Vertaismentorointi verkossa tukee työhyvinvointia
Työhyvinvointi | 13.5.2016

Vertaismentorointi verkossa tukee työhyvinvointia

Teksti: Vesa Keinonen

Kuva: Mirkka Hietanen

Järjestöalalla tehdään paljon itsenäistä asiantuntijatyötä, usein pienissä työyhteisöissä. Niissä on vain vähän tai ei lainkaan kollegoita, joiden kanssa voi pohtia omaan työhön liittyviä asioita. Avuksi voi tulla verkkovälitteinen vertaismentorointi.

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kaksivuotisessa eMessi2-hankkeessa kokeiltiin ja kehitettiin verkkovälitteistä vertaismentorointia. Hanke löysi uusia menetelmiä tukea etenkin pienissä työpaikoissa tai yksin työskentelevien työhyvinvointia ja työssä oppimista.

Hankkeeseen osallistuivat Suomen 4H-liitto, Omaishoitajat ja läheiset -liitto, ammattijärjestö Tehy, Keski-Suomen työpajayhdistys ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki.

– Ennen hanketta testasimme toimintamallia eMessi-esiselvityksessä. Sen tulokset olivat niin myönteisiä, että haimme jatkorahoitusta Työsuojelurahastolta, sanoo suunnittelija Minna Rajalin Humakista.

Rajalinin mukaan työhyvinvointia on aikaisemmin tutkittu lähinnä yritysten näkökulmasta. Nyt haluttiin saada näkemystä siitä, miten kolmannen sektorin työntekijät työssään voivat.

Hanketta edelsi kysely, jonka mukaan kolmannes liki 160 vastaajasta koki, että omalla työpaikalla ei huolehdita työhyvinvoinnista. Työn henkinen kuormittavuus, työmäärä sekä työnkuvaan ja työnhallintaan liittyvät epäselvyydet rasittivat eniten.

Vertaismentorointi sopii erityisesti itseohjautuvissa tehtävissä työskenteleville, joiden yhteisöllinen tuki muilla keinoin on suhteellisen vähäistä.

Tietoa ja kokemuksia välittyy

Yhteisöllisyyden syntyminen on työelämässä yhä useammin iso haaste. Organisaation eri toimipaikat voivat sijaita kaukana toisistaan.

– Työntekijät eivät enää tapaa säännöllisesti toisiaan. Tai sitten kohtaamiset liittyvät enemmän tai vähemmän muodollisiin kokouksiin, Rajalin kertoo.

Vertaismentorointi mahdollistaa vapaamuotoisemman keskustelun, jonka avulla tutustutaan työkavereihin syvällisemmin.

– Samalla voi välittyä sellaista tietoa ja kokemuksia, jotka eivät nouse virallisissa kokouksissa esille.

Vertaismentorointi painottaa ensisijaisesti yksilöllistä ajatusmaailmaa. Sitä peilataan muiden kokemuksiin, tietoihin ja asioiden jäsentämistapoihin.

– Tarkoitus ei ole muodostaa yhteistä näkemystä, vaan jakaa ja pohtia työn tekemisen henkilökohtaisia tapoja.

Suunnittelijan mukaan toimintamalli ei sovi akuutteihin työyhteisökriiseihin.

– Niihin suositellaan ohjattuja ja ongelmanratkaisukeskeisiä työhyvinvoinnin menetelmiä.

Teknistä tukea saatavilla

Hankkeessa koottiin 5–6 hengen vertaismentorointiryhmiä. Ryhmässä olivat mukana myös vetäjä ja hankkeen edustaja. Ryhmät kokoontuivat videoneuvotteluyhteyden avulla 6–8 kertaa.

– Vetäjä huolehti istunnon etenemisestä. Hän esitti kysymyksiä, teki yhteenvetoja ja tarvittaessa auttoi löytämään keskusteltavia aiheita.

– Hankkeen edustaja puolestaan toimi sihteerinä ja neuvoi kokousohjelmiston käytössä. Hän myös havainnoi keskusteluja.

Tapaamisen alussa oli varattu aikaa ääni- ja kuva-asetusten säätämiseen ja testaukseen. Rajalinin mukaan muutamien osallistujien nettiyhteys katkesi usein tai se oli liian hidas.

– Huono yhteys aiheutti esimerkiksi häiriöitä videokuvassa tai äänen laadussa. Jossain määrin ongelmia voitiin korjata säätämällä yleisiä ohjelmiston asetuksia.

Myös oman tietokoneen asetusten määrittelyssä saattoi ilmetä hankaluuksia. Tätä varten hankkeen edustaja oli mukana kaikissa tapaamisissa antamassa teknistä apua.

– Tuotimme myös erilaisia tukimateriaaleja ohjelmiston käytöstä. Tarvittaessa tarjolla oli myös puhelinneuvontaa.

Voi soveltaa muuallekin

Minna Rajalin uskoo, että verkkovälitteistä vertaismentorointia voi soveltaa monenlaisiin tarkoituksiin.

– Olemme jo miettineet toimintamallin käyttämistä järjestöorganisaatioiden ja asiantuntijatyön arviointi- ja kehittämistoimintaan.

Suunnittelija painottaa sitä, että eMessi on ensisijaisesti toimintatapa. Kyseessä ei ole tekninen sovellus tai ostettava ohjelmisto.

– eMessiä voi kokeilla tuottamamme koulutusoppaan avulla. Se on maksutta saatavilla esimerkiksi Humakin verkkosivuilta.

Verkkovälitteinen vertaismentorointi edellyttää, että osallistujilla on käytettävissä jokin verkkokokousjärjestelmä. Ilmaisohjelmiakin on saatavilla.

– Kannattaa kuitenkin tässäkin ottaa huomioon tietoturva. On syytä pohtia, kuinka arkaluontoisia asioita haluaa jakaa ilmaisohjelmien välityksellä.

Keskusteluissa päästiin syvälle

Suomen 4H-liiton Pohjanmaan ja Keski-Suomen aluejohtaja Riitta Huhtala osallistui ryhmän vetäjänä eMessi2-hankkeeseen. Hän sai verkkopohjaisesta vertaismentoroinnista myönteisiä kokemuksia.

– Käytimme toimintatapaa esimerkiksi paikallisyhdistystemme työntekijöiden ryhmälle. Toinen joukko taas koostui yhdistystemme kirjanpitäjistä. Käsittelimme näissä ryhmissä muun muassa oman työn arvostusta, työn organisoimista ja verkostoitumista.

Luottamuksen syntyminen vaatii aikaa. Huhtalan havaintojen mukaan muutaman tapaamisen jälkeen keskusteluissa päästiin alkuvaihetta syvemmälle.

– Osallistujat alkoivat puhua hyvinkin luottamuksellisista asioista. Vetäjänä roolini olikin aina välillä kertoa, että kaikki keskustelu jää täysin vain ryhmän tietoon.

Teknisiä ongelmia ei Huhtalan mukaan juurikaan ilmennyt.

– Säätämistä oli aika vähän. Järjestömme työntekijät ovat muutenkin tottuneet työskentelemään videoneuvotteluyhteydellä.

Huhtala uskoo, että Suomen 4H-liitto käyttää jatkossakin verkkopohjaista vertaismentorointia.

– Onnistuessaan tämä toimintatapa voimaannuttaa osallistujia. Vetäjän pitää kuitenkin sitoutua asiaan, ja sama koskee tietysti osallistujiakin.

Mitä mieltä olit artikkelista?

Vastauksia kpl