113125 Kehittämisavustus

TTT - TäsmäTurvallisuusTiedottaminen

TTT - TäsmäTurvallisuusTiedottaminen

14.3.2013

Ennakoiva ja reaaliajassa tapahtuva luonnonolosuhteisiin liittyvä
työturvallisuusriskeistä ja uhista tiedottaminen Itellan perus- ja varhaisjakelussa.

Rajataan kaksi aluetta, Oulun alue sekä Lounais-Suomi, joihin Ilmatieteenlaitos tuottaa tietoa. Muodostetaan työsuojelullisia raja-arvoja ja yhteistyössä Ilmatieteenlaitoksen kanssa tutkitaan ja sovelletaan niitä päivällä ja yöllä tapahtuvan jakelun olosuhteisiin ja työhön, työsuojelullisesta näkökulmasta.

Vuorokaudessa päivällä ja yöllä lähtee tuhansia jakajia autoin, kävellen, pyöräillen, skootterein, mopoin ym. jakelureiteilleen.
Ennakkoon ja reaaliajassa saapuvat tiedotteet lähestyvästä työsuojeluriskistä saattavat saada ihmiset muuttamaan käyttäytymistään. Tiedottamisessa hyödynnetään sähköistä jakokirjaa.

TTT projektissa on kaksi tasoa, joita Ilmatieteenlaitos ylläpitää.
1. Työnjohdolle ja työsuojeluhenkilöstölle luodaan Ilmanet portaali suunnittelutyökaluksi internettiin.
2. TTT viestit työnjohdon kautta työntekijöille ja siihen liittyvät tunnistettavat toimintaohjeet.

Hyötyjä odotettavissa kun työntekijät muuttavat toimintaansa TTT viestin saatuaan. Tapaturmataajuudessa tapahtuu muutosta positiiviseen suuntaan. Oletettavia hyötyjä hankkeesta on ainakin: Tapaturmien vähentyminen, työsuojelutietouden lisääminen, yrityskuvan parantuminen ja resurssoinnin suunnittelu

Tavoitteena on, että TTT viedään osaksi Itellan työturvallisuusjohtamista ja se on työntekijöiden tuntema työturvallisuuskäytäntö koko yrityksessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marko Koivumäki

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Itella paransi sääolotiedotusta perus- ja varhaisjakelussa

23.10.2014

Säätiloihin liittyvät tapaturmat puolittuivat Itellan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa toteuttamassa TäsmäTurvallisuusTiedottaminen, TTT -kehittämishankkeessa. Hankkeessa parannettiin poikkeuksellisia sääoloja ja muita vaaratilanteita koskevaa tiedotusta Itellan perus- ja varhaisjakelussa.

Lounais-Suomen alueella ajanjaksolla 1.10.2011 - 1.5.2012 sattuneiden 59 tapaturman määrä oli ajanjaksolla 1.10.1013 - 1.5.2014 pudonnut 30:een. Suurin osa tapaturmista oli liukastumisia.

Työntekijät muuttivat toimintaansa TTT-viestin saatuaan. Hyötyjä olivat tapaturmien vähentyminen, työsuojelutietouden lisääntyminen, yrityskuvan parantuminen ja vaikutukset resursoinnin suunnitteluun.

Tavoitteena oli, että ennakkoon ja reaaliajassa saapuvat tiedotteet lähestyvästä työsuojeluriskistä saisivat ihmiset muuttamaan käyttäytymistään. Lisäksi TTT tulisi osaksi Itellan työturvallisuusjohtamista ja työntekijöiden tuntema työturvallisuuskäytäntö koko yrityksessä.

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli hyödyntää sähköistä jakokirjaa tiedottamisessa sekä kehittää tiedotuskanavia työturvallisuuden parantamiseksi, ja tässä onnistuttiin hyvin.

Sähköisen jakokirjan viestitoiminto esimiehen käyttöliittymästä on yksinkertainen ja nopea tapa lähettää viestejä reittien jakajille.

Hankkeen pilottikokeilu toteutettiin vuosina 2013 - 2014 Lounais-Suomen ja Oulun alueiden perus- ja varhaisjakelussa. Vuosina 2014 - 2016 hanke laajennetaan valtakunnalliseksi.

Ilmanet-tuotteet esimiesten työkaluksi

Ilmanet on Ilmatieteen laitoksen yritysasiakkaille räätälöimä palvelukanava. Ilmanet antaa uusimmat säätiedot kuvina tai tekstimuotoisina tietopaketteina.

Itellalle koottiin kattava kokonaisuus Ilmanet-tuotteista, jotka tukevat esimiesten työnsuunnittelua. Työnjohdolla ja työsuojeluhenkilöstöllä oli koko ajan käytössään Ilmanet-portaali suunnittelutyökaluna internetissä.

Ilmatieteen laitos rakensi Itellalle raja-arvopalvelun. Raja-arvopalvelua varten Ilmatieteen laitos loi aggregaattityökalun Ilmanet-asiakasportaaliin, sillä Itella toivoi sääsuureita tarkasteltavan alueellisesti pistearvojen sijaan.

Kriittiset sääilmiöt ja niiden vaikuttavuusrajat määriteltiin Itellan työsuojelutarpeiden mukaisiksi. Määritystyö tehtiin yhdessä Itellan kanssa keräten ideoita jakelun esimiehiltä. Muun muassa keskituulen hälytysraja-arvoa nostettiin hankkeen aikana, koska sen huomattiin olevan liian alhainen.

Työsuojeluvaltuutettu piti Lounais-Suomen ja Oulun alueilla koko hankkeen ajan vähintään kerran viikossa ilmestyvää TTT-lokia. Lisäksi kerättiin tietoa alueella tapahtuneista sääoloihin liittyvistä tapaturmista.

Tulevaa viikkoa ennalta kuvaava TTT-loki toimi esimiesten apuvälineenä. Arvioituaan tilanteen työnjohtajat lähettivät TTT-viestit ja toimintasuositukset työntekijöille.

Työnjohto, työsuojeluasiamiehiä sekä avainhenkilöitä Turussa ja Oulussa perehdytettiin neljän tunnin koulutuksella TTT-järjestelmään sekä Ilmatieteen laitoksen määreisiin ja käytäntöihin.

Esimiehet tekivät TTT-hanketta tunnetuksi työntekijöille ja lähettivät työpaikoille koulutuskokonaisuuden, joka on lyhennelmä esimiesten koulutuspaketista.

Itellan tiedotuslehti Pointerissa julkaistiin hanketta koskeva artikkeli ennen hanketta sekä sen aikana ja loppupuolella.

Hankkeen aikana oli mahdollisuus käyttää Ilmatieteen laitoksen jalankulkijoille tarkoitettua säävaroituspalvelua sekä yleistä LUOVA vaara -tiedotetta.

Määrämuotoiset TTT-viestit toimivat hyvin

TTT-hanke onnistui luomaan helppokäyttöisen ja konkreettisen työkalun säätilojen muutoksesta johtuvaan riskien hallintaan ja ennakointiin.

Määrämuotoisten TTT-viestien lähettäminen onnistui hyvin, ja jakajien tavoitettavuus oli hyvällä tasolla. Päiväesimiehet ovat lähettäneet TTT-viestejä päiväsaikaan etukäteisvaroituksena, mutta myös yöesimiehillä on ollut säätilan muututtua akuutimpaa viestitarvetta.

Testiaikana oli kolme valtakunnallisen mobiiliverkon tietoliikenneongelmaa, jotka olisivat voineet estää TTT-viestin perillemenon.

Vuonna 2013 sattui kaksi myrskyn aiheuttamaa sähkökatkoa, jolloin myrskyn jäljiltä oli runsaasti tukiasemia ilman sähköä.

Kolmas tietoliikenneongelma ilmeni vuonna 2014, jolloin Elisan mobiiliverkon palveluissa oli valtakunnallinen häiriö.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineistoa Materials-välilehdellä.

TTT - TäsmäTurvallisuusTiedottaminen

Koivumäki Marko. 2014. TTT TäsmäTurvallisuusTiedottaminen. Ennakoiva ja reaaliajassa tapahtuva luonnonolosuhteisiin liittyvä työturvallisuusriskeistä ja uhista tiedottaminen Itekka Posti Oy:n perus- ja varhaisjakelussa.

113125Loppuraportti_julkinen.pdf (680.8 kt)

 

Hanketiedot

 • HakijaItella Posti Oy
 • ToteuttajaIlmatieteenlaitos
 • Lisätietoja
 • Marko Koivumäki
  marko.koivumaki@posti.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2013 - 31.3.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.3.2013
  12 100 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 28 200 euroa
 • Tulokset valmistuneet 10.9.2014

Aiheluokitus

 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.4. fysikaaliset altisteet ja altistuminen
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
 • työturvallisuusjohtaminen , työturvallisuuden tarkistuslistat , sääsuojaus , rajojen tunnistaminen