98280 Tiedotus ja koulutus

Palkkakannustavuus ja sen tukijärjestelmä

Tutkimuksen taustalla oli Yrico Oy:n aikaisemmissa tutkimuksissa tehty havainto, jonka mukaan subjektiivinen oikeudenmukaisuuden kokemus vahvistaa ja epäoikeudenmukaiseksi mielletty menettely murentaa hyvänkin palkkausjärjestelmän kannustevoiman.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kolmea päämäärää, jotka vaikuttavat kaikkien työyhteisöjen menestymiseen: miten luoda hyvä yrittämisilmapiiri, miten saada aikaan hyvä työhalu ja työkyky sekä miten saada aikaan palkkamarkalle korkea tuottavuus. Tutkimukseen valittiin kahdeksan työyhteisöä, jotka edustivat valtion ja kuntaorganisaatioita sekä teollisuus- ja palveluyrityksiä. Kevään 1999 aikana kerättiin 288 havaintoyksikön suuruinen empiirinen aineisto

Työmarkkinakeskusjärjestöt korostavat julkaisussa ”Illuusiosta todelliseen”, että kannustava ja oikeudenmukaiseksi koettu palkkaus ottaa huomioon kolme palkan perusosaa: työn vaativuuden, henkilökohtaisen ammattitaidon ja työn tuloksellisuuden. Palkanosissa on myös otettava huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo ja syrjimättömyys

Vastaajista 46,5 % ilmoitti luottavansa palkka-asioiden asialliseen hoitoon talossa. Tyytymättömyys oli kuitenkin suuri: 50,3 % koki palkkaukseen sisältyvän selvää epäoikeudenmukaisuutta. Suurimpina puutteina henkilökunta piti työn vaativuuden, henkilökohtaisen suoritustason ja pätevyyden huomioon ottamista palkkauksessa. Vastaajista joka toinen (48,6 %) oli sitä mieltä, että hänen osoittamaansa kehityskykyisyyttä ei ollut asiallisesti otettu huomioon palkassa. Noin kolmasosan mielestä (71,5 %) osaamis- ja suoritustason nostamisella ei olisi myönteistä vaikutusta ansiotasoon. Neljä viidestä (81,6 %) ei uskonut, että työpanosta kasvattamalla pääsisi parempaan ansioon.

Tutkimuksen mukaan työyhteisöjen henkilöstöpolitiikka on vahvasti yhteydessä subjektiiviseen kokemukseen siitä, onko palkka oikeudenmukaisesti määritetty. Eettinen henkilöstöpolitiikka, johon kuuluvat henkilöstön arvostus ja huolenpito sekä työnantajan suorapuheisuus ja rehellisyys näyttivät tyydyttävän tarpeita, jotka samalla vahvistivat palkan kannustevoimaa.

Tiivistelmä: Liisa Strann

Hanketiedot

 • HakijaElinkeinoelämän keskusliitto ry
 • Lisätietoja
 • PERTTI ALIVIRTA
  (09) 686 81
 • Toteutusaika
 • 1.9.1998 - 1.9.1999
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2.11.1998
  13 455.03 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 26 910.06 euroa
 • Tulokset valmistuneet 2.11.1999