113136 Tutkimus

Oppilaitosten digitaalinen turvallisuustyökalu

Oppilaitosten digitaalinen turvallisuustyökalu

29.4.2013

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadun ytimenä nähdään turvallisuus: sekä yksittäisen työntekijän, oppilaan kuin yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna jokaisen koulupäivän tulisi olla lähtökohtaisesti turvallinen ja hyvinvointia lisäävä.

Käytännössä oppilaitoksista kuitenkin puuttuvat työkalut turvallisuuden mittaamiseen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Hankkeessa kehitetään oppilaitosten turvallisuusmittari digitaaliseksi ratkaisuksi. Selainpohjaisen turvallisuustyökalun avulla voidaan systemaattisesti mitata, visualisoida ja tunnistaa vaaratekijöitä, analysoida niihin johtaneita syitä, sekä suunnitella parannustoimenpiteinä turvallisempia menetelmiä ja työtapoja.

Hankkeessa syntyvä menetelmä järjestelmällistää vaarojen arvioinnin, riskienhallinnan perusmenettelyt ja mahdollistaa turvallisuusjohtamisen käytännöllisenä toimintana.

Turvallisuuden kehittäminen ja sen johtaminen voidaan viedä käytännön ruohonjuuritasolle yhteisöllistä menetelmää hyödyntämällä. Samalla synnytetään tietoa, joka tukee päätöksentekoa ja organisatorista oppimista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kristian Valkama

Työkalu oppilaitosten turvallisuusjohtamiseen

17.10.2013

Oppilaitoksia varten suunniteltu turvallisuusmittari auttaa tunnistamaan ja poistamaan vaaratekijöitä kouluympäristössä. Digitaalisen työkalun toteuttivat Advant Solutions ja Ubiikki Oy yhteistyössä viiden Pirkanmaan kunnan kanssa. Työsuojelurahasto tuki hanketta. 

Teollisuudessa vaara- ja poikkeamatilanteiden seurantajärjestelmät ovat tuttuja välineitä. Sen sijaan varhaiskasvatus- ja kouluympäristöstä ne ovat käytännössä puuttuneet, ja siksi turvallisuuden kokonaishallinta on alalla koettu isoksi haasteeksi.

Nyt valmistuneen, oppilaitosten nimenomaisiin tarpeisiin suunnitellun turvallisuusjärjestelmän taustalla on viiden kunnan – Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen ja Vesilahden – yhteishanke, jossa luodaan menetelmiä perusopetuksen laadun kehittämiseen. Laadun yhtenä kulmakivenä pidetään turvallisuutta, jota tarkastellaan ja kehitetään yksittäisen työntekijän, oppilaan ja koko työyhteisön näkökulmasta.

Tutkimuspohjainen turvallisuusmittari perustuu vuoden 2012 aikana tehdyn laatutyön tuloksiin. Ratkaisun käyttöä pilotoidaan laatuhankkeen kunnissa syksyn 2013 aikana. Ensimmäiset pilotoinnit käynnistyivät Pirkkalan ja Pälkäneen oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa. Loppuvuoden aikana pilotointi laajenee nyt mukana olevista 14 yksiköstä. Työkalua kehitetään jatkossa käyttäjien kokemusten ja palautteen perusteella.

Kehitysjohtaja Tero Rynkä Ubiikki Oy:stä kertoo, että ratkaisua pyritään levittämään laajemmin kansalliseen ja myöhemmin kansainväliseen käyttöön. Suomessa olisi mahdollista synnyttää oppilaitosten valtakunnallinen turvallisuustietovarasto, joka tukisi päätöksentekoa ja auttaisi ehkäisemään ongelmatilanteita eri yksiköissä.

Kiinni perimmäisiin syihin

Kehityshankkeessa tuotteistetun digitaalisen turvallisuusmittarin avulla kaikki työntekijät saavat työkalun oman työympäristönsä turvallisuuden kehittämiseen. Samalla se parantaa tiedonkulkua koulun ja kunnan sisällä turvallisuusasioissa.

Sähköiseen järjestelmään kirjattavat haitta- ja läheltä piti -tapahtumat voivat koskea joko oppilaiden, henkilökunnan tai koko yhteisön turvallisuutta.  Ne voivat olla esimerkiksi vaaratilanteita koulumatkoilla tai luokkaretkillä, tapaturmia käsityöluokassa, sisäilmaongelmia, ilkivaltaa, koulukiusaamista.

Ongelman havaitsija tekee järjestelmään pikakirjauksen tapahtumasta, minkä jälkeen turvallisuustiimi analysoi syitä ja miettii toimenpiteitä. Korjaustoimet vastuutetaan ja seurantapalavereista sovitaan. Myös johto seuraa toteutumista.

–Tavoitteena on järjestelmällinen ja jatkuva parantaminen, jossa turvallisuuden kehittäminen ja sen johtaminen on viety ruohonjuuritasolle, Rynkä sanoo.

Hänen mukaansa järjestelmä näyttää turvallisuustilanteen koko organisaatiolle helposti omaksuttavassa muodossa.
–Sen avulla voidaan pureutua ongelmien perimmäisiin syihin.

Perimmäiset syyt löytyvät, kun tapahtuma pilkotaan osiin ja haetaan siihen vaikuttaneita tekijöitä. Eri tarkastelutasojen tärkeät kysymykset ovat: miksi tapahtuma eteni, miksi emme havainneet sitä ja miksi järjestelmämme mahdollisti tapahtuman. Työkalu mahdollistaa tarvittaessa myös oppilaiden tai vanhempien osallistumisen ongelmanratkaisuprosessiin.

Tutkimustietoa hyödynnetty

Kehitystyössä on hyödynnetty Matti Waitisen Helsingin yliopistolle vuonna 2011 tekemää väitöskirjaa ”Turvallinen koulu?: Helsinkiläisten peruskoulujen turvallisuuskulttuurista ja siihen vaikuttavista tekijöistä”.

Lisäksi työkalun kehityksessä on käytetty professori Eila Lindforsin ja oppilaitosten turvallisuuskulttuuria edistävän kansallisen Optuke-verkoston yhdessä kokoamia raportteja, esityksiä ja suosituksia. Myös tutkija Jyri Paasosen havaintoja on hyödynnetty.

Näiden tutkimusten perusteella koulun hyvän turvallisuuskulttuurin tuntomerkkejä ovat etenkin kehittynyt ymmärrys turvallisuuden systeemisestä luonteesta, liittymisestä organisaation kaikkeen toimintaan, käytännön teoilla osoitettu turvallisuuden arvostus ja turvallisuustyön osallistava ja yhteisöllinen luonne.

Menetelmän kehittämisessä on konsultoitu rehtori, filosofian tohtori Matti Waitista.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Oppilaitosten digitaalinen turvallisuustyökalu

Oppilaitosten digitaalinen turvallisuustyökalu. Kehityshankkeen loppuraportti Työsuojelurahastolle. 12.9.2013. Advant Solutions.

113136-loppuraportti-Advant Solutions - TSR-loppuraportti 12.9.2013.pdf (489.8 kt)

Telma-lehti 1/2014, s. 58-59
Juttu: Turvallisempaan kouluun

Hanketiedot

 • HakijaAdvant Solutions
 • ToteuttajaAdvant Solutions
 • Lisätietoja
 • Kristian Valkama
  020 785 1844
  kristian.valkama@advantsolutions.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2013 - 15.9.2013
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.9.2013
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.4.2013
  34 200 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 73 200 euroa
 • Tulokset valmistuneet 19.9.2013

Aiheluokitus