116031 Loppuunsaattamisstipendi

Väliaikaisessa yritysten välisessä yhteistyössä tapahtuva oppiminen käytäntöjen näkökulmasta -väitöskirjatyö

16.3.2016

Rakennusalan tuottavuutta on parannettu uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ja yhteistyötä kehittämällä. Digitaaliset ratkaisut muuttavat yhteistyön edellytyksiä ja toisaalta yhteistyötä voidaan parantaa esimerkiksi erilaisin sopimuksin. Uudenlaisia yhteistyön malleja voidaan suunnitella johtamistasolla, mutta usein asiantuntijat ja työntekijät luovat uudet käytännöt jokapäiväisessä toiminnassaan. Käytäntöjen muuttaminen on erityisen haastavaa ympäristössä, jossa toiminta on väliaikaista ja yritysten välillä kuten rakennusprojekteissa. Väitöskirja vastaa tähän haasteeseen tutkimalla miten käytäntöjen tasolla yritysten välistä yhteistyötä voidaan parantaa.
Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksen lisäksi empiirisistä tapaustutkimuksista, joita on analysoitu laadullisin menetelmin. Tapaustutkimuksiksi on valittu rakennusprojekteja, joita on tutkittu sekä Suomessa että USA:ssa. Väitöskirjatutkimus koostuu neljästä osasta, joista jokainen julkaistaan tieteellisenä artikkelina. Näistä ensimmäinen analysoi käytäntöteoreettista näkökulmaa rakennusalalla, toinen reflektiivistä oppimista uusien käytäntöjen luomisessa, kolmas yhteisen työskentelytilan roolia yhteistyön johtamisessa ja neljäs allianssiprojektin neuvottelukäytäntöjä.
Tulokset on kokonaisuudessaan käytettävissä loppuvuodesta 2016. Artikkeleista yksi on jo julkaistu ja toinen on hyväksytty.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anne Kokkonen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Onnistunut rakennusprojekti: johto antaa yksilöiden vaikuttaa

12.6.2018

Monimutkaisten yhteistyöhankkeiden onnistumista edesauttaa  yksilöiden aktiivinen osallistuminen. Tuore rakentamistalouden ja organisaatiotutkimuksen väitöstutkimus näyttää kuinka rakennusprojektin johdon kannattaa antaa kaikille mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin ratkaisuihin. 

Rakennusprojekteissa yhteistyö voi olla haastavaa, kun useat yritykset eri asiantuntija-aloilta luovat yhdessä monimutkaisia ratkaisuja. 

VTT Anne Kokkonen tutki väitöstutkimuksessaan yritysten välistä yhteistyötä ja kollektiivista oppimista rakennusprojektien päivittäisissä käytännöissä. 

Työsuojelurahaston tukemassa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin alan aiemman tutkimuksen lisäksi yhteistyökäytäntöjä amerikkalaisessa ja suomalaisessa rakennusprojektissa.

Yksilöiden aktiivisuus menestyksen taustalla

Kokkosen Aalto-yliopistossa tekemän tutkimuksen mukaan onnistuneen yhteistyön käytäntöjä johdetaan luomalla yhteisiä tavoitteita ja tapoja yritysten kesken. Keskeisenä työkaluna johtamisessa voidaan käyttää sitä, että toimijat tuodaan samaan sosiaaliseen ja fyysiseen tilaan. 

Kokkosen tutkimus osoitti, että yksilöt luovat uusia yhteistyökäytäntöjä omaan työhönsä omasta asiantuntijuudestaan käsin ja reflektoiden eli peilaten aiempaan kokemukseensa.

– Uudenlaisia yhteistyön malleja voidaan suunnitella johtamistasolla, mutta usein asiantuntijat ja työntekijät luovat uudet käytännöt jokapäiväisessä toiminnassaan, Kokkonen sanoo.

Lisäksi menestyksekäs yhteistyö edellyttää yksilöiden aktiivisuutta. 

– Yhteistyötä syntyy erityisesti, kun yksilöt aktiivisesti osallistuvat vuorovaikutukseen ja heidän tarjoamansa tieto otetaan huomioon yhteisissä ratkaisuissa. 

Siksi johtajien olisi varmistettava yksilöiden osallistuminen yhteistyötapoihin ja tarjota mahdollisuuksia pohtia  muuttuvia käytäntöjä.

Alliansseissa mahdollisuus yhteiseen oppimiseen

Aktiivista yhteistyötä voidaan edistää Allianssi-projekteissa, joissa toimijat ovat samaan aikaan läsnä tekemässä ratkaisuja. 

– Allianssi-projektit voivat myös edistää yhteistä oppimista, mikä puolestaan edistää monialaisia ratkaisuja sekä vähentää uudelleen työstämistä, Kokkonen kertoo.

Anne Kokkosen väitös tarkastettiin 2.3.2018 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa. Väitöskirja "Let's figure it out together: Inter-organizational collaboration in the daily practices of complex construction projects” osallistuutieteelliseen keskusteluun rakentamistalouden ja organisaatiotutkimuksen aloilla.

Väitöstutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksen lisäksi empiirisistä tapaustutkimuksista, joita on analysoitu laadullisin menetelmin.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Anne Kokkonen. Let’s figure it out together: Inter-organizational collaboration in the daily practices of complex construction projects. Aalto-yliopisto. Tuotantotalouden laitos. 2018. 71 sivua.

ISBN:     978-952-60-7851-9 (electronic)
              978-952-60-7850-2 (printed)
ISSN:     1799-4942 (electronic)
              1799-4934 (printed)

Hanketiedot

 • HakijaKokkonen Anne
 • ToteuttajaKokkonen Anne
 • Lisätietoja
 • Anne Kokkonen
  050 300 4887
  anne.kokkonen@aalto.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2016 - 31.7.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 28.5.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 9.2.2016
  6 050 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6 950 euroa
 • Tulokset valmistuneet 29.5.2018

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • yhteistyö , oppiminen , rakennushankkeet , projektijohtaminen , käytännöt