114039 Loppuunsaattamisstipendi

Ammattiyhdistysliike maahanmuuton ristipaineessa -väitöskirjatyö

Ammattiyhdistysliike maahanmuuton ristipaineessa -väitöskirjatyö

26.5.2014

Artikkeliväitöskirjani pohjautuu neljään julkaistuun tieteelliseen julkaisuun. Tavoitteeni on väitellä vuoden 2014 aikana.

Väitöskirjani keskiössä ovat Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttoon liittyvät strategiat. Strategiat käsitetään tässä tutkimuksessa suhteellisen vakiintuneina toimintatapoina. Ammattiliittojen suhtautuminen työmarkkinoiden tulokkaisiin kertoo paljon siitä, miten ne mieltävät edunvalvontatehtävänsä. Näkökanta kertoo myös siitä, mitä ja keitä ammattiyhdistysliike edustaa. Tämän tutkimuksen kohteena on suomalainen ammattiyhdistysliike. Sen lähtökohdista tutkimuksessa kysytään kysymyksiä ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonnasta ja sen muutoksesta. Toivottavatko suomalaiset ammattiliitot maahanmuuttajat tervetulleiksi, vai pitävätkö ne heitä uhkana saavutetuille eduille? Entä miltä nämä ammattiliitoiksi tai ammattiyhdistyksiksi kutsutut kollektiiviset toimijat näyttäytyvät Suomeen muuttaneiden työntekijöiden silmissä? Ovatko ne toimijoita, jotka he voivat kokea omakseen? Väitöskirjan neljä julkaisua vastaavat näihin kysymyksiin eri näkökulmista.

Tutkimusaineisto koostuu haastatteluista sekä ammattiliittojen julkisista kannanotoista.

Hankkeen vastuuhenkilö
Rolle Alho

Ammattiliitot torjuvat ja auttavat maahanmuuttajia

9.9.2015

Maahanmuutto on Rakennusliitolle ja Palvelualojen ammattiliitolle PAMille ristiriitainen kysymys, käy ilmi tutkija, Master of Science Rolle Alhon väitöstutkimuksesta.

Yhtäältä ne pyrkivät saamaan maahanmuuttajat ammattiliittojen jäseniksi ja turvaamaan maahanmuuttajien työehtoja.

Toisaalta molemmat liitot pyrkivät keskusjärjestönsä SAK:n kanssa torjumaan työperäistä maahanmuuttoa. Ne puolustavat aktiivisesti nykyisiä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta suuntautuvan työperäisen maahanmuuton rajoituksia. Perusteluina ovat Suomen korkea työttömyysaste ja maahanmuuttajien työehtoihin liittyvät ongelmat.

Työnantajajärjestöt puolestaan vaativat työperäisen maahanmuuton rajoitusten purkamista, sillä ne katsovat, että lisääntynyt työvoiman tarjonta hyödyttäisi yritystoimintaa.

Alhon englanninkielisen artikkeliväitöskirjan nimi on suomeksi Tervetuloa Töihin! – Ammattiliittojen strategiat ja työperäinen maahanmuutto. Sosiaalipolitiikan alan työ tarkastettiin Turun yliopistossa 29. elokuuta 2015.

Työsuojelurahasto on tukenut työn valmistumista tutkijastipendillä ( TSR 110416) ja loppuunsaattamisstipendillä.

Maahanmuuttajia merkittävä osa

Alho analysoi Rakennusliiton ja PAMin maahanmuuttoon liittyviä strategioita: miten liitot suhtautuvat maahanmuuttoon, pyrkivätkö ne saamaan maahanmuuttajia jäsenikseen ja mikä on maahanmuuttajien asema ammattiliitoissa.

Rakennusliitto ja PAM valittiin tarkasteltaviksi, sillä niiden edustamilla aloilla maahanmuuttajat muodostavat merkittävän osan työvoimasta.

Tutkimuksessa käsiteltiin myös maahanmuuttajien kokemuksia kyseisistä ammattiliitoista. Lisäksi tarkasteltiin Viron työmarkkinatilannetta ja ammattiyhdistysliikkeen asemaa, sillä ne vaikuttavat Rakennusliiton toimintaympäristöön ja -edellytyksiin.

Työehdot eivät saa eriytyä

Ammattiliittojen keskeisenä strategiana on taata, että maahanmuuttajat eivät tee heikommin työehdoin samoja työtehtäviä kuin syntyperäinen väestö.

Sekä PAM että Rakennusliitto tiedottavat suomalaisista työehtosopimuksista ja ammattiliittojen jäsenyydestä yleisimmillä maahanmuuttajakielillä.

Tämä on ammattiliittojen tulevaisuudennäkymien kannalta tärkeää, sillä niiden intressissä ei ole, että syntyperäisen väestön ja maahanmuuttajien työehdot eriytyvät.

Tutkimusta varten haastatellut maahanmuuttajat kokivat olevansa syntyperäistä väestöä heikommassa neuvotteluasemassa suhteessa työnantajiin, mikä heijastuu usein työehtoihin.

Maahanmuuttajien mukaan ammattiliitoilla on tärkeä rooli työehtojen turvaajina. Toisaalta he painottivat, että maahanmuuttajien tietämys ammattiliittojen roolista Suomessa on usein hyvin puutteellista.

Maahanmuuttajajäsenten määrä noussut

Molemmissa liitoissa maahanmuuttajajäsenten määrä on noussut suhteellisen nopeasti viime vuosikymmenenä, ja etenkin PAMissa huomattava osa uusista jäsenistä on maahanmuuttajia.

Rakennusliitolle jäsenhankinta on hankalampaa kuin PAMille, sillä ulkomaalaiset rakennustyöntekijät työskentelevät Suomessa usein tilapäisesti eivätkä siksi liity ammattiliittoon.

Liittojen strategiat poikkeavat osittain toisistaan: Rakennusliitto on ensimmäisenä suomalaisena ammattiliittona perustanut maahanmuuttajille tarkoitetun ammattiosaston, jonka tarkoituksena on helpottaa maahanmuuttajien osallistumista liiton toimintaan ja nostaa esiin maahanmuuttajien erityisongelmia.

PAM sen sijaan katsoo, että tällainen järjestely eriyttäisi maahanmuuttajat muusta jäsenistöstä liiton sisällä.

Työehdoissa usein ongelmia

Vaikka molemmat liitot ovat onnistuneet kasvattamaan maahanmuuttajajäsenten määrää, maahanmuuttajat ovat edelleen aliedustettuina liittojen jäseninä ja toimitsijoina, minkä osa haastatelluista maahanmuuttajista koki ongelmalliseksi.

Maahanmuuttajat suhtautuvat liittoon käytännönläheisesti: ammattiliittoon liityttiin silloin, kun jäsenyyden katsottiin tarjoavan konkreettista hyötyä.

Liittojen toimista huolimatta maahanmuuttajat – ja maassa tilapäisesti työskentelevät ulkomaalaiset – kohtaavat syntyperäistä väestöä useammin ongelmia työehdoissa.

Sekä PAM että Rakennusliitto vaativat valtiolta nykyistä vahvempia toimia maahanmuuttajien työehtojen turvaamiseksi, sillä maahanmuuttajien työehtojen valvominen ja suojaaminen vaatii liitoilta resursseja.

Toisaalta ilman ammattiliittojen toimintaa maahanmuuttajien työehtoihin liittyvät ongelmat olisivat nykyistä suurempia. Jotkut tutkimusta varten haastatellut maahanmuuttajat olivat esimerkiksi saaneet ammattiliiton apua maksamattomien palkkojen perimisessä.
 
Maahanmuutto liitoille valtaresurssikysymys

Tutkimus osoitti Walter Korven valtaresurssiteoriaa hyödyntäen, että maahanmuutto on ammattiliitoille valtaresurssikysymys: onnistuneet maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvät strategiat vahvistavat liittojen valtaresursseja – ja päinvastoin.

Aiemmat tutkimukset ovat painottaneet suomalaisten ammattiliittojen pyrkimystä torjua työperäistä maahanmuuttoa, ja Alhon tutkimuksessa havaitut ammattiliittojen toimet maahanmuuttajien työmarkkina-aseman turvaamiseksi ovat jääneet huomiotta.

Tutkimusaineisto koostuu 78 laadullisesta tutkimushaastattelusta, ammattiliittojen tilaisuuksista kerätystä aineistosta ja työnantajajärjestöjen julkisista kannanotoista.

Toimittaja
Leena Huovila

Ammattiyhdistysliike maahanmuuton ristipaineessa -väitöskirjatyö

Alho Rolle. 2015. Inclusion or Exclusion? Trade Union Strategies and Labor Migration. Migration studies C 27. Institute of Migration. isbn 978-952-5889-90-1 (print)
isbn 978-952-5889-91-8 (pdf)
www.siirtolaisuusinstituutti.fi/en/publication/inclusion-or-exclusion-trade-union-strategies-and-labor-migration

114039 Rolle Alhon väitöskirja.pdf (2486.6 kt ) 

Hanketiedot

 • HakijaAlho Rolle
 • ToteuttajaAlho Rolle
 • Lisätietoja
 • Rolle Alho
  rolle.alho@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.3.2014 - 31.5.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.1.2014
  6 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 26.8.2015

Aiheluokitus