta.

Strategiatyön ja palkitsemistyön kohtaamisesta on kirjallisuudessa keskusteltu HR:n strategisen kumppanuuden kautta, mutta yhteistyötä HR:n ja strategian tekijöiden välillä ei ole aiemmin käsitelty.

Tutkijat toteavat, että kun tarkastellaan yhteensovittamista käytännön tekemisen tasolla, organisaation käytäntöjen merkitys korostuu. Tätä näkökulmaa ei ole riittävästi huomioitu aiemmassa strategiaa ja palkitsemista käsittelevässä kirjallisuudessa.

Esteiden tunnistaminen tärkeä osa onnistumista

Syksyllä 2012 toteutettuun Aalto-yliopiston "Organisaatioiden palkitsemisjärjestelmät" -kurssiin yhdistettiin aineiston keruuta hanketta palvelevaan esitutkimukseen. Opiskelijoiden kurssilla tekemät harjoitustyöt testasivat ja terävöittivät tutkimusasetelmaa ja kysymyksenasetettelua. Näin teema saatiin kytkettyä Aalto-yliopiston opetukseen.

Hankkeessa oli mukana 24:n yrityksen asiantuntijoita ja konsultteja, jotka tekevät työtä tämän asian parissa. Kaikkiaan aiheesta tehtiin 33 haastattelua. Opiskelijat tekivät aiheesta kirjalliset arvionsa omien case-tutkimustensa pohjalta.

Hankkeen loppuraportissa kuvataan tapoja ja käytäntöjä, joiden kautta strategian ja palkitsemisen yhteyttä voidaan työpaikoilla luoda tai vahvistaa. Olennaista on oppia tunnistamaan esteet, jotka vaikeuttavat strategian ja palkitsemisen yhdistämistä. Loppuraportissa esitetään myös kysymyksiä pohdittavaksi työpaikoilla strategian ja palkitsemisen yhteensovittamisen tiimoilta.

Toimittaja
Terhi Friman

Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen uudistumisen ja kilpailukyvyn mahdollistajana

Ikävalko Heini, Hakonen Anu, Vartiainen Matti. 2014. Strategian ja palkitsemisen yhteensovittaminen. Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos. TIEDE + TEKNOLOGIA 3/2014 ISBN 978-952-60-5571-8 (electronic) ISBN 978-952-60-5570-1 (printed) ISSN 1799-4888 (electronic) ISSN 1799-487X (printed) ISSN-L 1799-487X
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-5571-8

112114Loppuraportti_ISBN978-952-60-5571-8.pdf (1194.7 kt)

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu
 • ToteuttajaAalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu BIT-tutkimuskeskus
 • Lisätietoja
 • Matti Vartiainen
  09 47001
  matti.vartiainen@tkk.fi
  09 4702 3665
 • Toteutusaika
 • 1.8.2012 - 30.9.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 28.2.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 11.6.2012
  103 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 140 400 euroa
 • Tulokset valmistuneet 24.4.2014

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus
 • -6.4. tuottavuus- ja palkitsemisjärjestelmät
 • 8. Työelämän suhteet
 • -8.1. yhteistoiminnan edistäminen
  -8.5. palkkausjärjestelmät
 • 10.Muut kehittämisalueet
 • palkitseminen , yhteensovittaminen , strategia , strategy