Uudet opit oikeasti käyttöön

Jari Kemppaisen (vas.) ja Olli Härmän oppiminen jatkui vielä valmennuspäivän jälkeen, kun Linda Kuisma herätteli heitä palauttamaan tärkeitä asioita mieleen tietyin aikavälein.

Työhyvinvointi | 13.5.2016

Uudet opit oikeasti käyttöön

Teksti: Leena Huovila

Kuva: Liisa Takala

Valmennusten ja koulutusten jälkeen mieli on täynnä intoa ja tuoreita ideoita. Mutta liian usein uudet ajatukset putoavat päästä melkein heti arjen alettua. DNA Kaupan myymäläpäälliköitä ei jätetty oman onnensa nojaan valmennuksen jälkeen, vaan aktiivinen seuranta auttoi viemään oppeja oikeasti arkeen – oman työn ja työyhteisön hyödyksi.

Olli Härmä ja Jari Kemppainen ovat DNA Kauppa Oy:n myymäläpäälliköitä, Härmä Keravalla ja Kemppainen Helsingin Itäkeskuksessa.

He osallistuivat syksyllä 2015 DNA Kaupan ja valmennusyritys Kaswu Oy:n ainutlaatuiseen ja innovatiiviseen henkilöstön kehittämishankkeeseen. DNA Kauppa ja Kaswu suunnittelivat toteutuksen yhteistyössä, ja Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Tavoitteena oli tukea myymäläpäälliköitä heidän työssään tarjoamalla konkreettisia työkaluja esimiestyöhön sekä herättää heissä innostusta oman työn ja työyhteisön kehittämiseen.

– Haluamme jatkuvasti panostaa henkilöstön osaamiseen. Osaava ja motivoitunut henkilökunta on edellytys asiakaskohtaamisten onnistumiselle, ja hyvä asiakaspalvelu näkyy suoraan tuloksessa, DNA Kaupan myynnin kehittämisestä vastaava johtaja Jani Pitkänen sanoo.

– Esimiehet ovat avainasemassa. Heidän tehtävänsä on luoda myymälän olosuhteet sellaisiksi, että jokainen voi onnistua omassa työssään ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen.

031_juttu14_tiedonsilta_dna18Xx_507px_leveys
Linda Kuisma, Jani Pitkänen, Jari Kemppainen ja Olli Härmä keskustelevat kertaamisen tehosta.

Mitä valmennuksen jälkeen?

Valmennusyhteistyöstä DNA:lla ja Kaswulla oli jo kokemusta, joten pohjaa yhdessä suunnitellulle uudenlaiselle hankkeelle oli.

Kaswun asiantuntijat ovat perehtyneet valmentamiseen – tässä tapauksessa erityisesti myyntiosaamiseen – ja sen lisäksi oppimiseen, muistamiseen ja asioiden kertaamiseen.

Kaswusta hankkeeseen osallistuivat projektipäällikkö Linda Kuisma, tutkimusjohtaja Laura Francke ja päävalmentaja Mikko Ojanen.

Innovatiivisen kehittämishankkeesta teki sen ydinkysymys: Mitä tapahtuu valmennuksen jälkeen? Mitä tapahtuu uudelle tiedolle, uusille ideoille, toimintamalleille ja tavoitteille, kun valmennettavat poistuvat omiin työympäristöihinsä, kiireiseen arkeensa?

– Nykypäivän yritysmaailmaa kuvasta tiedon ähky. Tietoa on saatavilla, ja sitä tuotetaan lisää koko ajan. Valmennuksia ja koulutuksia osataan suunnitella sekä toteuttaa hyvin ja innostavasti. Tämä ei kuitenkaan vielä varmista uusien oppien siirtymistä käytäntöön, Linda Kuisma toteaa.

– Ilman aktiivista käyttöönottoa ja prosessointia suurin osa tärkeinäkin pidetyistä asioista näyttää unohtuvan. Unohtaminen alkaa heti valmennuksen jälkeen.

Kuisman mukaan valmennus vaatii resursseja – aikaa ja rahaa –, ja siksi sen vaikuttavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Vaikuttavuus punnitaan sillä, miten käsitellyt asiat siirtyvät arjen tekoihin. Jos valmennuksesta ei muista juuri mitään, tuskin on edellytyksiä oppimiseen ja toimintatapojen muuttamiseen.

Jani Pitkäsen mukaan myös DNA Kauppa henkilöstönsä kouluttajana oli vaikuttavuudesta erittäin kiinnostunut.

032_juttu14_tiedonsilta_dna12X_507px_leveys
Jani Pitkäsen mukaan DNA Kauppa hyödyntää kehittämishankkeen antia tulevien koulutusten suunnittelussa.

”Kun Linda soitti, muistin aika huonosti. Se oli hyvä herätys itselle, että asioita pitää kerrata ja ajatella. Viimeinen kerta meni parhaiten. Ei kauhean pieleen mene, jos sanon, että yhdeksän kohtaa 12:sta muistin.”

Aktiivinen seuranta kannatti

Myymäläpäälliköt – kaikkiaan 57 osallistujaa kaikkialta Suomesta – jaettiin kolmeen ryhmään. Kahdelle ryhmälle järjestettiin erilaiset seurantaosiot valmennuspäivän jälkeen, yhdelle ei mitään seurantaa.

Valmennuksen anti oli yhteisesti tiivistetty 12 kohdan yhteenvedoksi: TuplaW- eli tuplawarmistuslistaksi. Tuplawarmistaminen on Kaswun tavaramerkki. Lisäksi jokainen osallistuja oli asettanut oman henkilökohtaisen tavoitteen, jota edistää myymälässään.

Olli Härmä ja Jari Kemppainen kuuluivat ryhmään, jonka valmennukseen liitettiin aktiivinen muistuttamiseen ja kertaukseen perustuva seurantaosio. Linda Kuisma otti heihin yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse 1, 9, 27 ja 52 päivää valmennuksesta.

– Kun Linda soitti, muistin aika huonosti 12 kohdan yhteenvetolistasta. Se oli hyvä herätys itselle, että asioita pitää kerrata ja ajatella. Kauhean pieleen ei mene, jos sanon, että lopulta muistin yhdeksän kohtaa 12:sta, Härmä kertoo.

Kemppaisenkin mielestä yhteydenotot ja asioiden mieleen palauttaminen toimivat.

033_juttu14_tiedonsilta_dna9X_507px_leveys
Osallistujilta tuli järjestään hyvää palautetta kehittämishankkeesta. Jari Kemppainenkin piti sitä erilaisena ja hyvänä.

Aktiivisen seurannan ryhmä pystyi loppumittauksessa 52 päivän jälkeen palauttamaan mieleen 12 asiasta keskimäärin kahdeksan.

Valmennuspäivän jälkeisellä yhdellä kertauskerralla ja muistutuksella, valmennuspäivän jälkeisenä päivänä, 12 kohdasta muistettiin 52 päivän jälkeen keskimäärin viisi.
Ilman minkäänlaista kertaamista 12 asiasta pystyttiin palauttamaan mieleen 52 päivän jälkeen keskimäärin kolmesta neljään asiaa.

Henkilökohtainen tavoite pysyi mielessä ilman muistutuksia. Tässä korostuu oppijan aktiivisen roolin merkitys – oma ja itse ajateltu tavoite on helppo sisäistää. Tosin 12 kohdan yhteenveto oli yhdessä työstetty, mutta siinä oli paljon kohtia eikä se ollut täysin oma.

032_juttu14_tiedonsilta_dna2X_1_507px_leveys
– Ilman aktiivista käyttöönottoa ja prosessointia suurin osa tärkeinäkin pidetyistä asioista näyttää unohtuvan. Unohtaminen alkaa heti valmennuksen jälkeen, Linda Kuisma tietää.

”Oppiminen ei ole muistamista vaan asioiden ymmärtämistä. Oppiminen syntyy kokemuksen jälkeisestä pohdinnasta. Jotta asioita voisi ymmärtää, ne on kuitenkin ensin kyettävä muistamaan.”

Muista, ymmärrä ja opi!

Oppiminen ei ole muistamista vaan asioiden ymmärtämistä. Oppiminen syntyy kokemuksen jälkeisestä pohdinnasta. Jotta asioita voisi ymmärtää, ne on kuitenkin ensin kyettävä muistamaan. Näin tähdennetään kehittämishankkeen loppuraportin TuplaW-listalla.

– Aktiivinen seurantaosio oli kokonaan uudenlainen tapa varmistaa oppien mielessä pysymistä ja tiedon viemistä käytäntöön. Ensimmäinen puhelinhaastattelu saattoi ensin vaikuttaa pelkästään muistikyvyn tarkkailulta. Yhteydenotot koettiin kuitenkin hyväksi tavaksi pysähtyä hetkeksi pohtimaan valmennuksen sisältöjä sekä prosessoimaan muistamaansa ja oppimaansa, Kuisma kertoo.

Hän kertoo ilahtuneensa suuresti, kun jotkut kuvailivat perusteellisesti, miten jokin asia näkyy oman työn arjessa.

– Tarinoissa kiteytyi, mitä haettiin ja tarkoitettiin. Tavoitteena ei ollut ulkoa opetteleminen vaan sisäistäminen: mitä asia tarkoittaa käytännössä. Se juuri on oppimista ja opin käytäntöön siirtymistä.

033_juttu14_tiedonsilta_dna21X_507px_leveys
– Aika eri tyyppi sitä on kuin koulun jälkeen. Työnantajan kaikki koulutukset ovat vieneet itseä esimiehenä ja myymäläpäällikkönä paljon eteenpäin, Olli Härmä sanoo.

”Presiis meillä tutkittu”

Henkilöstön kehittämistoimena valmennuksen jälkeinen seurantaosio oli onnistunut kokeilu, joka toi selkeitä tuloksia listaksi tuotetun tietokokonaisuuden määrällisessä muistamisessa.

– Ihmismuisti toimii siten, että jos valmennusten jälkeen ei lainkaan palata asioihin, ne unohtuvat nopeasti. Toisaalta ihminen jatkaa sisäistämistä ja oppimista jälkeenpäinkin, jos asioita kerrataan, johtaja Jani Pitkänen sanoo.

– Vuosien varrella olemme kouluttaneet henkilökuntaa paljon ja olemme aina miettineet, miten voisimme varmistaa opin siirtymisen käytäntöön. Nyt meillä on työkaluna tämä tutkimus, joka on presiis meillä tehty ja meidän tarpeisiin.

Pitkäsen mukaan jatkossa tietoa hyödynnetään, kun suunnitellaan uusia valmennuksia ja koulutuksia. Jo nyt on uusi esimiesvalmennus käynnissä, saman mallin mukaan mutta syvennettynä ja hieman eri kulmasta.

Minimoi unohtaminen, maksimoi oppiminen

Valmennusyritys Kaswu Oy:n perustajan, toimitusjohtaja ja päävalmentaja Mikko Ojasen lempilause on: Jatkuva kehittäminen ennaltaehkäisee pysähtymisen vaarat.

Lause on kehotus suomalaisille organisaatioille, jotta nämä panostaisivat kehittämiseen.

Kaswu on itsekin noudattanut viestiään: se on kehittänyt edelleen DNA Kaupan henkilöstön kehittämishankkeessa pilotoitua aktiivisen seurannan menetelmää ja tuotteistanut valmennuksen seurantapalvelun, Kaswu®Seurannan.
Tuotteistamiseen Kaswu sai Työsuojelurahastolta tuotteistusmäärärahan.

– Seuranta on Suomessa uudenlainen tapa minimoida unohtaminen ja maksimoida oppiminen, Ojanen sanoo.

– Tuotteistetun palvelun parhaita anteja on, että se selkeyttää toiminnan hyötyjä asiakkaalle. Totta kai asiakkaat haluavat varmistaa valmennusten vaikuttavuuden: mitä opista siirtyy arkeen. Valmennuksiin ja koulutuksiin laitetaan ennen kaikkea paljon aikaa, eikä ole mielekästä, jos oppimisen polkua ei kyetä saamaan auki ensimmäisellä yrittämällä.

Kaswu Oy: Valmennuksen seurantapalvelun tuotteistus. Tuotteistus.

 

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl