116490 Post doc -stipendi

Psyykkinen oireilu ja sairauspoissaolot - rekisteritutkimus suomalaisilla julkisen sektorin työntekijöillä

30.12.2016

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ennustaako lievä psyykkinen oireilu (engl. common mental disorders) myöhempiä sairauspoissaoloja suomalaisilla keski-ikäisillä ja ikääntyvillä julkisen sektorin työntekijöillä. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi miten elinympäristöön ja elintapoihin liittyvät tekijät, kuten työolot, sosioekonomiset tekijät ja terveyskäyttäytyminen, selittävät tai välittävät yhteyksiä psyykkisen oireilun ja sairauspoissaolojen välillä.
Tutkimuksessa yhdistetään sairauspoissaoloja koskevia rekisteritietoja Helsinki Health Study (HHS) -kyselytutkimuksen aineistoon. HHS-peruskyselyaineisto on kerätty vuosina 2000-2002 Helsingin kaupungin 40-60-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa (N=8960). Tilastolliset analyysit tuottavat tietoa psyykkisen oireilun, erimittaisten ja eri diagnooseihin perustuvien sairauspoissaolojen sekä muiden tutkittavien tekijöiden välisistä yhteyksistä.

Tutkimuksen tulokset raportoidaan ensisijaisesti englanninkielisinä vertaisarvioituina tieteellisinä artikkeleina, jotka valmistuvat ja tarjotaan julkaistavaksi tutkimusjakson (1.2.2017-31.1.2018) aikana. Tuloksia esitellään tutkimusjakson kuluessa myös kansainvälisessä tieteellisessä konferenssissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Elina Mauramo

Psyykkinen oireilu lisää myöhempien sairauspoissaolojen riskiä

5.2.2018

Jo hyvin lievä psyykkinen oireilu lisää myöhemmin niin lyhyiden, keskipitkien ja pitkien sairauspoissaolojen riskiä. Vaikka työntekijöiden psyykkinen oireilu olisi vähäistä, siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Työpaikoilla pitäisi löytää keinoja ehkäistä sitä – etenkin, kun työntekijät kokevat tällaisia oireita hyvin yleisesti.

Tulos sisältyy tutkija, FT, VTM Elina Mauramon Helsingin yliopistossa tekemään post doc -tutkimukseen, jota Työsuojelurahasto rahoitti stipendillä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin psyykkisen oireilun yhteyksiä myöhempiin erimittaisiin sairauspoissaoloihin.

Aineisto koostui Helsinki Health Study -seurantatutkimuksen kyselyaineistoista (2000–2002 ja 2007), jossa on seurattu Helsingin kaupungin 40–60-vuotiaita työntekijöitä. Kyselyaineisto on yhdistetty sairauspoissaoloja koskeviin rekisteritietoihin.

Vaikutus eri ryhmien sairauksiin

Tulokset osoittavat eriasteisen psyykkisen oireilun ennustavan niin lyhyitä (1–3 päivää), keskipitkiä (4–14 päivää) kuin pitkiäkin (yli 15 päivää) sairauspoissaoloja sekä naisilla että miehillä.

Tarkasteltaessa psyykkisen oireilun muutoksia kahden aikapisteen välillä (2000–2002 ja 2007) todettiin, että niin lisääntyvä, vähenevä kuin pysyväkin psyykkinen oireilu kasvatti myöhempien eri diagnoosiryhmiin kuuluvien sairauspoissolojen riskiä (mielenterveys-, tuki- ja liikuntaelindiagnoosit sekä muiden sairauksien diagnoosit).

Työntekijöiden mielenterveyttä tuettava ennakoivasti

Tulokset vahvistavat työntekijöiden mielenterveyden tukemisen tarpeellisuuden sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi ja työkyvyn tukemiseksi. Työpaikoilla olisi olennaista kehittää keinoja, joilla voitaisiin tukea työntekijöiden mielenterveyttä jo ennakoivasti sekä hyvin varhaisessa ja lievässä oireilun vaiheessa.

Tulosten pohjalta voidaan pitää tärkeänä suunnitella ja toteuttaa konkreettisia mielenterveyden tukemisen toimintamalleja työelämässä käytettäväksi esimerkiksi interventiotyyppisten jatkotutkimusten avulla.

Jatkotutkimuksissa ja kehittämistoimissa olisi tärkeää ottaa huomioon myös mielenterveyden ja fyysisen terveyden ja toimintakyvyn, kuten tuki- ja liikuntaelinterveyden, väliset yhteydet ja yhteissairastavuus.

Mauramon mukaan tutkimustulosten perusteella näyttää olennaiselta selvittää tarkemmin myös sairauspoissaolojen jälkeisiä mielenterveyden kehityskulkuja erilaisia mielenterveyden mittareita käyttäen, jotta mielenterveyden ja työkyvyn välisistä yhteyksistä saadaan kokonaisvaltaisempi käsitys.

Mauramo ja tutkijakumppanit ovat kirjoittaneet kaksi artikkelia julkaistavaksi kansainvälisissä tiedelehdissä. Niistä toinen on käynyt vertaisarvioinnin läpi ja julkaistaan myöhemmin vuonna 2018  Journal of Occupational and Environmental Medicine -lehdessä.

Toinen artikkeli on menossa vertaisarviointiin Scandinavian Journal of Work, Environment & Health -lehteä varten.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Psyyken lieväänkin oireiluun huomiota. Tiedon silta 2018.
https://tiedonsilta.fi/psyyken-lievaankin-oireiluun-huomiota/

 

Hanketiedot

 • HakijaMauramo Elina
 • ToteuttajaMauramo Elina
 • Lisätietoja
 • Elina Mauramo
  0440540400
  elina.mauramo@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2017 - 31.1.2018
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.1.2018
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.11.2016
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 30 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 31.1.2018

Aiheluokitus

 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
  -4.3. arviointimallien kehittäminen