116327 Loppuunsaattamisstipendi

Toimijoita tahtomattaan? Kuinka julkisen sektorin vanhustenhoito-organisaatiot kääntävät rakenteellisia ongelmia kiistoiksi hoitajien toimijuudesta -väitöskirjatyö

2016-07-11 15:05:00.438

Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee tapoja, joilla julkisen sektorin vanhusten hoitotyö vastaa (erityisesti) väestön ikääntymisen aiheuttamiin muutospaineisiin. Tutkimuksen aineisto muodostuu vanhushoivan johtotehtävissä työskentelevien toimihenkilöiden sekä maahanmuuttajataustaisten hoitajien haastatteluista. Analyysin fokuksessa ovat eri toimijoiden tavat ymmärtää ja tehdä hallittavaksi omaa työtään ja työskentely-ympäristöään.

Tutkimuksessa kysytään: Miten ikääntyvän väestön ”ongelma” kääntyy vanhusten hoitotyössä siedettävissä oleviksi paikallisiksi ongelmiksi? Millaisia hoitotyön etiikkaa ja eri toimijoiden vastuuta koskevia uudelleentulkintoja käännökset edellyttävät? Millaisia kiistoja ja tulkintaerimielisyyksiä käännöksiin liittyy? Mikä on maahanmuuttajatyöntekijöiden asema suhteessa käännösyrityksiin?
Tutkimus tarkastelee erityisesti käytäntöjä, joissa vanhushoivan rakenteelliset ongelmat kääntyvät lupaaviksi mahdollisuuksiksi kehittää työntekijöiden omaehtoista, aktiivista ja itsenäistä toimijuutta. Tutkimus kysyy, millä edellytyksillä nämä käännösyritykset ovat eri toimijoille uskottavia ja hyväksyttäviä. Tutkimus tarjoaa välineitä lisätä vanhustenhoidon toimijoiden itseymmärrystä ja ratkaista heidän välisiään kommunikaatio-ongelmia.

Hankkeen vastuuhenkilö
Antero Olakivi

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Yrittäjäasennetta ja maahanmuuttajataustaisia osaajia lääkkeeksi hoivatyön resurssipulaan

2017-11-13 10:05:48.296

Kuinka julkisen sektorin vanhusten hoitotyö vastaa väestön ikääntymisestä ja sosiaalipalvelujen niukkuuspolitiikasta johtuviin muutosvaatimuksiin?

Antero Olakivi tutkii väitöskirjassaan kahta sopeutumiskeinoa: pyrkimyksiä lisätä hoivatyön tehokkuutta yksityiseltä sektorilta omaksuttujen johtamismallien avulla – erityisesti tukemalla aktiivista toimijuutta – sekä pyrkimyksiä vastata työvoimapulaan lisäämällä maahanmuuttajataustaisten osaajien rekrytointia. Työsuojelurahasto tuki Olakiven väitöskirjatyötä loppuunsaattamisstipendillä.

Tulkintoja omasta ja toisten toimijuudesta

Tutkimuksen aineistona oli vanhushoivan johtotehtävissä työskentelevien toimihenkilöiden ja maahanmuuttajataustaisten hoitajien haastatteluja vuosilta 2011–2013, joissa johtajat ja hoitajat suhteuttavat itseään ja toisiaan professionaalisen ja yrittäjämäisen toimijuuden kulttuurisiin ihanteisiin.

Yrittäjämäisen toimijuuden mielikuvat auttavat johtajia esiintymään moderneina ja demokraattisina ’valmentajina’, jotka aktivoivat alaisiaan. Hoitajat puolestaan välttivät kielteiset vaikutelmat heikosta motivaatiosta tai rutinoitumisesta esiintymällä aktiivisina, vastuullisina ja aikaansaavina toimijoina.

Yrittäjämäisen johtamisen ihanteet synnyttävät kuitenkin myös uusia ristiriitoja: Esiintyäkseen alaisiaan aktivoivina valmentajina johtajat tarvitsevat passiivisia ja heikosti motivoituneita valmennettavia. Monet hoitajat eivät kuitenkaan halua esiintyä esimiestensä valmennusta kaipaavina aktivoinnin kohteina.

Hoitajat voivat esiintyä aktiivisina, motivoituneina ja yrittäjämäisinä toimijoina, tai korostaa esimerkiksi työntekijöiden ja ajan puutetta rakenteellisina ongelmina. Hoitajat voivat myös toimia yrittäjämäisesti ja autonomisesti vastoin omaa tahtoaan.

Välineitä konfliktien välttämiseen

Olakiven tutkimus auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään hoiva- ja hoitoalan työhön ja työyhteisöön liittyviä yhteiskunnallisia odotuksia, eturistiriitoja ja tulkintaerimielisyyksiä.

Osoittamalla, kuinka työyhteisöjen ristiriidat syntyvät työntekijäryhmien ymmärrettävistä mutta keskenään ristiriitaisista pyrkimyksistä positiivisten self-presentaatioiden ylläpitämiseen, tutkimus myös auttaa paikantamaan työyhteisöjen keskeisiä solmukohtia.

Tutkimus tarjoaa työyhteisöille välineitä myös avointen konfliktien välttämiseksi, toimijoiden itseymmärryksen lisäämiseksi ja kommunikaatio-ongelmien ratkaisemiseksi.

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Olakivi, Antero. The relational construction of occupational agency : Performing professional and enterprising selves in diversifying care work
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Unigrafia. Helsinki 2018

ISSN 2343-273X (print)
ISSN 2343-2748 (online)
ISBN 978-951-51-3291-8 (pbk.)
ISBN 978-951-51-3292-5 (PDF)

Olakivi, A. & Niska, M. (2017). Rethinking managerialism in professional work: from competing logics to overlapping discourses. Journal of Professions and Organization, 4(1), 20–35. Olakivi, A. & Niska, M. (2016). Constructing homelikeness: migrant caregivers and the politics of ‘activation’ in public care provision in Finland. Teoksessa Walsh, K. & Näre, L. (toim.), Transnational migration and home in older age (s. 215–226). New York: Routledge.

Olakivi, A. (2017). Unmasking the enterprising nurse: migrant care workers and the discursive mobilisation of productive professionals. Sociology of Health and Illness, 39(3), 428–442.

Olakivi, A. (2013). “In case you can speak Finnish, there’s no problem.” Reconstructing problematic identity-positions in migrant care workers’ organisational discourse. Nordic Journal of Migration Research, 3(2), 91–99.

 

 

Hanketiedot

 • HakijaOlakivi Antero
 • ToteuttajaOlakivi Antero
 • Lisätietoja
 • Antero Olakivi
  antero.olakivi@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 2016-09-01 00:00:00.0 - 2016-12-15 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-05-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2016-06-07 00:00:00.0
  6125.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 6125.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2017-11-08 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen