TiedonSilta_noimg
Työsuojelurahaston toiminta | 13.5.2016

Työsuojelurahasto jakaa vuosittain määrärahoja työelämän kehittämiseksi

Rahoitusmuotoja on 13.

Tutkimusmääräraha tukee rahaston toimialalla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimuksella. Määrärahalla voidaan tukea myös hankkeita, joiden tarkoituksena on tutkimukseen perustuen kehittää organisaatioiden toimintaa tai ratkaista työelämän ongelmia. Tieteellisen tutkimus- ja kehitystyön tuotoksella on oltava yleisempää käytännön merkitystä suomalaiselle työelämälle.

Tuotteistusmääräraha on uusi rahoitusinstrumentti, jonka tuella tuotetaan olemassa olevasta tutkimus- ja kokemustiedosta uusi, innovatiivinen asiantuntijapalvelu tai toimintatapa työpaikkojen käyttöön. Konseptissa korostuvat moniammatillisuus ja tutkimustiedon hyödynnettävyys suomalaisessa työelämässä. Loppukäyttäjän on oltava mukana kehittelytyössä.

Kehittämisavustuksen avulla työpaikat soveltavat tutkittua tietoa käytäntöön. Kehittämishankkeessa toimii aina ulkopuolinen asiantuntija.

Tiedotus- ja koulutusmääräraha edistää uuden, työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon hyödyntämistä, levittämistä ja kansanomaistamista käyttäjille. Edellytyksenä on, että tietoa hyödynnetään laajasti suomalaisessa työelämässä. Hankkeelle on eduksi Työsuojelurahaston rahoittamien tutkimus- ja kehityshankkeiden tulosten hyödyntäminen. Tiedottamisen muotoja ovat viestintätuote tai –menetelmä, koulutus– tai oppimismenetelmä, konferenssi tai seminaari ja tiedotuskampanja. Rahoittamiensa tai muiden tutkimus- ja kehittämishankkeiden hanketiedottamista rahasto tukee siltä osin kuin tiedottaminen ylittää hakijan normaalin tiedotuksen ja tutkimussuunnitelman viestintäsuunnitelman.

Stipendi tukee työelämätutkijoiden pätevöitymistä. Stipendi on aina henkilökohtainen. Tutkijastipendi tukee kunnianhimoista ja haastavaa tutkimustyötä tekevää tutkijaa, jonka tavoitteena on väitöskirja. Opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendi mahdollistaa väitöskirjan tai lisensiaattityön saattamisen loppuun. Matkastipendin turvin tutkijat pääsevät kansainvälisiin konferensseihin. Muut stipendit -kategoriasta rahoitetaan muun muassa post doctoral -tutkimusta eli tohtorin tutkinnon jälkeistä tutkimusta ulkomailla.

Lisätietoa tutkimuksista, määrärahoista, hakukriteereistä ja hakuajoista www.tsr.fi

Videoilla ajankohtaisia työelämäaiheita

TSR-kanavan videot kertovat ajankohtaisista työelämän tutkimuksen tuloksista, jotka ovat syntyneet Työsuojelurahaston tukemissa hankkeissa. Aiheet liittyvät rahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisiin. Uutuutena ovat tilaisuuksista editoidut videot, joissa tutkijat ja hankkeisiin osallistuneet työpaikkojen edustajat kertovat tuloksista, kokemuksistaan ja näkemyksistään. Myös yleisö kommentoi aiheita. Seuraavassa on katsaus tuoreimpiin videoihin.

> Tutkimuksesta palvelutuotteeksi – kolme esimerkkiä.  Tutkimus tutuksi -tapaaminen 22.4.2016 esitteli kolme tuotteistushanketta. Videolla 2 K Consulting Ltd Oy:n erikoistutkija Kari Korpelainen kertoo tuotteistuksen tuloksena syntyneestä Kasvun pelivara -mallista. Yliopistonlehtori Ville Pietiläinen Lapin yliopistosta selvittää Montaasiohjauksen palvelukonseptia. Sen uutuusarvo perustuu (työn)ohjauksen perinteen uudelleen suuntaamiseen ja laajentamiseen. Dialogia Oy:n toimitusjohtaja Tony Dunderfelt kertoo Mielen hyvinvointitreeneistä työpaikalla.

> Mitä tarkoitetaan tutkimus- ja kokemustiedon tuotteistuksella? Lyhyt animaatio havainnollistaa neljää olennaista lähtökohtaa tutkimus- ja kokemustiedon tuotteistamisessa palvelutuotteeksi: määriteltyä asiakasryhmää kiinnostavaa ideaa, tutkimus- ja kokemustietoa, yhteistyökumppaneita ja idean kiteyttävää slogania.

> Palvelujohtaminen luo työmotivaatiota – Palvelupulssi avuksi. Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 11.3.2016 tutkijat Helena Liewendahl ja Minna Pura Svenska Handelshögskolanista kertoivat asiakaspalvelusta ja palvelulupausten lunastamisesta. Yhteistyössä yritysten kanssa he ovat kehittäneet PalveluPulssia, joka on työväline palvelujohtamiseen. Videolla yritysnäkökulman aiheeseen tuovat kouluttaja Raisa Örn SOL Pesulapalveluista ja myyntipäällikkö Harri Alasalmi Onnisen valotiimistä.

> Mitä tuli luvattua? Näin motivoit henkilöstöä lunastamaan asiakaslupauksen. Helena Liewendahl kertoo, mikä motivoi asiakaspalvelijaa lunastamaan yrityksen asiakaslupauksen.

> Jos irtisanot, tee se fiksusti ja vastuullisesti. Tutkimus tutuksi 29.1.2016 käsitteli Nokian Bridge-tukiohjelman vaikutuksia irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin. Tilaisuudesta editoidulla videolla Aalto-yliopiston tutkijatohtori Anu Hakonen selvittää tutkimustuloksia, ja Nokian Bridge-ohjelman projektijohtajana toiminut Pekka Pesonen tuo esiin työnantajan näkökulman. Neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa työ- ja elinkeinoministeriöstä kommentoi.

> Miten irtisanoa työntekijä hyvin? Järjestä tukiohjelma irtisanotuille. Tutkijatohtori Anu Hakonen kertoo, mitä hyötyä irtisanottujen tukemisesta on yritykselle. Miten henkilöstövähennykset hoidetaan hyvin? Millaisia tukimuotoja voi käyttää?

> Rajoja rikkova työ.  Tutkimus tutuksi -tilaisuuden aiheena 13.11.2015 oli verkostomainen työ. Miten se haastaa totutut työnteon muodot? Tutkimustuloksista kertovat erikoistutkija Minna Janhonen, vanhempi tutkija Anu Järvensivu ja tutkija Heli Heikkilä Työterveyslaitokselta. Vahanen-yhtiöiden kokemuksista kertoo projektijohtaja Atte Stambej.

> Rajoja rikkova työ – Miten verkostomaista työyhteisöä johdetaan?  Lyhyellä videolla Minna Janhonen kertoo, miten työn verkostoituminen haastaa johtamisen. Miten onnistuu jaettu johtaminen?

www.tsr.fi/TSR-kanava
Videot ovat nähtävissä myös Youtubessa ja Vimeolla

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl