190129 Tutkimus

Kotihoitohenkilöstön uudistuva osaaminen: Työn sisältöjen kehittäminen ja työssä jaksamisen edistäminen yhteistoiminnallisella palvelumuotoilulla.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kotihoidon ajankohtaisiin haasteisiin tulisi vastata henkilöstön osaamista sekä työprosesseja ja -sisältöjä uudistamalla, jotta työn mielekkyys, työhyvinvointi ja alan vetovoimaisuus lisääntyvät. Tämän Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoiman kaksivuotisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja mallintaa kuntien a) kotihoitotyön palvelumuotoilua, b) siihen tarvittavaa osaamista ja c) miten kehitettävät palvelumuotoilun tuotteet saadaan juurtumaan uudistuviin palvelurakenteisiin. Lisäksi d) tutkitaan kotihoitohenkilöstön osaamisen, työssä jaksamisen ja työsisältöjen muuttumista, kun henkilöstöä osallistetaan kehittämistyöhön ja perehdytetään palvelumuotoiluun pilotointien kautta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat toteuttajakuntien (Laukaa, Äänekoski) kotihoitohenkilöstöt (arvio n=100) ja kuntakohtaisesti valitut kolmen tai neljän hengen kehittäjätiimit. Monimenetelmällisessä tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia ja tutkimuksen aikana koottavia aineistoja. Määrälliset aineistot (henkilöstökyselyt, tiedolla johtamisen kunta-aineistot) antavat yleiskuvan tutkittavan ilmiön kokonaisuudesta ja laadulliset aineistot (tiimien fokusryhmäkeskustelut ja oppimispäiväkirjat) syventävät tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten pohjalta laaditaan ehdotus maakunnalliseksi kotihoidon palvelumuotoilun malliksi, joka täydentää I&O-kärkihankkeessa laadittua Keski-Suomen asiakaspolkua. Tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö
Eija Janhunen

Hanketiedot

 • HakijaJyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
 • ToteuttajaLaukaan kunta
 • Lisätietoja
 • Eija Janhunen
  eija.janhunen@jamk.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2019 - 31.8.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2019
  80 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 116 912 euroa