117252 Matkastipendi

Yhdessä kehittäen kohti parempia turvallisuuden johtamisen käytäntöjä

NES Nordic Ergonomic Society -conference: Joy at work – Ergonomics breaking barriers, 20-23.8.2017, Lund, Ruotsi

2017-06-22 09:56:47.813

Matkan tarkoituksena on esitellä Työsuojelurahaston rahoittaman EduSafe- hankkeen (Turvallisuuden edistäminen opetusalalla) ensimmäisiä tuloksia. NES Nordic Ergonomic Society -conference: "Joy at work - Ergonomics breaking barriers", joka pidetään 20-23.8.2017 Lundissa Ruotsissa. Esityksessämme "Enhancing the collaborative design of safety management practices in education" (Kurki, Anna-Leena, Uusitalo, Hanna, Teperi, Anna-Maria) esittelemme 1) muutospaja-menetelmän, jota hankkeessa on käytetty turvallisuuden hallinnan ja johtamisen käytäntöjen kehittämiseen opetusalalla, sekä 2) muutospajaintervention tuloksia. Yhteinen näkymä koulujen työturvallisuuden haasteista kehittyi muutospajaintervention kolmen ensimmäisen pajatapaamisen aikana. Lisäksi muutospaja auttoi osallistujia kyseenalaistamaan nykyisiä ja luomaan uudenlaisia ennakoivia turvallisuuden johtamisen käytäntöjä. Nämä uudenlaiset käytännöt auttavat ottamaan haltuun muuttuvia, monimutkaistuvassa toimintaympäristössä syntyviä turvallisuuden haasteita. Analyysissamme hyödynnämme kehittämistoimijuuden käsitettä (Haapasaari ym, 2014) sekä Hollnagelin (2014) ajatusta turvallisuusparadigman muutoksesta (Safety-I ja Safety-II). Tavoitteenamme on herättää keskustelua turvallisuudenhallinnasta ja sen kehittämistarpeista koulukontekstissa, sekä saada muilta konferenssiosallistujilta palautetta tutkimuksestamme ja valituista menetelmistä. Raportoimme analyysimme tulokset artikkelissa, joka julkaistaan konferenssijulkaisussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anna-Leena Kurki

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Muutospaja-interventiolla turvallisuutta kehittämään

2017-09-14 12:48:50.327

Turvallisuuskulttuurin muuttuminen vaatii aikaa ja yhteistyötä opetusalalla.

Työterveyslaitoksen tutkija Anna-Leena Kurki esitteli Työsuojelurahaston rahoittaman Turvallisuuden edistäminen opetusalalla (Safety Promotion at Education, EduSafe) -hankkeen tuloksia kansainvälisessä NES Nordic Ergonomic Society -konferensissa  elokuussa 2017 Ruotsissa.

Esitys pohjautui EduSafe-hankkeessa toteutettuun Muutospaja-intervention kolmen ensimmäisen työpajan tuloksiin. Intervention tavoitteena oli tukea turvallisuuden johtamisen ja hallinnan kehittämistä; auttaa edistämään kehittämistoimijuutta sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja, jotka auttavat hallitsemaan nykyisiä kompleksissa työssä syntyviä turvallisuuden ja hyvinvoinnin haasteita.

Interventio koostui neljästä pajatapaamisesta Kaupungin X opetustoimessa. Osallistujina pajatapaamisessa olivat kaupungin sivistystoimen johto, perusopetuksen ja lukion rehtorit, työsuojelupäällikkö, - valtuutettu sekä koulujen työsuojeluasiamiehet.

Muutospajaprosessi edisti osallistujien kehittämistoimijuutta: Prosessi auttoi luomaan jaettua ymmärrystä nykyisistä työturvallisuuden ja hyvinvoinnin haasteista kouluissa, sekä tuotti nykyisten riskilähtöisten, ohjeisiin ja standardeihin perustuvat turvallisuuden hallinnan käytäntöjen yhteisen kyseenalaistamisen eli oivalluksen siitä, ettei nykyisillä käytännöillä kyetä hallitsemaan monimutkaistuvia työturvallisuuden ja hyvinvoinnin haasteita.

Työsuojelurahasto on tukenut Kurjen osallistumista konferenssiin matkastipendillä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Anna-Leena Kurki, Hanna Uusitalo and Anna-Maria Teperi, Työterveyslaitos. Enhancing the collaborative design of safety management practices in education -esityskalvot. NES2017

Konferenssin verkkosivut http://www.lth.se/nes2017/

Hanketiedot

 • HakijaKurki Anna-Leena
 • ToteuttajaKurki Anna-Leena
 • Lisätietoja
 • Anna-Leena Kurki
  anna-leena.kurki@ttl.fi
 • NES Nordic Ergonomic Society -conference: Joy at work – Ergonomics breaking barriers, 20-23.8.2017, Lund, Ruotsi
 • Toteutusaika
 • 2017-08-20 00:00:00.0 - 2017-08-28 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2017-08-28 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-06-08 00:00:00.0
  740.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 988.0 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2017-09-13 00:00:00.0

Aiheluokitus

 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.2. turvallisuuskulttuurin ja koulutuksen kehittäminen
  -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen